Procedūra : 2018/2566(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0151/2018

Pateikti tekstai :

B8-0151/2018

Debatai :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0091

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 403kWORD 50k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.097v01-00
 
B8-0151/2018

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0007/2018

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP))


Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP))  
B8-0151/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgiant į JAV Prekybos departamento preliminarų sprendimą, kuriame padarius išvadą, kad dėl Ispanijos alyvuogių gamintojams teikiamos Sąjungos pagalbos jų produktai į JAV galėtų būti importuojami žemesnėmis nei rinkos kainos, šiems produktams nustatyti tarifai,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2017 m. birželio 22 d. Sąžiningos prekybos sunokusiomis alyvuogėmis koalicija, kurią sudaro du didžiausi JAV sunokusių alyvuogių perdirbėjai, Prekybos departamentui pateikė peticiją, kurioje teigiama, kad Jungtinių Amerikos Valstijų pramonei padaryta materialinė žala arba kyla pavojus dėl subsidijuoto sunokusių alyvuogių importo iš Ispanijos už mažesnę kainą nei tikroji vertė (LTFV);

B.  kadangi Jungtinių Valstijų JAV tarptautinės prekybos komisijos sprendimas Ispanijos bendrovių eksportuojamoms alyvuogėms taikyti kintančio procentinio lygio tarifus grindžiamas nuostata, jog pagal BŽŪP šiam sektoriui teikiama pagalba galėtų būti laikoma nesąžininga konkurencija su JAV gamintojais, nes yra pagrįstų požymių, jog Jungtinių Amerikos Valstijų pramonei padaryta materialinė žala dėl iš Ispanijos importuojamų sunokusių alyvuogių, kurios, kaip teigiama, Jungtinėse Valstijose parduodamos už mažesnę kainą nei tikroji vertė,

C.  kadangi JAV tarptautinės prekybos komisija nustatė šiam produktui laikinuosius apribojimus, o galutinio Prekybos departamento sprendimo tikimasi 2018 m. balandžio mėn. pradžioje;

D.  kadangi šiuo sprendimu nesąžiningu ir neteisėtu būdu sukeliama abejonė ES paramos žemės ūkiui programomis, o tai galėtų daryti poveikį visiems išmokų pagal BŽŪP gavėjams;

E.  kadangi siekiant užtikrinti vienodas sąlygas atliekant antisubsidijų ir antidempingo tyrimus taip pat turi būti atsižvelgiama į socialinius ir aplinkosaugos veiksnius, įskaitant darbo teises, socialinę apsaugą, aplinkos apsaugos standartus ir gyvūnų gerovę;

F.  kadangi Komisija kelis kartus patvirtino, kad paramos priemonės, dėl kurių vyksta kompensacinių muitų tyrimai (bazinių išmokų sistema, išmokos jauniesiems ūkininkams) nedaro neigiamo poveikio kainų lygiui konkrečiose žemės ūkio produktų rinkose ar tarptautinėje prekyboje;

G.  kadangi nagrinėjamos BŽŪP priemonės nėra skirtos konkrečiam produktui ir todėl nėra kompensuotinos pagal PPO sutarties dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 2 straipsnį;

H.  kadangi įvykdžius kelias reformas BŽŪP buvo pertvarkyta siekiant pritaikyti daugelį paramos priemonių prie PPO „žaliosios dėžės“ reikalavimų ir dabar ji parengta taip, kad būtų užtikrinta visiška atitiktis PPO susitarimams;

I.  kadangi BŽŪP išmokos yra itin svarbi priemonė siekiant nukreipti viešąsias lėšas, kad būtų užtikrintos viešosios gėrybės – be kita ko, aplinkos apsauga, gyvūnų gerovė ir žmonių sveikata – kurių neįmanoma padengti vien rinkos lėšomis;

J.  kadangi BŽŪP turėtų skatinti apsirūpinimo maistu savarankiškumą tiek Europos Sąjungoje, tiek visame pasaulyje pasitelkiant vietos ir tausią gamybą ir užtikrinti teisingas kainas gamintojams, nes šie du veiksniai padeda išlaikyti aktyvias kaimo bendruomenes;

K.  kadangi be valstybės paramos sistemos, skirtos vietos ir regiono gamintojams, Europos žemės ūkio struktūra ir kaimo bendruomenės patirtų dar daugiau rimtų pokyčių;

L.  kadangi Ispanijos alyvuogių sektorius yra labai svarbus ekonomikai ir užimtumui, visų pirma Andalūzijos, Valensijos ir Estremadūros regionuose; kadangi šio sektoriaus ir kaimo vietovių atsparumas galėtų būti sustiprintas taikant žemės ūkio modelį, grindžiamą įvairove ir socialiniu, ekonominiu ir aplinkos tvarumu;

M.  kadangi subsidijoms tenka svarbus vaidmuo JAV ir ES žemės ūkio politikoje; kadangi JAV taip pat labai naudojasi „žaliosios dėžės“ subsidijomis žemės ūkio srityje; kadangi abiejų valstybių žemės ūkio politika yra orientuota į eksportą ir grindžiama žemės ūkio pramoninės gamybos modeliu, būdingu didelėms įmonėms;

N.  kadangi kyla rizika, kad dėl priemonių, apie kurias pranešta, abiejose Atlanto pusėse užsisuks atsakomųjų prekybos veiksmų spiralė; kadangi dėl to galiausiai būtų padaryta žala tiek ES, tiek JAV gamintojams; kadangi D. Trumpo administracija taip pat paskelbė apie importo muitų taikymą be Ispanijos alyvuogių kitiems sektoriams; kadangi ši eskalacija kelia pavojų seniai nusistovėjusiems ir derybų rezultate kruopščiai paruoštiems PPO susitarimams;

1.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad JAV kvestionuoja ES BŽŪP, nes viešoji parama atlieka svarbų vaidmenį tiek JAV, tiek ir ES, ir pabrėžia, kad tai neturėtų sukurti precedento, kuris turėtų įtakos kitiems Europos žemės ūkio produktams, kurie patenka į BŽŪP taikymo sritį;

2.  ragina JAV valdžios institucijas panaikinti paskelbtas priemones ir vėl laikytis abipusiškai konstruktyvaus požiūrio šioje srityje siekiant abipusės naudos piliečiams abipus Atlanto;

3.  ragina Komisiją imtis visų reikalingų veiksmų tiek dvišaliu lygmeniu, tiek PPO siekiant apginti mūsų paramos, teikiamos pagal BŽŪP, sistemą, kuriai buvo pritarta taikant PPO „žaliosios dėžės“ procedūrą;

4.  pabrėžia, kad BŽŪP išmokos, kurios skiriamos priklausomai nuo, be kitų veiksnių, aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės, žmonių sveikatos, socialinių ir darbo standartų taikymo, ne tik nukreipia viešąsias lėšas į viešųjų gėrybių teikimą, bet ir užtikrina, kad mūsų ūkių paramos sistema suderinama su PPO „žaliosios dėžės“ subsidijomis, ir todėl suteikia ūkininkams daugiau pasitikėjimo žemės ūkio paramos sistema; pabrėžia, kad atliekant būsimą BŽŪP reformą, visi mokėjimai turėtų ir toliau būti susieti su griežtomis sąlygomis;

5.  ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su Ispanijos valdžios institucijomis siekiant paremti įmones, kurioms skirta ši itin agresyvi protekcionistinė priemonė;

6.  ragina Komisiją nustatyti priemones, kuriomis būtų skatinama vidaus rinka ir vidaus vartojimas taikant trumpas tiekimo grandines, ir teikti prioritetą mažųjų ir vidutinių ūkių ir jų darbuotojų rėmimui siekiant užtikrinti ekonominį, socialinį ir aplinkos tvarumą ir išsaugoti ES šeimos ūkio modelį;

7.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad pagal naują BŽŪP pirmenybė būtų teikiama žemės ūkio įvairovei, kai daugiausia dėmesio skiriama agroekologijai, o ne monokultūrų auginimui, kuria siekiama užtikrinti apsirūpinimo maistu savarankiškumą pasitelkiant vietinę gamybą ir vartojimą vietoj priklausomybės nuo importo ir orientavimo į eksportą, siekiant užtikrinti ES žemės ūkio, prekybos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos darną;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijoms.

 

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika