Rezolūcijas priekšlikums - B8-0151/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0151/2018

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0007/2018, uz kuru jāatbild mutiski,
  saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

  Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0137/2018

  Procedūra : 2018/2566(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0151/2018
  Iesniegtie teksti :
  B8-0151/2018
  Pieņemtie teksti :

  B8-0151/2018

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām)

  (2018/2566(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā ASV Tirdzniecības ministrijas pagaidu lēmumu, ar kuru Spānijas olīvām tika noteikts muitas tarifs pēc tam, kad tika secināts, ka ES olīvu ražotāju saņemto subsīdiju dēļ šo produktu ASV iespējams importēt par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu,

  –  ņemot vērā jautājumu Komisijai par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

  –  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

  A.  tā kā 2017. gada 22. jūnijā Koalīcija gatavu olīvu taisnīgas tirdzniecības jautājumos, kuru veido divi lielākie ASV gatavu olīvu pārstrādes uzņēmumi, iesniedza Tirdzniecības ministrijai lūgumrakstu, apgalvojot, ka ASV olīvu nozarei tiek radīts būtisks kaitējums vai apdraudējums sakarā ar Spānijas gatavo olīvu subsidēto importu par cenām, kas ir zemākas par to patieso vērtību;

  B.  tā kā ASV Starptautiskās tirdzniecības komisijas (ITC) lēmums uzlikt Spānijas uzņēmumu eksportētajiem olīvu izstrādājumiem procentuāli mainīgu muitas tarifu pamatojas uz apsvērumu, ka kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) atbalsts minētajai nozarei varētu radīt negodīgas konkurences apstākļus ASV ražotājiem, jo pastāv pamatotas norādes, ka Spānijas gatavo olīvu imports, kuras ASV tiekot pārdotas par cenām, kas ir zemākas par to patieso vērtību, rada būtisku kaitējumu šai nozarei ASV;

  C.  tā kā ITC ir noteikusi pagaidu ierobežojumus šim produktam un paredzams, ka Tirdzniecības ministrija galīgo lēmumu pieņems 2018. gada aprīļa sākumā;

  D.  tā kā ar šādu lēmumu tiek negodīgi un patvaļīgi apšaubītas visas ES lauksaimniecības atbalsta programmas kopumā un tas varētu skart visus KLP maksājumu saņēmējus;

  E.  tā kā, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, antisubsidēšanas un antidempinga analīzē ir arī jāņem vērā sociālie un vides faktori, tostarp darba tiesības, sociālā aizsardzība, vides standarti un dzīvnieku labturība;

  F.  tā kā Komisija vairākos gadījumos ir apstiprinājusi, ka atbalsta pasākumi, kuri pakļauti kompensācijas maksājumu (CVD) izmeklēšanām (pamata maksājuma shēma, maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem), nerada cenu līmeņa traucējumus konkrētos lauksaimniecības tirgos vai starptautiskajā tirdzniecībā;

  G.  tā kā izmeklēšanai pakļautie KLP pasākumi nav attiecināti uz konkrētu ražojumu un tādēļ par tiem nav paredzēta kompensācija saskaņā ar PTO Nolīguma par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem 2. pantu;

  H.  tā kā, veicot vairākas reformas, KLP ir pārveidota tā, ka lielākā daļa tās atbalsta pasākumu ir pielāgoti PTO zaļās grupas maksājumu kritērijiem, un tagad tā ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību PTO nolīgumiem;

  I.  tā kā KLP maksājumi ir ļoti svarīgs instruments publisko līdzekļu novirzīšanai tam, lai sniegtu sabiedriskos labumus, par kuriem tirgus vien nevar maksāt, cita starpā vides aizsardzības, dzīvnieku labturības un cilvēku veselības vajadzībām;

  J.  tā kā KLP būtu jāveicina uztursuverenitāte gan ES, gan citur pasaulē, izmantojot vietēju un ilgtspējīgu ražošanu, un tai būtu jāgarantē taisnīgas cenas ražotājiem, jo šie divi faktori palīdz saglabāt aktīvas lauku kopienas;

  K.  tā kā bez vietējai un reģionālai ražošanai paredzēta publiskā atbalsta sistēmas Eiropas lauksaimniecības un lauku kopienu struktūrā turpinātos krasas pārmaiņas;

  L.  tā kā Spānijas olīvu nozare ir būtiska ekonomikai un nodarbinātībai, jo īpaši Andalūzijas, Valensijas un Estremaduras reģionā; tā kā nozares un minēto reģionu lauku apvidu izturētspēju varētu uzlabot, izmantojot lauksaimniecības modeli, kas balstīts uz dažādošanu un sociālo, ekonomikas un vides ilgtspēju;

  M.  tā kā subsīdijām ir nozīmīga loma gan ASV, gan ES lauksaimniecības politikā; tā kā arī ASV lielā mērā izmanto zaļās grupas maksājumu subsīdijas lauksaimniecības nozarē; tā kā abu pušu lauksaimniecības politika ir vērsta uz eksportu un balstīta uz agrorūpnieciskās ražošanas modeli, kas raksturīgs lieliem uzņēmumiem;

  N.  tā kā paziņotie pasākumi var izraisīt tirdzniecības pretpasākumu spirālveidīgu pieaugumu abos Atlantijas okeāna krastos; tā kā tas galu galā kaitēs gan ES, gan ASV ražotājiem; tā kā D. Trampa administrācija arī ir paziņojusi par importa nodevām citās nozarēs papildus Spānijas olīvu nozarei; tā kā šāda situācijas saasināšanās rada risku ilgstoši spēkā esošo un sarunās rūpīgi apspriesto PTO nolīgumu turpmākai pastāvēšanai,

  1.  pauž bažas par to, ka ASV apšauba ES KLP, ņemot vērā, ka publiskajam atbalstam ir svarīga loma gan ASV, gan ES, un uzsver, ka tam nevajadzētu radīt precedentu, kas ietekmētu Eiropas lauksaimniecības produktus, uz kuriem attiecas KLP;

  2.  aicina ASV iestādes atsaukt paziņotos pasākumus un atgriezties pie tādas savstarpēji konstruktīvas pieejas šajā jomā, kas būtu abpusēji labvēlīga iedzīvotājiem abos Atlantijas okeāna krastos;

  3.  aicina Komisiju gan divpusējā līmenī, gan arī PTO veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu mūsu KLP atbalsta sistēmu, kuras likumība atzīta ar PTO zaļās grupas procedūru;

  4.  uzsver — paredzot, ka KLP maksājumi ir pieejami tikai ar nosacījumu, ka cita starpā tiek ievēroti vides, dzīvnieku labturības, cilvēku veselības, sociālie un darba standarti, ne tikai tieši novirza publiskos līdzekļus sabiedriskajiem labumiem, bet arī nodrošina, ka mūsu lauku saimniecību atbalsta sistēma atbilst PTO zaļās grupas kritērijiem un tādējādi sniedz lauksaimniekiem noteiktību attiecībā uz lauku saimniecību atbalsta sistēmu; uzsver, ka nākamajā KLP reformā visiem maksājumiem arī turpmāk vajadzētu būt saistītiem ar stingriem nosacījumiem;

  5.  aicina Komisiju cieši sadarboties ar Spānijas iestādēm, lai atbalstītu uzņēmumus, pret kuriem tiek vērsts šis agresīvais protekcionisma pasākums;

  6.  aicina Komisiju noteikt pasākumus, lai veicinātu iekšējo tirgu un iekšējo patēriņu, izmantojot īsas piegādes ķēdes, un par prioritāti noteikt atbalstu mazām un vidējām saimniecībām un to darbiniekiem nolūkā nodrošināt ekonomikas, sociālo un vides ilgtspējību un ES ģimenes lauku saimniecības modeļa saglabāšanu;

  7.  aicina Komisiju un dalībvalstis ES lauksaimniecības, tirdzniecības un attīstības sadarbības politikas saskaņotības nolūkā nodrošināt, ka jaunajā KLP priekšroka tiek dota daudzveidīgai lauksaimniecībai, kas ir vērsta uz agroekoloģiju, nevis monokultūrām, un tiek īstenoti centieni nodrošināt uztursuverenitāti, pateicoties vietējai ražošanai un patēriņam, nevis atbalstīta atkarība no importa un orientēšanās uz eksportu;

  8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un ASV iestādēm.

   

   

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. marts
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika