Procedura : 2018/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0151/2018

Teksty złożone :

B8-0151/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0091

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 331kWORD 51k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.097v01-00
 
B8-0151/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0007/2018

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))


Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))  
B8‑0151/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając tymczasową decyzję Departamentu Handlu USA, zgodnie z którą na hiszpańskie oliwki nałożono opłaty celne po stwierdzeniu, że produkt ten może być importowany do Stanów Zjednoczonych po cenach niższych niż rynkowe, gdyż producenci oliwek otrzymują dopłaty unijne,

–  uwzględniając pytanie do Komisji dotyczące działań USA wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 22 czerwca 2017 r. Koalicja na rzecz Sprawiedliwego Handlu Dojrzałymi Oliwkami, którą zawarli dwaj najwięksi amerykańscy przetwórcy dojrzałych oliwek, wniosła do Departamentu Handlu petycję, w której sformułowano zarzuty, że producenci oliwek w Stanach Zjednoczonych doznali istotnej szkody lub są zagrożeni z powodu „wartości niższej od wartości godziwej” subsydiowanych dojrzałych oliwek importowanych z Hiszpanii;

B.  mając na uwadze, że decyzja Komisji Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych o nałożeniu opłat celnych o różnej wysokości na produkty z oliwek eksportowane przez przedsiębiorstwa hiszpańskie wynika ze stwierdzenia, że pomoc otrzymywana przez ten sektor w ramach WPR może stanowić przykład nieuczciwej konkurencji w stosunku do producentów z USA, ponieważ istnieją przesłanki wskazujące, iż sektor w Stanach Zjednoczonych doznał istotnej szkody z powodu importu dojrzałych oliwek z Hiszpanii, rzekomo sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych po wartości niższej od wartości godziwej;

C.  mając na uwadze, że Komisja Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych nałożyła tymczasowe ograniczenia na ten produkt, a ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Departament Handlu na początku kwietnia 2018 r.;

D.  mając na uwadze, że decyzja ta oznacza nieuczciwe i arbitralne kwestionowanie wszystkich programów wsparcia UE dla rolnictwa, co może mieć wpływ na wszystkich beneficjentów płatności w ramach WPR;

E.  mając na uwadze, że aby zapewnić równe warunki działania w analizie antysubsydyjnej i antydumpingowej należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki społeczne, jak i środowiskowe, takie jak prawa pracownicze, ochrona socjalna, normy środowiskowe i dobrostan zwierząt;

F.  mając na uwadze, że Komisja kilkakrotnie potwierdziła, iż środki wsparcia będące przedmiotem postępowania w sprawie ceł wyrównawczych (system płatności podstawowej, pomoc dla młodych rolników) nie wpływają na poziom cen na poszczególnych rynkach rolnych ani nie zakłócają handlu międzynarodowego;

G.  mając na uwadze, że środki w ramach WPR objęte postępowaniem wyjaśniającym nie odnoszą się do konkretnych produktów, a więc nie podlegają środkom wyrównawczym zgodnie z art. 2 Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych;

H.  mając na uwadze transformację WPR za pośrednictwem szeregu reform służących dostosowaniu większości środków wsparcia do wymogów kategorii zielonej WTO oraz pełne dostosowanie tej polityki do wymogów porozumień WTO;

I.  mając na uwadze, że dopłaty z WPR to kluczowe narzędzie takiej dystrybucji środków publicznych, charakteryzującej się dbałością o interes publiczny, którego sam rynek nie jest w stanie sfinansować, jak na przykład ochrona środowiska, dobrostan zwierząt oraz zdrowie ludzkie;

J.  mając na uwadze, że WPR powinna wspierać suwerenność żywnościową zarówno w UE, jak i w innych częściach świata, za pośrednictwem lokalnej i zrównoważonej produkcji, oraz powinna gwarantować uczciwe ceny producentom, którzy przyczyniają się do podtrzymania aktywności społeczności wiejskich;

K.  mając na uwadze, że bez systemu wsparcia publicznego dla produkcji lokalnej i regionalnej europejskie rolnictwo i społeczności wiejskie uległyby nieodwracalnym zmianom;

L.  mając na uwadze, że hiszpański sektor oliwek odgrywa ważną rolę na rynku pracy i w gospodarce, szczególnie w Andaluzji, Walencji i Estremadurze; mając na uwadze, że odporność tego sektora i obszarów wiejskich w tych regionach można wzmocnić, wprowadzając model rolnictwa oparty na dywersyfikacji oraz zrównoważonym rozwoju społecznym, gospodarczym i środowiskowym;

M.  mając na uwadze, że dotacje odgrywają ważną rolę zarówno w amerykańskiej, jak i w unijnej polityce rolnej; mając na uwadze, że USA również w znacznym stopniu stosują w rolnictwie dotacje z kategorii zielonej; mając na uwadze, że polityka rolna w obu krajach jest ukierunkowana na eksport, a jej podstawą jest model produkcji rolno-przemysłowej typowy dla dużych przedsiębiorstw;

N.  mając na uwadze, że zapowiedziane środki mogą spowodować eskalację retorsji handlowych po obu stronach Atlantyku; mając na uwadze, że ostatecznie zaszkodzi to zarówno producentom z UE, jak i USA; mając na uwadze, że administracja prezydenta Trumpa zapowiedziała wprowadzenie ceł przywozowych również w innych sektorach, a nie tylko w przypadku hiszpańskich oliwek; mając na uwadze, że taka eskalacja zagraża ugruntowanym i starannie wynegocjowanym porozumieniom WTO;

1.  wyraża zaniepokojenie, że USA podważa unijną WPR, ponieważ poparcie opinii publicznej odgrywa ważną rolę zarówno w USA, jak i w UE, oraz podkreśla, że nie należy tworzyć precedensu, który wpłynie później na inne europejskie produkty rolne objęte WPR;

2.  wzywa władze USA do wycofania zapowiedzianych działań i do przywrócenia obopólnie konstruktywnego podejścia w tej kwestii z wzajemną korzyścią dla obywateli po obu stronach Atlantyku;

3.  wzywa Komisję, by w obronie naszego systemu wsparcia w ramach WPR – usankcjonowanego przez WTO przez zaliczenie go do wsparcia kategorii zielonej – podjęła niezbędne działania, zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i na forum WTO;

4.  podkreśla, że uzależnienie dopłat w ramach WPR od respektowania między innymi standardów środowiskowych, z zakresu dobrostanu zwierząt, zdrowia ludzkiego, standardów pracowniczych i społecznych nie tylko kieruje środki publiczne na cele służące zapewnianiu interesu publicznego, ale gwarantuje, że nasz system wsparcia rolnictwa spełnia kryteria kategorii zielonej WTO, a zatem gwarantuje rolnikom stabilność systemu wsparcia rolnictwa; podkreśla, że w ramach nadchodzącej reformy WPR wszystkie płatności powinny być obłożone surowymi warunkami;

5.  wzywa Komisję do bliskiej współpracy z władzami hiszpańskimi w celu wsparcia przedsiębiorstw, przeciw którym skierowano ten silnie protekcjonistyczny środek;

6.  wzywa Komisję do ustanowienia środków, które będą sprzyjały rynkowi wewnętrznemu i konsumpcji wewnętrznej dzięki krótkim łańcuchom dostaw, oraz do priorytetowego potraktowania wsparcia dla małych i średnich gospodarstw w sposób zapewniający zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy oraz podtrzymanie unijnego modelu gospodarstwa rodzinnego;

7.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by w nowej WPR priorytetem było zróżnicowanie działalności rolnej z naciskiem na rolnictwo ekologiczne w przeciwieństwie do monokultur, jak również dążenie do suwerenności żywnościowej dzięki lokalnej produkcji i konsumpcji zamiast uzależnienia od importu i produkcji na eksport, aby zadbać o spójność unijnej polityki rolnej, handlowej i polityki współpracy na rzecz rozwoju;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i władzom USA.

 

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności