Návrh uznesenia - B8-0151/2018Návrh uznesenia
B8-0151/2018

  NÁVRH UZNESENIA o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0007/2018
  v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

  Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0137/2018

  Postup : 2018/2566(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0151/2018
  Predkladané texty :
  B8-0151/2018
  Prijaté texty :

  B8-0151/2018

  Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami)

  (2018/2566(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na predbežné rozhodnutie ministerstva obchodu USA, ktorým sa zavádza clo na španielske olivy po tom, ako dospelo k záveru, že v dôsledku dotácií, ktoré producenti olív dostávajú v EÚ, by sa výrobky z olív mohli dovážať do Spojených štátov za nižšiu ako trhovú cenu,

  –  so zreteľom na otázku Komisii o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

  –  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže koalícia pre spravodlivý obchod so zrelými olivami (Coalition for Fair Trade in Ripe Olives), ktorú tvoria dvaja najväčší spracovatelia zrelých olív v USA, 22. júna 2017 podala sťažnosť ministerstvu obchodu, v ktorej tvrdila, že odvetvie olív v Spojených štátoch utrpelo značnú ujmu alebo je ohrozené z dôvodu subvencovaného dovozu zrelých olív zo Španielska za hodnotu nižšiu ako reálna hodnota;

  B.  keďže rozhodnutie komisie USA pre medzinárodný obchod o zavedení ciel rôznej percentuálnej výšky na výrobky z olív, ktoré vyvážajú španielske podniky, vychádza z úvahy, že pomoc poskytovaná odvetviu olív v rámci SPP by mohla predstavovať nekalú súťaž voči producentom z USA, keďže existuje dôvodné podozrenie o značnej ujme, ktorú utrpelo predmetné odvetvie v Spojených štátoch z dôvodu dovozu zrelých olív zo Španielska, ktoré sa v Spojených štátoch údajne predávajú za ceny nižšie ako reálna hodnota;

  C.  keďže komisia pre medzinárodný obchod uložila na tento výrobok dočasné obmedzenia a konečné rozhodnutie ministerstva obchodu sa očakáva začiatkom apríla 2018;

  D.  keďže sa týmto rozhodnutím nespravodlivo a svojvoľne spochybňujú programy EÚ na podporu poľnohospodárskych podnikov, čo by mohlo mať dosah na všetkých príjemcov platieb v rámci SPP;

  E.  keďže na zabezpečenie rovnakých podmienok sa pri antisubvenčnej a antidumpingovej analýze musia rovnako zohľadniť sociálne a environmentálne faktory, ako sú pracovné práva, sociálna ochrana, normy v oblasti životného prostredia a dobré životné podmienky zvierat;

  F.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach potvrdila, že podporné opatrenia, ktoré sú predmetom antisubvenčných prešetrovaní (režim základných platieb, platby pre mladých poľnohospodárov) nepredstavujú narušenie úrovní cien na konkrétnych poľnohospodárskych trhoch alebo v medzinárodnom obchode;

  G.  keďže opatrenia SPP, ktoré sú predmetom prešetrovania, nie sú zamerané na konkrétne výrobky, a preto nie sú podľa článku 2 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach napadnuteľné;

  H.  keďže SPP bola pozmenená prostredníctvom niekoľkých reforiem s cieľom uviesť väčšinu podporných opatrení do súladu s požiadavkami WTO týkajúcimi sa zeleného koša a v súčasnosti je navrhnutá tak, aby sa zabezpečil úplný súlad s dohodami WTO;

  I.  keďže platby v rámci SPP sú kľúčovým nástrojom na nasmerovanie verejných finančných prostriedkov na poskytovanie verejných statkov, ktoré samotný trh nie je schopný zaplatiť, medzi ktoré patrí ochrana životného prostredia, dobré životné podmienky zvierat a ľudské zdravie;

  J.  keďže SPP by mala podporovať potravinovú sebestačnosť v EÚ aj inde vo svete, a to prostredníctvom miestnej a udržateľnej výroby, a mala by zaručovať spravodlivé ceny pre výrobcov, pričom tieto zásady prispievajú k zachovaniu aktívnych vidieckych komunít;

  K.  keďže bez systému verejnej podpory pre miestnu a regionálnu výrobu by došlo v štruktúre európskych poľnohospodárskych a vidieckych komunít k ďalšej drastickej zmene;

  L.  keďže odvetvie olív má v Španielsku zásadný význam pre hospodárstvo a zamestnanosť, a to najmä v regiónoch Andalúzia, Valencia a Estremadura; keďže zavedením poľnohospodárskeho modelu, ktorý je založený na diverzifikácii a sociálnej, hospodárskej a environmentálnej udržateľnosti, by sa mohol posilniť potenciál daného odvetvia a vidieckych oblastí v uvedených regiónoch;

  M.  keďže dotácie zohrávajú dôležitú úlohu v poľnohospodárskej politike USA aj EÚ; keďže aj USA sú významným používateľom dotácií kategórie zeleného koša v poľnohospodárstve; keďže poľnohospodárska politika je v oboch regiónoch orientovaná na vývoz a založená na poľnohospodársko-priemyselnom modeli výroby, ktorý je typický pre veľké spoločnosti;

  N.  keďže avizované opatrenia predstavujú riziko vzniku špirály obchodných protiopatrení na oboch stranách Atlantiku; keďže to by v konečnom dôsledku poškodilo producentov z EÚ aj USA; keďže administratíva prezidenta Trumpa ohlásila dovozné clá okrem španielskych olív aj v iných odvetviach; keďže toto vyhrotenie ohrozuje dlhodobo zavedené a starostlivo prerokované dohody WTO;

  1.  vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že USA spochybňujú spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, keďže verejná podpora zohráva významnú úlohu v USA aj v EÚ, a zdôrazňuje, že by to nemalo vytvárať precedens, ktorý by ovplyvnil ďalšie európske poľnohospodárske výrobky, ktoré patria do SPP;

  2.  vyzýva orgány USA, aby stiahli avizované opatrenia a vrátili sa k vzájomne konštruktívnemu prístupu v tejto oblasti vo vzájomný prospech občanov na oboch stranách Atlantiku;

  3.  vyzýva Komisiu, aby na obranu nášho systému podpory v rámci SPP, ktorý bol schválený podľa kritérií kategórie zeleného koša WTO, podnikla všetky potrebné kroky tak na dvojstrannej úrovni, ako aj v rámci samotnej WTO;

  4.  zdôrazňuje, že ak sa platby v rámci SPP podmienia dodržiavaním, okrem iného, noriem v oblasti životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat, ľudského zdravia a sociálnych či pracovných noriem, nedôjde len k nasmerovaniu verejných finančných prostriedkov smerom k verejným statkom, ale zabezpečí sa tým aj to, že náš systém podpory poľnohospodárskych podnikov bude kompatibilný so zeleným košom WTO, a preto poskytne poľnohospodárom istotu v systém podpory poľnohospodárskym podnikom; zdôrazňuje, že v nadchádzajúcej reforme SPP by všetky platby mali zostať silne podmienené;

  5.  vyzýva Komisiu, aby na účely podpory podnikov, ktoré sú predmetom tohto agresívne protekcionistického opatrenia, úzko spolupracovala so španielskymi orgánmi;

  6.  vyzýva Komisiu, aby stanovila opatrenia, ktoré uprednostňujú vnútorný trh a domácu spotrebu prostredníctvom krátkych dodávateľských reťazcov, a aby uprednostnila podporu pre malé a stredné poľnohospodárske podniky a ich zamestnancov tak, aby sa zabezpečila hospodárska, sociálna a environmentálna udržateľnosť a zachoval model EÚ pre rodinné poľnohospodárske podniky;

  7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že nová SPP uprednostní rozmanité poľnohospodárstvo, ktoré je zamerané skôr na agroekológiu a nie na monokultúry a usiluje sa o potravinovú sebestačnosť prostredníctvom miestnej výroby a spotreby v protiklade k závislosti od dovozu a orientácii na vývoz, a to s cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi politikami EÚ v oblasti poľnohospodárstva, obchodu a rozvojovej spolupráce;

  8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a orgánom Spojených štátov.

   

  Posledná úprava: 14. marca 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia