Predlog resolucije - B8-0151/2018Predlog resolucije
B8-0151/2018

  PREDLOG RESOLUCIJE o ukrepih ZDA v zvezi s kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  k vprašanju za ustni odgovor B8-0007/2018
  v skladu s členom 128(5) Poslovnika

  Florent Marcellesi v imenu skupine Verts/ALE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0137/2018

  Postopek : 2018/2566(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0151/2018
  Predložena besedila :
  B8-0151/2018
  Sprejeta besedila :

  B8-0151/2018

  Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih ZDA v zvezi s kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

  (2018/2566(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju začasne odločitve ministrstva za trgovino ZDA, ki je uvedlo uvozno dajatev za španske oljke na podlagi ugotovitve, da je oljke v ZDA mogoče uvažati pod tržno ceno zaradi subvencij, ki jih dobivajo proizvajalci oljk v EU,

  –  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o ukrepih ZDA v zvezi s podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

  –  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker je 22. junija 2017 koalicija za pošteno trgovino z zrelimi oljkami, ki jo sestavljata dva največja predelovalca zrelih oljk v ZDA, pri svojem ministrstvu za trgovino vložila peticijo, v kateri trdi, da je industrija v ZDA močno oškodovana ali ogrožena zaradi cene, ki je „pod pošteno vrednostjo“(LTFV) in subvencioniranega izvoza zrelih oljk iz Španije;

  B.  ker odločitev Komisije Združenih držav Amerike za mednarodno trgovino, da uvede dajatev s spremenljivo odstotno stopnjo za oljke španskih proizvajalcev, temelji na prepričanju, da pomoč sektorju v okviru skupne kmetijske politike pomeni nelojalno konkurenco ameriškim proizvajalcem, saj naj bi obstajal utemeljen sum, da je industrija v ZDA močno oškodovana zaradi uvoza zrelih oljk iz Španije, ki se menda prodajajo v ZDA po cenah pod pošteno vrednostjo;

  C.  ker je Komisija ZDA za mednarodno trgovino uvedla začasne omejitve za ta proizvod, končna odločitev ministrstva za trgovino pa se pričakuje ob koncu aprila 2018;

  D.  ker ta odločitev nepravično in samovoljno ogroža vse programe pomoči v kmetijstvu, kar lahko vpliva na vse upravičence skupne kmetijske politike;

  E.  ker je treba pri protisubvencijski in protidampinški analizi za zagotavljanje enakih pogojev za pošteno konkurenco upoštevati socialne in okoljske dejavnike, kot so pravice delavcev, socialna zaščita ter okoljski standardi in dobrobit živali;

  F.  ker je Komisija večkrat potrdila, da podporni ukrepi, podvrženi pregledom izravnalnih dajatev (shema osnovnega plačila, plačila za mlade kmete), ne vplivajo na višino cen na kmetijskih trgih ali v mednarodni trgovini;

  G.  ker ukrepi skupne kmetijske politike, o katerih teče preiskava, niso specifični za proizvod in zato proti njim ni mogoče uvesti izravnalnih ukrepov na podlagi drugega člena sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih;

  H.  ker je bila skupna kmetijska politika z več reformami preoblikovana tako, da je večino svojih podpornih ukrepov prilagodila zahtevam Svetovne trgovinske organizacije v zvezi z „zeleno škatlo“, in je zdaj po zasnovi popolnoma skladna z njenimi sporazumi;

  I.  ker so plačila SKP bistveno orodje za usmerjanje javnih sredstev v zagotavljanje javnih dobrin, ki jih trg sam ne more plačati, kot je med drugim zaščita okolja, dobrobit živali in zdravje ljudi;

  J.  ker bi morala SKP spodbujati prehrambno neodvisnost v EU in drugje po svetu, in sicer prek lokalne in trajnostne proizvodnje, in ker bi morala zagotoviti poštene cene za proizvajalce, saj oboje vpliva na ohranitev dejavnih podeželskih skupnosti;

  K.  ker bi se evropsko kmetijstvo in podeželske skupnosti dodatno korenito spremenili brez sistema javne podpore za lokalno in regionalno proizvodnjo;

  L.  ker je španski oljčni sektor pomemben za gospodarstvo in zaposlovanje, zlasti v pokrajinah Andaluzija, Valencia in Extremadura; ker je vzdržljivost sektorja in podeželskih območij v teh regijah mogoče okrepiti s pomočjo kmetijskega modela, ki bo temeljil na diverzifikaciji, ter socialni, ekonomski in okoljski trajnosti;

  M.  ker imajo subvencije pomembno vlogo v kmetijski politiki ZDA in EU; ker so tudi ZDA velik uporabnik kmetijskih subvencij iz „zelene škatle“; ker je kmetijska politika obeh držav izvozno usmerjena in temelji na kmetijsko-industrijskem modelu proizvodnje, ki je značilen za velika podjetja;

  N.  ker lahko napovedani ukrepi sprožijo plaz negativnih trgovinskih povračilnih ukrepov na obeh straneh Atlantika; ker bo to v končni fazi škodovalo proizvajalcem tako v EU kot v ZDA; ker je Trumpova administracija napovedala tudi uvozne dajatve v drugih sektorjih, ne samo za španske oljke; ker stopnjevanje tega ravnanja ogroža že uveljavljene in skrbno dogovorjene sporazume Svetovne trgovinske organizacije;

  1.  izraža zaskrbljenost, ker ZDA oporekajo Skupni kmetijski politiki EU, saj je javna podpora pomembna tako za ZDA kot za EU in poudarja, da ne bi smeli ustvariti precedensa, ki bo vplival tudi na druge evropske kmetijske proizvode, ki sodijo pod okrilje SKP;

  2.  poziva organe ZDA, naj prekličejo napovedane ukrepe in na tem področju ponovno vzpostavijo vzajemno konstruktiven dostop, kar bo koristilo državljanom na obeh straneh Atlantika;

  3.  poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne dvostranske ukrepe v okviru Svetovne trgovinske organizacije, s katerimi bo ubranila sistem pomoči v naši skupni kmetijski politiki, ki ga je Svetovna trgovinska organizacija odobrila v postopku „zelene škatle“;

  4.  poudarja, da pogojevanje plačil SKP z med drugim okoljskimi standardi, standardi za dobrobit živali, socialnimi in delovnimi standardi preusmerja denar v javne dobrine, pa tudi zagotavlja prilagojenost našega podpornega sistema za kmetije zahtevam Svetovne trgovinske organizacije v zvezi z „zeleno škatlo“ in tako kmetom daje varnost v sistemu za podporo kmetijam; poudarja, da morajo vsa plačila v prihodnji reformi SKP ohraniti močno vez s temi pogoji;

  5.  poziva Komisijo, naj združi sile s španskimi oblastmi, da bi podprli žrtve tega protekcionističnega napada;

  6.  poziva Komisijo, naj pripravi ukrepe, ki bodo v pomoč notranjemu trgu in potrošnji prek kratkih dobavnih verig, in naj da prednost pomoči za majhne in srednje velike kmetije ter njihove delavce, da bi zagotovila ekonomsko, socialno in okoljsko trajnost ter ohranitev modela družinske kmetije v EU;

  7.  poziva Komisijo in države članice, na zagotovijo, da SKP daje prednost raznolikemu kmetijstvu, ki je usmerjeno bolj v kmetijsko ekologijo kot v monokulturno pridelovanje ter išče pot do prehranske suverenosti prek lokalne proizvodnje in potrošnje v nasprotju z usmeritvijo v odvisnost od uvoza in izvoza, da bi zagotovile usklajenost med kmetijskimi, trgovinskimi in politikami razvoja sodelovanja;

  8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in organom ZDA.

  Zadnja posodobitev: 14. marec 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov