Förslag till resolution - B8-0151/2018Förslag till resolution
B8-0151/2018

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0007/2018
  i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

  Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0137/2018

  Förfarande : 2018/2566(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0151/2018
  Ingivna texter :
  B8-0151/2018
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B8‑0151/2018

  Europaparlamentets resolution om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)

  (2018/2566(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av det preliminära utslaget från USA:s handelsministerium som påbjuder en tullavgift för spanska oliver sedan man dragit slutsatsen att stödet till olivproducenterna i EU inneburit att olivprodukter har kunnat importeras till USA under marknadspriset,

  –  med beaktande av frågan till kommissionen om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

  –  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Den 22 juni 2017 lämnade koalitionen för rättvis handel med mogna oliver (Coalition for Fair Trade in Ripe Olives) – vilken består av de två största bearbetningsföretagen för mogna oliver i USA – in ett klagomål till handelsministeriet där man gjorde gällande att en näringssektor i USA allvarligt skadats eller var allvarligt hotad på grund av subventionerad import av mogna oliver från Spanien som säljs till ett pris som är lägre än det verkliga värdet.

  B.  Beslutet från Förenta staternas internationella handelskommission att påföra avgifter av varierande procentsatser för olivprodukter som exporteras av spanska företag grundar sig på uppfattningen att det stöd till olivsektorn som beviljas inom den gemensamma jordbrukspolitiken kan utgöra illojal konkurrens för USA:s producenter, eftersom det finns en skälig indikation på att sektorn i USA lidit väsentlig skada av import av mogna oliver från Spanien som påstås säljas i USA till ett pris som är lägre än det verkliga värdet.

  C.  Den internationella handelskommissionen har infört tillfälliga restriktioner för denna produkt och ett slutligt beslut från USA:s handelsministerium väntas i början av april 2018.

  D.  Detta beslut ifrågasätter, på ett orättvist och godtyckligt sätt, alla EU:s stödprogram för jordbruket, vilket potentiellt kan inverka på alla mottagare av stöd via den gemensamma jordbrukspolitiken.

  E.  För att säkerställa lika villkor, måste alla antisubventions- och antidumpningsundersökningar också beakta sociala och miljömässiga faktorer, däribland arbetstaggarrättigheter, socialt skydd, miljönormer och djurskydd.

  F.  Kommissionens har vid flera tillfällen bekräftat att de stödåtgärder som är föremål för utredningarna om utjämningstullar (ordningen för grundstöd, stöd till unga jordbrukare) inte påverkar prisnivåerna på specifika jordbruksmarknader eller den internationella handeln.

  G.  De granskade åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken är inte selektiva och därför inte utjämningsbara i enlighet med artikel 2 i WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder.

  H.  Den gemensamma jordbrukspolitiken har förändrats genom flera reformer i syfte att anpassa de flesta stödåtgärderna till kraven i WTO:s gröna box, och är i dag utformad för att säkerställa full överensstämmelse med WTO:s avtal.

  I.  Stödet inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken är ett viktigt verktyg för att styra offentliga medel i riktning mot tillhandahållandet av offentliga nyttigheter som marknaden inte kan betala, bland annat miljöskydd, djurs välbefinnande och människors hälsa.

  J.  Den gemensamma jordbrukspolitiken bör främja livsmedelssuveränitet, både inom EU och på andra håll i världen, genom lokal och hållbar produktion, och bör säkerställa rättvisa priser för producenterna, vilket i båda fallen bidrar till att upprätthålla aktiva landsbygdssamhällen.

  K.  Utan ett system för offentligt stöd till lokal och regional produktion skulle det europeiska jordbruket och landsbygdsområdena genomgå ytterligare drastiska förändringar.

  L.  Den spanska olivsektorn av viktig för ekonomin och sysselsättning, särskilt i regionerna Andalusien, Valencia och Extremadura. Sektorns och landsbygdsområdenas resiliens i dessa regioner skulle kunna förbättras genom en jordbruksmodell som bygger på diversifiering och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

  M.  Subventioner spelar en viktig roll i både USA:s och EU:s jordbrukspolitik. USA är också en stor användare av subventioner inom ramen för den gröna boxen inom jordbruket. Både USA:s och EU:s jordbrukspolitik är inriktad på export och bygger på en agroindustriell produktionsmodell som är typisk för storföretag.

  N.  De aviserade åtgärderna riskerar att utlösa en spiral av handelspolitiska motåtgärder på båda sidor av Atlanten, vilket i slutändan skulle vara till skada för både EU:s och USA:s producenter. Trumpadministrationen har också aviserat importavgifter för andra sektorer utöver spanska oliver. Denna eskalering äventyrar sedan länge etablerade och omsorgsfullt framförhandlade WTO-avtal.

  1.  Europaparlamentet är bekymrat över USA:s ifrågasättande av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, eftersom offentligt stöd spelar en viktig roll i både USA och EU, och betonar att detta inte får skapa ett prejudikat som skulle påverka andra europeiska jordbruksprodukter som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken.

  2.  Europaparlamentet uppmanar USA:s myndigheter att dra tillbaka de aviserade åtgärderna och att återupprätta en ömsesidigt konstruktiv strategi på detta område till ömsesidig nytta för medborgarna på båda sidorna av Atlanten.

  3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder, såväl på bilateral nivå som på WTO-nivå, för att försvara vårt system för stöd via den gemensamma jordbrukspolitiken som är godkänt enligt WTO:s gröna box.

  4.  Europaparlamentet betonar att man genom att underställa stödet inom den gemensamma jordbrukspolitiken efterlevnaden av standarder för bland annat miljö, djurskydd och människors hälsa, sociala normer och arbetsnormer, inte bara riktar de offentliga medlen till kollektiva nyttigheter, utan också säkerställer att vårt jordbruksstöd är förenlig med WTO:s gröna box, och därför säkrar jordbrukarna en trygghet inom stödsystemet för jordbruket. Parlamentet betonar att i den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör alla betalningar fortfarande omfattas av stränga villkor.

  5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att nära samarbeta med de spanska myndigheterna för att stödja de företag som är föremål för denna aggressiva protektionistiska åtgärd.

  6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder som främjar den inre marknaden och den inhemska konsumtionen genom korta försörjningskedjor, och att prioritera stöd till små och medelstora jordbruksföretag och deras arbetstagare, i syfte att säkerställa ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samt upprätthållandet av den europeiska familjejordbruksmodellen.

  7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att den nya gemensamma jordbrukspolitiken prioriterar ett diversifierat jordbruk inriktat på agroekologi snarare än monokulturer och som strävar efter livsmedelsuveränitet genom lokal produktion och konsumtion, i motsats till importberoende och exportinriktning, för att säkerställa samstämmighet mellan EU:s jordbrukspolitik, handelspolitik och utvecklingspolitik.

  8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och USA:s myndigheter.

   

  Senaste uppdatering: 15 mars 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy