Предложение за резолюция - B8-0152/2018Предложение за резолюция
B8-0152/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно корпоративната социална отговорност

9.3.2018 - (2018/2633(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Марио Боргецио, Мара Бицото, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Матео Салвини, Марко Дзани от името на групата ENF

Процедура : 2018/2633(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0152/2018
Внесени текстове :
B8-0152/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0152/2018

Резолюция на Европейския парламент относно корпоративната социална отговорност

(2018/2633(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид декларацията на Комисията от 14 март 2018 г. относно корпоративната социална отговорност,

 

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

 

A.като има предвид, че съобщенията за основно промишлено преструктуриране, като в случая на Embraco, представляват тежък удар за работниците, за техните семейства и за регионите, към които принадлежат;

 

Б.  като има предвид, че има опасност дружеството Embraco в бъдеще да изложи на сериозна опасност работните места на 500 служители от предприятието му в Италия, в Рива пресо Киери (област Пиемонт);

 

В.  като посочва, че това е само последният случай от дълъг списък на съкращения, причинени от преместване на дейността в чужбина, който обаче е особено тежък, тъй като се осъществява в ущърб на труд и производство на стабилно дружество с висока квалификация;

 

Г.  като има предвид, че мултинационалният собственик на Embraco възнамерява да премести производството в друга държава членка по съображения, изцяло свързани с данъчно облагане и заплащане на възнаграждения, като се има предвид, че предприятие, което премества дейността си в Словакия се ползва с данъчна ставка от 21%, освободено е от данъчно облагане върху сделките с недвижими имоти, заплаща изключително ниски разходи за труд, ползва намаление от 35% върху данъците и вноските до 30 000 евро за всеки нает служител;

 

Д.  като има предвид, че в транснационален контекст, като този на вътрешния пазар на ЕС, характеризиращ се с наличието на изключително разнообразни национални системи в социалната, икономическата и нормативната област, дружествата се конкурират основно по отношение на разходите за труд, което поражда опасни явления като labour shopping и социален дъмпинг, които се превеждат в неконтролирано преместване на дейността с цел заменяне на националната работна сила с относително по-изгодната работна сила на други държави членки, предимно на изток;

 

Е.  отбелязва, че преместването на дейността не се отнася само за т.нар. традиционни индустрии, т.е. тези с висока интензивност на труда, като например текстил и облекла, обувки, дървообработваща промишленост, но също така за индустрии с висока интензивност на капиталите, като например стоманодобивна промишленост, машиностроене, корабостроене, аеронавтика и електронно оборудване, без да се пренебрегват важните сектори на услугите, като например разработването на компютърен софтуер и финансови услуги или логистика;

 

Ж    като има предвид, че посочените неприемливи практики на социален дъмпинг облагодетелстват държави членки с по-ниски социални разходи и минимален данъчен натиск;

 

З.  като има предвид, че ЕС и политическите опции, залегнали в процеса на изграждане на единния пазар днес са основната причина за бедността и неравенството в държавите членки, което позволява на участниците на пазара и, по-специално, на големите мултинационални компании да се възползват от съществуващите различия между държавите членки по отношение на разходите за труд и на данъчното облагане, да придобият чрез преместването на дейността, конкурентни предимства и печалби за сметка на гражданите, работниците и регионите;

 

И.  като има предвид, че с оглед на извънредната социална ситуация и кризата със заетостта, като например случаят на Embraco, политиките на строги икономии, наложени от ЕС и неговите Договори, които вече са отговорни за значително съкращаване на публичните разходи и за влошаване на социалните функции на националните държави ще попречат на прилагането на ефективни национални стратегии за инвестиции и развитие, способни да отговарят на нуждите на тези работници и техните семейства, с произтичащото от това увеличаване на бедността и социално изключване;

 

Й.  като има предвид, че от гледна точка на ЕС е явно нелогично да предоставя финансиране за намаляване на икономическите и социалните различия в полза на държави като Словакия и в същото време да осигурява възможност на тази държава членка да привлича инвестиции, които не зачитат разпоредбите на Съюза;

 

1.изразява цялостната си солидарност и подкрепа за всички работници на Embraco в Рива пресо Киери и на техните семейства, както и на работниците в други дружества, които могат да бъдат засегнати от това решение;

 

2.призовава за приемането на всяка мярка или форма на подкрепа за тези работници, за техните семейства и за всички заинтересовани страни, потенциално засегнати от това решение;

 

3.счита, че случаят Embraco по безспорен начин показва не само неправилното функциониране на европейския вътрешен пазар, но и разрушителните последици от безогледна политика на разширяване, особено на изток, която не успя да предвиди опустошителните последици от присъединяването на държави с ниско данъчно облагане за здравословната и лоялна конкуренция;

 

4.настоятелно призовава за приемането на политика на социална защита на работниците, засегнати от явленията на преместване на дейността, за да им се предоставят необходимите помощи и за да се приложат програми за преквалификация, способни да улеснят повторното им интегриране на пазара на труда;

 

5.категорично подчертава отговорностите на ЕС и неговите политики за този случай и счита, че предоставените от Съюза отговори са недостатъчни, за да се справят с тези явления;

 

6.припомня правото на всяка държава членка да приеме всеки вид инструмент за защита на собствената икономика, работници и региони, за да се бори срещу явлението преместване на дейността, включително чрез прилагането на протекционистки мерки;

 

7.подчертава необходимостта всяка държава членка да може да задейства необходимите мерки за насърчаване на завръщането на дружествата, които са преместили дейността си, включително чрез значителни национални планове за публични инвестиции;

 

8.изисква дружествата, които се ползват от публична помощ да бъдат насърчавани да разработват, съвместно с представителните организации на работниците и на регионалните и местните органи, отговорно социално поведение;

 

9.подчертава значението да се санкционират предприятия, които, въпреки че са ползвали финансова помощ на национално или европейски равнище, за да допринесат за икономическия растеж на даден регион, решат неоснователно да преместят производството си в чужбина; поради това призовава тези предприятия да бъдат задължавани да възстановяват получените средства и да бъдат изключвани от бъдещо разпределяне на всяка форма на финансова помощ;

 

10.призовава Комисията да извърши необходимите проверки на използването за неподходящи цели от страна на собственика на Embraco, на средства, предоставени от Европейския съюз и, по-конкретно, за финансиране на преместването на дейността на предприятието в друга държава членка;

 

11.изисква от Комисията да проведе разследване относно съответствието с Договорите на посочения случай на преместване в рамките на ЕС, което не е обосновано от икономически и промишлени съображения, а от преобладаващи интереси за осъществяване на спестявания от данъчно облагане и възнаграждения;

 

12.възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията (най-вече на заместник-председателя, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен, на члена на Комисията, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен, на члена на Комисията по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбиета Биенковска и на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията Маргрете Вестегер), на държавите членки, на италианското правителство и на правителството на Бразилия.

 

Последно осъвременяване: 15 март 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност