Πρόταση ψηφίσματος - B8-0152/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0152/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη

9.3.2018 - (2018/2633(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Marco Zanni εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Διαδικασία : 2018/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0152/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0152/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0152/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη

(2018/2633(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη,

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγγελίες εκτεταμένων βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων, όπως είναι η περίπτωση της Embraco, αποτελούν βαρύ πλήγμα για τους εργαζομένους, τις οικογένειές τους και τις περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις αυτές·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση Embraco κινδυνεύει να αποτελέσει εν καιρώ σοβαρή απειλή για την απασχόληση των περίπου 500 εργαζομένων του εργοστασίου της στην Ιταλία, στην περιοχή Riva κοντά στο Chieri (Πεδεμόντιο)·

 

Γ.  σημειώνοντας ότι η περίπτωση αυτή είναι απλώς η πλέον πρόσφατη μιας μακράς σειράς απολύσεων λόγω μετεγκατάστασης, ιδιαίτερα σοβαρή, ωστόσο, δεδομένου ότι πραγματοποιείται σε βάρος της εργασίας και της παραγωγής μιας υγιούς επιχείρησης με υψηλή ειδίκευση·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυεθνική στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει η Embraco προτίθεται να μεταφέρει την παραγωγή σε άλλο κράτος μέλος για αμιγώς φορολογικούς και μισθολογικούς λόγους, δεδομένου ότι μια επιχείρηση που μετεγκαθίσταται στη Σλοβακία επωφελείται από φορολογικούς συντελεστές της τάξης του 21 %, συντελεστή 0 % στις αγοραπωλησίες ακινήτων, πολύ χαμηλό κόστος εργασίας και έκπτωση 35 % επί των φόρων και εισφορών μέχρι του ποσού των 30 000 EUR για κάθε άτομο που προσλαμβάνει·

 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο όπως είναι η εσωτερική αγορά της ΕΕ, με κύριο χαρακτηριστικό την παρουσία εξαιρετικά ετερογενών εθνικών συστημάτων σε κοινωνικό, οικονομικό και κανονιστικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται κυρίως με βάση το κόστος εργασίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικίνδυνα φαινόμενα «άγρας» φθηνότερου εργατικού δυναμικού και κοινωνικού ντάμπινγκ, τα οποία εκδηλώνονται υπό τη μορφή άναρχης μετεγκατάστασης με στόχο την αντικατάσταση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού με φθηνότερο εργατικό δυναμικό άλλων κρατών μελών, κυρίως προς ανατολάς·

 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπό σημείωση ότι η μετεγκατάσταση δεν αφορά μόνο τις λεγόμενες παραδοσιακές βιομηχανίες, δηλαδή βιομηχανίες με υψηλή ένταση εργασίας, όπως η κλωστοϋφαντουργία και η ένδυση, η υποδηματοποιία, η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, αλλά και βιομηχανίες υψηλής έντασης κεφαλαίου, όπως η χαλυβουργία, η μηχανολογία, η ναυπηγική και αεροναυπηγική βιομηχανία και η βιομηχανία ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ενώ περιλαμβάνει και σημαντικούς κλάδους υπηρεσιών όπως η ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης·

 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαράδεκτες αυτές πρακτικές κοινωνικού ντάμπινγκ ευνοούν τα κράτη μέλη με χαμηλότερο εργασιακό κόστος και ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση·

 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι πολιτικές επιλογές στις οποίες εδράζεται η διαδικασία οικοδόμησης της ενιαίας αγοράς αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία φτώχειας και ανισοτήτων στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι επιτρέπουν στους παράγοντες της αγοράς, ιδίως στις μεγάλες πολυεθνικές, να επωφελούνται από τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το κόστος εργασίας και τη φορολογία προκειμένου να αποκτήσουν, μέσω της μετεγκατάστασης, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και κέρδη σε βάρος των πολιτών, των εργαζομένων και των περιφερειών·

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, απέναντι σε επείγουσες κοινωνικές καταστάσεις και κρίσεις απασχόλησης, όπως στην περίπτωση της Embraco, οι πολιτικές λιτότητας που έχουν επιβάλει η ΕΕ και οι Συνθήκες της, που ήδη ευθύνονται για τις σημαντικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και την επιδείνωση της κοινωνικής λειτουργίας των εθνικών κρατών, παρεμποδίζουν την υλοποίηση αποτελεσματικών εθνικών στρατηγικών επενδύσεων και ανάπτυξης, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εργαζομένων αυτών και των οικογενειών τους, με επακόλουθο την αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

 

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφώς παράλογο από τη μία πλευρά να παρέχει η ΕΕ χρηματοδότηση για την άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων υπέρ χωρών όπως η Σλοβακία και, από την άλλη, να επιτρέπει στο εν λόγω κράτος μέλος ελκυστικές επενδυτικές πρακτικές που δεν είναι σύμφωνες με τους ενωσιακούς κανόνες·

 

1.  εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και την υποστήριξή του σε όλους τους εργαζόμενους της Embraco στην περιοχή Riva κοντά στο Chieri, στις οικογένειές τους και στους εργαζομένους συναφών κλάδων που ενδέχεται να πληγούν από την απόφαση αυτή·

 

2.  ζητεί τη λήψη κάθε μέτρου ή μορφής στήριξης υπέρ των εν λόγω εργαζομένων, των οικογενειών τους και όλων των ενδιαφερόμενων μερών που ενδέχεται να πληγούν από την απόφαση αυτή·

 

3.  θεωρεί ότι η υπόθεση Embraco αδιαμφισβήτητα καταδεικνύει όχι μόνο τη δυσλειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, αλλά και τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής διεύρυνσης που ασκείται αδιακρίτως, ιδίως προς ανατολάς, η οποία αποδείχτηκε ανίκανη να αξιολογήσει τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η ενσωμάτωση χωρών με χαμηλή φορολογία στον υγιή και θεμιτό ανταγωνισμό·

 

4.  ζητεί πιεστικά την υιοθέτηση μιας πολιτικής για την κοινωνική προστασία των εργαζομένων που πλήττονται από μετεγκαταστάσεις, ώστε να τους παρέχεται η αναγκαία στήριξη και η δυνατότητα μαθημάτων μετεκπαίδευσης που θα διευκολύνουν την εργασιακή επανατοποθέτησή τους·

 

5.  υπογραμμίζει με έμφαση την ευθύνη που φέρουν στην υπόθεση αυτή η ΕΕ και οι πολιτικές που εφαρμόζει και θεωρεί ότι οι απαντήσεις που έδωσε δεν αρκούν για την αντιμετώπιση φαινομένων αυτού του είδους·

 

6.  διατρανώνει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να εγκρίνει κάθε είδους μέσα για την προστασία της οικονομίας του, των εργαζομένων και των εδαφών του, προκειμένου να καταπολεμήσει το φαινόμενο της μετεγκατάστασης, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων·

 

7.  υπογραμμίζει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της επιστροφής των εταιρειών που έχουν μετεγκατασταθεί, μεταξύ άλλων με εθνικά σχέδια δημόσιων επενδύσεων μεγάλης κλίμακας·

 

8.  απαιτεί, οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις, να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν, σε συνεργασία με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των εργαζομένων και τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά·

 

9.  τονίζει τη σημασία που έχει η επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις οι οποίες, παρά το γεγονός ότι επωφελήθηκαν από εθνική ή ενωσιακή χρηματοδοτική ενίσχυση για να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιοχής, αποφασίζουν αδικαιολόγητα να μετακινήσουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό· ζητεί, ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις αυτές να υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά που έχουν εισπράξει και να αποκλείονται από τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης οιασδήποτε μορφής στο μέλλον·

 

10.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει τις αναγκαίες εξακριβώσεις σχετικά με τη χρήση, από την ιδιοκτησία της Embraco, των πόρων που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για αλλότριους σκοπούς, συγκεκριμένα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη μετεγκατάσταση της εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος·

 

11.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον η περίπτωση αυτή ενδοευρωπαϊκής μετεγκατάστασης, η οποία δεν υπαγορεύεται από οικονομικο-βιομηχανικούς λόγους αλλά από υπερισχύοντα συμφέροντα εξοικονόμησης φόρων και μισθών, είναι συμβατή με τις Συνθήκες·

 

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, (περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου και αρμόδιου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα επιτρόπου, Jyrki Katainen, στην επίτροπο που είναι αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, Marianne Thyssen, στην επίτροπο που είναι αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, Elżbieta Bieńkowska, και στην αρμόδια για τον ανταγωνισμό επίτροπο Margrethe Vestager, στα κράτη μέλη, στην ιταλική κυβέρνηση και στην κυβέρνησης της Βραζιλίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου