Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0152/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0152/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl įmonių socialinės atsakomybės

9.3.2018 - (2018/2633(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Marco Zanni ENF frakcijos vardu

Procedūra : 2018/2633(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0152/2018
Pateikti tekstai :
B8-0152/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0152/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl įmonių socialinės atsakomybės

(2018/2633(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. Komisijos pareiškimą dėl įmonių socialinės atsakomybės,

 

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

 

A.kadangi didžiausios paskelbtos restruktūrizacijos, tokios kaip įmonės Embraco atveju, sudavė sunkų smūgį darbuotojams, jų šeimoms ir teritorijoms, kuriose šios bendrovės veikė;

 

B.kadangi įmonė Embraco ateityje gali sukelti didelį pavojų beveik 500 savo darbuotojų darbo vietoms Italijoje, Riva preso Kjeryje (Pjemonto regionas);

 

C.nurodydamas, kad šis atvejis yra tik paskutinis ilgame atleidimų po veiklos perkėlimo sąraše ir, be kita ko, ypač sudėtingas, nes darantis žalą patikimai valdomos aukštos kvalifikacijos įmonės darbui ir gamybai;

 

D.kadangi tarptautinė įmonė, kuriai priklauso Embraco, ketina gamybą perkelti į kitą valstybę narę vien dėl priežasčių, susijusių su mokesčiais ir darbo užmokesčiu, nes po perkėlimo į Slovakiją, įmonei taikomas 21 proc. mokesčių tarifas, nekilnojamojo turto pardavimas apmokestinamas 0 proc. tarifu, darbo jėga yra labai pigi, o mokesčiams ir įmokoms taikoma 35 proc. nuolaida, siekianti iki 30 000 eurų kiekvienam įdarbintam darbuotojui;

 

E.atsižvelgdamas į tai, kad tarptautiniame ES vidaus rinkos kontekste, kuriam būdingos socialiniu, ekonominiu ir norminiu atžvilgiais ypač skirtingos nacionalinės sistemos, įmonės konkuruoja visų pirma darbo sąnaudų sąskaita, paaštrindamos pavojingus „darbo jėgos apsipirkimo“ (angl. labour shopping) ir socialinio dempingo reiškinius, kuriems būdingas nekontroliuojamas veiklos perkėlimas siekiant pakeisti šalies darbo jėgą santykinai tinkamesne kitų valstybių narių, ypač esančių Rytuose, darbo jėga;

 

F.kadangi veiklos perkėlimas būdingas ne tik vadinamajai tradicinei pramonei, t. y. toms jos šakoms, kurioms būdingas darbo jėgos intensyvumas, kaip antai tekstilės, drabužių, avalynės ir medienos apdirbimo pramonei, bet ir intensyvaus kapitalo panaudojimo pramonei, kaip antai metalurgijos, mechanikos, laivų statybos, aeronautikos ir elektroninės įrangos, nepamirštant svarbių paslaugų, kaip antai informacinių programų plėtros, finansinių ir logistikos paslaugų sektoriaus;

 

G.kadangi ši neleistina socialinio dempingo praktika yra naudinga valstybėms narėms, kuriose socialinės sąnaudos mažesnės, o mokesčių tarifai minimalūs;

 

H.kadangi ES ir politiniai sprendimai, kuriais grindžiamas bendrosios rinkos kūrimo procesas, šiuo metu yra pagrindinė skurdo ir nelygybės valstybėse narėse priežastis, nes rinkos veikėjams, o ypač didžiosioms tarptautinėms įmonėms leidžiama išnaudoti valstybių narių skirtumus darbo sąnaudų ir apmokestinimo srityse, siekiant, perkeliant veiklą, įgyti konkurencinių pranašumų ir gauti naudos piliečių, darbuotojų ir teritorijų sąskaita;

 

I.kadangi, atsižvelgiant į tokias su socialine apsauga ir užimtumu susijusias ekstremalias situacijas kaip įmonės Embraco atvejis, griežto finansų valdymo politika, taikoma ES ir grindžiama jos sutartimis, kuriomis vadovaujantis jau gerokai apkarpytos viešosios išlaidos ir nacionalinių valstybių vykdoma socialinės apsaugos funkcija, trukdo įgyvendinti veiksmingas nacionalines investicijų ir plėtros strategijas, kurios padėtų patenkinti tų darbuotojų ir jų šeimų poreikius, todėl didina skurdą ir socialinę atskirtį;

 

J.kadangi ES, skirdama lėšas ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimui tokiose šalyse kaip Slovakija, ir tuo pačiu metu leisdama tai valstybei narei užsiimti ES teisės aktų neatitinkančiu investicijų pritraukimu, akivaizdžiai elgiasi prieštaringai;

 

1.išreiškia visišką solidarumą su visais Riva preso Kjeryje esančios įmonės Embraco darbuotojais, jų šeimomis ir susijusių sričių darbuotojais, kurie gali nukentėti dėl šio sprendimo, ir paramą jiems;

 

2.prašo imtis visų formų paramos priemonių ir būdų, siekiant padėti šiems darbuotojams, jų šeimoms ir visoms suinteresuotosioms šalims, kurios gali nukentėti dėl šio sprendimo;

 

3.mano, kad Embraco atvejis nenuginčijamai rodo ne tik tai, kad ES vidaus rinkos veikimas sutriko, bet ir tai, kad nežabota plėtros į Rytus politika daro žlugdantį poveikį, nes nesugebėta įvertinti nedidelius mokesčius taikančių šalių įtraukimo į rinką žalingų padarinių sveikai ir sąžiningai konkurencijai;

 

4.ragina skubiai patvirtinti dėl veiklos perkėlimo nukentėjusių darbuotojų socialinės apsaugos politiką, siekiant suteikti jiems reikalingą pagalbą ir surengti perkvalifikavimo kursus, kad jiems būtų lengviau susirasti darbo vietas;

 

5.primygtinai pabrėžia, kad ES ir jos politikai tenka atsakomybė už šį atvejį, ir mano, kad jos pasiūlyti šių problemų sprendimai yra nepakankami;

 

6.primena, kad kiekviena valstybė narė turi teisę imtis visų priemonių savo ekonomikai, darbuotojams ir teritorijoms apsaugoti bei kovoti su veiklos perkėlimo reiškiniu, tuo tikslu taikydama ir protekcionistines priemones;

 

7.pabrėžia, kad kiekviena valstybė narė būtinai turi imtis reikalingų priemonių, kad paskatintų veiklą perkėlusias įmones sugrįžti, tuo tikslu įgyvendindama ir didelius nacionalinių viešųjų investicijų planus;

 

8.reikalauja, kad valstybės paramą gaunančios įmonės būtų raginamos, pasitarus su darbuotojams atstovaujančiomis organizacijomis bei regionų ir vietos institucijomis, plėtoti socialinę atsakomybę;

 

9.pabrėžia, kad svarbu bausti įmones, kurios, nors pasinaudojo šalies ar ES skirta finansine parama, kad prisidėtų prie tam tikros teritorijos ekonomikos augimo, nepagrįstai nusprendžia perkelti gamybą į užsienį; todėl ragina tokioms įmonėms nustatyti pareigą sugrąžinti gautas lėšas ir ateityje joms neskirti jokios formos finansinės paramos;

 

10.ragina Komisiją rengtis atlikti būtiną patikrinimą, ar įmonės Embraco savininkai padidintų Europos Sąjungos lėšų nepanaudojo netinkamais tikslais ir konkrečiai tam, kad finansuotų įmonės perkėlimą į kitą valstybę narę;

 

11.ragina Komisiją ištirti, ar šis konkretus veiklos perkėlimo ES viduje atvejis, pagrįstas ne ekonominėmis ir pramoninėmis priežastimis, o visų pirma suinteresuotumu taupyti mokesčių ir darbo užmokesčio sąskaita, yra suderinamas su sutarčių nuostatomis;

 

12.paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai (visų pirma jos pirmininko pavaduotojui, atsakingam už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą, Jyrki Katainenui, už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakingai Komisijos narei Mariannei Thyssen, už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakingai Komisijos narei Elżbietai Bieńkowskai ir už konkurenciją atsakingai Komisijos narei Margrethei Vestager), valstybėms narėms, Italijos Vyriausybei ir Brazilijos Vyriausybei.

 

Atnaujinta: 2018 m. kovo 15 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika