Διαδικασία : 2018/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0153/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0153/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 518kWORD 62k
12.3.2018
PE616.099v01-00
 
B8-0153/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) (2018/2633(RSP))


Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann, Josef Weidenholzer εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) (2018/2633(RSP))  
B8‑0153/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 9, 145-161, 173 και 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 14, 15, 21, 23 και 26 και τον Τίτλο IV του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) και άλλες πράξεις του ΟΗΕ στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ειδικότερα δε το Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966), το Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (1966), τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων (1965), τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (1979), τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989), τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (1990) και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (2006),

–  έχοντας υπόψη την Τριμερή Δήλωση Αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της ΔΟΕ που θεσπίζουν οικουμενικά βασικά πρότυπα εργασίας σε ό,τι αφορά: την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας (αριθ. 29 και 105 (1957))· την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης (αριθ. 87 (1948) και 98 (1949)· την κατάργηση της παιδικής εργασίας (αριθ. 138 (1973) και 182 (1999))· και την κατάργηση των διακρίσεων στην απασχόληση (αριθ. 100 (1951) και 111 (1958)),

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της ΔΟΕ για τις ρήτρες εργασίας (δημόσιες συμβάσεις) (αριθ. 94) και τη συλλογική διαπραγμάτευση (αριθ. 154),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγία 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση(3) και της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη(4) και σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(6), της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, την προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και την ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη(7) και της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(9),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Σεπτεμβρίου σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση(10), της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(11) και της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση(12),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom(13) και της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη χάραξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη(14),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2015(15) και της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(16) και τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί την ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία, καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων και βασίζεται στη διαφάνεια, μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, έναν θετικό διάλογο και μία θετική σχέση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε τους εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών στην προώθηση της ΕΚΕ, μέσω νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΕΚΕ έληξε το 2014 και δεν έχει ακόμη ανανεωθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ήμισυ των εξαγωγών της Ευρώπης και περί το 65% των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη και παρέχοντας πάνω από 50 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης (άμεσης και έμμεσης), αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 20% των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή του ευρωπαϊκού κλάδου της μεταποίησης στο ΑΕγχΠ της ΕΕ έχει πέσει από το 19% σε λιγότερο από 15,5% κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών και ότι η συμβολή του στην απασχόληση και στην έρευνα και ανάπτυξη έχει επίσης σημειώσει κάμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση της βιομηχανικής μας βάσης είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και της τεχνογνωσίας στην ΕΕ, και ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρειάζεται μια αποτελεσματική, ισχυρή και φιλόδοξη στρατηγική·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της Embraco, πολυεθνικής εταιρεία που έχει την έδρα της στη Βραζιλία και αποτελεί ιδιοκτησία της Whirlpool, να κλείσει τη μονάδα παραγωγής της στη Riva di Chieri (Ιταλία), να απολύσει 497 εργαζομένους και να μετακινήσει την παραγωγή της σε άλλο κράτος μέλος, εγείρει μια σειρά από ευρύτερα πολιτικά ζητήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα παραγωγής στη Riva di Chieri είναι κερδοφόρα, με υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, και η απόφαση για τη μετακίνηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων βασίζεται σε βραχυπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς λόγους και όχι σε μακροπρόθεσμους οικονομικούς παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, η διοίκηση της Embraco έχει αρνηθεί να αρχίσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις απολύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τις εθνικές και τοπικές αρχές, αλλά έχει δεχθεί μόνο την αναβολή των απολύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση όσον αφορά την Embraco αποτελεί μία μόνο από τις πολλές πρόσφατες περιπτώσεις κλεισίματος επιχειρήσεων και απολύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνδέονται συχνά με διαδικασίες μετεγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος ή σε περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαδικασίες έχουν σημαντικές αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις ακολουθούν στρατηγικές που εστιάζονται αποκλειστικά στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις εις βάρος της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, της απασχόλησης, της καινοτομίας, των επενδύσεων στην έρευνα και τεχνολογία και της ανανέωσης των δεξιοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε καταστάσεις όπου πραγματοποιείται αναδιάρθρωση, η ΕΚΕ θα πρέπει να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων μερών, ιδίως των εργαζομένων και των τοπικών αρχών, ούτως ώστε να διασφαλίζονται η συνεχής χρήση των τόπων παραγωγής και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των περιφερειών που εξαρτώνται από ένα μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων για την απασχόληση, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Embraco και η Whirlpool, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα, έχουν επιδείξει σημαντική έλλειψη ΕΚΕ στις αποφάσεις τους που αφορούν τη μονάδα παραγωγής στη Riva di Chieri και στη σχέση τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία (ΕΕ) 2017/828 σχετικά με την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην προώθηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων στις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες να βασίζονται στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα και όχι σε βραχυπρόθεσμους λόγους και αποδόσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ κατοχυρώνει ως θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την επίτευξη μιας «κοινωνικής βαθμολόγησης ΑΑΑ» για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές έχουν ως στόχο να εξυπηρετούν τους ανθρώπους, μεταξύ άλλων με την προώθηση της βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης οικονομικής δραστηριότητας με ίσους όρους ανταγωνισμού, καθώς και ότι οι άνθρωποι αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης και την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ντάμπινγκ, είτε το κοινωνικό, είτε το φορολογικό, είτε το περιβαλλοντικό, αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες, διότι θέτει σε κίνδυνο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, την προώθηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις κύριες αρχές των πολιτικών της ΕΕ είναι η κοινωνική συνοχή, γεγονός που σημαίνει συνεχή και διαρκή προσέγγιση των μισθών και εγγυημένη προστασία κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν στην Ένωση σημαντικές διαφορές στις εργασιακές συνθήκες και τους μισθούς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω συνιστά βασικό παράγοντα για την ευημερία και τη βελτιωμένη εσωτερική ζήτηση εντός του συνόλου της Ένωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα πρόσφατα σκάνδαλα και την κατακραυγή την οποία προκάλεσαν, ανεπαρκής είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής από τις πολυεθνικές εταιρείες και μεμονωμένα άτομα και στην αντιμετώπιση του φαινομένου των φορολογικών πρακτικών ντάμπινγκ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  θεωρεί ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου· επιβεβαιώνει τη στήριξή του στον ορισμό της ΕΚΕ ως «ευθύνης των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2011 με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011‑14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

2.  υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη είναι μια κοινωνική οικονομία της αγοράς που έχει ως στόχο την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· υπενθυμίζει τον σημαντικό στόχο που ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την επίτευξη του 20 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από τη βιομηχανία έως το 2020·

3.  εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη και υποστήριξή του προς όλους τους εργαζομένους στη μονάδα παραγωγής στη Riva di Chieri (Ιταλία) της Embraco, μιας βραζιλιανής επιχείρησης ιδιοκτησίας Whirlpool, και προς τις οικογένειές τους, καθώς και προς τους θιγόμενους υπεργολάβους, και υπογραμμίζει τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει το κλείσιμο του εργοστασίου για την τοπική οικονομία και κοινωνία· ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της απασχόλησης για όλους τους εμπλεκόμενους εργαζομένους και για να διασφαλιστεί ότι η οικονομική δραστηριότητα και η παραγωγή στη μονάδα της Riva di Chieri θα είναι μακροπρόθεσμα εγγυημένες·

4.  επισημαίνει ότι αυτή είναι μία μόνο από πολλές πρόσφατες περιπτώσεις μετεγκατάστασης από πολυεθνικές επιχειρήσεις εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε πολυεθνικές εταιρείες συχνά επικεντρώνονται περισσότερο στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και τις αποδόσεις για τους μετόχους παρά στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεών τους για τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες της ΕΚΕ·

5.  σημειώνει ότι, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της Whirlpool και της Embraco σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ευθύνης, παρατηρείται σημαντική έλλειψη ΕΚΕ στις αποφάσεις που έχουν λάβει αυτές οι εταιρείες σχετικά με τη μονάδα παραγωγής στη Riva di Chieri και στον τρόπο με τον οποίο έχουν χειριστεί αυτές τις αποφάσεις· εκφράζει τη λύπη του για τη μη συμμετοχή της διοίκησης της Embraco σε μια ουσιαστική συζήτηση και διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και με τις εθνικές και τοπικές αρχές·

6.  τονίζει ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζονται στα εξής στοιχεία: α) την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών· β) έναν θετικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερομένους, ιδίως δε τους εργαζομένους· γ) διαδικασίεςλήψης αποφάσεων που ευνοούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διασφαλίζουν ένα επαρκές επίπεδο διαφάνειας· δ) τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων και του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, και ε) τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

7.  υπενθυμίζει ότι μια υπεύθυνη από κοινωνική άποψη προσέγγιση ωφελεί όχι μόνο το σύνολο της κοινωνίας, αλλά και τις επιχειρήσεις, καθώς οι καταναλωτές και οι επενδυτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγοράζουν και των εταιρειών στις οποίες επενδύουν· υπογραμμίζει ότι, ταυτόχρονα, μια κοινωνικά ανεύθυνη συμπεριφορά μπορεί να βλάψει σημαντικά τις επιδόσεις των επιχειρήσεων·

8.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2018, ένα νέο σχέδιο δράσης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο σχέδιο δράσης θα πρέπει να προβλέπει μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση της ΕΚΕ, η οποία να περιλαμβάνει νομικές απαιτήσεις, ισχυρότερες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ελέγχου, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (οδηγία 2014/95/ΕΕ)·

9.  υπογραμμίζει ότι ένα αναθεωρημένο σχέδιο δράσης θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει, σε έναν επικαιροποιημένο ορισμό της ΕΚΕ, τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στα βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ, και την προώθηση υψηλών επιπέδων απασχόλησης, υψηλής ποιότητας συνθηκών εργασίας και κοινωνικής συνοχής· το σχέδιο δράσης θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος για την ΕΚΕ·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση της δυνατότητας να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΕ, στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις πρωτοβουλίες αυτές και να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για το θέμα αυτό·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες να θεσπιστεί δεσμευτική συνθήκη για τις διεθνικές εταιρείες σε επίπεδο ΟΗΕ, και να ασκήσουν πιέσεις για μια φιλόδοξη συμφωνία, η οποία να θεσπίζει αποτελεσματικούς και εκτελεστέους μηχανισμούς διασφάλισης του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οικονομικές δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών·

12.  υπογραμμίζει ότι το πρώτο μέλημα της ΕΚΕ πρέπει να είναι η υψηλή ποιότητα των εργασιακών σχέσεων εντός μιας εταιρείας· είναι απολύτως πεπεισμένο ότι ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ των εταιρειών και των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόβλεψη και διαχείριση των αλλαγών και για την εξεύρεση λύσεων στις εργασιακές προκλήσεις·

13.  πιστεύει ότι η ΕΚΕ θα πρέπει επίσης να βασίζεται στη βελτίωση της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων με την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης και την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων σε εταιρικά ζητήματα· ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν, και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομικού πλαισίου σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων·

14.  θεωρεί ότι ένα στοιχείο κεφαλαιώδους σημασίας σε ό,τι αφορά την ΕΚΕ θα πρέπει να είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των εργαζομένων, με την παροχή αποτελεσματικής και κατάλληλης διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

15.  θεωρεί ότι, στις περιπτώσεις της μετεγκατάστασης των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να συμβάλλουν, και οικονομικά, στον προσδιορισμό κατάλληλης εναλλακτικής δραστηριότητας για τις μονάδες παραγωγής και τους εμπλεκόμενους εργαζομένους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικά μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση μπορούν να αναγκαστούν, σε περίπτωση μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων τους, να επιστρέψουν τέτοια κονδύλια που ενδεχομένως έχουν λάβει·

16.  καλεί την Επιτροπή να διερευνά περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες αποφασίζουν να μεταφέρουν την παραγωγή τους εντός της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί παράτυπα, για την προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει επιπλέον ότι οι δημόσιοι πόροι δεν χρησιμοποιούνται με καταχρηστικό τρόπο από τα κράτη μέλη, ιδίως για να προσελκύσουν εταιρείες από άλλα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω μορφών κοινωνικού και του φορολογικού ντάμπινγκ·

17.  είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία θα πρέπει να θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ΕΕ σε μακροπρόθεσμη βάση· υπογραμμίζει ότι μόνο μια ισχυρή και ανθεκτική βιομηχανία και μια προσανατολισμένη προς το μέλλον βιομηχανική πολιτική, με την απαραίτητη δημόσια επένδυση και στήριξη, θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διάφορες επικείμενες προκλήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται η επανεκβιομηχάνισή της, η μετάβασή της προς τη βιωσιμότητα και η δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης·

18.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και να προβλέπουν καλύτερα τις κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις κρίσης ή πιθανής μετεγκατάστασης· επαναλαμβάνει ότι η οικονομική κρίση είχε βαθιές επιπτώσεις στη βιομηχανική παραγωγή, με σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας, βιομηχανικής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων των βιομηχανικών εργατών· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υπερασπιστεί και να προωθήσει την προστιθέμενη αξία των βιομηχανιών και των εγκαταστάσεων παραγωγής, όπως η Embraco στη Riva di Chieri, που εξακολουθούν να είναι ανταγωνιστικές στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά·

19.  θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζονται ίσοι όροι σε ολόκληρη την ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να λάβει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση του κοινωνικού, φορολογικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ· καταδικάζει απερίφραστα τις περιπτώσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις επιλέγουν να μεταφέρουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες, ιδίως όταν είναι κερδοφόρες, με βάση τη μείωση των φόρων ή του εργατικού κόστους ·η των περιβαλλοντικών προτύπων· τονίζει ότι το φαινόμενο αυτό υπονομεύει σοβαρά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

20.  προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των προτύπων διαβίωσης των πολιτών της ΕΕ μέσω της μείωσης των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών· υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικά μέτρα σχετικά με κοινωνικά ζητήματα, με στόχο να βελτιωθούν οι κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες στην ΕΕ μέσω της σταδιακής σύγκλισης προς τα άνω, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ούτως ώστε να αποφευχθούν το κοινωνικό ντάμπινγκ και ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά τα πρότυπα εργασίας·

21.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ευρύτερη κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές των κρατών μελών, και με τον δέοντα σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων· συνιστά τη θέσπιση, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ελάχιστων μισθολογικών ορίων υπό μορφή κατώτατου εθνικού μισθού, με βάση τον μέσο μισθό·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, με βάση το χειρότερο σενάριο του κλεισίματος μιας μονάδας παραγωγής, τα προνοιακά μέσα που ισχύουν στα περισσότερα κράτη μέλη δεν επαρκούν· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή κοινωνική προστασία, η οποία να επιτρέπει στους ανθρώπους να παραμείνουν οι άνθρωποι οικονομικά ενεργοί και να ζουν με αξιοπρέπεια· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση επαρκών επιδομάτων ανεργίας, επαγγελματικής κατάρτισης και υπηρεσιών καθοδήγησης για όσους έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης και στους εργαζομένους άνω των 50 ετών·

23.  επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή μιας υπεύθυνης φορολογικής στρατηγικής πρέπει να θεωρείται πυλώνας της ΕΚΕ και ότι τούτο είναι ασύμβατο με έναν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνουν αυτή τη συνιστώσα στις εκτιμήσεις και τις εκθέσεις τους για την ΕΚΕ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη συνιστώσα αυτή και να ορίσει κατάλληλα το περιεχόμενό της στο επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν κατάλληλη συνέχεια στις συστάσεις του Κοινοβουλίου για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και για την αντιμετώπιση του φορολογικού ντάμπινγκ στην ΕΕ, ιδίως με την καθιέρωση της δημοσιοποίησης εκθέσεων ανά χώρα και μιας κοινής ενοποιημένης βάσης για τη φορολογία των εταιρειών, με την απαγόρευση των εικονικών εταιρειών και με την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει τη σημασία που έχει η θέσπιση ελάχιστου πραγματικού συντελεστή φορολογίας εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

25.  χαιρετίζει τον ρόλο της Επιτροπής ως αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού στο πλαίσιο των διεξαγόμενων ερευνών για υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»· ενθαρρύνει την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των εξουσιών της δυνάμει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, για την αντιμετώπιση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, και να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη και τις εταιρείες που διαπιστώνεται ότι ενέχονται σε τέτοιες πρακτικές και, γενικότερα, σε φορολογικό ντάμπινγκ· τονίζει την ανάγκη να διαθέτει η Επιτροπή περισσότερους πόρους –τόσο οικονομικούς όσο και ανθρώπινους– προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά της να αναλαμβάνει αμέσως όλες τις αναγκαίες έρευνες για κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 132 της 20.5.2017, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 301Ε της 13.12.2007, σ. 45.

(4)

ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 28.

(5)

ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 33.

(6)

ΕΕ C 99Ε της 3.4.2012, σ. 101.

(7)

ΕΕ C 380Ε της 11.12.2012, σ. 39.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0298.

(9)

ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0346.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0290.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0377.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0305.

(15)

ΕΕ C 366 της 27.12.2017, σ. 51.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0491.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου