Prijedlog rezolucije - B8-0153/2018Prijedlog rezolucije
B8-0153/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o društveno odgovornom poslovanju (DOP)

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a

Postupak : 2018/2633(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0153/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0153/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0153/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o društveno odgovornom poslovanju (DOP)

(2018/2633(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članke 2., 3., 6. i 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članke 6., 9., 145. – 161., 173. i 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članke 12., 14., 15., 21., 23. i 26. te glavu IV. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Europsku socijalnu povelju,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima (1948.) i druge instrumente UN-a u području ljudskih prava, a posebno Pakt o građanskim i političkim pravima (1966.), Pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966.), Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965.), Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (1979.), Konvenciju o pravima djeteta (1989.), Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji (1990.) i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (2006.),

–  uzimajući u obzir Trostranu deklaraciju Međunarodne organizacije rada (MOR) o načelima za multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku, Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima i Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća,

–  uzimajući u obzir konvencije Međunarodne organizacije rada kojima se uspostavljaju univerzalni temeljni standardi rada u pogledu: ukidanja prisilnog rada (br. 29 i br. 105 (1957.)), slobode okupljanja i prava na kolektivno pregovaranje (br. 87 (1948.) i br. 98 (1949.)), ukidanja dječjeg rada (br. 138 (1973.) i br. 182 (1999.)) i nediskriminacije pri zapošljavanju (br. 100 (1951.) i 111 (1958.)),

–  uzimajući u obzir konvencije Međunarodne organizacije rada o klauzulama o radu (javni ugovori) (br. 94) i o kolektivnom pregovaranju (br. 154),

–  uzimajući u obzir Direktivu br. 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa[1],

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara[2],

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 25. listopada 2011. naslovljenu „Obnovljena strategija EU-a 2011.–2014. za društveno odgovorno poslovanje” (COM(2011)0681),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 13. ožujka 2007. o društveno odgovornom poslovanju: novo partnerstvo[3] i od 6. veljače 2013. o društveno odgovornom poslovanju: pouzdano, transparentno i odgovorno poslovno ponašanje i održivi rast[4] te o društveno odgovornom poslovanju: promicanje društvenih interesa i put k održivom i uključivom oporavku[5],

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 25. studenog 2010. o društveno odgovornom poslovanju u međunarodnim trgovinskim sporazumima[6], od 8. lipnja 2011. o vanjskoj dimenziji socijalne politike, promicanju radnih i socijalnih standarda te europskom društveno odgovornom poslovanju[7] i od 5. srpnja 2016. o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti[8],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2013. s preporukama Komisiji o informiranju radnika i savjetovanju s njima, predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime[9],

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 14. rujna 2016. o socijalnom dampingu u Europskoj uniji[10], od 19. siječnja 2017. o europskom stupu socijalnih prava[11] i od 4. srpnja 2017. o uvjetima rada i nesigurnosti radnih mjesta[12],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. listopada 2016. o potrebi za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom[13] i Rezoluciju od 5. srpnja 2017. o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi[14],

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 25. studenog 2015.[15] i od 6. srpnja 2016. o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka[16] i svoju Preporuku Vijeću i Komisiji od 13. prosinca 2017. nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza[17],

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je društveno odgovorno poslovanje (DOP) odgovornost poduzeća za njihove učinke na društvo, obuhvaća širok raspon područja i temelji se na transparentnosti, dugoročnom pristupu i pozitivnom dijalogu i odnosima sa svim dionicima, a osobito zaposlenicima; budući da je potrebno povećati angažman europskih institucija i država članica u promicanju DOP-a preko zakonodavnih i nezakonodavnih mjera;

B.  budući da je akcijski plan Europske unije o DOP-u istekao 2014. te do danas nije obnovljen;

C.  budući da je europska industrija svjetski predvodnik u mnogim industrijskim sektorima, da čini više od polovine europskog izvoza i oko 65 % ulaganja u istraživanje i razvoj te da obuhvaća više od 50 milijuna radnih mjesta (preko izravnog i neizravnog zapošljavanja), odnosno 20 % svih radnih mjesta u Europi; budući da se tijekom zadnjih 20 godina doprinos europske proizvodne industrije BDP-u Europske unije smanjio s 19 % na manje od 15,5 % te se tijekom tog razdoblja njezin doprinos otvaranju radnih mjesta i ulaganjima u istraživanje i razvoj također smanjio; budući da je jačanje naše industrijske baze ključno za zadržavanje stručnosti te znanja i iskustva u EU-u, a za postizanje tog cilja potrebna je djelotvorna, jaka i ambiciozna industrijska strategija;

D.  budući da odluka koju je donio Embraco, multinacionalno poduzeće sa sjedištem u Brazilu i čiji je vlasnik Whirlpool, da zatvori svoj proizvodni pogon u mjestu Riva di Chieri (Italija), da otpusti 497 radnika i da delokalizira svoju proizvodnju u drugu državu članicu otvara niz širih političkih pitanja;

E.  budući da je proizvodni pogon u mjestu Riva di Chieri profitabilan i ima visoku razinu produktivnosti te da se odluka o delokalizaciji proizvodnih aktivnosti temelji na kratkoročnim financijskim razlozima, a ne na dugoročnim gospodarskim aspektima; budući da su čelnici poduzeća Embraco dosad odbili otvoriti značajne pregovore o otpuštanjima s predstavnicima radnika te nacionalnim i lokalnim vlastima, već su samo pristali odgoditi otpuštanja;

F.  budući da je situacija u pogledu poduzeća Embraco samo jedan od brojnih nedavnih slučajeva zatvaranja i otpuštanja u Europskoj uniji, često povezanih s postupcima delokalizacije u drugu državu članicu ili u područja izvan Europske unije; budući da ti postupci imaju značajne negativne gospodarske i društvene posljedice za Europsku uniju; budući da neka multinacionalna poduzeća provode strategije koje su usmjerene isključivo na kratkoročnu financijsku dobit, na štetu dugoročne održivosti, zapošljavanja, inovacija, ulaganja u istraživanje i razvoj i obnove vještina;

G.  budući da bi, u situacijama u kojima se odvija restrukturiranje, DOP trebao poticati dijalog između poduzeća i dionika, osobito radnika i lokalnih tijela, kako bi se zajamčila kontinuirana uporaba proizvodnih pogona i održavanje radnih mjesta; budući da je DOP osobito relevantan u slučaju regija koje ovise o samo nekoliko velikih poduzeća kada je riječ o zapošljavanju, ulaganjima i socijalnoj koheziji;

H.  budući da bi DOP trebao imati ključnu ulogu u oblikovanju postupaka donošenja odluka poduzeća; budući da su Embraco i Whirlpool, usprkos svojoj javnoj predanosti održivosti, pokazali značajan nedostatak DOP-a u svojim odlukama povezanima s proizvodnim pogonom u mjestu Riva di Chieri i u svojim odnosima s dionicima;

I.  budući da se Direktivom (EU) 2017/828 o poticanju dugoročnog sudjelovanja dioničara želi, među ostalim, promicati postupke donošenja odluka u poduzećima uvrštenima na burzu koji se temelje na dugoročnoj održivosti i konkurentnosti, a ne na kratkoročnim razlozima i dobitima;

J.  budući da su u članku 9. UFEU-a promicanje visoke stope zaposlenosti, jamčenje dostatne socijalne zaštite, borba protiv društvene isključenosti te visoka razina obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi utvrđeni kao temeljna načela Unije; budući da se Komisija obvezala na postizanje „društvenog AAA rejtinga” za EU; budući da bi gospodarske i socijalne politike trebale služiti građanima, uključujući promicanjem održivih i socijalno odgovornih gospodarskih aktivnosti s jednakim uvjetima za sve, i budući da su ljudi najvažniji čimbenik za konkurentnost poduzeća i pravilno funkcioniranje gospodarstva;

K.  budući da se damping, bio on socijalan, fiskalan ili ekološki, protivi europskim vrijednostima jer ugrožava zaštitu prava građana EU-a, promicanje boljih radnih i životnih uvjeta, pravilno funkcioniranje internog tržišta i pošteno tržišno natjecanje između gospodarskih aktera;

L.  budući da je jedno od glavnih načela politika EU-a socijalna kohezija, što znači stalno i trajno usklađivanje plaća i zajamčena socijalna zaštita za sve radnike; budući da u Uniji i dalje postoje znatne razlike u uvjetima rada i plaćama te budući da je uzlazna socijalna konvergencija ključna za blagostanje i povećanu unutarnju potražnju u cijeloj Uniji;

M.  budući da je, usprkos nedavnim skandalima i prouzročenom nezadovoljstvu, nedovoljan napredak postignut u borbi protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza od strane multinacionalnih poduzeća i pojedinaca te u rješavanju problema pojave poreznog dampinga u Europskoj uniji;

1.  ističe da je društveno odgovorno poslovanje ključni element europskog socijalnog i gospodarskog modela; potvrđuje svoju potporu tome da se DOP definira kao „odgovornost poduzeća za njihov učinak na društvo”, kako je navedeno u komunikaciji Komisije iz 2011. naslovljenoj „Obnovljena strategija EU-a 2011.–2014. za društveno odgovorno poslovanje”;

2.  podsjeća da je Europa socijalno tržišno gospodarstvo, čiji je cilj postizanje održivog i uključivog gospodarskog rasta; podsjeća na važan cilj definiran strategijom Europa 2020., a to je postizanje 20 % bruto domaćeg proizvoda iz industrije najkasnije do 2020. godine;

3.  izražava snažnu solidarnost i potporu svim radnicima proizvodnog pogona poduzeća Embraco (u mjestu Riva di Chieri, u Italiji), brazilskog poduzeća čiji je vlasnik Whirlpool, kao i njihovim obiteljima te svim uključenim podugovarateljima, i naglašava značajne negativne učinke koje bi zatvaranje tvornice imalo na lokalno gospodarstvo i zajednicu; zahtijeva da se poduzmu potrebne mjere kako bi se zajamčio kontinuitet zaposlenja za sve zahvaćene radnike i kako bi se dugoročno zajamčilo gospodarsku aktivnost i proizvodnju na proizvodnom pogonu u mjestu Riva di Chieri;

4.  ističe da je to samo jedan od nekoliko nedavnih slučajeva u kojima su multinacionalna poduzeća provodila delokalizaciju unutar i izvan Europske unije; osobito je zabrinut činjenicom da se u postupcima donošenja odluka u multinacionalnim korporacijama često više obraća pozornost na kratkoročne rezultate i dobiti za dioničare, nego na gospodarski i društveni učinak njihovih odluka na dionike i društvo; smatra da se to protivi europskim vrijednostima DOP-a;

5.  napominje da je, bez obzira na javnu predanost koju su Embraco i Whirlpool pokazali u pogledu održivosti, uključujući društvenu odgovornost, u odlukama tih poduzeća u vezi s proizvodnim pogonom u mjestu Riva di Chieri i u načinu na koji se postupalo s tim odlukama bio očit značajan nedostatak DOP-a; žali zbog toga što čelnici poduzeća Embraco nisu ušli u značajne rasprave i pregovore s predstavnicima radnika te s nacionalnim i lokalnim vlastima;

6.  ističe da bi se aktivnosti društveno odgovornog poslovanja trebale temeljiti na sljedećem: (a) kvaliteti proizvoda i usluga, (b) pozitivnom dijalogu sa svim dionicima, a osobito radnicima, (c) postupcima donošenja odluka kojima se potiče dugoročna održivost i jamči adekvatna razina transparentnosti, (d) potpunom poštovanju ljudskih i radničkih prava i sveg mjerodavnog zakonodavstva i kolektivnih sporazuma između socijalnih partnera te (e) poboljšanju radnih uvjeta;

7.  podsjeća na to da društveno odgovoran pristup ne koristi samo društvu u cjelini, nego i poduzećima jer su potrošači i ulagači sve zainteresiraniji za okolišni i društveni učinak proizvoda ili usluga koje kupuju i poduzeća u koje ulažu; ističe da bi, istovremeno, društveno neodgovorno ponašanje moglo znatno naštetiti uspješnosti poduzeća;

8.  poziva Komisiju da prije kraja 2018. podnese novi akcijski plan o društveno odgovornom poslovanju; ističe da bi se tim akcijskim planom trebao predvidjeti ambiciozniji pristup DOP-u kojim će se obuhvatiti pravni zahtjevi, stroži zahtjevi izvješćivanja i učinkovitiji mehanizmi kontrole, oslanjajući se na iskustva iz Direktive o nefinancijskom izvješćivanju (Direktiva 2014/95/EU);

9.  naglašava da bi u sklopu revidiranog akcijskog plana u ažuriranu definiciju DOP-a trebalo uvrstiti i poštovanje temeljnih načela i prava, uključujući one definirane Europskom socijalnom poveljom ili temeljnim standardima rada Međunarodne organizacije rada, te promicanje visokih razina zaposlenosti, visoke kvalitete radnih uvjeta i socijalne kohezije; akcijskim planom trebalo bi također predvidjeti uvođenje europske socijalne oznake za DOP;

10.  poziva države članice da u potpunosti iskoriste priliku da u svoje postupke javne nabave uvrste kriterije povezane s okolišem i društvom, uključujući DOP; poziva Komisiju da promiče te inicijative i da olakšava razmjenu najboljih praksi u vezi s tim pitanjem;

11.  poziva Komisiju i države članice da podrže napore za uspostavu obvezujućeg ugovora o transnacionalnim korporacijama na razini UN-a i da vrše pritisak za postizanje ambicioznog sporazuma kojim će se uspostaviti učinkoviti i provedivi mehanizmi u cilju jamčenja punog poštovanja ljudskih prava u gospodarskim aktivnostima multinacionalnih poduzeća;

12.  naglašava da se DOP-om mora u prvom redu voditi računa o visokoj kvaliteti industrijskih odnosa unutar poduzeća; čvrsto je uvjeren da je socijalni dijalog između poduzeća i radnika ključan kada je riječ o predviđanju promjena i upravljanju njima te pronalaženju rješenja za industrijske izazove;

13.  smatra da bi se DOP također trebao temeljiti na povećanoj informiranosti radnika, savjetovanju s njima i njihovu sudjelovanju; traži da Komisija djeluje u tom području, među ostalim putem prijedloga za reviziju Direktive o Europskom radničkom vijeću i jačanjem sudjelovanja radnika u pitanjima povezanima s poduzećem; traži od Komisije da što prije, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, podnese prijedlog zakonodavnog okvira o informiranju radnika i savjetovanju s njima te predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime slijedeći detaljne preporuke iznesene u Rezoluciji Parlamenta od 15. siječnja 2013. o informiranju radnika i savjetovanju s njima, predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime;

14.  smatra da bi u razmatranjima povezanima s DOP-om ključan element trebao biti angažman poduzeća u poboljšanju vještina te znanja i iskustva radnika pružanjem efektivnog i adekvatnog cjeloživotnog osposobljavanja i obrazovanja;

15.  smatra da bi u slučaju premještanja gospodarskih aktivnosti, poduzeća trebala biti odgovorna da doprinose, među ostalim i ekonomski, definiranju adekvatnih alternativnih aktivnosti za dotične proizvodne pogone i radnike; poziva Komisiju da predloži zakonodavne mjere kako bi zajamčila da se poduzeća koja primaju javna sredstva može prisiliti, u slučaju da delokaliziraju vlastite aktivnosti, da vrate sva takva sredstva koja su primila;

16.  poziva Komisiju da istraži slučajeve u kojima poduzeća odluče premjestiti svoju proizvodnju unutar EU-a, kako bi se, među ostalim, zajamčilo da se europska sredstva ne koriste na neprikladan način za promicanje tržišnog natjecanja među državama članicama; poziva Komisiju da uz to provjeri da države članice ne koriste sredstva na neprikladan način, osobito kako bi privukle poduzeća iz drugih država članica, među ostalim putem oblika socijalnog i poreznog dampinga;

17.  uvjeren je da bi industriju trebalo smatrati strateškom prednošću u smislu dugoročne konkurentnosti i održivosti EU-a; naglašava da se EU samo uz snažnu i otpornu industrijsku politiku koja je usmjerena na budućnost, uz potrebno javno ulaganje i potporu, može suočiti s raznim izazovima koji su pred njim, uključujući svoju reindustrijalizaciju, prijelaz na održivost te otvaranje kvalitetnih radnih mjesta;

18.  ističe da Komisija i države članice trebaju zajamčiti konkurentnost i dugoročnu održivost industrijske baze EU-a i bolje predvidjeti socioekonomske krizne situacije ili moguće delokalizacije; ponavlja da je gospodarska kriza imala dubok učinak na industrijsku proizvodnju, sa značajnim gubicima u pogledu radnih mjesta, industrijskog znanja i iskustva te vještina industrijskih radnika; naglašava da bi EU trebao štititi i promicati dodanu vrijednost sektorâ i proizvodnih pogona, poput pogona poduzeća Embraco u mjestu Riva di Chieri, koji su i dalje konkurentni na europskom i globalnom tržištu;

19.  smatra da je ključno zajamčiti jednake uvjete za sve diljem EU-a i poziva Komisiju da poduzme zakonodavne i nezakonodavne mjere za borbu protiv socijalnog, poreznog i ekološkog dampinga; oštro osuđuje slučajeve u kojima poduzeća odluče delokalizirati svoje gospodarske aktivnosti, osobito ako su profitabilne, na temelju nižih poreza ili troškova radne snage ili nižih standarda u pogledu okoliša; ističe da se tom pojavom znatno ugrožava funkcioniranje unutarnjeg tržišta i povjerenje građana u Europsku uniju;

20.  potiče Komisiju da poduzme inicijative za poboljšanje životnih standarda građana EU-a smanjenjem ekonomskih i socijalnih neravnoteža; naglašava da su potrebne djelotvorne mjere u pogledu društvenih pitanja kako bi se poboljšali socijalni i radni uvjeti u EU-u postupnom uzlaznom konvergencijom, među ostalim u kontekstu europskog stupa socijalnih prava, kako bi se izbjegao socijalni damping i snižavanje radnih standarda;

21.  poziva Komisiju da promiče veću primjenu kolektivnih ugovora u skladu s nacionalnom tradicijom i praksom država članica te uz dužno poštovanje autonomije socijalnih partnera; preporučuje da se u suradnji sa socijalnim partnerima uspostave donje granice plaća u obliku nacionalnih minimalnih plaća, na temelju medijalne plaće;

22.  žali što u najgorem mogućem scenariju, koji predviđa zatvaranje proizvodnog pogona, instrumenti socijalne skrbi koji su prisutni u većini država članica nisu adekvatni; potiče države članice da zajamče adekvatnu socijalnu zaštitu kojom se građanima omogućuje da ostanu gospodarski aktivni i da žive dostojanstveno; poziva Komisiju da podrži države članice u osiguravanju adekvatnih naknada za nezaposlene, stručnog osposobljavanja i usluga mentorstva za osobe koje su izgubile svoja radna mjesta i da pritom posebno vode računa o niskokvalificiranim radnicima i radnicima koji su stariji od 50 godina;

23.  ponavlja da provođenje odgovorne porezne strategije treba smatrati stupom DOP-a i da agresivno porezno planiranje nije kompatibilno s time; žali što većina poduzeća ne uključuje tu komponentu u svoja razmatranja i izvješća u pogledu DOP-a; poziva Komisiju da uključi tu komponentu i da na odgovarajući način definira njezin sadržaj u ažuriranom akcijskom planu;

24.  poziva Komisiju i države članice da poduzmu adekvatne mjere u pogledu preporuka Parlamenta za efektivnu borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza te za rješavanje problema poreznog dampinga u EU-u, osobito uvođenjem javnog izvješćivanja po državama i konsolidirane zajedničke osnovice poreza na dobit, zabranom fiktivnih poduzeća i suprotstavljanjem poreznim oazama, i unutar i izvan Europske unije; naglašava važnost uspostave minimalne efektivne stope poreza na dobit na europskoj razini;

25.  pozdravlja ulogu Komisije kao nadležnog tijela za tržišno natjecanje u tekućim istragama o državnim potporama u vezi s odlukama o porezima; potiče Komisiju da u potpunosti iskoristi svoje ovlasti u okviru propisa EU-a o tržišnom natjecanju kako bi odgovorila na štetne porezne prakse i kaznila države članice i poduzeća za koje se otkrije da su umiješani u te prakse i, općenitije, u porezni damping; naglašava da Komisija treba odvojiti više resursa, i financijskih i kadrovskih, kako bi povećala svoju sposobnost da istovremeno vodi sve potrebne istrage o fiskalnim državnim potporama;

26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti