Διαδικασία : 2018/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0154/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0154/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 489kWORD 54k
12.3.2018
PE616.100v01-00
 
B8-0154/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP))


Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Marco Valli εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP))  
B8‑0154/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(2),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ και ιδίως τα άρθρα 22 και 23 σχετικά με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην εργασία,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(5),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV σχετικά με την αλληλεγγύη,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 6 και 147,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 173 ΣΛΕΕ, που απαιτεί τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την ΕΕ να εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ιδίως σε περιοχές όπου συντελείται βιομηχανική μετάβαση,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ης Μαΐου 2002 σχετικά με το πράσινο βιβλίο της Επιτροπής για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη (7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Embraco, πολυεθνική εταιρεία, με απόφασή της επιθυμεί να μετεγκαταστήσει τη λειτουργική και κερδοφόρο μονάδα που διατηρεί στην περιοχή Riva di Chieri (Τορίνο) σε άλλο κράτος μέλος, απολύοντας 497 εργαζομένους και αρνούμενη να τους παραχωρήσει επίδομα ανεργίας, απόφαση η οποία θέτει μια σειρά ευρύτερων πολιτικών ζητημάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή της Embraco να μεταφέρει τη δραστηριότητά της στη Σλοβακία ωθείται από αμιγώς οικονομικούς λόγους, δεδομένου ότι στη Σλοβακία οι αμοιβές και η φορολογία είναι χαμηλότερες και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θεωρείται κοινωνικό και φορολογικό ντάμπινγκ εντός της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κατακριτέο να απολύονται εργαζόμενοι για να αυξάνονται τα περιθώρια κέρδους σε ήδη κερδοφόρες εταιρείες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των περιφερειών της και όχι ορισμένων εις βάρος άλλων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Invitalia, εθνικός οργανισμός για την προώθηση των εισερχόμενων επενδύσεων και την επιχειρηματική ανάπτυξη, παρενέβη πρόσφατα αναστέλλοντας τις απολύσεις έως το τέλος του έτους, χωρίς καμία εγγύηση για την παύση των απολύσεων και της μετεγκατάστασης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη στρατηγικές μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, οι οποίες υπαγορεύονται αποκλειστικά από λόγους βραχυπρόθεσμης οικονομικής απόδοσης και μείωσης του κόστους, ενθαρρύνουν τη διαρκή υποβάθμιση της απασχόλησης, υπονομεύουν την οικονομία συνολικά και είναι ασύμβατες με οποιαδήποτε μορφή αποτελεσματικής βιομηχανικής πολιτικής, συνοχής, καινοτομίας και ανάπτυξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που υφίστανται αναδιάρθρωση ή περικοπή προσωπικού έχουν την ευθύνη να θέτουν τον κοινωνικό διάλογο στο επίκεντρο των διαδικασιών αναδιάρθρωσης ή περικοπής, με ειδική έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, ενώ θα πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «εταιρική κοινωνική ευθύνη» αποτελεί μια πολύπλευρη έννοια που καλύπτει διάφορα στοιχεία επιχειρηματικής πρακτικής σε σχέση με την υπευθυνότητα από κοινωνική, περιβαλλοντική και κοινωνιακή σκοπιά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνουν την ενσωμάτωσή της σε βασικές επιχειρηματικές διεργασίες και την προώθηση της διαφάνειας και της επαληθευσιμότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπό τον όρο ότι οι εταιρείες δεν θα περιορίζονται σε δηλώσεις προθέσεων ούτε θα την χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά ως άσκηση δημοσίων σχέσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση, από επιχειρήσεις, μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία (οδηγία 2014/95/ΕΕ), όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα που συνδέονται με τους εργαζόμενους, μπορεί να αφορά τη δράση τους για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της εφαρμογής των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, των συνθηκών εργασίας, του κοινωνικού διαλόγου, του σεβασμού του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση, του σεβασμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και του διαλόγου με τις τοπικές κοινότητες και/ή τις δράσεις που αναλαμβάνονται για τη διασφάλιση της προστασίας και της ανάπτυξης των κοινοτήτων αυτών·

1.  εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη του προς τους εργαζόμενους οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν ή χάνουν την εργασία τους λόγω διεργασιών μεταφοράς και μετεγκατάστασης, όπως στην περίπτωση της Embraco·

2.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εξαντλητικούς ελέγχους για να διασφαλίσει πως δεν έχει πραγματοποιηθεί απαράδεκτη χρήση δημόσιων πόρων στη συγκεκριμένη περίπτωση της Embraco και να εκτιμήσει κατά πόσον η εταιρεία συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/95/ΕΕ·

3.  καταγγέλλει τον συνεχιζόμενο ανταγωνισμό προς τα κάτω μεταξύ κρατών μελών και καταδικάζει έντονα τη χρήση δημόσιων πόρων για την ενθάρρυνση μετεγκαταστάσεων στο εσωτερικό της ΕΕ·

4.  καλεί την Επιτροπή να δηλώσει ρητά εάν η μετεγκατάσταση εταιρείας στο εσωτερικό της ΕΕ, λόγω χαμηλότερων αμοιβών και φόρων, είναι συμβατή με τις Συνθήκες·

5.  θεωρεί πως οι εταιρείες που πραγματοποιούν μετεγκαταστάσεις στο εσωτερικό της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν, υποχρεωτικά, στις δαπάνες για την εύρεση εναλλακτικών θέσεων απασχόλησης από τους απολυθέντες εργαζομένους τους·

6.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και φορολογικού ντάμπινγκ εντός της ΕΕ·

7.  θεωρεί λυπηρή την έλλειψη μιας πραγματικής, ενωσιακής βιομηχανικής πολιτικής η οποία θα μπορούσε να προστατεύει τους εργαζόμενους της ΕΕ, αλλά και τις αλυσίδες εφοδιασμού από βραχυπρόθεσμες αποφάσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή και ολοκληρωμένη κοινωνική προστασία, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων, και αποτελεσματική προστασία από καταχρηστικές απολύσεις·

9.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάγκη να θεσπιστεί ευρωπαϊκό καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει προκληθεί από την παγκοσμιοποίηση, τις μετεγκαταστάσεις και την αποβιομηχάνιση·

10.  τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην εξασφάλιση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που θα θεσπίζει αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και την συμμόρφωση, και προτρέπει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

11.  τονίζει ότι απαιτείται σθεναρή προάσπιση της εφαρμογής των ενωσιακών προτύπων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όταν μια εταιρεία σκοπεύει να μετεγκαταστήσει την παραγωγή της χωρίς να λάβει υπόψη τις κοινωνικές και εδαφικές συνέπειες των βραχυπρόθεσμων αποφάσεών της·

12.  ζητεί αναθεώρηση της πολιτικής ανταγωνισμού και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημόσια παρέμβαση με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, τη βελτίωση των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων ή την αντιμετώπιση των προβληματισμών σχετικά με τη δημόσια υγεία·

13.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν μετεγκαταστάσεις στο εσωτερικό της ΕΕ θα καλύπτουν το κόστος της επανένταξης και της επαναπασχόλησης των απολυθέντων εργαζομένων·

14.  ζητεί τον ριζικό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και κοινωνικής πολιτικής ώστε να μην βασίζεται πλέον σε αμφίβολες κοινωνικά, φορολογικά και περιβαλλοντικά πρακτικές, και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις μεγάλης κλίμακας, εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τις μετεγκαταστάσεις·

15.  τονίζει ότι ο περιορισμός της ζήτησης δεν πρέπει να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών για θέσεις εργασίας· ζητεί, συνεπώς, την ανάπτυξη μακροχρόνιων λύσεων οι οποίες διασφαλίζουν και δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και βιομηχανική δραστηριότητα, με αυστηρή συμμόρφωση ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 19.

(2)

ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.

(3)

ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16.

(4)

ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29.

(5)

ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

(6)

ΕΕ C 187E της 7.8.2003, σ. 180.

(7)

ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 28.

(8)

ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου