Forslag til beslutning - B8-0155/2018Forslag til beslutning
B8-0155/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om virksomhedernes sociale ansvar

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

David Casa for PPE-Gruppen

Procedure : 2018/2633(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0155/2018
Indgivne tekster :
B8-0155/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0155/2018

Europa-Parlamentets beslutning om virksomhedernes sociale ansvar

(2018/2633(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 9, 151, 152, 153, stk. 1 og 2, og artikel 173,

–  der henviser til artikel 14, 27 og 30 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union er baseret på en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt;

B.  der henviser til, at store industrielle ændringer kan have en indvirkning på arbejdstagere og regioner, der er påvirket af dem;

C.  der henviser til, at medlemsstaterne og Unionen bør arbejde hen imod udviklingen af koordinerede strategier med henblik på at nå de mål for Den Europæiske Union, der er fastsat i traktaterne;

D.  der henviser til, at retlige forpligtelser og instrumenter under EU's og national lovgivning kan være ledsaget af frivillige foranstaltninger iværksat i overensstemmelse med princippet om virksomhedernes sociale ansvar (VSA);

E.  der henviser til, at antallet af selskaber i EU, der har tilsluttet sig VSA, er steget, hvilket viser en stigende erkendelse af dets fordele;

1.  minder om, at VSA er af frivillig karakter og omfatter foranstaltninger truffet af virksomhederne til at håndtere sociale og miljømæssige problemer ud over EU's og nationale retlige rammer;

2.  er af den opfattelse, at medlemsstaterne skal fastlægge de rette betingelser for det europæiske erhvervsliv for at tiltrække og fastholde virksomheder i alle europæiske regioner for at bevare og skabe job i hele Europa; minder om, at målet med både europæiske og nationale strategier for beskæftigelse og vækst er jobskabelse og intelligent, bæredygtig, langsigtet vækst;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvåge udviklingen på arbejdsmarkedet og træffe forebyggende foranstaltninger for at bevare de europæiske arbejdstageres beskæftigelsesegnethed i løbet af deres karriere;

4.  minder om tilgængeligheden af europæiske instrumenter såsom Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen;

5.  understreger nødvendigheden af bedre koordination mellem uddannelses- og undervisningsplaner og af at ændre arbejdsmarkederne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme IKT og undervisning og uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) for at udstyre både den nuværende og den fremtidige arbejdsstyrke med de relevante digitale færdigheder;

6.  opfordrer til udvikling af tekniske kvalifikationer, især i fremstillingssektoren; opfordrer derfor til udvikling og udvidelse af lærlingeordninger og understreger nødvendigheden af at slå til lyd for vigtigheden af at uddanne kvalificerede teknikere;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde virksomhederne til at udvikle uddannelsesmuligheder for deres ansatte i løbet af deres karriere, med særligt fokus på ældre arbejdstagere;

8.  fordømmer på det kraftigste praksissen, hvorved virksomheder midlertidigt etablerer sig i regioner, men kun for en begrænset periode, hvor de har ret til etableringsydelser;

9.  minder om, at social dumping er en af de mulige konsekvenser af overtrædelsen af EU's standarder og bestemmelser;

10.  fremhæver, at et af de endelige mål for statsstøtte med regionalt sigte er at bevare og skabe nye arbejdspladser i alle regioner;

11.  opfordrer Kommissionen til at kontrollere, hvorvidt medlemsstaterne anvender EU-midler korrekt, for at nå målene i Europa 2020-strategien og social samhørighed i hele EU;

12.  understreger, at erhvervslivet også har et ansvar for at nå Europa 2020-strategiens mål; tilskynder virksomheder til at udvide de aktiviteter, der falder inden for VSA-filosofien, ud over deres industrielle grundlag, og til at tage hensyn til den langsigtede stabilitet og vækst i de regioner, hvor de er etableret;

13.  understreger, at virksomheder, i tilfælde hvor omstruktureringer kan undgås, skal overholde deres juridiske forpligtelser i henhold til EU's og national ret, idet de prioriterer oplysning og høring af arbejdstagerne og muligheden for at undersøge alternativer, der foreslås af arbejdsmarkedets parter;

14.  opfordrer til en lokal dialog, der omfatter alle interessenter, for at drøfte de bedst mulige ordninger i tilfælde af omstruktureringer;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 14. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik