Διαδικασία : 2018/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0155/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0155/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 460kWORD 51k
12.3.2018
PE616.101v01-00
 
B8-0155/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP))


David Casa εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP))  
B8‑0155/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, και 173,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, επιδίωξη της οποίας είναι η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική πρόοδος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλες βιομηχανικές μεταλλαγές μπορεί να έχουν αντίκτυπο στους εργαζομένους και στις περιοχές που επηρεάζουν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εργαστούν για την ανάπτυξη συντονισμένων στρατηγικών με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται στις Συνθήκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομικές υποχρεώσεις και τα νομικά μέσα που προβλέπονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο μπορούν να συνοδεύονται από εθελοντική δράση που υλοποιείται σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εταιρειών της ΕΕ οι οποίες έχουν υιοθετήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει αυξηθεί, γεγονός που μαρτυρεί αυξανόμενη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων που ενέχει·

1.  υπενθυμίζει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει προαιρετικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων επιπλέον του ενωσιακού και εθνικού νομικού πλαισίου·

2.  εκτιμά ότι, για τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τομέα ώστε να προσελκύουν και να διατηρούν επιχειρήσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες· υπενθυμίζει ότι στόχος τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών στρατηγικών για την απασχόληση και την ανάπτυξη είναι η δημιουργία απασχόλησης και έξυπνης, βιώσιμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για τη διατήρηση της απασχολησιμότητας των ευρωπαίων εργαζομένων κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους·

4.  υπενθυμίζει τα ευρωπαϊκά μέσα που είναι διαθέσιμα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

5.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ, αφενός, της εκπαίδευσης και των προγραμμάτων διδασκαλίας και, αφετέρου, των αναγκών των μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τονώσουν την κατάρτιση και την εκπαίδευση στις ΤΠΕ και στους κλάδους ΕΤΜΜ (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), ώστε να εφοδιάσουν το σημερινό και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό με τις ανάλογες ψηφιακές δεξιότητες·

6.  υποστηρίζει την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, ιδίως στον μεταποιητικό τομέα· ζητεί, κατά συνέπεια, ανάπτυξη και επέκταση των συστημάτων μαθητείας και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να γίνει ευρύτερα γνωστή η σπουδαιότητα του ειδικευμένου τεχνικού εργατικού δυναμικού·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν δυνατότητες κατάρτισης για τους υπαλλήλους τους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας·

8.  καταδικάζει σθεναρά τις πρακτικές προσωρινής εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε περιοχές για σύντομο μόνο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν δικαίωμα σε ευεργετήματα εγκατάστασης·

9.  υπενθυμίζει ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι μία από τις πιθανές συνέπειες της παραβίασης ενωσιακών κανόνων και προτύπων·

10.  τονίζει ότι ένας από τους απώτερους στόχους των περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων είναι η διατήρηση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί κατά πόσον τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ορθά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της κοινωνικής συνοχής σε όλη την Ένωση·

12.  τονίζει ότι ο επιχειρηματικός τομέας έχει επίσης την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ενθαρρύνει τις εταιρείες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους που εντάσσονται στη φιλοσοφία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πέραν των βιομηχανικών τους βάσεων και να λαμβάνουν υπόψη τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες είναι εγκατεστημένες·

13.  τονίζει ότι, σε περιπτώσεις όπου η αναδιάρθρωση είναι αναπόφευκτη, οι εταιρείες πρέπει να εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, δίνοντας προτεραιότητα στη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους, καθώς και στη δυνατότητα εξέτασης των εναλλακτικών λύσεων που προτείνουν οι κοινωνικοί εταίροι·

14.  ζητεί τη διεξαγωγή διαλόγου σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συζητούνται οι καλύτερες δυνατές διευθετήσεις στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου