Prijedlog rezolucije - B8-0155/2018Prijedlog rezolucije
B8-0155/2018

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o društveno odgovornom poslovanju

  12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

  podnesen nakon izjave Komisije
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  David Casa u ime Kluba zastupnika PPE-a

  Postupak : 2018/2633(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0155/2018
  Podneseni tekstovi :
  B8-0155/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0155/2018

  Rezolucija Europskog parlamenta  o društveno odgovornom poslovanju

  (2018/2633(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 9., 151., 152., članak 153. stavke 1. i 2. te članak 173.,

  –  uzimajući u obzir članke 14., 27. i 30. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da se Europska unija temelji na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, čiji je cilj puna zaposlenost i društveni napredak;

  B.  budući da velike industrijske promjene mogu utjecati na zaposlenike i regije koji su njima zahvaćeni;

  C.  budući da bi države članice i Europska unija trebale raditi na razvoju koordiniranih strategija kako bi se ostvarili ciljevi Europske unije zacrtani u Ugovorima;

  D.  budući da se pravne obveze i instrumente predviđene pravom EU-a i nacionalnim pravom može popratiti dobrovoljnim mjerama poduzetim u skladu s načelom društveno odgovornog poslovanja (DOP);

  E.  budući da je broj poduzeća u EU-u koja su prihvatila DOP porastao, što pokazuje da se sve više uviđaju njegove koristi;

  1.  podsjeća na to da je DOP dobrovoljne prirode i da obuhvaća mjere koje poduzeća poduzimaju povrh europskog i nacionalnog pravnog okvira u cilju rješavanja društvenih pitanja i pitanja povezanih s okolišem;

  2.  smatra da, kako bi se zaštitila i otvorila radna mjesta diljem Europe, države članice moraju uspostaviti prave uvjete za europski poslovni sektor kako bi privukle poduzeća u sve europske regije i zadržale ih ondje; podsjeća da je cilj i europskih i nacionalnih strategija za zapošljavanje i rast otvaranje radnih mjesta te pametan, održiv, dugoročan rast;

  3.  poziva Komisiju i države članice da prate kretanja na tržištu rada i da poduzmu preventivne mjere kako bi očuvale zapošljivost europskih radnika tijekom njihova radnog vijeka;

  4.  podsjeća na dostupnost europskih instrumenata kao što su Europski socijalni fond i Europski fond za prilagodbu globalizaciji;

  5.  ističe da je potrebna bolja usklađenost nastavnih programa obrazovanja i osposobljavanja i potreba promjenljivog tržišta rada; stoga poziva Komisiju i države članice da ojačaju osposobljavanje i obrazovanje u području IKT-a i znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) kako bi i aktualna i buduća radna snaga stekla relevantne e-vještine;

  6.  potiče razvoj tehničkih vještina, posebno u sektoru proizvodnje; stoga poziva na razvoj i proširenje sustava naukovanja i naglašava da je potrebno promicati važnost kvalificiranih tehničkih radnika;

  7.  poziva države članice da potiču poduzeća da za svoje zaposlenike osmisle mogućnosti osposobljavanja tijekom njihova radnog vijeka, uz poseban naglasak na starijim radnicima;

  8.  oštro osuđuje prakse kojima se poduzeća nastanjuju u određenoj regiji na određeno razdoblje, tijekom kojeg imaju pravo na naknade za nastan;

  9.  podsjeća da je socijalni damping jedna od mogućih posljedica kršenja standarda i pravila EU-a;

  10.  naglašava da je jedan od krajnjih ciljeva regionalnih državnih potpora zadržavanje radnih mjesta i otvaranje novih u svim regijama;

  11.  poziva Komisiju da prati koriste li države članice na ispravan način europska sredstva kako bi ostvarile ciljeve strategije Europa 2020. i društvenu koheziju u cijeloj Uniji;

  12.  ističe da i poslovni sektor ima odgovornost ostvariti ciljeve strategije Europa 2020.; potiče poduzeća da svoje aktivnosti koje potpadaju pod filozofiju DOP-a prošire izvan svojih industrijskih baza i da uzmu u obzir dugoročnu stabilnost i rast regija u kojima imaju nastan;

  13.  ističe da u slučajevima u kojima se restrukturiranje ne može izbjeći poduzeća moraju ispuniti svoje pravne obveze u skladu s pravom EU-a i nacionalnim pravom, dajući prednost informiranju zaposlenika i savjetovanju s njima te prilici da ispitaju alternativna rješenja koja predlože socijalni partneri;

  14.  poziva na lokalni dijalog u kojem će sudjelovati svi dionici kako bi se raspravljalo o najboljim mogućim rješenjima u slučajevima restrukturiranja;

  15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

   

  Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti