Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0155/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0155/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl įmonių socialinės atsakomybės

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

David Casa PPE frakcijos vardu

Procedūra : 2018/2633(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0155/2018
Pateikti tekstai :
B8-0155/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0155/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl įmonių socialinės atsakomybės

(2018/2633(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 9, 151, 152 straipsnius, 153 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 173 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 14, 27 ir 30 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga yra grindžiama labai konkurencinga socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos;

B.  kadangi dideli pramonės pokyčiai gali turėti įtakos juos patiriantiems darbuotojams ir regionams;

C.  kadangi valstybės narės ir Europos Sąjunga turėtų stengtis sukurti suderintas strategijas, kad būtų pasiekti Sutartyse nustatyti Europos Sąjungos tikslai;

D.  kadangi pagal ES ir nacionalinės teisės aktais nustatytus teisinius įpareigojimus ir priemones gali būti vykdomi savanoriški veiksmai, kurių imamasi pagal įmonių socialinės atsakomybės principą;

E.  kadangi vis daugiau ES įmonių prisiima socialinę atsakomybę, o tai rodo, kad vis geriau suvokiama jos nauda;

1.  primena, kad įmonių socialinė atsakomybė yra savanoriška ir apima priemones, kurių ėmėsi įmonės, siekdamos spręsti socialinius ir aplinkos klausimus viršijant ES ir nacionalinės teisės sistemų reikalavimus;

2.  mano, kad, siekiant apsaugoti ir kurti darbo vietas visoje Europoje, valstybės narės turi nustatyti tinkamas sąlygas Europos verslo sektoriui, kad pritrauktų ir palaikytų įmonių veiklą visuose Europos regionuose; primena, kad tiek Europos, tiek nacionalinių užimtumo ir ekonomikos augimo strategijų tikslas – skatinti užimtumą ir pažangų, tvarų ir ilgalaikį ekonomikos augimą;

3.  ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti pokyčius darbo rinkoje ir imtis prevencinių priemonių siekiant išsaugoti Europos darbuotojų galimybes įsidarbinti visu jų profesinės veiklos laikotarpiu;

4.  primena, kad esama tokių Europos priemonių kaip Europos socialinis fondas ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas;

5.  pabrėžia, kad reikia geriau derinti švietimo ir mokymo programas ir kintančių darbo rinkų poreikius; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti mokymą ir švietimą informacinių ir ryšių technologijų ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, kad esamiems ir būsimiems darbuotojams būtų galima suteikti tinkamų e. gebėjimų;

6.  skatina techninių gebėjimų vystymą, ypač gamybos pramonėje; todėl ragina vystyti ir plėsti pameistrystės sistemas ir pabrėžia būtinybę propaguoti kvalifikuotų techninių darbuotojų svarbą;

7.  ragina valstybes nares skatinti įmones plėtoti savo darbuotojų mokymosi galimybes visu jų profesinės veiklos laikotarpiu, ypač daug dėmesio skiriant vyresnio amžiaus darbuotojams;

8.  griežtai smerkia praktiką, kai įmonės laikinai įsikuria regionuose tik tam tikram laikotarpiui, per kurį jos turi teisę gauti įsteigimo išmokas;

9.  primena, kad socialinis dempingas yra viena iš galimų ES standartų ir taisyklių pažeidimo pasekmių;

10.  pabrėžia, kad vienas iš galutinių regioninės valstybės pagalbos tikslų yra išlaikyti ir kurti naujas darbo vietas visuose regionuose;

11.  ragina Komisiją stebėti, ar valstybės narės tinkamai naudoja ES lėšas, kad įgyvendintų strategijos „Europa 2020“ tikslus ir socialinę sanglaudą visoje Sąjungoje;

12.  pabrėžia, kad ir verslo sektorius yra atsakingas už 2020 m. strategijos tikslų įgyvendinimą; skatina įmones plėsti savo veiklą, kuriai taikomi įmonių socialinės atsakomybės principai, neapsiribojant savo pramonine baze, ir atsižvelgti į regionų, kuriuose jos įsisteigusios, ilgalaikį stabilumą ir ekonomikos augimą;

13.  pabrėžia, kad tais atvejais, kai restruktūrizavimo išvengti neįmanoma, bendrovės privalo vykdyti savo teisines prievoles pagal ES ir nacionalinę teisę, pirmenybę teikti darbuotojų informavimui ir konsultacijoms su jais, taip pat galimybei įvertinti socialinių partnerių pasiūlytas alternatyvas;

14.  ragina plėtoti socialinį dialogą su visais suinteresuotaisiais subjektais, skirtą restruktūrizavimo atvejais aptarti visas įmanomas galimybes;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 15 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika