Projekt rezolucji - B8-0155/2018Projekt rezolucji
B8-0155/2018

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

David Casa w imieniu grupy PPE

Procedura : 2018/2633(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0155/2018
Teksty złożone :
B8-0155/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0155/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

(2018/2633(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 9, 151, 152, art. 153 ust. 1 i 2 oraz art. 173,

–  uwzględniając art. 14, 27 i 30 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na społecznej gospodarce rynkowej o wysokiej konkurencyjności, zorientowanej na pełne zatrudnienie i postęp społeczny;

B.  mając na uwadze, że duże zmiany przemysłowe mogą wywierać wpływ na osoby zatrudnione i regiony, w których zachodzą;

C.  mając na uwadze, że państwa członkowskie i Unia Europejska powinny wspólnie opracować skoordynowane strategie z myślą o osiągnięciu celów Unii Europejskiej określonych w traktatach;

D.  mając na uwadze, że zobowiązaniom i instrumentom prawnym dostępnym w prawie unijnym i krajowym mogą towarzyszyć dobrowolne działania podejmowane na podstawie zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

E.  mając na uwadze, że wzrosła liczba unijnych przedsiębiorstw, które stosują zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i które coraz bardziej doceniają jej korzyści;

1.  przypomina, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ma charakter dobrowolny i obejmuje działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, które pragną rozwiązywać problemy społeczne i środowiskowe nie tylko w ramach prawnych UE lub krajowych;

2.  jest zdania, że aby chronić miejsca pracy i zwiększać ich liczbę w całej Europie państwa członkowskie powinny tworzyć europejskiemu biznesowi odpowiednie warunki, co przyciągnie nowe przedsiębiorstwa i zatrzyma dotychczasowych przedsiębiorców we wszystkich regionach Europy; przypomina, że celem zarówno europejskich, jak i krajowych strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia jest tworzenie miejsc pracy oraz inteligentny, trwały i długofalowy wzrost;

3.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by monitorowały rozwój wydarzeń na rynku pracy i stosowały środki prewencyjne w celu utrzymania zatrudnialności pracowników w ciągu całej kariery;

4.  przypomina o istnieniu europejskich instrumentów, takich jak Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji;

5.  podkreśla konieczność lepszego dostosowania programów nauczania i szkoleń do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania szkoleń i edukacji w dziedzinie ICT i nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) w celu rozwijania zarówno wśród obecnych, jak i przyszłych kadr odpowiednich umiejętności cyfrowych;

6.  zachęca do rozwoju umiejętności technicznych, zwłaszcza w sektorze wytwórczym; apeluje zatem o opracowanie i rozbudowanie systemów przyuczania do zawodu i podkreśla, że należy propagować istotność wykwalifikowanych pracowników technicznych;

7.  apeluje do państw członkowskich, by zachęcały przedsiębiorstwa do rozwijania oferty szkoleniowej dla pracowników, szczególnie starszych, w trakcie kariery zawodowej;

8.  stanowczo potępia proceder tymczasowego rejestrowania przedsiębiorstwa w danym regionie tylko w celu skorzystania z przywilejów oferowanych w danym okresie firmom w tym regionie;

9.  przypomina, że wśród możliwych skutków naruszania unijnych standardów i przepisów jest dumping socjalny ;

10.  podkreśla, że jednym z ostatecznych celów regionalnej pomocy państwa jest utrzymywanie i tworzenie miejsc pracy we wszystkich regionach;

11.  wzywa Komisję, by monitorowała, czy państwa członkowskie prawidłowo wykorzystują fundusze europejskie na osiąganie celów strategii „Europa 2020” oraz spójności społecznej w całej Unii;

12.  podkreśla, że biznes także ponosi odpowiedzialność za osiąganie celów strategii „Europa 2020”; zachęca przedsiębiorstwa, by działalność podejmowaną w ramach filozofii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw rozszerzały na sfery poza swoją branżą, oraz by brały pod uwagę długotrwałą stabilność i rozwój regionów, w których prowadzą działalność;

13.  podkreśla, że gdy nie da się uniknąć restrukturyzacji, przedsiębiorstwa powinny wypełniać zobowiązania nałożone na nie przez prawo unijne i krajowe, traktując priorytetowo informowanie pracowników i konsultacje z nimi oraz możliwości przeglądu alternatywnych rozwiązań oferowanych przez partnerów społecznych;

14.  wzywa do podjęcia lokalnego dialogu z udziałem wszystkich zainteresowanych stron w celu omówienia najlepszych możliwych rozwiązań w przypadku restrukturyzacji;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności