Forslag til beslutning - B8-0156/2018Forslag til beslutning
B8-0156/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om virksomhedernes sociale ansvar i lyset af det nylige tilfælde med Embraco

  12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Marco Affronte, Philippe Lamberts, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen

  Procedure : 2018/2633(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0156/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0156/2018
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0156/2018

  Europa-Parlamentets beslutning om virksomhedernes sociale ansvar i lyset af sagen for nylig med Embraco

  (2018/2633(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 6, 9, 151, 152, artikel 153, stk. 1 og 2, artikel 173 og 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til artikel 14, 27 og 30 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  –  der henviser til den europæiske socialpagt,

  –  der henviser til Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser[1],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab[2],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[3],

  –  der henviser til Rådets resolution af 6. februar 2003 om virksomhedernes sociale ansvar[4],

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2005 med titlen "Omstruktureringer og beskæftigelsen – Foregribende og ledsagende foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen på baggrund af omstruktureringer på arbejdsmarkedet: Den Europæiske Unions rolle" (COM(2005)0120) og den dertil svarende udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. december 2005,

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. december 2013 med titlen "En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer" (COM(2013)0882),

  –  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer[5],

  –  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om energikøreplanen 2050, en fremtid med energi[6],

  –  der henviser til sin beslutning af 6. februar 2015 om virksomheders sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst[7],

  –  der henviser til sin beslutning af 6. februar 2013 om virksomheders sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning[8],

  –  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed[9],

  –  der henviser til sin beslutning af 8. juli 2015 om Grønt beskæftigelsesinitiativ: Udnyttelse af jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi[10],

  –  der henviser til sin beslutning af 5. oktober 2016 om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom[11],

  –  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at Embraco i februar 2018 bekendtgjorde, at selskabets produktionsanlæg i Riva di Chieri, Italien, ville blive lukket og flyttet til Slovakiet efter angiveligt at være blevet lovet økonomiske og skattemæssige incitamenter af den slovakiske regering, som delvist ville blive finansieret ved hjælp af statsstøtte og EU-støtte; der henviser til, at næsten 500 arbejdstagere i Riva di Chieri vil blive afskediget som følge heraf;

  B.  der henviser til, at virksomhedernes sociale ansvar (VSA) betyder, at virksomheder påtager sig et ansvar for deres indvirkning på samfundet; der henviser til, at VSA er vigtigt for bæredygtighed, konkurrenceevne og innovation i EU’s virksomheder og EU’s økonomi; der henviser til, at der er en række fordele forbundet med VSA, også for arbejdstagernes rettigheder, risikostyring og omkostningsbesparelser;

  C.  der henviser til, at virksomheder, der gennemfører omstruktureringer, bør handle på en socialt ansvarlig måde, idet erfaringerne har vist, at en socialt og økonomisk holdbar omstrukturering forudsætter en social dialog med særligt fokus på at informere og høre medarbejderne;

  D.  der henviser til, at EU i henhold til artikel 9 i TEUF skal bestræbe sig på at tage hensyn til et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse og bekæmpelse af social udstødelse i alle dets politikker og aktiviteter;

  E.  der henviser til, at lukningen af store selskaber og de deraf følgende afskedigelser ofte berører et netværk af lokalt forankrede underleverandører og SMV'er;

  F.  der henviser til, at arbejdsstyrkens produktivitet i de seneste tiår er vokset langt hurtigere end ressourceproduktiviteten, og at skøn viser, at arbejdskraften tegner sig for under 20 % af produktionsomkostningerne, mens ressourcerne tegner sig for 40 %;

  G.  der henviser til, at en række store industrielle fremstillingsvirksomheder har anvendt strategier, der fokuserer på kortsigtede økonomiske afkast, og der henviser til, at dette konstante pres for at opnå en stigning i kapitalforrentningen har været til skade for innovationsmulighederne, investeringerne i FoU, beskæftigelsen, lønningerne og videreuddannelsesmulighederne;

  H.  der henviser til, at den grønne sektor var en af de primære nettoskabere af job i EU under recessionen, og at virksomheder med en langsigtet plan om at operere i den grønne økonomi skaber job, som er mere modstandsdygtige; der henviser til, at sektorerne for energieffektivitet og vedvarende energi alene vil kunne skabe 5 millioner direkte og langt flere indirekte job inden 2020;

  I.  der henviser til, at det er nødvendigt at forberede arbejdstagerne rettidigt på et skifte til en ressourceeffektiv og klimavenlig økonomi; der henviser til, at EU har brug for en ambitiøs, øko-effektiv og grøn industripolitisk strategi for at genskabe fremstillingskapacitet og skabe højt kvalificerede, velbetalte job;

  J.  der henviser til, at VSA er afgørende for at nå 2030-målene for bæredygtig udvikling;

  1.  glæder sig over den aftale, som blev indgået i begyndelsen af marts 2018, og som under medvirken af fagforeninger suspenderede afskedigelsen af 497 arbejdstagere på Embracos produktionsanlæg i Riva di Chieri for at vinde tid til arbejdet med genindustrialisering af anlægget, og som garanterede arbejdstagerne løn resten af året;

  2.  understreger, at det først og fremmest er virksomhedens ansvar at sørge for de pågældende arbejdstagere og sikre, at de hurtigt reintegreres i beskæftigelse af god kvalitet og omskoles om nødvendigt; mener desuden, at den italienske regering bør træde til for at beskytte de berørte arbejdstagere, hvis virksomheden ikke lever op til sit ansvar, og at det bør overvejes, hvorvidt Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen vil kunne benyttes til dette formål;

  3.  beklager dybt alle tilfælde, hvor en virksomheds beslutning om at flytte eller lukke sine aktiviteter fører til, at arbejdstagere mister deres job og indkomst; beklager, at Kommissionen ikke har udarbejdet de nødvendige lovgivningsmæssige forslag for at forbedre beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med flytning og for at prioritere arbejdstagernes rettigheder over det indre markeds funktionsmåde;

  4.  påpeger, at flytning har følger, som rækker videre end til den enkelte virksomhed, hvilket gør det endnu mere nødvendigt at oprette flerpartsfora for drøftelser om sociale spørgsmål;

  5.  understreger, at socialt ansvarlig flytning kræver forberedelse så tidligt som muligt og iværksættelse så hurtigt som muligt, efter at man bliver klar over, at der er behov for at omstrukturere, hvis de økonomiske, sociale, miljømæssige og territoriale virkninger skal undgås eller reduceres til et minimum;

  6.  understreger, at virksomhederne er nødt til at påtage sig det fulde ansvar for deres beslutninger om at flytte; er af den opfattelse, at enhver udflytning bør forklares og begrundes, også i henseende til valget af de foranstaltninger, hvormed man agter at opfylde målene, og eventuelle andre alternativer; påpeger, at det er nødvendigt at gennemføre meningsfulde høringer med alle berørte parter; kræver, at der forud for enhver flytning skal være hensigtsmæssig og rettidig forberedelse med fuld respekt for og passende inddragelse af arbejdstagerrepræsentanter på alle niveauer med det formål at forhindre eller dæmpe økonomiske, sociale, miljømæssige og lokale følger;

  7.  efterlyser en revision af Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser, som på passende vis dækker de tilfælde, hvor masseafskedigelser udløses af virksomheder, der stadigvæk tjener penge, således at de pågældende virksomheder påtager sig det finansielle ansvar for at mildne økonomiske, sociale, miljømæssige og lokale afsmittende virkninger;

  8.  påpeger, at EU-midler ikke må blive anvendt til at skabe incitamenter til flytning, uanset om der er tale om direkte anvendelse til produktive investeringer eller indirekte til investeringer i infrastruktur; opfordrer Kommissionen til at indføre effektive redskaber til at forhindre dette i at ske og til at træffe korrigerende foranstaltninger i tilfælde af misbrug af midler;

  9.  minder om, at bidrag fra EU-fonde skal tilbagebetales af den støttemodtagende virksomhed, hvis den flytter inden for fem år efter at have modtaget EU-midlerne; insisterer fortsat på, at denne frist bør forlænges til ti år for at sikre bæredygtighed og effektivitet i forbindelse med investeringer foretaget fra EU-budgettet;

  10.  minder om, at direktiverne om offentlige indkøb giver mulighed for at medtage kvalitative tildelingskriterier i indkøbskontrakter, f.eks. fremme af høje sociale, beskæftigelsesmæssige og miljømæssige standarder; minder også om, at manglende overholdelse af internationale konventioner om sociale og beskæftigelsesmæssige vilkår og om miljøbeskyttelse udgør en overtrædelse af reglerne for offentlige indkøb;

  11.  opfordrer Kommissionen til inden for en måned at melde tilbage til Europa-Parlamentet om, hvorvidt der er blevet ydet eller forventes at blive ydet offentlig støtte – uanset dens art, eller om den er under eller over minimumstærsklen for statsstøtte, herunder ved hjælp af skattemæssige incitamenter – til Embraco i forbindelse med den planlagte flytning af dens aktiviteter; anmoder Kommissionen om at vurdere, hvorvidt en eller anden form for skatteincitament i denne sammenhæng ville kunne betegnes som aggressiv skatteplanlægning eller skatteundgåelse;

  12.  opfordrer medlemsstaterne til omgående at vedtage et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag for at bekæmpe selskabers skatteundgåelse og forhindre skadelig skattekonkurrence mellem medlemsstaterne; minder om, at hvis beskatningsretten baseres på en ligelig vægtet fordelingsformel vil selskaber, der er omfattet af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, ikke længere være i stand til at praktisere skattedumping i EU's indre marked;

  13.  fremhæver den kommende revision af direktivet om ikke-finansiel rapportering; tilskynder Kommissionen til på grundlag af revisionen at fremsætte lovgivningsmæssige forslag om direktivets anvendelsesområde (navnlig hvad angår underkontrahentkæder), de krævede oplysningers gennemsigtighed og sammenlignelighed og de administrative procedurer, der er nødvendige for at sikre håndhævelse af forpligtelserne i direktivet;

  14.  insisterer på, at det er nødvendigt at forbedre VSA i den private sektor ved hjælp af retligt bindende regler; påpeger, at VSA bør omfatte menneskerettigheder, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespraksisser, miljøstandarder og bekæmpelse af bestikkelse og korruption, f.eks. gennem god forvaltningspraksis på skatteområdet (nemlig gennemsigtighed, udveksling af oplysninger og fair skattekonkurrence);

  15.  bemærker med bekymring, at der kun er gjort ringe fremskridt i gennemførelsen af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; opfordrer EU til at træffe retligt bindende foranstaltninger med det formål at holde europæiske virksomheder og finansielle enheder ansvarlige for overtrædelser af grundlæggende rettigheder og til at tilvejebringe effektive regres-, klage- og sanktionsmekanismer;

  16.  mener, at der bør være kollektive søgsmålsmekanismer til rådighed for alle tilfælde af krænkelser af de grundlæggende rettigheder; opfordrer Kommissionen til at foreslå EU-lovgivning om pålæg, forbud og erstatning i forbindelse med tilsidesættelse af rettigheder i EU-retten, herunder arbejdstagerrettigheder;

  17.  gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne til på konstruktiv vis at deltage i den mellemstatslige arbejdsgruppe om transnationale selskaber og i andre erhvervsfora, hvor man beskæftiger sig med menneskerettighedsspørgsmål, med henblik på at fastlægge et obligatorisk og eksigibelt regelsæt, baseret på FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, for, hvordan virksomheder overholder menneskerettighederne, og hvilke forpligtelser de har for så vidt angår sociale og miljømæssige standarder;

  18.  gentager sin opfordring til en fælles EU-genindustrialisering, som forener konkurrenceevne, bæredygtighed og beskæftigelse af høj kvalitet og gør det muligt for industrien at være aktør i overgangen til bæredygtighed og tackle store samfundsmæssige udfordringer; opfordrer til, at denne politik skal være baseret på klare mål og indikatorer – herunder ambitiøse energieffektivitets-, ressource- og klimamål – og på en tilgang med livscyklusser og cirkulær økonomi;

  19.  advarer om, at virksomhederne kun kan være bæredygtige fremover, hvis de eksisterer inden for en bæredygtig økonomi, og at der ikke findes noget alternativ til tilpasningen til en kulstoffattig fremtid, som også indbefatter bevarelse af verdens sociale kapital og naturkapital – en proces, hvori VSA er nødt til at spille en afgørende rolle;

  20.  noterer sig, at omstillingen til en grøn økonomi rummer et betydeligt potentiale med hensyn til skabelse af job, som ikke kan flyttes til områder, som ikke kan fortrænges; bemærker, at der er stærke tegn på, at den grønne omstilling i det store og hele vil have en positiv virkning på beskæftigelsen, hvilket skal ses på baggrund af, at bæredygtige økonomiske aktiviteter såsom det at spare energi er mere arbejdskraftintensive end de aktiviteter, de erstatter, og kan have potentiale til at sætte regionerne i stand til at blive mere selvforsynende;

  21.  mener, at det med henblik på at optimere nettopotentialet for job i den grønne økonomi er af afgørende betydning at give vores nuværende arbejdsstyrke de rette muligheder for at opnå de nye færdigheder, der er nødvendige i den cirkulære økonomi, og for at håndtere omstillingen i retning af mere bæredygtige fremstillingsprocesser og produkter; opfordrer til, at der vedtages en europæisk oplærings- og uddannelsesstrategi, der støtter virksomheder, forskningsinstitutter og arbejdsmarkedets parter i sammen at gennemføre en undersøgelse af, hvilke kvalifikationer, der er nødvendige med henblik på at opnå miljømæssig bæredygtighed;

  22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

   

  Seneste opdatering: 15. marts 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik