Menettely : 2018/2633(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0156/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0156/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 180kWORD 55k
12.3.2018
PE616.102v01-00
 
B8-0156/2018

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


yritysten yhteiskuntavastuusta viimeaikaisen Embraco-yhtiötä koskevan tapauksen yhteydessä (2018/2633(RSP))


Marco Affronte, Philippe Lamberts, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta

yritysten yhteiskuntavastuusta viimeaikaisen Embraco-yhtiötä koskevan tapauksen yhteydessä (2018/2633(RSP))  
B8‑0156/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6, 9, 151 ja 152 artiklan, 153 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 173 ja 174 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 14, 27 ja 30 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sosiaalisen peruskirjan,

–  ottaa huomioon työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20. heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY(1),

–  ottaa huomioon työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 11. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY(2),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(3),

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2003 annetun neuvoston päätöslauselman yritysten sosiaalisesta vastuusta(4),

–  ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2005 annetun komission tiedonannon ”Rakenneuudistukset ja työllisyys – Rakenneuudistusten ennakointi ja tukeminen työllisyyden kehittämiseksi: Euroopan unionin tehtävät” (COM(2005)0120) ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2005 siitä antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Muutosten ennakointia ja rakenneuudistusta koskeva EU:n laatukehys” (COM(2013)0882),

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoinnista ja hallitsemisesta(5),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 – energian tulevaisuus”(6),

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu”(7),

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen”(8),

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Euroopan uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi(9),

–  ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman ”Vihreän työllisyyden aloite: vihreän talouden työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen”(10),

–  ottaa huomioon 5. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan(11),

–  ottaa huomioon liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK: n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Embraco ilmoitti helmikuussa 2018 tehtaansa sulkemisesta Riva di Chierissä, Italiassa, ja siirsi sen Slovakiaan saatuaan, kuten on raportoitu, Slovakian hallitukselta lupauksen taloudellisista ja verotuksellisista kannustimista, jotka rahoitetaan osittain käyttämällä valtiontukia ja EU:n varoja; toteaa, että tämän seurauksena Riva di Chierissä irtisanotaan lähes 500 työntekijää;

B.  toteaa, että yritysten yhteiskuntavastuu tarkoittaa, että yritykset ottavat vastuuta vaikutuksestaan yhteiskuntaan; toteaa, että yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeää EU:n yritysten ja EU:n talouden kestävyyden, kilpailukyvyn ja innovoinnin kannalta; toteaa, että se tuo useita etuja, muun muassa työntekijöiden oikeuksien, riskinhallinnan ja kustannussäästöjen kannalta;

C.  katsoo, että uudelleenjärjestelyjä toteuttavien yritysten olisi toimittava sosiaalisesti vastuullisella tavalla, sillä kokemus on osoittanut, että sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä uudelleenjärjestely edellyttää työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, jossa keskitytään erityisesti työntekijöille tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaisesti EU:n on pyrittävä ottamaan huomioon työllisyyden korkea taso, riittävä sosiaaliturva sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjunta sen kaikissa toimissa ja toimintalinjoissa;

E.  ottaa huomioon, että suurten yritysten sulkeminen ja siitä seuraavat irtisanomiset vaikuttavat usein paikallisesti toimivien alihankkijoiden ja pk-yritysten verkostoon;

F.  toteaa, että viime vuosikymmeninä työvoiman tuottavuus on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin resurssien tuottavuus ja että arvioiden mukaan työvoima edustaa alle 20:tä prosenttia tuotantokustannuksista, kun taas resurssien osuus niistä on 40 prosenttia;

G.  toteaa, että eräät suuret teollisen valmistamisen alan yritykset ovat noudattaneet strategioita, joissa keskitytään lyhyen aikavälin taloudelliseen tuottoon, ja että tämä jatkuva paine pääoman kannattavuuden parantamiseen on ollut haitallista innovoinnin, tutkimus- ja kehittämisinvestointien, työllisyyden, palkkojen ja osaamisen uudistamisen kannalta;

H.  ottaa huomioon, että vihreä sektori oli nettomääräisesti yksi tärkeimmistä työpaikkojen luojista EU:ssa taantuman aikana, ja toteaa, että yritykset, joilla on vihreällä sektorilla toimimista koskeva pitkän aikavälin suunnitelma, luovat kestävämpiä työpaikkoja; ottaa huomioon, että jo pelkästään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian aloilla voitaisiin luoda 5 miljoonaa välitöntä työpaikkaa ja vielä paljon enemmän välillisiä työpaikkoja vuoteen 2020 mennessä;

I.  katsoo, että on tarpeen valmistaa työntekijöitä riittävän ajoissa siirtymiseen kohti resurssitehokasta ja ilmastoystävällistä taloutta; ottaa huomioon, että unionissa tarvitaan kunnianhimoista, ekotehokasta ja vihreää teollisuusstrategiaa tuotantokapasiteetin uudelleenluomiseksi sekä korkeaa pätevyyttä vaativien ja hyväpalkkaisten työpaikkojen luomiseksi;

J.  ottaa huomioon, että yritysten yhteiskuntavastuu on keskeinen tekijä vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa;

1.  suhtautuu myönteisesti maaliskuun 2018 alussa saavutettuun yhteisymmärrykseen, jossa ammattiliitot ovat mukana ja jonka mukaan 497:n työntekijän irtisanomista Embracon tuotantolaitokselta Riva di Chierissä lykätään, jotta annetaan aikaa paikan uudelleenteollistamiseksi tehtävälle työlle, ja työntekijöille taataan palkat loppuvuodeksi;

2.  painottaa, että ensinnäkin on yhtiön velvollisuus huolehtia kyseisistä työntekijöistä ja varmistaa, että he pääsevät nopeasti takaisin laadukkaisiin työpaikkoihin ja että heidät tarvittaessa koulutetaan uudelleen; katsoo lisäksi, että Italian hallituksen olisi puututtava asiaan suojellakseen kyseisiä työntekijöitä, jos yhtiö ei noudata velvollisuuksiaan, ja että olisi harkittava, voitaisiinko Euroopan globalisaatiorahastoa käyttää tähän tarkoitukseen;

3.  pitää valitettavina kaikkia tapauksia, joissa yrityksen päätös siirtää toimintojaan tai lopettaa ne, johtaa siihen, että työntekijät menettävät työpaikkansa ja tulonsa; pahoittelee, ettei komissio ole tehnyt tarvittavia lainsäädäntöehdotuksia, joilla parannetaan työntekijöiden oikeuksien suojelua tapauksissa, joissa yritys siirtää toimintojaan ja toteuttaa joukkoirtisanomisia, sekä asetetaan työntekijöiden oikeudet etusijalle sisämarkkinoiden toimintaan nähden;

4.  huomauttaa, että toimintojen siirtämisen vaikutus ulottuu yksittäistä yritystä laajemmalle, mikä lisää tarvetta perustaa sosiaalisia kysymyksiä käsitteleviä monenvälisiä foorumeja;

5.  korostaa, että sosiaalisesti vastuullinen toimintojen siirtäminen edellyttää mahdollisimman aikaista valmistelua, joka olisi aloitettava niin pian kuin rakennemuutoksen tarvetta ryhdytään kaavailemaan, mikäli taloudelliset, sosiaaliset, ympäristöä koskevat ja alueelliset vaikutukset halutaan välttää tai vähentää minimiin;

6.  korostaa, että yritysten on otettava täysi vastuu siirtymistä koskevista päätöksistään; katsoo, että siirtyminen olisi aina selitettävä ja osoitettava perustelluksi, myös tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden valinnan ja mahdollisten vaihtoehtojen osalta; huomauttaa, että on tarpeen kuulla mielekkäällä tavalla kaikkia osallisia sidosryhmiä; vaatii, että toimintojen siirtämistä edeltää aina riittävä ja hyvissä ajoin tehty valmistelu, jossa huolehditaan siitä, että työntekijöiden edustajat osallistuvat täysimittaisesti ja asianmukaisesti kaikilla tasoilla, jotta ehkäistään tai lievennetään taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöä koskevia ja paikallisia vaikutuksia;

7.  kehottaa tarkistamaan työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20. heinäkuuta 1998 annettua neuvoston direktiiviä 98/59/EY, jotta varmistetaan, että kun joukkoirtisanomiset käynnistää yritys, joka yhä tekee voittoa, kyseinen yritys kantaa taloudellisen vastuun taloudellisten, sosiaalisten, ympäristöä koskevien ja paikallisten heijastusvaikutusten lieventämisestä;

8.  korostaa, että EU:n varoja ei saa käyttää kannustimien tarjoamiseksi toimintojen siirtämiseen, tapahtuipa tämä välittömästi tuotannollisen investoinnin muodossa tai välillisesti infrastruktuurin tehtävän investoinnin muodossa; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tehokkaita välineitä tämän estämiseksi sekä toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä tapauksissa, joissa varoja on käytetty väärin;

9.  muistuttaa, että vastaanottajayrityksen on maksettava takaisin EU:n varoista maksetut rahoitusosuudet, jos se siirtää toimintonsa viiden vuoden kuluessa EU:n varojen vastaanottamisesta; pitää edelleen kiinni siitä, että tätä määräaikaa olisi pidennettävä kymmeneen vuoteen, jotta turvataan EU:n talousarvion varoista tehtyjen investointien kestävyys ja tehokkuus;

10.  muistuttaa, että julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä säädetään laadullisten myöntämisperusteiden, kuten korkeiden sosiaali-, työ- ja ympäristönormien edistäminen, sisällyttämisestä hankintasopimuksiin; muistuttaa myös, että sosiaalisia oloja ja työoloja koskevien kansainvälisten yleissopimusten noudattamatta jättäminen merkitsee julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkomista;

11.  pyytää komissiota raportoimaan parlamentille yhden kuukauden kuluessa, onko Embracolle sen toimintojen suunnitellun siirtämisen yhteydessä myönnetty julkista tukea missä tahansa muodossa tai onko odotettavissa, että sitä myönnetään, riippumatta siitä, onko kyseinen määrä vähämerkityksiselle valtiontuelle asetetun rajan ylä- vai alapuolella, mukaan luettuna verotukseen liittyvillä kannustimilla annettu tuki; pyytää komissiota arvioimaan, voitaisiinko tässä yhteydessä mitä tahansa verokannustimen muotoa pitää aggressiivisena verosuunnitteluna tai veronkiertona;

12.  kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään pikaisesti yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan, jotta voidaan torjua yritysten veronkiertoa ja haitallista verokilpailua jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, että kun verotusoikeudet perustuvat yhtäläisesti painotettuun jakokaavaan, yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan alaisina toimivat yritykset eivät enää voisi harjoittaa verotukseen liittyvää polkumyyntiä EU:n sisämarkkinoilla;

13.  korostaa muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin tulevan uudelleentarkastelun merkitystä; pyytää komissiota esittämään uudelleentarkastelun perusteella lainsäädäntöehdotuksia direktiivin soveltamisalasta (erityisesti alihankintaketjujen osalta), vaadittavien tietojen avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta ja tarvittavista hallinnollisista menettelyistä, joilla varmistetaan direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpano;

14.  korostaa tarvetta parantaa yksityisen sektorin yritysten yhteiskuntavastuuta oikeudellisesti sitovin säännöin; korostaa, että yritysten yhteiskuntavastuun olisi katettava ihmisoikeudet, työvoima- ja työllistämiskäytännöt, ympäristönormit sekä lahjonnan ja korruption torjunta, esimerkiksi veroalan hyvän hallinnon avulla (eli avoimuuden, tiedonvaihdon ja oikeudenmukaisen verokilpailun);

15.  toteaa huolestuneena, että yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK: n ohjaavien periaatteiden täytäntöönpanossa ei ole edistytty juuri lainkaan; kehottaa EU:ta toteuttamaan oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä, jotta eurooppalaiset finanssialan ja muut yritykset joutuvat vastaamaan tekemistään perusoikeusloukkauksista ja jotta käytettävissä on tehokkaat oikeussuojakeinot, valitusmekanismit ja seuraamusmenettelyt;

16.  katsoo, että kollektiivisia oikeussuojakeinoja olisi asetettava saataville kaikkia perusoikeusloukkausten tapauksia varten; kehottaa komissiota ehdottamaan EU-lainsäädäntöä kaikkien unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien, myös työelämäoikeuksien, loukkauksiin perustuvia kieltokanteita ja vahingonkorvausvaatimuksia koskevista kollektiivisista oikeussuojakeinoista;

17.  kehottaa uudelleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan rakentavasti monikansallisia yhtiöitä tarkastelevaan hallitustenväliseen työryhmään ja muihin yritysfoorumeihin, joilla käsitellään ihmisoikeuskysymyksiä, jotta voidaan perustaa pakollinen ja täytäntöönpanokelpoinen sääntelykehys, joka perustuu liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin YK:n suuntaviivoihin ja jossa tarkastellaan ihmisoikeuksien ja sosiaali- ja ympäristönormeihin liittyvien velvoitteiden noudattamista yrityksissä;

18.  kehottaa toistamiseen kehittämään unionin yhteisen uudelleenteollistamispolitiikan, jossa yhdistetään kilpailukyky, kestävyys ja laadukkaat työpaikat ja jonka avulla teollisuus voi osallistua siirtymiseen kohti kestävää kehitystä ja puuttua suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin; kehottaa ottamaan tämän politiikan perustaksi selkeät tavoitteet ja indikaattorit – muun muassa energiatehokkuutta, resursseja ja ilmastoa koskevat kunnianhimoiset tavoitteet – sekä elinkaariajattelun ja kiertotalouteen perustuvan lähestymistavan;

19.  varoittaa, että tulevaisuudessa yritykset voivat olla kestäviä vain kestävässä taloudessa ja että vähähiilisiin järjestelmiin siirtymiselle, joka kattaa myös maailman sosiaalisen pääoman ja luonnonvarojen suojelun, ei ole vaihtoehtoa, sekä korostaa, että tässä prosessissa yritysten yhteiskuntavastuun on oltava ratkaisevassa asemassa;

20.  toteaa, että siirtyminen vihreään talouteen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia sellaisten paikallisten työpaikkojen, joita ei voida siirtää muualle, luomisessa aloilla, joita ei voida syrjäyttää; toteaa, että on vahvaa näyttöä siitä, että siirtyminen vihreään talouteen vaikuttaa kaiken kaikkiaan myönteisesti työllisyyteen, ottaen huomioon, että kestävä taloudellinen toiminta, kuten energian säästäminen, on työvoimavaltaisempaa kuin se toiminta, joka niillä korvataan, ja että se voi antaa alueille mahdollisuuden lisätä omavaraisuuttaan;

21.  pitää vihreän talouden nettotyöllistämispotentiaalin maksimoinnin kannalta välttämättömänä, että nykyiselle työvoimallemme tarjotaan asianmukaiset mahdollisuudet hankkia uusia taitoja, joita tarvitaan kiertotaloudessa ja siirryttäessä kohti kestävämpiä tuotantoprosesseja ja tuotteita; kehottaa laatimaan eurooppalaisen koulutusstrategian, jolla tuetaan yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja työmarkkinaosapuolia siinä, että ne tutkivat yhdessä ympäristökestävyyden edellyttämiä taitoja;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 225, 12.8.1998, s. 16.

(2)

EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(4)

EUVL C 39, 18.2.2003, s. 3.

(5)

EUVL C 440, 30.12.2015, s. 23.

(6)

EUVL C 36, 29.1.2016, s. 62.

(7)

EUVL C 24, 22.1.2016, s. 28.

(8)

EUVL C 24, 22.1.2016, s. 33.

(9)

EUVL C 482, 23.12.2016, s. 89.

(10)

EUVL C 265, 11.8.2017, s. 48.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0377.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö