Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0157/2018

Indgivne tekster :

B8-0157/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 162kWORD 48k
12.3.2018
PE616.103v01-00
 
B8-0157/2018

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om virksomhedernes sociale ansvar (2018/2633(RSP))


Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om virksomhedernes sociale ansvar (2018/2633(RSP))  
B8‑0157/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 9, 151, 152, 153, stk. 1 og 2, og artikel 173,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om virksomhedernes sociale ansvar,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om pakken for "ansvarlige virksomheder" (COM(2011)0685),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om en ny strategi 2011-1014 for virksomhedernes sociale ansvar (COM(2011)0681);

–  der henviser til resultaterne af den forskning og de undersøgelser, der er blevet udført af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at virksomhedernes sociale ansvar af Kommissionen defineres som virksomhedernes ansvar for, hvordan deres beslutninger påvirker samfundet, hvilket indebærer, at der træffes frivillige beslutninger med henblik på at opfylde sociale og miljømæssige mål i forbindelse med udøvelsen af deres aktiviteter;

B.  der henviser til, at virksomhedernes sociale ansvar kan være et nyttigt redskab, der sætter virksomhederne i stand til at øge deres samlede konkurrenceevne og skabe aktionærværdi og samtidig gavne arbejdstagere, forbrugere og samfundet som helhed;

C.  der henviser til, at antallet af selskaber i EU, der har tilsluttet sig VSA, er steget, hvilket viser en stigende erkendelse af dets fordele;

D.  der henviser til, at der er behov for yderligere tiltag for at udbrede principperne for VSA, som bør fremmes af både Kommissionen og medlemsstaterne;

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme konceptet virksomhedernes sociale ansvar og frivillig indførelse og videreudvikling af VSA i virksomhederne;

2.  mener, at VSA kan beskrives som virksomhedernes ansvar for, hvordan deres beslutninger påvirker samfundet, navnlig for at integrere grundlæggende rettigheder, sociale og miljømæssige standarder, etiske værdier og forbrugernes bedste interesser i deres forretningsaktiviteter;

3.  mener, at VSA bør være virksomhedsbaseret; mener endvidere, at de offentlige myndigheder kan spille en støttende rolle ved at indføre frivillige politiske foranstaltninger og, hvor det er nødvendigt, supplerende forskrifter;

4.  opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis vedrørende VSA;

5.  understreger, at VSA fortsat bør være frivilligt, og at virksomhederne, for at enhver VSA-strategi kan blive en succes, skal påtage sig et medansvar; mener desuden, at selskaber bør have den nødvendige fleksibilitet til at kunne udvikle deres eget VSA-koncept i overensstemmelse med deres særlige omstændigheder og behov;

6.  mener navnlig, at VSA ikke bør begrænse selskaberne, for så vidt angår deres egne strategiske beslutninger, herunder beslutninger om tilpasning til lokale forhold;

7.  tror fuldt og fast på etableringsfriheden, som er forankret i traktaterne og yderligere styrket af EU-Domstolens retspraksis, idet den er en grundlæggende søjle i sikringen af det indre markeds funktion; glæder sig over bestræbelserne på at sikre, at det indre marked bliver mere retfærdigt, og på at bekæmpe misbrug og svig;

8.  udtrykker solidaritet med arbejdstagere, virksomheder og regioner, der er berørt af afskedigelser; mener dog, at VSA aldrig kan være en erstatning for offentlige myndigheders forpligtelser med hensyn til social og arbejdsmarkedspolitisk regulering;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde virksomhederne til at uddanne, videreuddanne og opdatere færdighederne hos alle arbejdstagere for at forbedre deres beskæftigelsesegnethed;

10.  understreger, at de offentlige myndigheder har hovedansvaret for at fremme, gennemføre og overvåge de sociale standarder; opfordrer til, at arbejdstilsynene og retssystemerne afhjælper ulovlige forhold;

11.  glæder sig over, at så mange SMV'er i EU foregår med et godt eksempel, idet de med succes har gennemført VSA;

12.  understreger, at der bør rettes en særlig opmærksomhed mod SMV'er, navnlig mikrovirksomheder, med henblik på at lette anvendelsen af principperne om VSA;

13.  opfordrer til aktiv høring og inddragelse af arbejdsmarkedets parter i udviklingen, forvaltningen og overvågningen af VSA; mener, at et tæt samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er afgørende for VSA;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 14. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik