Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0157/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0157/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 463kWORD 49k
12.3.2018
PE616.103v01-00
 
B8-0157/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP))


Enrique Calvet Chambon εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP))  
B8‑0157/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, και 173,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δέσμη Υπεύθυνες Επιχειρήσεις» (COM(2011)0685),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011- 14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη ορίζεται από την Επιτροπή ως ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο των αποφάσεών τους στην κοινωνία, γεγονός που συνεπάγεται τη λήψη εθελοντικών αποφάσεων για την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τη συνολική ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα θα ωφελήσει τους εργαζομένους, τους καταναλωτές και την κοινωνία στο σύνολό της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εταιρειών της ΕΕ οι οποίες έχουν υιοθετήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει αυξηθεί, γεγονός που καταδεικνύει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων που ενέχει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες για τη διάδοση των αρχών της ΕΚΕ, οι οποίες πρέπει να προωθηθούν τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη·

1.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την εκούσια ανάληψη και περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις·

2.  θεωρεί ότι η ΕΚΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως η ανάληψη ευθύνης εκ μέρους των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο των αποφάσεών τους στην κοινωνία, ιδίως με την ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, των δεοντολογικών αξιών και των συμφερόντων των καταναλωτών στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες·

3.  πιστεύει ότι η ΕΚΕ πρέπει να ξεκινά από την επιχείρηση· πιστεύει, επίσης, ότι οι δημόσιες αρχές μπορούν να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο, εισάγοντας μέτρα εθελοντικής πολιτικής και, όπου απαιτείται, συμπληρωματικές ρυθμίσεις·

4.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ΕΚΕ·

5.  τονίζει ότι η ΕΚΕ πρέπει να παραμείνει μια εθελοντική πολιτική, και ότι εναπόκειται στις επιχειρήσεις να αναλάβουν την ευθύνη προκειμένου να επιτύχει οποιαδήποτε στρατηγική ΕΚΕ· θεωρεί, επίσης, ότι θα πρέπει οι εταιρείες να διατηρήσουν την αναγκαία ευελιξία και να αναπτύξουν τη δική τους φιλοσοφία ΕΚΕ, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, τα μέσα και τις ανάγκες τους.

6.  πιστεύει ειδικότερα ότι η ΕΚΕ δεν πρέπει να περιορίζει τις εταιρείες όσον αφορά τις δικές τους στρατηγικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που αφορούν ζητήματα τόπου εγκατάστασης·

7.  πιστεύει ακράδαντα στην ελευθερία εγκατάστασης που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και ενισχύεται περαιτέρω από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αποτελεί δε θεμελιώδη πυλώνα για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μια δικαιότερη ενιαία αγορά και για την καταπολέμηση των καταχρήσεων και της απάτης·

8.  εκφράζει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες που πλήττονται από τις απολύσεις· πιστεύει, ωστόσο, ότι η ΕΚΕ δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει τις υποχρεώσεις της δημόσιας αρχής όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν, να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητες όλων των εργαζομένων προκειμένου να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους·

10.  τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές είναι πρωτίστως αρμόδιες για την προώθηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των κοινωνικών προτύπων και ζητεί οι επιθεωρήσεις εργασίας και τα δικαστικά συστήματα να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των παράνομων καταστάσεων·

11.  χαιρετίζει τα καλά παραδείγματα πολλών ΜΜΕ στην Ευρώπη, οι οποίες υιοθετούν επιτυχώς την ΕΚΕ·

12.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ και ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των αρχών της ΕΚΕ·

13.  ζητεί την ενεργό διαβούλευση και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διαδικασιών ΕΚΕ· θεωρεί ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων είναι απαραίτητη για την επιτυχία της ΕΚΕ·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου