Resolutsiooni ettepanek - B8-0157/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0157/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0157/2018
Esitatud tekstid :
B8-0157/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0157/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta

(2018/2633(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 9, 151, 152, artikli 153 lõikeid 1 ja 2 ning artiklit 173,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta,

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Pakett „Vastutustundlikud ettevõtted”” (COM(2011)0685),

–  võttes arvesse komisjoni teatist „ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (COM(2011)0681),

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi läbi viidud uuringute ja küsitluste tulemusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ettevõtja sotsiaalne vastutus on komisjoni määratluse kohaselt ettevõtete vastutus oma otsuste mõju eest ühiskonnale, mis tähendab vabatahtlike otsuste tegemist sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks oma äritegevuse käigus;

B.  arvestades, et ettevõtja sotsiaalne vastutus võib olla kasulik vahend, mis võimaldab ettevõtetel suurendada oma üldist konkurentsivõimet ja suurendada aktsionäride vara, tuues samal ajal kasu töötajatele, tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna;

C.  arvestades, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse omaks võtnud ettevõtete arv on ELis kasvanud, mis näitab, et selle eeliseid mõistetakse üha enam;

D.  arvestades, et on vaja täiendavaid meetmeid ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtete levitamiseks, mida peaksid edendama nii komisjon kui ka liikmesriigid;

1.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ettevõtja sotsiaalse vastutuse vabatahtlikku kasutuselevõtmist ja edasiarendamist ettevõtjate poolt;

2.  on seisukohal, et ettevõtja sotsiaalset vastutust võib kirjeldada kui ettevõtete vastutust oma otsuste mõju eest ühiskonnale, eelkõige põhiõiguste, sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, eetiliste väärtuste ja tarbijate huvide integreerimiseks oma äritegevusse;

3.  on seisukohal, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse rakendamine peaks toimuma ettevõtte algatusel; on ka seisukohal, et avaliku sektori asutused võivad olla toeks, võttes kasutusele vabatahtlikke poliitikameetmeid ja vajadusel täiendades reguleerimist;

4.  kutsub sellega seoses komisjoni ja liikmesriike üles vahetama ettevõtja sotsiaalse vastutuse osas parimaid tavasid;

5.  rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitika peaks jääma vabatahtlikuks ning selleks, et iga ettevõtja sotsiaalse vastutuse strateegia oleks edukas, peavad ettevõtted võtma vastutuse; leiab samuti, et ettevõtetel peaks olema vajalik paindlikkus, et töötada välja omaenda kontseptsioon ettevõtja sotsiaalsest vastutusest, vastavalt oma konkreetsetele tingimustele, vahenditele ja vajadustele;

6.  on eelkõige veendunud, et ettevõtja sotsiaalne vastutus ei tohiks piirata ettevõtete endi strateegilisi otsuseid, sh otsuseid asukoha küsimustes;

7.  usub kindlalt asutamisvabadusse, mis on sätestatud aluslepingutes ning mida tugevdab Euroopa Kohtu praktika ja mis on oluline tugisammas siseturu toimimiseks; tunneb heameelt püüdluste üle muuta siseturgu õiglasemaks ning võidelda pettuste ja kuritarvitustega;

8.  väljendab solidaarsust koondamistest mõjutatud töötajate, ettevõtete ja piirkondadega; on siiski veendunud, et ettevõtja sotsiaalne vastutus ei saa kunagi asendada riigiasutuste kohustusi seoses sotsiaalpoliitika ja tööturu reguleerimisega;

9.  palub liikmesriikidel julgustada ettevõtteid oma töötajaid koolitama ja ümberkoolitama ning nende oskusi ajakohastama, et parandada nende tööalast konkurentsivõimet;

10.  rõhutab, et sotsiaalsete standardite edendamise, rakendamise ja jälgimise eest vastutavad eeskätt avaliku sektori asutused ning nõuab, et tööinspektsioonid ja kohtusüsteemid lahendaksid ebaseaduslikke olukordi;

11.  tunneb heameelt paljude Euroopa VKEde hea eeskuju üle, kes on ettevõtja sotsiaalse vastutuse edukalt omaks võtnud;

12.  rõhutab asjaolu, et erilist tähelepanu tuleks pöörata VKEdele, eelkõige mikroettevõtetele, et hõlbustada ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtete kohaldamist;

13.  nõuab aktiivset konsulteerimist ja sotsiaalpartnerite kaasamist ettevõtja sotsiaalse vastutuse protsesside arendamisse, toimimisse ja jälgimisse; usub, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse õnnestumiseks on äärmiselt oluline tihe koostöö tööandjate ja töötajate vahel;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 15. märts 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika