Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0157/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0157/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 391kWORD 48k
12.3.2018
PE616.103v01-00
 
B8-0157/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par uzņēmumu sociālo atbildību (2018/2633(RSP))


Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par uzņēmumu sociālo atbildību (2018/2633(RSP))  
B8‑0157/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un it īpaši tā 9., 151. un 152. pantu, 153. panta 1. un 2. punktu un 173. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par uzņēmumu sociālo atbildību,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Dokumentu komplekts “Atbildīgi uzņēmumi”” (COM(2011)0685),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Atjaunota ES stratēģija 2011.–2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību” (COM(2011)0681),

–  ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda veiktās izpētes un apsekojumu rezultātus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Komisija uzņēmumu sociālo atbildību (USA) ir definējusi kā uzņēmumu atbildību par tās lēmumu ietekmi uz sabiedrību, kas nozīmē brīvprātīgu lēmumu pieņemšanu, lai sasniegtu sociālus un ar vidi saistītus mērķus to saimniecisko darbību veikšanas gaitā;

B.  tā kā USA var būt noderīgs instruments, kas uzņēmumiem dod iespēju palielināt vispārējo konkurētspēju un rada vērtību akcionāriem, vienlaikus sniedzot labumu strādniekiem, patērētājiem un sabiedrībai kopumā;

C.  tā kā ir palielinājies USA koncepciju pieņēmušo ES uzņēmumu skaits, kas liecina par to, ka palielinās izpratne par tās priekšrocībām;

D.  tā kā ir nepieciešama turpmāka rīcība, lai izplatītu USA principus, kas būtu jāveicina gan Komisijai, gan dalībvalstīm,

1.  mudina Komisiju un dalībvalstis aktīvi atbalstīt USA koncepciju un to, ka uzņēmumi to brīvprātīgi uzņemas un pilnveido;

2.  uzskata, ka USA var aprakstīt kā uzņēmumu atbildību par to lēmumu ietekmi uz sabiedrību, it īpaši attiecībā uz pamattiesību, sociālo un vides standartu, ētisko vērtību un patērētāja labāko interešu integrēšanu to saimnieciskajās darbībās;

3.  uzskata, ka USA vajadzētu būt uzņēmumu virzītai; uzskata arī, ka publiskās iestādes to var atbalstīt, ieviešot brīvprātīgus politikas pasākumus un nepieciešamības gadījumā papildu regulējumu;

4.  šajā sakarā aicina Komisiju un dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi USA jomā;

5.  uzsver, ka USA arī turpmāk vajadzētu būt brīvprātīgai politikai un ka — lai ikviena USA stratēģija būtu sekmīga — uzņēmumiem būtu jāuzņemas līdzatbildība par to; uzskata arī, ka uzņēmumiem — lai tie varētu izstrādāt paši savu USA koncepciju — būtu jāsaglabā nepieciešamā elastība atbilstoši to specifiskajiem apstākļiem, līdzekļiem un vajadzībām;

6.  īpaši uzskata, ka USA nevajadzētu ierobežot uzņēmumus attiecībā uz to stratēģisko lēmumu, tostarp par lokalizēšanas jautājumiem, pieņemšanu;

7.  pauž stingru ticību Līgumos noteiktajai un ar ES Tiesas judikatūru nostiprinātajai uzņēmējdarbības veikšanas brīvībai, kas ir viens no pamatpīlāriem, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību; atzinīgi vērtē centienus panākt to, lai vienotais tirgus kļūtu taisnīgāks, un apkarot ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu;

8.  pauž solidaritāti ar atlaišanas skartajiem strādniekiem, uzņēmumiem un reģioniem; tomēr uzskata, ka USA nekādā gadījumā nevar aizstāt publisko iestāžu pienākumus sociālās politikas un darba tirgus regulēšanas jomā;

9.  aicina dalībvalstis mudināt uzņēmumus apmācīt un no jauna apmācīt visus savus strādniekus un atjaunināt viņu prasmes, lai uzlabotu viņu nodarbināmību;

10.  uzsver, ka par sociālo standartu veicināšanu, īstenošanu un uzraudzību vispirms ir atbildīgas publiskās iestādes, un prasa darba inspekcijām un tiesu iestādēm novērst nelikumīgas situācijas;

11.  atzinīgi vērtē labo piemēru, ko Eiropā rāda daudzi USA koncepciju veiksmīgi pieņēmušie MVU;

12.  uzsver — lai atvieglotu USA principu piemērošanu, īpaša uzmanība būtu jāpievērš MVU un it īpaši mikrouzņēmumiem;

13.  prasa USA procesu norisē un uzraudzībā aktīvi apspriesties ar sociālajiem partneriem un iesaistīt tos šajos procesos; uzskata — lai sekmīgi ieviestu USA koncepciju, liela nozīme ir ciešai sadarbībai starp darba devējiem un strādniekiem;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 15. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika