Návrh uznesenia - B8-0157/2018Návrh uznesenia
B8-0157/2018

NÁVRH UZNESENIA o sociálnej zodpovednosti podnikov

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0157/2018
Predkladané texty :
B8-0157/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0157/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o sociálnej zodpovednosti podnikov

(2018/2633(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 9, 151 a 152, článok 153 ods. 1 a 2 a článok 173,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o sociálnej zodpovednosti podnikov,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Balík „Zodpovedné podniky“ (COM(2011)0685),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681),

–  so zreteľom na výsledky výskumu a prieskumu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia definuje sociálnu zodpovednosť podnikov ako zodpovednosť podnikov za vplyv ich rozhodnutí na spoločnosť, čo znamená prijímanie dobrovoľných rozhodnutí v záujme dosiahnutia sociálnych a environmentálnych cieľov v priebehu ich podnikateľskej činnosti;

B.  keďže sociálna zodpovednosť podnikov môže byť užitočným nástrojom, ktorý spoločnostiam umožňuje zvyšovať ich celkovú konkurencieschopnosť a vytvárať hodnotu pre akcionárov, a zároveň je prínosná pre pracovníkov, spotrebiteľov a spoločnosť ako celok;

C.  keďže počet spoločností z EÚ, ktoré prijali koncepciu SZP, sa zvyšuje, čo je dôkazom čoraz väčšieho povedomia o jej prínosoch;

D.  keďže treba prijať ďalšie opatrenia s cieľom šíriť zásady sociálnej zodpovednosti podnikov, čo by mala podporovať Komisia i členské štáty;

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali koncepciu sociálnej zodpovednosti podnikov a dobrovoľné zavádzanie a ďalší rozvoj sociálnej zodpovednosti podnikov samotnými podnikmi;

2.  domnieva sa, že sociálnu zodpovednosť podnikov možno opísať ako zodpovednosť podnikov za vplyv ich rozhodnutí na spoločnosť, najmä pokiaľ ide o začlenenie základných práv, sociálnych a environmentálnych noriem, etických hodnôt a najlepších záujmov spotrebiteľov do ich obchodných operácií;

3.  domnieva sa, že sociálna zodpovednosť podnikov by mala byť iniciatívou samotných podnikov; domnieva sa tiež, že verejné orgány môžu zohrávať podpornú úlohu spočívajúcu v zavádzaní dobrovoľných politických opatrení a v prípade potreby aj doplnkovej regulácie;

4.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty na výmenu najlepších postupov v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov;

5.  zdôrazňuje, že sociálna zodpovednosť podnikov by mala byť aj naďalej dobrovoľnou politikou a že na to, aby bola akákoľvek stratégia v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov úspešná, je potrebné, aby ju spoločnosti prijali za svoju; domnieva sa tiež, že spoločnosti by si mali zachovať potrebnú flexibilitu, aby si vypracovali vlastnú koncepciu sociálnej zodpovednosti podnikov podľa svojich konkrétnych podmienok, prostriedkov a potrieb;

6.  predovšetkým sa domnieva, že sociálna zodpovednosť podnikov by nemala spoločnosti obmedzovať, pokiaľ ide o ich vlastné strategické rozhodnutia vrátane rozhodnutí týkajúcich sa otázok umiestnenia;

7.  pevne verí v slobodu usadiť sa, ktorá je zakotvená v zmluvách a ktorá sa ďalej opiera o judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, ktorá je základným pilierom pri zabezpečovaní fungovania vnútorného trhu; víta úsilie o zabezpečenie spravodlivejšieho jednotného trhu, ako aj boj proti zneužívaniu a podvodom;

8.  vyjadruje solidaritu s pracovníkmi, spoločnosťami a regiónmi postihnutými prepúšťaním; domnieva sa však, že sociálna zodpovednosť podnikov nikdy nemôže nahrádzať povinnosti orgánov verejnej moci, pokiaľ ide o sociálnu politiku a reguláciu trhu práce;

9.  vyzýva členské štáty, aby nabádali podniky na odbornú prípravu, rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností všetkých pracovníkov s cieľom zlepšiť ich zamestnateľnosť;

10.  zdôrazňuje, že verejné orgány sú v prvom rade zodpovedné za presadzovanie, uplatňovanie a kontrolu sociálnych noriem, a žiada inšpektoráty práce a súdne systémy, aby vykonali nápravu nezákonných situácií;

11.  víta dobrý príklad mnohých malých a stredných podnikov v Európe, ktoré úspešne prijali sociálnu zodpovednosť podnikov;

12.  upozorňuje na skutočnosť, že osobitná pozornosť by sa mala venovať MSP, a najmä mikropodnikom, a to s cieľom uľahčiť uplatňovanie zásad sociálnej zodpovednosti podnikov;

13.  vyzýva na aktívne konzultácie so sociálnymi partnermi a ich zapojenie do prípravy, uplatňovania a sledovania procesov sociálnej zodpovednosti podnikov; domnieva sa, že na dosiahnutie úspechu v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov je nevyhnutná úzka spolupráca medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 15. marca 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia