Resolutsiooni ettepanek - B8-0158/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0158/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2018/2633(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0158/2018
Esitatud tekstid :
B8-0158/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0158/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta

(2018/2633(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 6, 9, 151, 152, artikli 153 lõikeid 1 ja 2 ning artikleid 173 ja 174,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 174, mis käsitleb majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust eelkõige tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondades,

–  võttes arvesse muudetud Euroopa sotsiaalhartat,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 14, 27 ja 30,

–  võttes arvesse oma 5. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkuse kohta hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses[1],

–  võttes arvesse oma 14. septembri 2016. aasta resolutsiooni sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus[2],

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ning eelkõige selle artikleid 22 ja 23, mis käsitlevad majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ning õigust tööle,

–  võttes arvesse oma 19. jaanuari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta[3],

–  võttes arvesse oma 7. juuli 2016. aasta soovitust nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta[4],

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2014. aasta resolutsiooni strateegia „Euroopa 2020“ tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta[5],

–  võttes arvesse oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta[6],

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone terasetööstuse kohta ning äriühingute restruktureerimise, üleviimise ja sulgemise kohta ELis,

–  võttes arvesse OECD suuniseid hargmaistele ettevõtjatele,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kolmepoolset deklaratsiooni hargmaiste ettevõtjate ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta,

–  võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

 

A.  arvestades, et kõikjal ELis teatatakse sulgemistest ja koondamistest, samal ajal kui majandus pöörab kasvule ja aktsiate väärtus on tipus; arvestades, et endiselt esineb tegevuse ümberpaigutamist liidu piires odavamate tööjõu ühikukuludega riikidesse – näiteks Carrefouri, Embraco, Kingfisheri, Castorama, Brico Dépôt’ juhtumid – ning mõnikord nõutakse koguni töö kaotavate inimeste aktiivset osalemist;

B.  arvestades, et äriühingute restruktureerimine, mida kihutab tagant kasumi maksimeerimine aktsionäride huvides, toob kaasa massilised koondamised sageli juba majanduslikult mahajäänud piirkondades – näiteks Siemensi otsuse puhul sulgeda Saksamaal ja Madalmaades tehased, mille tagajärjel kaob enam kui 4400 töökohta –, samal ajal kui needsamad äriühingud on saadud asjaomastelt liikmesriikidelt toetusi ja rahalisi vahendeid;

C.  arvestades, et Brasiilia hargmaine ettevõtja Embraco on teatanud oma filiaali sulgemisest Itaalias Torino lähedal ja kolimisest Slovakkiasse, kus ta loodab saada suuri majanduslikke ja maksualaseid eeliseid riigiabi ja struktuurifondide maksete kaudu; arvestades, et Embraco ei ole kriisis ning tema 500 kõrge kvalifikatsiooniga töötajat on koondatud mittemajanduslikel põhjustel ja neilt oodatakse koguni Slovakkia töötajate koolitamist;

D.  arvestades, et Ühendkuningriigi äriühing Kingfisher on teatanud oma äri raamatupidamisteenuse kolimisest Poola ning 446 töökoha kaotamisest Prantsusmaa tütarettevõtjates Castorama ja Brico Dépôt; arvestades, et Prantsusmaa töötajatel on palutud enne nende vallandamist koolitada Poola kolleege, kes neid asendavad;

E.  arvestades, et üleilmastumine on kaasa toonud uued üleilmse väärtusahelaga tootmisskeemid ja karmima konkurentsi ettevõtjate vahel; arvestades, et tööstustoodete õiglases kaubanduses tuleb austada töötajate õigusi, järgida keskkonnaalaseid eeskirju ning sotsiaal- ja fiskaalnorme;

F.  arvestades, et sotsiaalset, keskkonna- ja maksudumpingut ei saa lubada ei ELis ega kaubandussuhetes välispartneritega;

G.  arvestades, et uued tarbimismudelid võivad põhjustada massilist koondamist jaemüügisektoris, nagu Carrefouri puhul, või teenuste valdkonnas, näiteks pangandussektoris välja kuulutatud arvukate koondamiste puhul;

H.  arvestades, et ettevõtja sotsiaalne vastutus (ESV) käsitleb seda, et äriühingud vastutavad oma mõju eest ühiskonnale; arvestades, et Euroopa ettevõtjad peaksid oma töökorralduses ja otsuste tegemisel kohaldama Euroopa ESV standardeid;

I.  arvestades, et restruktureerimist läbi viivad äriühingud on kohustatud seadma restruktureerimisprotsessi keskmesse sotsiaaldialoogi ning nad peaksid tegutsema sotsiaalselt vastutustundlikul viisil, kuna kogemus on näidanud, et sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutlikku restruktureerimist ei saa kunagi saavutada ilma piisava sotsiaaldialoogita, mis on eelkõige keskendunud töötajate teavitamisele, nendega konsulteerimisele ja nende osalemisele;

J.  arvestades, et pidev avatud ja õiglane dialoog sotsiaalpartneritega on jätkuvalt oluline, et tagada sujuvamad tootmis- ja tööalased üleminekud, käsitleda vaimset ja füüsilist heaolu töökohal ning kujundada uued töösuhted tööandjatega, austades ja edendades töötajate õigusi;

1.  väljendab tugevat solidaarsust töötajatega, kes seisavad silmitsi sulgemiste ja pealesunnitud tööalaste muudatustega, ning nõuab, et nende toetamiseks võetaks kiiresti meetmeid;

2.  taunib äriühingute restruktureerimiskavade kahekordset negatiivset mõju, nimelt massilist koondamist ja riiklike vahendite raiskamist; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kehtestama sotsiaalseid kohustusi seoses töötajate õigustega restruktureerimise korral, kui äriühingud on saanud riiklikke vahendeid, ning mõistab teravalt hukka sulgemised ja restruktureerimiskavad, mis jätavad tuhanded töötajad tööta üksnes selleks, et maksimeerida kapitalitulu; on veel veendunud, et kui äriühingud kolivad teise riiki, peaksid nad olema kohustatud tagastama viimase kahe aasta jooksul saadud otsese ja kaudse riikliku rahastamise;

3.  tuletab meelde, et ELi struktuurifonde ei tohi kasutada viisil, mis otseselt või kaudselt toetab teenuste või tootmise teistesse liikmesriikidesse üleviimist;

4.  mõistab hukka lühiajalise vaate, milles seatakse esikohale mittejätkusuutlikul tasemel kapitali tootlus ja dividendid aktsionäridele, eelistades neid investeeringutele ning kohustustele töötajate ja kohalike kogukondade ees;

5.  taunib igasugust tööõigusi puudutava konkurentsi töötajate vahel ning ettevõtjate vahelist konkurentsi sotsiaal-, keskkonna- ja fiskaalküsimustes, ning mõistab hukka kõik sotsiaalse ja majandusliku dumpingu vormid;

6.  nõuab tööõiguse paremat jõustamist liikmesriikides tööinspektsioonide kaudu ning tõhusate meetmete võtmist tööõiguse jõustamiseks riikidevahelise töö kontekstis, näiteks luues Euroopa tööinspektorite rühma;

7.  kutsub komisjoni esitama Euroopa maksejõuetusmenetluse raamistikku, kus protsessi keskmes ei oleks mitte üksnes võlausaldajad, vaid ka töötajad, ja mille eesmärk oleks võimalikult paljude töökohtade säilitamine;

8.  palub komisjonil konkurentsipoliitika ja riigiabi eeskirjad läbi vaadata, et lihtsustada avalikku sekkumist, kui on vaja tagada sotsiaalne ja piirkondlik ühtekuuluvus, parandada töö- ja keskkonnanorme ning lahendada rahvatervisega seotud probleeme;

9.  tuletab meelde, et äriühingute esimene kohustus ühiskonna ees on maksta makse; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles laiendama riigipõhist aruandlust ja kehtestama rangemad teabe esitamise kohustused äriühingutele, kes liikmesriikides tegevuse lõpetavad või maksejõuetuse välja kuulutavad;

10.  nõuab, et liikmesriigid nõuaksid tagasi kõik vahendid, mis on ette nähtud äriühingute toetamiseks toetuste, maksusoodustuste, maa hinna vähendamise jms vormis, kui äriühing otsustab oma tootmisüksused ümber paigutada või sulgeda, ning tagaksid õigusaktide või kollektiivlepingute alusel piisava sotsiaalkaitse, sobivad töötingimused ja inimväärse palga, samuti tõhusa kaitse ebaõiglase koondamise eest;

11.  nõuab ebaõiglast koondamist käsitlevate seaduste tugevdamise või paremat rakendamist; rõhutab, et massilised koondamised majanduslikel põhjustel peaksid olema keelatud juhul, kui äriühing või kontsern on majanduslikult edukas ja/või selle ainus motivatsioon on suurendada kasumit;

12.  kutsub liikmesriike üles kehtestama palkade alammäära riikliku miinimumpalga kujul, võttes nõuetekohaselt arvesse siseriiklikke õigusakte ja tavasid, ning vältima liikmesriikide vahel palgakonkurentsi;

13.  rõhutab ESV tähtsust jätkusuutliku majanduskasvu tagamisel nii ELis kui ka mujal maailmas; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks vastu uue ESV strateegia, mis sätestaks karmimad aruandlus- ja vastavusnõuded, ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid toetaksid ESV edendamist;

14.  palub komisjonil ja liikmesriikidel kehtestada kohustuslikud vahendid, et sundida äriühinguid kandma oma tegevuse ümberpaigutamise otsuse sotsiaalseid kulusid;

15.  palub komisjonil tagada uus põhjalik ja terviklik Euroopa raamistik, mis hõlmab ELis tegutsevate ettevõtjate ja väljaspool seda tegutsevate liidu üksuste sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja kohalikke kohustusi;

16.  rõhutab, et ELi ESV standardeid ei ole võimalik täita, kui äriühing viib tootmise mujale hoolimata sellest, milliseid sotsiaalseid tagajärgi tema majandusotsused kaasa toovad; nõuab kohustuslikke vahendeid, et sundida äriühinguid kandma oma tegevuse ümberpaigutamise otsuste sotsiaalseid kulusid;

17.  juhib tähelepanu vajadusele laiendada ESV mõistet, et see hõlmaks ka uusi valdkondi, nagu töö korraldus, võrdsed võimalused ja sotsiaalne kaasamine, diskrimineerimise vastased meetmed ning elukestva õppe ja koolituse arendamine; rõhutab, et ESV peaks hõlmama näiteks töö kvaliteeti, võrdset tasustamist, soolist võrdõiguslikkust, karjäärivõimalusi ja innovaatiliste projektide edendamist, et aidata kaasa nihkele jätkusuutliku majanduse poole;

18.  tuletab meelde, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) võimalikke toetusi ei tohi kasutada töötajate lahkumise hõlbustamiseks, ning nõuab kindlalt, et EGFi vahendeid kasutataks selleks, et aidata töötajatel töökohad säilitada;

19.  nõuab, et EL ja liikmesriigid tagaksid piisava rahastamise koolitus- ja taastamismeetmete jaoks, et hõlbustada kriitilist üleminekuperioodi Euroopa tööstuses, ning rõhutab, et EGFi tuleb kasutada selleks, et aidata töötajatel tehased üle võtta, et säilitada oma töökohad, mitte hõlbustada tehaste sulgemist;

20.  nõuab EGFi muutmist Euroopa globaliseerumisega ja digiteerimisega kohanemise fondiks, mis pakub ennetavat koolitust, ümberõpet ja kohandatud teenuseid töötajatele, kes on töökoha muutuste tõttu töö kaotanud või võivad töö kaotada;

21.  kutsub komisjoni üles looma Euroopa sotsiaalse ja keskkonnaalase arengu fondi, investeerides võlakirjaemissioonidest ja EKP krediiditoetusest saadavaid vahendeid tootmisvahendite ja töötajate oskuste muutmisesse Euroopa tasandil, et olla valmis tootmise ja töö muutusteks ning muuta need sotsiaalse ja keskkonnaalase progressi allikaks;

22.  kutsub komisjoni üles tühistama struktuurifondide eraldised, kui liikmesriik kasutab neid moonutatud ja ebaseadusliku viisil, et võimaldada või laiendada sotsiaalset dumpingut riiklikul tasandil;

23.  nõuab, et nii EL kui ka liikmesriigid

•  säilitaksid töökohti, vältides põhjendamatuid koondamisi ja optimeerides olemasolevaid kõrgetasemelisi kutseoskusi, piirates samal ajal aktsionäride dividende;

•  tagaksid Euroopa tütarettevõtjatest USA emaettevõtjasse või maksuparadiisidesse tehtavate rahaülekannete läbipaistvuse;

•  rakendaksid äriühingute suhtes sanktsioone, kui nad jäävad oma restruktureerimiskavadele kindlaks;

24.  nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid edendaksid kokkuleppele jõudmist ÜRO siduva lepingu üle, milles käsitletakse rahvusvahelisi korporatsioone ja mida praegu arutatakse ÜRO Inimõiguste Nõukogus, et hargmaiste äriühingute kuritarvitustele oleks võimalik asjakohaselt reageerida; palub sellega seoses lisada nimetatud lepingu kohaldamisalasse ka majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused;

25.  rõhutab, et sotsiaalpartnerid on sidusa tööstusstrateegia väljaarendamise seisukohast äärmiselt tähtsad, sest see strateegia peab hõlmama sotsiaalset mõõdet, et tööstuse praegune üleminekuetapp ei kahjustaks töötajate õigusi;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 15. märts 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika