Prijedlog rezolucije - B8-0158/2018Prijedlog rezolucije
B8-0158/2018

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o društveno odgovornom poslovanju (DOP)

  12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

  podnesen nakon izjave Komisije
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Ángela Vallina u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

  Postupak : 2018/2633(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0158/2018
  Podneseni tekstovi :
  B8-0158/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0158/2018

  Rezolucija Europskog parlamenta  o društveno odgovornom poslovanju (DOP)

  (2018/2633(RSP))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegove članke 6., 9., 151., 152., članak 153. stavke 1. i 2. te članke 173. i 174.,

  –  uzimajući u obzir članak 174. UFEU-a o ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, posebno u područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom,

  –  uzimajući u obzir revidiranu Europsku socijalnu povelju,

  –  uzimajući u obzir članke 14., 27. i 30. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. listopada 2016. o potrebi za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom[1],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. rujna 2016. o socijalnom dampingu u Europskoj uniji[2],

  –  uzimajući u obzir Opću deklaraciju UN-a o ljudskim pravima, a posebno njezine članke 22. i 23. o ekonomskim i socijalnim pravima i pravu na rad,

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. siječnja 2017. o europskom stupu socijalnih prava[3],

  –  uzimajući u obzir svoju Preporuku Vijeću od 7. srpnja 2016. o 71. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda[4],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2014. o zapošljavanju i socijalnim aspektima strategije Europa 2020.[5],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2013. s preporukama Komisiji o informiranju radnika i savjetovanju s njima, predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime[6],

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o industriji čelika i o restrukturiranju, selidbi i zatvaranju poduzeća u EU-u,

  –  uzimajući u obzir Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća,

  –  uzimajući u obzir Tripartitnu deklaraciju Međunarodne organizacije rada o načelima koja se odnose na multinacionalna društva i socijalnu politiku,

  –  uzimajući u obzir Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da se u cijelom EU-u najavljuju zatvaranja poduzeća i otpuštanja, ali da istodobno gospodarstva ponovno bilježe rast i dionice dosežu svoju maksimalnu vrijednost; budući da se u Uniji i dalje odvija prijenos djelatnosti na lokacije s nižim jediničnim troškovima radne snage, kao što je to slučaj s poduzećima Carrefour, Embraco, Kingsfisher, Castorama i Brico Dépôt i da to ponekad iziskuje aktivan angažman onih koji gube svoja radna mjesta;

  B.  budući da restrukturiranje poduzeća, potaknuto maksimizacijom profita u korist dioničara, rezultira masovnim viškovima radne snage, često u gospodarski već ugroženim područjima, kao što je to bio slučaj kada je Siemens odlučio zatvoriti postrojenja u Njemačkoj i Nizozemskoj te je 4 400 zaposlenih izgubilo radna mjesta, a ta ista poduzeća primaju subvencije i sredstva država članica u kojima se nalaze;

  C.  budući da je brazilska multinacionalna kompanija Embraco najavila da će zatvoriti svoju podružnicu u blizini Turina u Italiji i da će je preseliti u Slovačku jer očekuje da će tamo ostvariti veće ekonomske i porezne povlastice u obliku državne potpore i sredstava iz strukturnih fondova; budući da Embracu ne prijeti kriza, no da će otpustiti 500 visoko specijaliziranih zaposlenika iz razloga koji nisu ekonomske naravi te da se od tih zaposlenika čak očekuje da obuče slovačke radnike;

  D.  budući da je poduzeće Kingfisher u UK-u najavilo da će svoju računovodstvenu službu premjestiti u Poljsku i da će ukinuti 446 radnih mjesta u svojim francuskim društvima kćerima Castorama i Brico Dépôt; budući da se od francuskih zaposlenika traži da prije nego što im se uruči otkaz obuče poljske kolege koji će ih zamijeniti;

  E.  budući da su s globalizacijom uvedeni novi globalni sustavi proizvodnih lanaca vrijednosti te da se zaoštrilo natjecanje među poslovnim subjektima; budući da se u poštenoj trgovini industrijskim proizvodima moraju poštovati prava radnika, propisi o zaštiti okoliša te drugi socijalni standardi i standardi oporezivanja;

  F.  budući da socijalni, ekološki i porezni damping nisu dopustivi, bilo unutar EU-u, bilo u trgovinskim odnosima s našim vanjskim partnerima;

  G.  budući da novi modeli potrošnje mogu rezultirati masovnim otpuštanjima u sektoru trgovine na malo, kao što je to bio slučaj s Carrefourom, ili u području usluga, kao što je to slučaj s brojnim najavljenim viškovima u bankarskom sektoru;

  H.  budući da se pojam društveno odgovorno poslovanje (DOP) povezuje s poduzećima koja preuzimaju odgovornost za svoj utjecaj na društvo; budući da bi europska poduzeća u svojoj organizaciji rada i procesu donošenja odluka trebala primjenjivati europske standarde DOP-a;

  I.  budući da poduzeća koja provode restrukturiranje imaju odgovornost socijalni dijalog staviti u srž postupka restrukturiranja te da bi se trebala ponašati socijalno odgovorno jer su iskustva pokazala da se socijalno i gospodarski održivo restrukturiranje nikada ne postiže bez dostatnog socijalnog dijaloga, s posebnim naglaskom na informiranju radnika, savjetovanju s njima i njihovom sudjelovanju;

  J.  budući da je stalan otvoren i pošten dijalog sa socijalnim partnerima i dalje od ključne važnosti za lakši prijenos proizvodnje i rada jer se zahvaljujući njemu osigurava mentalno i fizičko blagostanje na radnom mjestu i osmišljavaju novi radni odnosi s poslodavcima, uz poštovanje i poboljšanje prava radnika;

  1.  izražava snažnu solidarnost s radnicima koji su suočeni sa zatvaranjem poduzeća i promjenama povezanima s radnim mjestom te traži da se čim prije donesu mjere kojima će se oni zaštititi;

  2.  žali zbog planova restrukturiranja poduzeća koji imaju dvostruki negativni učinak; masovni viškovi radne snage i rasipanje javnih sredstava; poziva države članice i Komisiju da uvedu socijalne obveze u pogledu prava radnika u slučaju restrukturiranja poduzeća koja primaju javna sredstva i snažno osuđuje zatvaranja poduzeća i planove restrukturiranja zbog kojih tisuće radnika ostaje bez posla isključivo u cilju povećanja prihoda; smatra da bi se morala uvesti obveza da poduzeća vrate izravna i neizravna javna sredstva koja su primila tijekom prethodne dvije godine ako se odluče na premještanje u drugu državu;

  3.  podsjeća da se strukturni fondovi EU-a ne smiju upotrebljavati na način kojim se izravno ili neizravno podupire premještanje usluga ili proizvodnje u druge države članice;

  4.  osuđuje kratkoročne ciljeve u kojima su povrat uloženog kapitala i neodrživo visoke dividende dioničara važniji od ulaganja i odgovornosti prema radnicima i lokalnim zajednicama;

  5.  odbija mogućnost natjecanja među radnicima kada je riječ o radničkim pravima ili među poduzećima u socijalnim, ekološkim i poreznim pitanjima te osuđuje sve oblike socijalnog i gospodarskog dampinga;

  6.  poziva na bolju provedbu zakona o radu u državama članicama preko radnih inspektorata te na donošenje djelotvornih mjera za provedbu zakona o radu u kontekstu transnacionalnih obrazaca rada, primjerice osnivanjem organizacije europskih inspektora rada;

  7.  poziva Komisiju da predloži europski okvir za stečajne postupke kojima u središtu ne bi bili samo vjerovnici, nego i radnici, i koji bi bili usmjereni na očuvanje što većeg broja radnih mjesta;

  8.  poziva Komisiju da preispita politiku tržišnog natjecanja i pravila o državnim potporama kako bi se olakšala javna intervencija čiji je cilj očuvanje socijalne i regionalne kohezije, poboljšali standardi rada i zaštita okoliša te riješila problematična pitanja u vezi s javnim zdravljem;

  9.  podsjeća da je najvažnija zadaća poduzeća u odnosu na društvo plaćanje poreza; traži od Komisije i država članica da prošire obvezu izvješćivanja po zemljama i uvedu strože obveze informiranja za poduzeća koja se zatvaraju ili proglašavaju stečaj u državama članicama;

  10.  potiče države članice da vrate sva sredstva namijenjena davanju potpore poduzećima u obliku subvencija, poreznih olakšica, niže cijene zemljišta itd. u slučaju da poduzeće namjerava premjestiti ili zatvoriti svoja proizvodna postrojenja te da osiguraju odgovarajuću socijalnu zaštitu, radne uvjete i zadovoljavajuće plaće na temelju zakona ili kolektivnih ugovora, kao i učinkovitu zaštitu od nepoštenog otpuštanja;

  11.  poziva na jačanje ili učinkovitiju provedu pravila o nepoštenom otpuštanju; naglašava da bi trebalo zabraniti masovna otpuštanja iz ekonomskih razloga ako su poduzeće ili korporacija ekonomski uspješni i/ili im je jedini cilj povećati dobit;

  12.  traži od država članica da uspostave donje granice za plaće u obliku nacionalnih minimalnih plaća, da pritom vode računa o nacionalnim propisima i praksama te da izbjegavaju međusobno natjecanje u području plaća;

  13.  ističe ključnu ulogu DOP-a u jamčenju održivog gospodarskog rasta i u EU-u i u cijelom svijetu; apelira na Komisiju da donese novu strategiju za DOP kojom će uspostaviti strože uvjete izvješćivanja i sukladnosti te potiče države članice da podrže promicanje DOP-a;

  14.  traži od Komisije i država članica da uvedu obvezne instrumente kako bi prisilile poduzeća da internaliziraju socijalne troškove svojih odluka o premještanju;

  15.  traži od Komisije da osigura novi dubinski i sveobuhvatan europski okvir koji će se odnositi na društveno, ekološki i lokalno odgovorno poslovanje za poduzeća koja posluju u EU-u i za tijela Unije koja posluju izvan nje;

  16.  naglašava da se standardi EU-a u području DOP-a ne mogu zadovoljiti ako poduzeće premjesti svoju proizvodnju ne vodeći računa o društvenim posljedicama svojih gospodarskih odluka; poziva na donošenje obveznih instrumenata kako bi se poduzeća prisililo da internaliziraju socijalne troškove svojih odluka o premještanju;

  17.  ukazuje na to da je društveno odgovorno poslovanje potrebno proširiti na nova područja kao što su organizacija rada, jednake mogućnosti i socijalna uključenost, mjere protiv diskriminacije te razvoj cjeloživotnog obrazovanja i osposobljavanja; naglašava da bi društveno odgovorno ponašanje trebalo obuhvaćati, primjerice, kvalitetu rada, jednake plaće, ravnopravnost spolova, mogućnosti napretka u karijeri te promicanje inovativnih projekata kako bi se pomoglo u prijelazu na održivo gospodarstvo;

  18.  podsjeća na to da se potencijalna potpora odobrena u okviru Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji ne smije koristiti kako bi se olakšao odlazak radnika te ustraje u tome da se taj fond mora koristiti kako bi se radnicima pomoglo da sačuvaju radna mjesta;

  19.  poziva EU i države članice da osiguraju dostupnost odgovarajućeg financiranja za obuku i oporavak kako bi se olakšala kritična tranzicijska razdoblja u europskoj industriji te inzistira na tome da se sredstva Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji koriste kako bi se radnicima pomoglo da preuzmu svoje tvornice i sačuvaju radna mjesta, a ne kako bi se olakšalo zatvaranje postrojenja;

  20.  traži da Europski fond za prilagodbu globalizaciji postane Europski fond za prilagodbu globalizaciji i digitalizaciji i da nudi anticipativne obuke, tečajeve prekvalifikacije i prilagođene usluge za radnike koji su izgubili ili bi mogli izgubiti radno mjesto;

  21.  poziva Komisiju da osnuje europski fond za socijalni i ekološki razvoj preko kojega će, zahvaljujući izdavanju obveznica i kreditnoj potpori Europske središnje banke, ulagati u transformaciju proizvodnih alata i radničkih vještina na europskoj razini kako bi prigrlila promjene u proizvodnji i radu i učinila ih pokretačima socijalnog i ekološkog napretka;

  22.  poziva Komisiju da povuče dodijeljena sredstva iz strukturnih fondova ako ih država članica koristi nepravilno i nezakonito i na taj način omogućuje ili proširuje socijalni damping na nacionalnoj razini;

  23.  traži i od EU-a i od država članica:

  •  da sačuvaju radna mjesta izbjegavanjem neopravdanog otpuštanja i optimizacijom postojeće visoke razine stručnih vještina te ograničavanjem dividendi dioničara;

  •  da osiguraju transparentnost financijskih transfera iz europskih društava kćeri u matična društva u EU-u ili u porezne oaze;

  •  da izreknu sankcije poduzećima koja ustraju u svojim planovima restrukturiranja;

  24.  upućuje odlučan poziv EU-u i državama članicama da postignu dogovor o obvezujućem sporazumu Ujedinjenih naroda o transnacionalnim korporacijama o kojem se trenutačno raspravlja u Vijeću za ljudska prava UN-a kako bi se pravilno uhvatili u koštac sa zloupotrebom propisa od strane transnacionalnih korporacija; s tim u vezi poziva na uvrštavanje gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava u područje primjene tog sporazuma;

  25.  naglašava ulogu socijalnih partnera u razvoju koherentne industrijske strategije, koja mora sadržavati socijalnu dimenziju kako bi se osiguralo da prava radnika nisu ugrožena trenutačnom industrijskom tranzicijom;

  26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

  Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti