ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 446kWORD 47k
12.2.2018
PE616.132v01-00
 
B8-0179/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη βία κατά των γυναικών


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βία κατά των γυναικών  
B8‑0179/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που πέφτουν θύματα σωματικής και σεξουαλικής βίας ανέρχονται σε 62 εκατομμύρια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέγονται και εκπονούνται από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το ένα τρίτο αυτών των γυναικών ζει στην Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι αρχές δεν αναφέρουν τη βία που υφίστανται οι γυναίκες, η βία αυτή συνιστά εγκληματική πράξη ευρέως διαδεδομένη στα κράτη μέλη και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών όπως καταδεικνύεται στην οδηγία 2012/29/ΕΕ και στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, γνωστή επίσης ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

1.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει μια νέα πρόταση κανονισμού ή οδηγίας για την ευαισθητοποίηση των ατόμων όσον αφορά αυτή την αξιόποινη πράξη.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου