Предложение за резолюция - B8-0182/2018Предложение за резолюция
B8-0182/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно използването на европейски езици по време на средното образование

10.4.2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Ангел Джамбазки

B8‑0182/2018

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно използването на европейски езици по време на средното образование

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че насърчаването на езиковото обучение и езиковото многообразие в Европа е наложително за насърчаване на културата и за придържане към правото на Съюза;

Б.  като има предвид, че гарантирането на правото на свободно движение, работа и учение в Европа е жизненоважно за единния пазар;

1.  счита, че отричането на възможността учениците от средните училища да полагат изпити на малцинствен език на Европейския съюз е дискриминационно и подкопава основните принципи на Европейския съюз;

2.  счита, че училищата трябва да адаптират методите си на преподаване, за да се ангажират конструктивно и позитивно с различните езикови среди на децата, като позволяват на всички ученици да процъфтяват в училище;

3.  счита, че отказът да се използва език на малцинство в ЕС по време на средни училищни изпити е нарушение на член 46 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно мерките, необходими за постигане на свобода на движение на работници, на член 165, параграфи 1 и 2 от ДФЕС и на член 3 от Директива 77/486/ЕИО относно образованието на децата на мигриращи работници.

Последно осъвременяване: 11 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност