Πρόταση ψηφίσματος - B8-0182/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0182/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

10.4.2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Ангел Джамбазки

B8‑0182/2018

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενθάρρυνση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρώπη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την προώθηση του πολιτισμού και για την τήρηση της νομοθεσίας της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εργάζονται και να σπουδάζουν στην Ευρώπη είναι ζωτικής σημασίας για την ενιαία αγορά·

1.  θεωρεί ότι η στέρηση της δυνατότητας των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εξετάζονται σε μία από τις μειονοτικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει διακρίσεις και υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  θεωρεί ότι τα σχολεία πρέπει να προσαρμόζουν τις διδακτικές μεθόδους τους προκειμένου να αξιοποιούν με εποικοδομητικό και θετικό τρόπο τα διάφορα γλωσσικά περιβάλλοντα των παιδιών, ούτως ώστε να ευνοείται η σχολική πρόοδος όλων των μαθητών·

3.  θεωρεί ότι η άρνηση χρήσης μιας μειονοτικής γλώσσας στην ΕΕ κατά τη διάρκεια εξετάσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνιστά παραβίαση του άρθρου 46 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε σχέση με τα μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, του άρθρου 165 παράγραφοι 1 και 2 της ΣΛΕΕ, καθώς και του άρθρου 3 της οδηγίας 77/486/ΕΟΚ περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων διακινουμένων εργαζομένων.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου