Projekt rezolucji - B8-0182/2018Projekt rezolucji
B8-0182/2018

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie używania języków europejskich w szkolnictwie średnim

10.4.2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Angel Dzhambazki

B8‑0182/2018

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie używania języków europejskich w szkolnictwie średnim

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  A. mając na uwadze, że zachęcanie do nauki języków obcych i różnorodności językowej w Europie jest podstawowym środkiem promowania kultury i zapewniania przestrzegania prawa UE;

B.  mając na uwadze, że zagwarantowanie prawa do swobodnego przemieszczania się, zatrudnienia i nauki w Europie ma zasadnicze znaczenie dla jednolitego rynku;

1.  uważa, że odmawianie uczniom szkół średnich możliwości składania egzaminów w języku mniejszości UE jest dyskryminujące i podważa podstawowe zasady Unii Europejskiej;

2.  jest zdania, że szkoły powinny dostosować swoje metody nauczania tak, aby angażować konstruktywnie i pozytywnie dzieci o różnym pochodzeniu językowym, a tym samym umożliwić wszystkim uczniom rozwój w szkole;

3.  uważa, że odmowa dopuszczenia używania języka mniejszości UE podczas egzaminów w szkołach średnich narusza art. 46 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczący środków niezbędnych do zapewnienia swobodnego przepływu pracowników, art. 165 ust. 1 i 2 TFUE oraz art. 3 dyrektywy 77/486/EWG w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących.

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności