Förslag till resolution - B8-0182/2018Förslag till resolution
B8-0182/2018

FÖRSLAG TILL EUROPARLAMENTETS RESOLUTION om användningen av europeiska språk inom högstadie- och gymnasieutbildning

10.4.2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Angel Dzhambazki

B8‑0182/2018

Europaparlamentets resolution om användningen av europeiska språk inom högstadie- och gymnasieutbildning

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att främja språkundervisningen och den språkliga mångfalden i Europa är grundläggande för främjandet av kulturen och för respekten för unionsrätten.

B.  Garanterandet av rätten till fri rörlighet, arbete och studier i Europa är avgörande för den inre marknaden.

1.  Europaparlamentet anser att det faktum att elever i högstadie- och gymnasieskolor förvägras rätten att avlägga examen på ett av Europeiska unionens minoritetsspråk är diskriminerande och undergräver de grundläggande principerna för Europeiska unionen.

2.  Europaparlamentet anser att skolorna måste anpassa sina undervisningsmetoder så att de på ett konstruktivt och positivt sätt hanterar barnens olika språkliga bakgrund samtidigt som alla elever får utvecklas i skolan.

3.  Europaparlamentet anser att förvägrandet av rätten att använda ett av EU:s minoritetsspråk vid examina inom högstadie- och gymnasieundervisning utgör en överträdelse av artikel 46 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) avseende de åtgärder som är oundgängliga för att uppnå fri rörlighet för arbetstagare, av led 1 och 2 i artikel 165 i EUF-fördraget och av artikel 3 i direktiv 77/486/EEG om undervisning av barn till migrerande arbetstagare.

Senaste uppdatering: 24 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy