Предложение за резолюция - B8-0183/2018Предложение за резолюция
B8-0183/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор

11.4.2018 - (2017/3016(RSP))

внесен вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0010/2018
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Агнешка Козловска-Райевич от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

Процедура : 2017/3016(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0183/2018
Внесени текстове :
B8-0183/2018
Приети текстове :

B8‑0183/2018

Резолюция на Европейския парламент относно овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор

(2017/3016(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид декларацията и платформата за действие от Пекин, приети на Четвъртата световна конференция по въпросите на жените през 1995 г., и по-конкретно проблематиката, свързана с „Жените и медиите“,

–  като взе предвид заключителния документ от 16 декември 2015 г. от заседанието на високо равнище на Общото събрание на ООН относно цялостния преглед на прилагането на резултатите от Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество,

–  като взе предвид Стратегическия ангажимент за равенство между половете на Европейската комисия за периода 2016-2019 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192), и средносрочния преглед на нейното изпълнение, озаглавен „Свързан с интернет цифров единен пазар за всички“ (COM(2017)0228),

–  като взе предвид стълб II от Стратегията на Комисията за цифров единен пазар, която има за цел да създаде подходящи условия и еднакви условия на конкуренция и благоприятна среда за разработване на цифрови мрежи и иновативни услуги, както и стълб III, който е в подкрепа на едно приобщаващо цифрово общество, в което гражданите да притежават подходящите умения, за да се възползват от възможностите, предоставени от интернет, и за да увеличат своите шансове за намиране на работа,

–  като взе предвид рамката „Образование и обучение 2020“,

–  като взе предвид проучването на Комисията, озаглавено „ИКТ за работа: Уменията в областта на цифровите технологии на работното място“ и съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения: Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (COM(2016)0381),

–  като взе предвид задълбочения анализ, озаглавен „Овластяване на жените в интернет“, публикуван от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕП през октомври 2015 г.[1],

–  като взе предвид доклада на Комисията от 1 октомври 2013 г., озаглавен „Жените, работещи в сектора на ИКТ“,

–  като взе предвид проучването на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) от 26 януари 2017 г., озаглавено „Полът и Програмата в областта на цифровите технологии“,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС[3],

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно Програмата в областта на цифровите технологии за растеж, мобилност и заетост: време е за ускорени действия, и по-специално Широката коалиция за цифрови умения и работни места[4],

–  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите[5],

–  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии[6],

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно овластяването на жените и момичетата чрез цифровия сектор (O-000004/2018 – B8‑0010/2018),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че цифровизацията преобрази и промени коренно начина, по който хората получават и предоставят информация, общуват, контактуват, учат и работят, като създава нови възможности за участие в обществени и политически дискусии, в образованието и на пазара на труда, разкрива нови перспективи за самостоятелен начин на живот и предполага огромен икономически потенциал за Европейския съюз и извън него; като има предвид, че цифровизацията оказва въздействие не само върху пазарите, но и върху обществото като цяло;

Б.  като има предвид, че информационното общество, движено от информационните и комуникационните технологии (ИКТ), носи със себе си огромни възможности за генериране и разпределяне на богатство и знание;

В.  като има предвид, че в целия свят жените като демографска група е по-малко вероятно да бъдат онлайн в сравнение с мъжете; като има предвид, че 68% от мъжете и 62% от жените използват компютър и интернет редовно; като има предвид, че 54% от мъжете и 48% от жените използват интернет на мобилни устройства; като има предвид, че 33% от мъжете инсталират софтуер върху самите устройства, в сравнение с едва 18% от жените; като има предвид, че 41% от мъжете използват онлайн радио и телевизия, в сравнение с 35% от жените; като има предвид, че 47% от мъжете използват онлайн банкиране, в сравнение с 35% от жените; като има предвид, че 22% от мъжете продават стоки в интернет, в сравнение с едва 17% от жените; като има предвид, че 20% от мъжете купуват стоки онлайн, в сравнение с 13% от жените;

Г.  като има предвид, че цифровите модели на комуникация са допринесли за създаването на условия, които водят към по-голямо разпространение на словото на омразата и заплахите срещу жени, като 18% от жените в Европа още от юношеска възраст са ставали жертва на някаква форма на тормоз в кибернетичното пространство; като има предвид, че броят на заплахите, включително смъртните заплахи, към жените се е увеличил; като има предвид, че обществената информираност за цифровите форми на насилие продължава да бъде недостатъчна; като има предвид, че различните форми на онлайн насилие все още не са изцяло отразени в правната рамка;

Д.  като има предвид, че едва 2% от всички жени на пазара на труда са заети в технически, професионални и научни работни места, в сравнение с 5% от мъжете; като има предвид, че в Европа само девет на сто от разработчиците са жени и че само 19% от мениджърите в областта на информационните технологии и комуникациите са жени (в сравнение с 45% в останалите сектори на услугите), както и че жените съставляват едва 19% от предприемачите в тези сектори (в сравнение с 54% в други сектори на услугите);

Е.  като има предвид, че съществува значителна неравнопоставеност между половете по отношение на достъпа до професионални и образователни възможности във връзка с информационните и комуникационните технологии и компютърните умения;

Ж.  като има предвид, че сексизмът и свързаните с пола стереотипи представляват сериозна пречка пред равенството между жените и мъжете и увеличават още повече неравнопоставеността между половете в сектора на ИКТ, като затрудняват пълното развитие на способностите на жените като ползватели, новатори и изобретатели;

З.  като има предвид, че работните места не само в сектора на ИКТ все повече изискват някаква степен на електронни умения и цифрова грамотност, и тази тенденция вероятно ще се увеличи в бъдеще с по-широка гама от цифрови умения, необходими за по-голямата част от професиите и свободните работни места;

И.  като има предвид, че подобряването на цифровите умения и на грамотността в областта на ИТ представлява уникална възможност за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот чрез увеличаване на достъпа до образование и обучение и улесняване на включването в пазара на труда не само на жените и момичетата, но също така и на хората със специални потребности, като например хората с увреждания, и жителите на селски и отдалечени райони, на голямо разстояние от градските центрове; като има предвид, че цифровизацията на пазара на труда може да доведе до някои предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени; като има предвид, че увеличаването на броя на жените в сектора на ИКТ, който е един от секторите с най-високо заплащане, може да спомогне за тяхното финансово овластяване и тяхната независимост, което ще доведе до намаляване на общата разлика в заплащането между половете и повишаване на финансовата независимост на жените; като има предвид, че едва около 16% от близо осемте милиона души, работещи в областта на ИКТ в Европа, са жени;

Й.  като има предвид, че цифровизацията предлага нови възможности за предприемачество за жените, включително дребно‑ предприемачество в цифровия сектор, което в много случаи не изисква значителен начален капитал, и предприятия в рамките на социалната икономика, които увеличават социалното приобщаване; като има предвид, че е необходимо да се подкрепи цифровото предприемачество сред жените, тъй като това е един от най-бързо развиващите се и процъфтяващи сектори на икономиката, който предлага многобройни възможности за иновации и растеж, и жените представляват едва 19% от предприемачите в тази област;

К.  като има предвид, че навлизането на повече жени в сектора на ИКТ би дало тласък на пазара, на който се предвижда недостиг на работна сила и в рамките на който равното участие на жените би довело до ежегодни приходи от около 9 милиарда евро към БВП на ЕС; като има предвид, че жените продължават да бъдат изключително слабо представени в образователните програми по ИКТ, където те са едва около 20 % от завършващите висше образование в тази област, като само 3% от всички завършили висше образование жени притежават диплома в областта на ИКТ; като има предвид, че жените са изправени пред редица трудности при навлизането и оставането в сектора на ИКТ; като има предвид, че работната среда, в която преобладават мъжете, като само 30% от работната сила са жени, допринася за тенденцията много жени да напускат сектора на ИКТ в рамките на няколко години след завършване на своето висше образование; като има предвид, че участието на жените в цифровия пазар на труда намалява с възрастта: като има предвид, че жени на възраст под 30 години с диплома в областта на ИКТ представляват 20% от сектора на ИКТ, в сравнение с 15,4% – жени на възраст между 31 и 45 години и 9% – жени на възраст над 45 години;

Л.  припомня, че в проучването „Жените, работещи в сектора на ИКТ“ („Women active in the ICT sector“ ) се прогнозира, че в Европа ще има 900 000 незаети работни места в сектора на ИКТ, считано към 2020 г.; като има предвид, че секторът на ИКТ се разраства бързо, като създава около 120 000 нови работни места всяка година;

М.  като има предвид, че секторът на ИКТ се характеризира с особено висока степен на вертикално и хоризонтално разделение, както и с различие между образователната квалификация на жените и заеманите от тях длъжности в сектора; като има предвид, че под 20% от предприемачите в сектора на ИКТ са жени; като има предвид, че по-голямата част (54%) от жените, които работят в областта на ИКТ, заемат по-ниско платени и изискващи умения с по-ниска квалификация длъжности, а едва малка част от тях (8%) заемат длъжности като висококвалифицирани софтуерни инженери; като има предвид, че жените са недостатъчно представени и на ръководните длъжности в този сектор, като едва 19,2% от наетите лица в сектора на ИКТ са ръководени от жени спрямо 45,2% от наетите лица в други сектори;

Н.  като има предвид, че жените на възраст 55 години или над 55 години са особено изложени на риск от безработица и неактивност на пазара на труда, като средното равнище на заетост в ЕС за жените на възраст между 55 и 64 години е едва 49% през 2016 г. в сравнение с 62% за мъжете; като има предвид, че ниското равнище на грамотността в областта на ИТ и на електронните умения допълнително увеличава този риск; като има предвид, че усъвършенстването и инвестирането в цифровите умения на жените на възраст 55 години или над 55 години ще увеличи техните възможности за заетост и ще предложи известна степен на защита срещу изключването им от пазара на труда;

О.  като има предвид, че според данни на Евростат за 2014 г. повече жени (42,3%), отколкото мъже (33,6%) се насочват към висше образование, но жените са представени в по-голяма степен в обществените, отколкото в природните и точните науки; като има предвид, че само 9,6% от жените, следващи висше образование, изучават специалности в областта на ИКТ, в сравнение с 30,6% от мъжете; като има предвид, че жените до голяма степен остават слабо представени в инициативи като Европейската седмица на програмирането, ИКТ за по-добро образование, Клуба на лидерите и Широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии, които имат за цел допълнително насърчаване на електронното образование и електронните умения;

П.  като има предвид, че слабото участие от страна на жените и момичетата в образованието в областта на ИКТ, а по-късно и в заетостта, е резултат от сложното взаимодействие на стереотипите, свързани с пола, което започва в ранните етапи на живота и образованието и продължава в рамките на професионалното развитие;

1.  призовава Комисията да използва и да насочи по-добре Програмата в областта на цифровите технологии и стратегията за цифров единен пазар с цел преодоляване на голямата неравнопоставеност между половете в сектора на ИКТ и засилване на цялостната интеграция на жените в този сектор, по-специално по отношение на техническите и телекомуникационните професии, както и насърчаване на образованието и обучението на жените и момичетата в областта на ИКТ и други дисциплини в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ);

2.  приветства действията в подкрепа на интеграцията и участието на жените в информационното общество, които са включени в стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016-2019 г.; призовава Комисията да изпълни действията, които са насочени към намаляване на неравнопоставеността между жените и мъжете по отношение на заплащането, доходите и пенсиите, като по този начин се бори с бедността сред жените, и да постави особен акцент върху насърчаването на заетостта на жените в сектора на ИКТ, борбата със свързаните с пола стереотипи и насърчаването на равенството между половете на всички равнища и във всички видове образование, включително по отношение на свързания с пола избор на дисциплини и кариери в съответствие с приоритетите, очертани в рамката „Образование и обучение 2020“;

3.  насърчава Комисията и държавите членки да работят в дух на открито сътрудничество в рамките на стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ за намиране на решения и споделяне на най-добрите практики във връзка с цифровото обучение в ранна възраст, включително електронни умения и кодиране, които да са приобщаващи за момичетата, както и на по-късните етапи на образование, във връзка с програми, които имат за цел увеличаване на дела на жените, които решават да продължат обучението си в областта на НТИМ и да завършат със степени в областта на НТИМ, тъй като това би дало възможност на жените да получат пълен достъп до електронни услуги на равни начала с мъжете и да се възползват от възможности за заетост за инженери и специалисти в областта на ИТ, които се предвиждат;

4.  призовава ЕС и държавите членки да разработват, подкрепят и прилагат действията, насърчавани от ООН и нейните органи, по-специално в рамките на декларацията и платформата за действие от Пекин и на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество, включително в контекста на учебните програми, с цел да се полагат усилия за овластяването на жените в ерата на цифровите технологии на европейско и световно равнище;

5.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки във връзка с неравнопоставеността между половете в сектора на ИКТ, като изтъкват икономически аргументи в полза на многообразието и създават допълнителни и по-силни стимули както за дружествата, така и за жените, като например предоставят модели за подражание, програми за менторство и планове за професионално развитие, за да засилят осезаемото присъствие на жените; насърчава държавите членки да подкрепят и да предприемат действия относно, наред с другото, разработване на онлайн съдържание, което да насърчава равенството между половете, насърчаването на достъпа и използването на ИКТ като инструменти срещу дискриминацията по полов признак в области като основаното на пола насилие, и постигането на баланс между професионалния и личния живот;

6.  приветства плана за действие на ЕС за периода 2017–2019 г. за преодоляване на различията в заплащането между половете (COM(2017)0678); изтъква необходимостта да се засили спазването на принципа за равно заплащане за равен труд за жените и мъжете, залегнал в Договора за Европейския съюз, и призовава Комисията да изпълни инициативите, включени в Действие II от плана, които са насочени към привличане на по-голям брой жени към професии в областта на НТИМ, което според Европейския институт за равенство между половете би могло да доведе до затваряне на разликата в заплащането между половете не по-късно от 2050 г. поради по-високата производителност на работните места в сферата на НТИМ;

7.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят средства и да подобрят достъпа до съществуващите фондове, за да насърчават и подкрепят жените предприемачи, особено в рамките на цифровото преобразуване на промишлеността, за да гарантират това, че всяко предприятие, независимо от своя размер, сектора, в който работи или разположението си в Европа, може да се възползва от цифровите иновации; подчертава, в този смисъл, че центровете за цифрови иновации, които са от ключово значение за улесняване на цифровото преобразуване, следва да поставят специален акцент върху жените предприемачи и стартиращите предприятия, които са собственост на жени; призовава Комисията към пълно и цялостно справяне с неравнопоставеността между половете в процеса на цифровизация;

8.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят ученето през целия живот, както и обученията и схемите, които помагат на участниците да се адаптират по-добре или да се подготвят за потенциална промяна на професионалното развитие в съответствие с нарастващото търсене на електронни умения в много различни сектори, като се обърне специално внимание на жените над 55-годишна възраст, по-специално жените с отговорности за полагане на грижи и жените, които са прекъснали професионалното си развитие или се връщат на работното място, така че да се гарантира, че те няма да бъдат изоставени във все по-бързия преход към цифровизация и за да бъдат защитени от изключване от пазара на труда;

9.  подчертава ефективността на използването на интернет за кампании, форуми и засилване на видимостта на женски модели за подражание, които ускоряват равенството между половете; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават мрежите на жените онлайн, тъй като те включват подхода „отдолу нагоре“ за овластяването на жените;

10.  настоятелно призовава Комисията да насърчи създаването на мрежи сред организациите на гражданското общество и професионалните медийни организации с цел осигуряване на възможност на жените да бъдат активни участници и признаване на специфичните потребности на жените в сектора на медиите;

11.  подчертава ключовата роля на гражданското общество в управлението на интернет; призовава Комисията и държавите членки да започнат конструктивен диалог и да подкрепят организациите на гражданското общество в областта на цифровите технологии;

12.  насърчава всички органи и представители на гражданското общество да подкрепят въвеждането и изпълнението на електронни услуги, електронни умения и цифровото форми на труд, които могат да засилят равновесието между професионалния и личния живот в нашите общества, като се гарантира избягването на двойна тежест за жените; призовава Комисията и държавите членки да идентифицират възможностите и предизвикателствата на цифровизацията, също и по отношение на условията на труд, като например несигурните форми на заетост и свързаните с работата‑ проблеми с психичното здраве;

13.  подчертава значението на това да се гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете в сектора на образованието чрез насърчаване на цифровата грамотност, както и участието на жените и момичетата в образованието и обучението в областта на ИКТ чрез включване на кодирането, новите медии и технологиите в образователните програми на всички равнища, включително в извънкласното, неформалното и самостоятелното образование, както и във всички видове образование и обучение, включително за преподавателския персонал, с цел намаляване и премахване на недостига на цифровите умения и насърчаване на момичетата и младите жени да се насочат към професионални кариери в областта на науката и ИКТ; посочва значението на постоянния диалог със социалните партньори с цел преодоляване на неравенството между половете в тази област;

14.  насърчава държавите членки да въведат съобразено с възрастта обучение по ИКТ в ранните етапи на училищното образование, като се постави специален акцент върху окуражаването на момичета да развият своя интерес и таланти в областта на цифровите технологии, и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават образованието на момичетата в областта на НТИМ от ранна възраст, като се има предвид, че момичетата се пренасочват от НТИМ към други области на по-ранен етап от своето образование поради свързани с пола стереотипи във връзка с тези дисциплини, липсата на модели на подражание и разделението на дейностите и играчките, което води до недостатъчното представителство на жените в тези дисциплини в университетите, като тази тенденция се наблюдава и на работното място;

15.  насърчава държавите членки и Комисията да популяризират, по-специално посредством информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, участието на жените в стопански сектори, които традиционно се считат за „мъжки“, както в случая на цифровизацията; подчертава необходимостта от организиране на кампании за повишаване на осведомеността, обучение и интегриране на принципа на равенство между половете за всички участници в политиката в областта на цифровизацията; подчертава необходимостта от подкрепа за придобиването на електронни умения от жените в секторите, базирани не са свързани в много голяма степен с ИКТ‑, но в близко бъдеще ще изискват цифрови умения и компетентности;

16.  призовава Комисията и държавите членки, както и предприятията, да насърчават равенството между половете в ИКТ, като събират разделени по полов признак данни за използването на ИКТ, разработват цели, показатели и критерии за проследяване на напредъка по отношение на достъпа на жените до ИКТ и насърчават примерите за добри практики сред дружествата в сектора на ИКТ; призовава Европейския институт за равенство между половете да събере данни за начина, по който цифровите услуги могат да бъдат използвани по-добре в услуга на жените и равенството между половете;

17.  подчертава, че е важно да се определят предизвикателствата, породени от използването на ИКТ и интернет за извършване на престъпления, за отправяне на заплахи или извършване на актове на тормоз или насилие срещу жените; настоятелно призовава вземащите политически решения да обърнат внимание на тези въпроси по подходящ начин и да осигурят въвеждането на рамка, която гарантира, че правоприлагащите органи са в състояние ефективно да се справят с цифровите престъпления; призовава Комисията и държавите членки да гарантират защитата на момичетата от рекламите в цифровата среда, които могат да доведат до поведение, увреждащо тяхното здраве;

18.  призовава институции и държавите-членки на ЕС да водят кампании за повишаване на осведомеността на жените относно ползите от ИКТ, както и относно свързаните с тях рискове, и да им предоставят нужното образование и познания за начините, по които да се защитават в интернет;

19.  призовава институциите, агенциите и органите на ЕС, както и държавите членки и техните правоприлагащи органи, да си сътрудничат и да предприемат конкретни мерки за координиране на своите действия, за да противодействат на използването на ИКТ за извършване на престъпления, свързани с трафика на хора, тормоз и преследване в кибернетичното пространство, като се има предвид, че те често са трансгранични‑ по своя характер и координацията на равнището на ЕС е от изключително значение за преследването на тези престъпления; приканва държавите членки да преразгледат своето наказателно право, за да се гарантира, че новите форми на цифрово насилие са дефинирани и признати;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

Последно осъвременяване: 13 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност