Πρόταση ψηφίσματος - B8-0183/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0183/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα

11.4.2018 - (2017/3016(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0010/2018
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαδικασία : 2017/3016(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0183/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0183/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0183/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα

(2017/3016(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες το 1995, και ιδίως τον τομέα «Γυναίκες και μέσα ενημέρωσης»,

–  έχοντας υπόψη το τελικό έγγραφο, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, της συνόδου υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τη συνολική επανεξέταση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων 2016-2019,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192), και την ενδιάμεση επανεξέταση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «Μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά για όλους» (COM(2017)0228),

–  έχοντας υπόψη τον δεύτερο πυλώνα της στρατηγικής της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που αποσκοπεί στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού και κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ψηφιακών δικτύων και καινοτόμων υπηρεσιών, καθώς και τον τρίτο πυλώνα, που υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με πολίτες που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το Διαδίκτυο και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν εργασία,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής με τίτλο «ΤΠΕ για την εργασία: Οι ψηφιακές δεξιότητες στον χώρο εργασίας» και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη: Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη τη λεπτομερή ανάλυση με τίτλο «Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στο Διαδίκτυο», που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών τον Οκτώβριο του 2015[1],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), της 26ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και ψηφιακό θεματολόγιο»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «Το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση: καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα», και ιδίως την πρωτοβουλία «Μεγάλος συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας»[4],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης[5],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή[6],

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (O-000004/2018 – B8‑0010/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει επιφέρει επαναστατικές και ριζικές αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης σε πληροφορίες και στον τρόπο παροχής πληροφοριών, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, μελέτης και εργασίας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες συμμετοχής στον δημόσιο και στον πολιτικό διάλογο, στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, ανοίγοντας νέες προοπτικές για μια αυτοκαθοριζόμενη ζωή και προσφέροντας τεράστιες οικονομικές δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση δεν επηρεάζει μόνο τις αγορές αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της πληροφορίας, με κινητήρια δύναμη τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την παραγωγή και διανομή του πλούτου και της γνώσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι γυναίκες ως δημογραφική ομάδα συνδέονται στο Διαδίκτυο λιγότερο από ό,τι οι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 68 % των ανδρών και το 62 % των γυναικών χρησιμοποιούν υπολογιστές και το Διαδίκτυο σε τακτική βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 54 % των ανδρών και το 48 % των γυναικών χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε κινητές συσκευές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 33 % των ανδρών εγκαθιστούν μόνοι τους λογισμικό στις συσκευές τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ανέρχεται μόλις στο 18 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 41 % των ανδρών χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 35 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 47 % των ανδρών χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τις τραπεζικές τους συναλλαγές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 35 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 22 % των ανδρών πωλούν αγαθά στο Διαδίκτυο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 17 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % των ανδρών αγοράζουν αγαθά στο Διαδίκτυο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 13 %·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά πρότυπα επικοινωνίας έχουν συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την αυξημένη διάδοση της ρητορικής μίσους και των απειλών κατά των γυναικών, με αποτέλεσμα το 18 % των γυναικών στην Ευρώπη να έχουν υποστεί κάποια μορφή παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο ήδη από την εφηβεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των απειλών κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των απειλών θανάτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψηφιακές μορφές βίας παραμένει ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μορφές διαδικτυακής βίας δεν έχουν ακόμη ληφθεί πλήρως υπόψη από το νομικό πλαίσιο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2 % του συνόλου των γυναικών στην αγορά εργασίας απασχολούνται σε τεχνικές, επαγγελματικές ή επιστημονικές θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με το 5 % των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη μόλις το 9 % των προγραμματιστών είναι γυναίκες, μόλις το 19 % των ανώτερων διευθυντικών στελεχών στον τομέα των ΤΠΕ είναι γυναίκες (έναντι 45 % σε άλλους τομείς υπηρεσιών) και ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 19 % των επιχειρηματιών σε αυτούς τους τομείς (έναντι 54 % σε άλλους τομείς υπηρεσιών)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και με τις δεξιότητες πληροφορικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεξισμός και τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, και διευρύνουν περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στον ψηφιακό τομέα, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τις γυναίκες να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους ως χρηστών, φορέων καινοτομίας και δημιουργών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας, όχι μόνο στον τομέα των ΤΠΕ, απαιτούν όλο και περισσότερο ένα επίπεδο ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και ψηφιακού γραμματισμού, και ότι η τάση αυτή είναι πιθανόν να αυξηθεί στο μέλλον με αποτέλεσμα να απαιτείται ένα ευρύτερο φάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων για τα περισσότερα επαγγέλματα και τις θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού γραμματισμού αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω της αυξημένης πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και της διευκόλυνσης της ένταξης στην αγορά εργασίας, όχι μόνο των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, καθώς και όσων κατοικούν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση του χώρου εργασίας μπορεί να θέτει ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ, έναν από τους καλύτερα αμειβόμενους τομείς, θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ενδυνάμωση και ανεξαρτησία τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και την ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 16 % περίπου από τα σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άτομα που εργάζονται στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη είναι γυναίκες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για τις γυναίκες, όπως είναι μεταξύ άλλων η ψηφιακή επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας, που σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτεί σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, καθώς και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και οι οποίες προωθούν την κοινωνική ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η γυναικεία ψηφιακή επιχειρηματικότητα, καθώς είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και ευημερούντες τομείς της οικονομίας, ο οποίος παρέχει πολυάριθμες ευκαιρίες για καινοτομία και ανάπτυξη, καθώς και ότι οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 19 % των επιχειρηματιών σε αυτόν τον τομέα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος περισσότερων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ θα ενίσχυε μια αγορά στην οποία αναμένεται να σημειωθούν ελλείψεις εργατικού δυναμικού και στην οποία η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών θα είχε ως αποτέλεσμα ετήσια αύξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά περίπου 9 δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε σημαντικό βαθμό στα προγράμματα πτυχίων ΤΠΕ, όπου αποτελούν μόνο το 20 % περίπου των αποφοίτων στον τομέα, ενώ μόνο το 3 % του συνόλου των γυναικών αποφοίτων έχουν πτυχίο ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή τους στον τομέα των ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο μόνο το 30 % του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες, συντελεί στην εγκατάλειψη του τομέα των ΤΠΕ από πολλές γυναίκες λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή αγορά εργασίας μειώνεται με την ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κάτω των 30 ετών με πτυχίο σε ΤΠΕ αποτελούν το 20 % του τομέα των ΤΠΕ, σε σύγκριση με το 15,4 % των γυναικών ηλικίας μεταξύ 31 και 45 ετών και το 9 % των γυναικών άνω των 45 ετών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη «Γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ», η Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσει έλλειψη 900 000 εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ αναπτύσσεται ταχέως δημιουργώντας περίπου 120 000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ότι ο τομέας των ΤΠΕ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο κάθετου και οριζόντιου διαχωρισμού, καθώς και από χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών προσόντων των γυναικών και των θέσεων τους στον τομέα των ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι λιγότερο από το 20 % των επιχειρηματιών του τομέα των ΤΠΕ είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (54 %) των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα των ΤΠΕ εργάζονται σε θέσεις με χαμηλότερες αποδοχές ή χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων, και μόνο μια μικρή μειονότητα (8 %) αυτών των γυναικών εργάζονται σε θέσεις μηχανικών λογισμικού υψηλού επιπέδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται επίσης στις θέσεις λήψης αποφάσεων του συγκεκριμένου τομέα, καθώς μόνο το 19,2 % των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ έχουν γυναίκες διευθύντριες σε σύγκριση με το 45,2 % των εργαζομένων σε άλλους τομείς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 55 ετών και άνω διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ανεργίας και αδράνειας στην αγορά εργασίας, καθώς το μέσο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών από 55 έως 64 ετών στην ΕΕ ήταν μόνο 49 % το 2016, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 62 % για τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού και ηλεκτρονικών δεξιοτήτων μεγεθύνει ακόμη περισσότερο αυτόν τον κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση και η επένδυση στις ψηφιακές ικανότητες των γυναικών 55 ετών και άνω θα ενίσχυε τις ευκαιρίες απασχόλησής τους και θα προσέφερε έναν βαθμό προστασίας έναντι του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2014, περισσότερες γυναίκες (42,3 %) συγκριτικά με τους άνδρες (33,6 %) εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιλέγοντας οι περισσότερες ανθρωπιστικές επιστήμες παρά επιστημονικούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 9,6 % των φοιτητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί σπουδές που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ανέρχεται στο 30,6 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Code Week), οι ΤΠΕ για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, η Startup Europe Leaders Club και ο Μεγάλος Συνασπισμός για ψηφιακές θέσεις εργασίας, πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση που σχετίζεται με τις ΤΠΕ και αργότερα στην απασχόληση στον εν λόγω τομέα, είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ των στερεοτύπων που επικρατούν για τα φύλα που ξεκινά από τα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής και της εκπαίδευσης και συνεχίζεται μέχρι την επαγγελματική σταδιοδρομία·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει και να στοχοθετήσει καλύτερα το ψηφιακό θεματολόγιο και τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά με σκοπό την αντιμετώπιση του σοβαρού χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ και την προώθηση της πλήρους ένταξης των γυναικών στον τομέα αυτόν, ιδίως σε σχέση με τεχνικά και τηλεπικοινωνιακά επαγγέλματα, και να ενισχύσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των γυναικών και των κοριτσιών στον τομέα των ΤΠΕ και άλλων επιστημονικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών και μαθηματικών κλάδων (STEM)·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δράσεις για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης και της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας που περιλαμβάνονται στη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τις δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των διαφορών λόγω φύλου στις αμοιβές, στις αποδοχές και στις συντάξεις, καταπολεμώντας με τον τρόπο αυτό τη φτώχεια των γυναικών, και να αποδώσει μεγαλύτερη σημασία στην προώθηση της γυναικείας απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ, στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τύπους της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις επιλογές αντικειμένου σπουδών και σταδιοδρομίας που σχετίζονται με το φύλο, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020»·

3.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν με πνεύμα ανοικτής συνεργασίας στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» για την εξεύρεση λύσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ψηφιακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και του προγραμματισμού, που είναι χωρίς αποκλεισμούς για τα κορίτσια, καθώς και, στα μεταγενέστερα στάδια της εκπαίδευσης, για προγράμματα που αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών που αποφασίζουν να ακολουθήσουν τους τομείς των STEM και να αποφοιτήσουν από αυτούς, καθώς κάτι τέτοιο θα έδινε τη δυνατότητα στις γυναίκες να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ισότιμη βάση με τους άνδρες, και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες απασχόλησης που αναμένεται να υπάρξουν για μηχανικούς και ειδικούς σε θέματα ΤΠ·

4.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να υποστηρίξουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις που προωθούν ο ΟΗΕ και οι οργανισμοί του, ιδίως στο πλαίσιο της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων σπουδών, με στόχο να επιτευχθεί η ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ τονίζοντας τη σημασία που έχει η διαφορετικότητα και δημιουργώντας πρόσθετα και ισχυρότερα κίνητρα τόσο για τις εταιρείες όσο και για τις γυναίκες, όπως πρότυπα, προγράμματα καθοδήγησης και δυνατότητες σταδιοδρομίας, με σκοπό να αυξηθεί η ορατότητα των γυναικών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να λαμβάνουν μέτρα, μεταξύ άλλων, σχετικά με την ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου που προωθεί την ισότητα των φύλων, με την προώθηση της πρόσβασης και της χρήσης των ΤΠΕ ως εργαλείων για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, σε τομείς όπως η βία λόγω φύλου, καθώς και τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019 για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων (COM(2017)0678 τελικό)· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συμμόρφωση με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία για γυναίκες και άνδρες, η οποία θεσμοθετήθηκε στη ΣΕΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στη δράση II του σχεδίου, οι οποίες αποσκοπούν στην προσέλκυση περισσότερων γυναικών στους κλάδους STEM, κάτι που, σύμφωνα με το EIGE, θα μπορούσε να οδηγήσει στο κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος έως το 2050, χάρη στη μεγαλύτερη παραγωγικότητα των θέσεων εργασίας στους τομείς STEM·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν κεφάλαια και να βελτιώσουν την πρόσβαση στα ήδη διαθέσιμα κεφάλαια, προκειμένου να προωθήσουν και να στηρίξουν τις γυναίκες επιχειρηματίες, ιδίως στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου, ώστε να διασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται ή την τοποθεσία τους στην Ευρώπη, μπορούν να ωφεληθούν από τις ψηφιακές καινοτομίες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, οι οποίοι είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες επιχειρηματίες και στις νεοφυείς επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφιοποίησης·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δια βίου μάθηση, καθώς και την κατάρτιση και τα προγράμματα που βοηθούν τους συμμετέχοντες να προσαρμοστούν καλύτερα ή να προετοιμαστούν για μια ενδεχόμενη αλλαγή επαγγελματικής σταδιοδρομίας σύμφωνα με την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρονικές δεξιότητες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες ηλικίας 55 ετών και άνω, και ιδίως εκείνες με ευθύνες φροντίδας, και τις γυναίκες που έχουν διακόψει προσωρινά τη σταδιοδρομία τους ή επανέρχονται στον χώρο εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μείνουν πίσω στην όλο και ταχύτερη μετάβαση προς την ψηφιοποίηση, και προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενο αποκλεισμό από την αγορά εργασίας·

9.  υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του Διαδικτύου όταν χρησιμοποιείται σε εκστρατείες, σε φόρα και για την προβολή των γυναικείων προτύπων, τα οποία επιταχύνουν την ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα δίκτυα γυναικών στο Διαδίκτυο, καθώς περιλαμβάνουν μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή για την ενδυνάμωση των γυναικών·

10.  καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των επαγγελματικών οργανώσεων των μέσων ενημέρωσης, για να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να αναγνωριστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης·

11.  τονίζει τον καίριο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν εποικοδομητικά και να στηρίξουν τις οργανώσεις της ψηφιακής κοινωνίας των πολιτών·

12.  παροτρύνει όλες τις αρχές και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίξουν τη θέσπιση και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και των ψηφιακών μορφών εργασίας που μπορούν να δώσουν ώθηση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στις κοινωνίες μας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα αποφευχθεί η διπλή επιβάρυνση των γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίζουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, επίσης όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, όπως είναι οι ασταθείς μορφές απασχόλησης και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την εργασία·

13.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον εκπαιδευτικό τομέα μέσω της προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού και της συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ μέσω της ενσωμάτωσης του προγραμματισμού, των νέων μέσων και των τεχνολογιών στα προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων, καθώς και στην εξωσχολική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση, και σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού, με στόχο τη μείωση και την εξάλειψη των ελλείψεων στις ψηφιακές δεξιότητες και την ενθάρρυνση των κοριτσιών και των νέων γυναικών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους τομείς των επιστημών και των ΤΠΕ· τονίζει τη σημασία του συνεχούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ των φύλων στον εν λόγω τομέα·

14.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν εκπαίδευση στις ΤΠΕ κατάλληλη για κάθε ηλικία από τα πρώτα κιόλας στάδια της εκπαίδευσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να αναπτύξουν το ενδιαφέρον και την κλίση τους στον ψηφιακό τομέα, και παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση των κοριτσιών στους τομείς STEM από μικρή ηλικία, δεδομένου ότι τα κορίτσια απομακρύνονται νωρίτερα από τα μαθήματα των τομέων STEM κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσής τους, λόγω των στερεοτύπων για τα φύλα που περιβάλλουν αυτά τα μαθήματα και λόγω της έλλειψης προτύπων, με αποτέλεσμα την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε αυτά τα αντικείμενα σπουδών στο πανεπιστήμιο, η οποία επεκτείνεται και στον χώρο εργασίας·

15.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν, ιδίως μέσω εκστρατειών πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, τη συμμετοχή των γυναικών σε κλάδους που θεωρούνται βάσει των επικρατούντων στερεοτύπων «ανδρικοί», όπως είναι η ψηφιοποίηση· υπογραμμίζει την ανάγκη να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην πολιτική ψηφιοποίησης· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων από τις γυναίκες που απασχολούνται σε τομείς στους οποίους δεν γίνεται εντατική χρήση των ΤΠΕ, αλλά στους οποίους θα απαιτούνται ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες στο εγγύς μέλλον·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και τις επιχειρήσεις, να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στις ΤΠΕ συλλέγοντας ξεχωριστά δεδομένα για κάθε φύλο σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, ορίζοντας στόχους, δείκτες και σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου της πρόσβασης των γυναικών στις ΤΠΕ και να προωθήσουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται από εταιρείες ΤΠΕ· καλεί το EIGE να συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται καλύτερα προς όφελος των γυναικών και της ισότητας των φύλων·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εντοπισθούν οι προκλήσεις που συνεπάγεται η χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου για τη διάπραξη εγκλημάτων, την εξαπόλυση απειλών ή τη διάπραξη παρενοχλήσεων ή πράξεων βίας κατά των γυναικών· παροτρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν κατάλληλα αυτά τα ζητήματα και να μεριμνήσουν ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εγκλήματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την προστασία των κοριτσιών από διαφημίσεις στο ψηφιακό περιβάλλον που θα μπορούσαν να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία τους·

18.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν εκστρατείες ώστε οι γυναίκες να αναγνωρίσουν όχι μόνο τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ αλλά και τους σχετικούς κινδύνους, καθώς και να λάβουν την εκπαίδευση και τις γνώσεις που χρειάζονται για να προστατεύονται στο Διαδίκτυο·

19.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τους φορείς της ΕΕ, καθώς και από τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες τους για την επιβολή του νόμου να συνεργάζονται και να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για τον συντονισμό της δράσης τους με σκοπό την καταπολέμηση της χρήσης των ΤΠΕ για τη διάπραξη εγκλημάτων που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, την παρενόχληση και την επίμονη παρακολούθηση στο Διαδίκτυο, δεδομένου ότι αυτά τα εγκλήματα έχουν συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα και ότι ο συντονισμός σε ενωσιακό επίπεδο έχει ζωτική σημασία για τη δίωξή τους· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν το ποινικό δίκαιό τους ώστε να διασφαλίσουν τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των νέων μορφών ψηφιακής βίας·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου