Förfarande : 2018/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0184/2018

Ingivna texter :

B8-0184/2018

Debatter :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0118

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 389kWORD 65k
11.4.2018
PE618.431v01-00
 
B8-0184/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration samt om flyktingar (2018/2642(RSP))


Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi för PPE-gruppen
Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel, Elena Valenciano för S&D-gruppen
Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld för ALDE-gruppen
Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration samt om flyktingar (2018/2642(RSP))  
B8-0184/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s övriga konventioner om och instrument för mänskliga rättigheter,

  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) agenda för anständigt arbete, och särskilt ILO:s konvention nr 189 (2011) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare,

–  med beaktande av den resolution som FN:s generalförsamling antog den 19 september 2016, ”New York-deklarationen för flyktingar och migranter”(1),

–  med beaktande av bilaga I till New York-deklarationen, ”Comprehensive refugee response framework”,

–  med beaktande av bilaga II till New York-deklarationen, ”Towards a global compact for safe, orderly and regular migration”,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer av den 6 mars 2017 för främjande och skydd av barnets rättigheter, samt av kommissionens meddelande av den 12 april 2017 om att skydda migrerande barn,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 6 april 2017 om villkoren för mellanstatliga förhandlingar om den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration(2),

–  med beaktande av rapporten av den 28 april 2017 från FN:s råd för mänskliga rättigheter, ”Rapport från den särskilda rapportören för migranters mänskliga rättigheter om en agenda för 2035 för underlättande av människors rörlighet”(3),

–  med beaktande av UNHCR:s dokument av den 17 maj 2017, ”Towards a global compact on refugees: a roadmap”(4),

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares, Antonio Guterres, rapport av den 11 januari 2018, ”Making migration work for all”(5),

–  med beaktande av det första utkastet till den globala pakten om flyktingar av den 31 januari 2018(6),

–  med beaktande av det första utkastet om den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration, och den andra versionen av detta utkast, av den 5 februari 2018(7) respektive den 5 mars 2018(8),

–  med beaktande av Abidjanförklaringen från det femte toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i november 2017,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, och dess 17 mål för hållbar utveckling, som antogs den 25 september 2015 vid FN:s toppmöte i New York(9),

–  med beaktande av internationella konventionen om skydd av alla migrerande arbetstagares och deras familjers rättigheter, antagen av FN:s generalförsamling genom resolution 45/158 av den 18 december 1990(10),

–  med beaktande av den gemensamma allmänna kommentaren från kommittén för skydd av alla migrerande arbetstagares och deras familjers rättigheter (CMW) och kommittén för barnets rättigheter (CRC) om de mänskliga rättigheterna för barn i samband med internationell migration,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 april 2016 om EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2016 om de mänskliga rättigheterna och migration i tredjeländer(12),

–  med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2017 om resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder(13),

–  med beaktande av sina resolutioner om åtgärder för att hantera flykting- och migrationsflöden: resolutionerna av den 5 april 2017 om EU:s yttre åtgärder(14) och av den 12 april 2016 om situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU(15),

–  med beaktande av betänkandet av den 23 oktober 2017 från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014, och EU:s behov av en vidarebosättningsgrad som uppgår till minst 20 % av den årliga prognosen över de globala vidarebosättningsbehoven,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 13.2 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land. FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna klargjorde 1999, i sin allmänna kommentar nr 273 (punkt 8), att denna rättighet inte kan göras beroende av något särskilt syfte eller av den tid under vilken personen väljer att vistas utanför landet.

B.  Vid det toppmöte om flyktingar och migranter som anordnades av FN:s generalförsamling i New York den 19 september 2016 antog FN:s medlemsstater enhälligt New York-deklarationen för flyktingar och migranter, på grundval av vilken två separata, fristående och självständiga – men innehållsligt sammanhängande – processer inleddes inför antagandet av en global pakt om flyktingar under 2018 och en global pakt för säker, ordnad och reguljär migration, som kommer att undertecknas vid en konferens i Marocko i december 2018.

C.  Bilaga I till New York-deklarationen innehåller en vittomspännande åtgärdsram för flyktingar (Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF), grundad på principen om delat ansvar på internationell nivå och FN:s medlemsstaters beslutsamhet att ta itu med de bakomliggande orsakerna till tvångsförflyttningar. CRRF innehåller särskilda åtgärder som är utformade för att minska trycket på värdländerna, öka flyktingars självständighet, öka tillgången till tredjelandslösningar och stödja förhållandena i ursprungsländerna för ett återvändande under säkra och värdiga former.

D.  FN:s flyktingkommissarie har ombetts att genomföra samråd om ett handlingsprogram för att komplettera CRRF, och att föreslå en global pakt om flyktingar i sin årliga rapport till generalförsamlingen 2018.

E.  EU och dess medlemsstater deltog i den förberedande processen och i de diskussioner som har lett till att de första utkasten lades fram. I och med inledningen av den mer kritiska fasen av processen, och som en följd av Förenta staternas beslut att lämna förhandlingarna, har det blivit ännu viktigare att EU och dess medlemsstater intar en ledande roll för att säkerställa en stark, personcentrerad och människorättsbaserad text.

F.  Migration är en komplex mänsklig företeelse. Samtidigt som flyktingar specifikt definieras och skyddas i internationell rätt som personer som befinner sig utanför sitt ursprungsland på grund av fruktad förföljelse, konflikt, våld eller andra omständigheter, och som till följd av detta behöver internationellt skydd, innehar både flyktingar och migranter mänskliga rättigheter och drabbas ofta av ökad utsatthet, våld och övergrepp under migrationsprocessen. Både den globala flyktingpakten och den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration är kompletterande processer som kommer att kräva gemensamma åtgärder för att kunna genomföras.

G.  Människors rörlighet och migration är en växande realitet, med ungefär 258 miljoner internationella migranter runtom i världen. Antalet migranter, uttryckt som andel av världens befolkning, ökade från 2,8 % år 2000 till 3,4 % år 2017. Kvinnor utgör 48 procent av migranterna. De flesta migranter färdas på ett säkert och ordnat sätt. 85 % av migrationen sker mellan länder på samma utvecklingsnivå. År 2017 var EU källan till det näst största antalet internationella migranter (61 miljoner)(16).

H.  Enligt uppgifter från UNHCR var cirka 65 miljoner människor tvångsförflyttade i slutet av 2015, varav 12 miljoner syrier. Enligt Världsbanken har cirka 9 miljoner människor tvångsförflyttats mellan 2012 och 2015, vilket allvarligt utmanar det globala systemet för humanitärt bistånd. 84 % av världens flyktingar, och 99 % av internt fördrivna personer, tas emot av utvecklingsländer eller utvecklingsregioner, varvid den afrikanska kontinenten tar emot de flesta av dem, medan endast 10 % av alla flyktingar tas emot av europeiska länder, med undantag av Turkiet. Enligt det av UNHCR beräknade globala behovet av vidarebosättning under 2018 uppskattas närmare 1,2 miljoner personer behöva vidarebosättning. Fler än 46 000 migranter och flyktingar har dött i hela världen sedan 2000 medan de sökte säkerhet och värdighet utomlands, varav uppskattningsvis minst 14 500 dödsfall i centrala Medelhavsområdet sedan 2014(17).

I.  Europa har genom historien varit både en destinationsregion och en ursprungsregion. Européer har också utvandrat på grund av ekonomiska svårigheter, konflikter eller politisk förföljelse. Den pågående ekonomiska och finansiella krisen har fått ett stort antal européer att utvandra, inbegripet till tillväxtekonomier på södra halvklotet.

J.  Många migrerande barn råkar ut för våld, övergrepp och utnyttjande. I fråga om fler än 100 länder är det känt att de frihetsberövar barn av migrationsrelaterade skäl(18). För flyktingbarn är det fem gånger troligare att de inte går i skolan än för andra barn, och färre än en fjärdedel av flyktingungdomarna är inskrivna i sekundärskolan.

K.  Migrerande arbetstagare utsätts ofta för diskriminering, utnyttjande och kränkningar av sina rättigheter. 23 % av de 24,9 miljoner människor som tvångsarbetar i världen är internationella migranter.

L.  Erfarenheten har visat att migranter ger positiva bidrag till både sina bosättnings- och sina hemländer. Migranter bidrar till sina bosättningsländer genom att betala skatt och skjuta till runt 85 % av sina inkomster i ekonomierna i dessa länder. Under 2017 överfördes uppskattningsvis 596 miljarder dollar som penningöverföringar i hela världen, varav 450 miljarder dollar gick till utvecklingsländer, vilket är upp till tre gånger så mycket som det sammanlagda offentliga utvecklingsbiståndet.

1.  Europaparlamentet uttalar sitt starka stöd för målen för New York-deklarationen för flyktingar och migranter och den motsvarande processen för att utveckla ett system för global styrning, förbättra samordningen om internationell migration, människors rörlighet, stora flöden av flyktingar och utdragna flyktingsituationer, och för att införa varaktiga lösningar och strategier för att tydligt markera vikten av att skydda flyktingars och migranters rättigheter.

2.   Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att enas bakom en enda EU‑ståndpunkt och aktivt försvara och främja förhandlingarna om den viktiga frågan om FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration samt om flyktingar.

3.  Europaparlamentet är övertygat om att i en värld där alla är beroende av alla kan de utmaningar som rör människors rörlighet bäst åtgärdas på ett effektivt sätt av det internationella samfundet som helhet. Därför välkomnar parlamentet inledandet av mellanstatliga förhandlingar om en global pakt för säker, ordnad och reguljär migration och av det formella samrådet om en global flyktingpakt, på grundval av de första utkasten, som ska slutföras senast i juli 2018.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen, särskilt den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, att använda sig av hela sin diplomatiska tyngd och mobilisera EU:s delegationer, inte bara i New York och Genève utan också i andra viktiga länder, särskilt utvecklingsländer, vars verkliga deltagande i processen är av avgörande betydelse i deras egenskap av ursprungs- och transitländer men också destinationsländer och bör underlättas av EU, i syfte att se till att processen når framgång.

5.  Europaparlamentet betonar att grundläggande internationella fördrag om de mänskliga rättigheterna erkänner rättigheter för alla människor, däribland migranter och flyktingar, oavsett rättslig status, och ålägger stater att upprätthålla dessa rättigheter, inbegripet den grundläggande principen om non-refoulement. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt människor i utsatta situationer och i behov av särskild medicinsk eller psykologisk hjälp, bland annat till följd av fysiskt fördomsbaserat, sexuellt eller könsrelaterat våld eller tortyr. Parlamentet förespråkar införlivandet av konkreta åtgärder i de globala pakterna i detta avseende. Vidare påminner parlamentet om att utsatthet uppstår till följd av omständigheter i ursprungs-, transiterings- och mottagnings- eller destinationsländerna, inte bara till följd av personens identitet, utan också till följd av politiska ställningstaganden, ojämlikhet och strukturell och samhällelig dynamik.

6.  Europaparlamentet påminner om att i målen för hållbar utveckling, som ingår i Agenda 2030, erkänns att planerade och välhanterade migrationspolitiska åtgärder kan bidra till att uppnå hållbar utveckling och tillväxt för alla samt minska ojämlikheten inom och mellan staterna. Parlamentet efterlyser med kraft att vederbörlig uppmärksamhet ägnas åt de migrationsrelaterade aspekterna i målen för hållbar utveckling och i de globala pakterna. EU och medlemsstaterna uppmanas att fullgöra sitt åtagande om att uppnå de mål för hållbar utveckling som rör barn, genom att genomföra EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter av den 6 mars 2017.

7.  Europaparlamentet uppmanar FN:s medlemsstater att göra ett fristående åtagande att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt kvinnors och flickors egenmakt som en central del av den globala pakten, i linje med mål 5 för hållbar utveckling. Vidare påminner parlamentet om att migration kan vara en pådrivande faktor för kvinnors egenmakt och jämställdhet, med tanke på att 48 % av migranterna är kvinnor och två tredjedelar av dem arbetar.

8.  Europaparlamentet uppmanar FN:s medlemsstater att göra ett fristående åtagande om att säkerställa skyddet av migrerande barn. Parlamentet understryker att alla barn, oavsett deras migrations- eller flyktingstatus, först och främst är barn, som har rätt till alla de rättigheter som är inskrivna i FN:s konvention om barnets rättigheter, och att barnets bästa måste komma i främsta rummet i alla beslut och åtgärder som berör dem. De globala pakterna är en möjlighet att stärka riktmärken för skydd av barn som påverkas av migration och tvångsförflyttningar. Parlamentet välkomnar att det redan i det första utkastet finns tydliga åtaganden om särskilda brådskande frågor, t.ex. en uppmaning till stopp för frihetsberövande av barn, förbättrade åtgärder för saknade migranter, starkt stöd för familjeåterförening och andra reguljära angreppssätt, förebyggande av statslöshet för barn och inkludering av flyktingbarn och asylsökande barn i nationella system för skydd av barn, utbildning och hälso- och sjukvård. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att agera kraftfullt till förmån för dessa förslag för att säkerställa att de bibehålls i den slutliga text som ska antas i december.

9.  Europaparlamentet betonar att fokus också i fortsättningen bör ligga på att ta itu med de olika drivkrafterna bakom irreguljär migration och tvångsförflyttning (konflikter, förföljelse, etnisk rensning, allmänt våld eller andra faktorer såsom extrem fattigdom, klimatförändringar eller naturkatastrofer).

10.  Europaparlamentet beklagar det fortsatta och utbredda fenomenet statslöshet, som är ett akut problem på människorättsområdet. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att se till att denna fråga hanteras på lämpligt sätt under de pågående förhandlingarna om globala pakter.

11.  Europaparlamentet betonar att samråden och förhandlingarna måste vara öppna och inkluderande och i så stor utsträckning som möjligt involvera alla berörda parter, lokala och regionala myndigheter och institutioner och det civila samhället, bland annat migrantorganisationer, trots förhandlingarnas mellanstatliga karaktär. Parlamentet betonar behovet av att utnyttja parlamentens roll i slutfasen av den process som leder fram till antagandet av pakterna och framhåller särskilt behovet av att stärka den parlamentariska dimensionen av EU:s ståndpunkt.

12.  Europaparlamentet anser att man bör utveckla en samordningsmekanism för att säkerställa komplementaritet mellan de båda pakterna och samstämmighet i övergripande frågor.

13.  Europaparlamentet betonar vikten av att samla in och övervaka disaggregerade data om migration och flyktingar, som ska åtföljas av migrationsspecifika indikatorer – vilka är avgörande för utformningen av politiken – och bygga på realistiska uppgifter snarare än på myter eller felaktiga uppfattningar. Samtidigt är det viktigt att säkerställa de grundläggande rättigheterna, inbegripet rätten till integritet, och uppgiftsskyddet och att förhindra att registrerade personer utsätts för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

14.  Europaparlamentet understryker behovet av att inom en snar framtid stärka uppföljningen av hur de båda globala pakterna genomförs, särskilt med anledning av deras icke-bindande karaktär, så att de olika inblandade länderna inte tillämpar en à la carte-strategi. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en noggrann övervakning genom fastställande av riktmärken och indikatorer när så är lämpligt. Parlamentet betonar att det är viktigt att se till att FN-systemet och dess relevanta organ ges de resurser som krävs för att utföra de eventuella uppgifter som staterna beslutar att delegera till dem vid genomförandet och uppföljningen av pakterna.

15.  Europaparlamentet inser att migrationshanteringen kräver stora investeringar, tillräckliga resurser och flexibla och öppna instrument, och att det kommer att behövas välkonstruerade, flexibla och effektiva instrument för att hantera migrationsutmaningarna under de kommande åren. Parlamentet anser att EU:s finansieringsinstrument måste spela en större roll i genomförandet av de globala pakterna. Dessutom måste nästa fleråriga budgetram omfatta finansiell samstämmighet och innehålla en översyn av det långsiktiga budgetstödet för migrations- och asylpolitik och åtgärder som följer av de globala pakterna. Parlamentet anser att utvecklingsbudgeterna även i fortsättningen måste vara inriktade på hållbar utrotning av fattigdom.

Den globala flyktingpakten

16.  Europaparlamentet välkomnar förslaget till flyktingpakt och dess människorättsbaserade och personcentrerade inriktning, och lovordar UNHCR:s arbete och åtagande att fullt ut genomföra sitt mandat. Parlamentet uppmanar alla länder att göra åtaganden om en mer jämlik fördelning av ansvaret för att ta emot och stödja flyktingar i världen och uppmanar med eftertryck EU och dess medlemsstater att erkänna och ta sin egen del av ansvaret. Parlamentet efterlyser en global mekanism för ansvarsfördelning, som stöder en människorättsbaserad inriktning på den föreslagna pakten.

17.  Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa ett kraftfullt och kontinuerligt stöd till utvecklingsländer som tar emot ett stort antal flyktingar och av att se till att flyktingarna erbjuds hållbara lösningar, bland annat möjligheter att bli självförsörjande och integreras i de samhällen där de bor. Parlamentet påminner om att pakten ger en unik möjlighet att stärka kopplingen mellan humanitärt bistånd och utvecklingspolitik och att förbättra ändamålsenligheten, effektiviteten och hållbarheten i att skydda och hitta lösningar för flyktingar, skapa en omfattande åtgärdsstrategi och sammanföra alla berörda parter.

18.  Europaparlamentet betonar behovet av att inkludera flyktingar som aktiva aktörer i utformningen av pakten och andra internationella åtgärder för flyktingsituationer.

19.  Europaparlamentet efterlyser en icke-kriminalisering av humanitärt bistånd och ökad kapacitet i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i nöd. Dessutom måste alla länder öka sin kapacitet och erkänna det stöd som privata aktörer och icke-statliga organisationer ger vid räddningsinsatser till havs och på land.

20.  Europaparlamentet efterlyser en stabil utveckling och en förstärkning av lösningarna för vidarebosättning i den pakt som förhandlas fram, som ett centralt element för en rättvis ansvarsfördelning, med hjälp av särskilda och samordnade åtaganden som fastställer eller ökar vidarebosättningsprogrammens omfattning, storlek och kvalitet så att man kan tillgodose det årliga globala behov av vidarebosättning som identifierats av UNHCR. Parlamentet uppmanar särskilt EU:s medlemsstater att ta sitt ansvar och öka sitt engagemang i denna fråga.

21.  Europaparlamentet kräver att rätten till familjeåterförening respekteras fullt ut och att det skapas säkra och lagliga möjligheter för flyktingar, utöver vidarebosättning, bland annat humanitära korridorer, humanitära internationella viseringar, regionala vidarebosättningsprogam och andra kompletterande lagliga möjligheter (t.ex. privata sponsorskap, viseringar för studier, stipendiesystem för flyktingar och flexibla viseringsarrangemang) så att flyktingar kan ta sig till destinationer med lämpliga och värdiga mottagningsförhållanden.

22.  Europaparlamentet uppmanar alla länder att underteckna, ratificera och följa Genèvekonventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet från 1967 angående flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen).

23.  Europaparlamentet betonar behovet av att utnyttja denna möjlighet att fullt ut utveckla ett förnyat och övergripande genusperspektiv för gemensamma internationella insatser för flyktingar, där man tar upp kvinnors särskilda behov av skydd, bland annat bekämpning av våld mot kvinnor, och där man stärker kvinnors förmåga och färdigheter när det gäller återuppbyggnad och motståndskraft i alla samhällen, och därigenom kan sluta betrakta kvinnor som offer. Parlamentet kräver i detta sammanhang att kvinnor får möjlighet att delta fullt ut, redan från barndomen, genom att flickor ges tillgång till utbildning, även i nödsituationer och konfliktområden, genom att man lyssnar på deras synpunkter och tar hänsyn till deras behov och verklighet och genom man låter dem delta i utformningen av strategier och lösningar för flyktingkrisen så att dessa blir mer hållbara, flexibla och effektiva.

Den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration

24.  Europaparlamentet insisterar på att den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration bör vara personcentrerad och människorättsbaserad och sörja för långsiktiga, hållbara och övergripande åtgärder till nytta för alla berörda parter samtidigt som den bygger på principen om partnerskap och stärkt samarbete mellan ursprungs-, transit- och destinationsländerna.

25.  Europaparlamentet anser att pakten ger en unik möjlighet att föra upp kopplingen mellan utveckling och migration på den internationella politiska dagordningen. Parlamentet är övertygat om att målen för hållbar utveckling ger en heltäckande och övergripande ram för att fastställa kopplingen mellan migration och utveckling.

26.  Europaparlamentet påminner om att det i rapporten Making migration work for all från FN:s generalsekreterare framhålls att det finns klara belägg för att migration, trots alla verkliga utmaningar, gynnar både migranter och värdsamhällen i ekonomiskt och socialt hänseende och kan vara en drivkraft för ekonomisk tillväxt och innovation. Parlamentet stöder helhjärtat en positiv syn på migration även i fortsättningen och uppmanar EU och internationella informationskampanjer att fokusera på bevis och motverka rasistiska och främlingsfientliga tendenser i samhället.

27.  Europaparlamentet uppmanar FN:s medlemsstater att minimera kostnaderna för penningförsändelser och att ta upp denna fråga under de pågående förhandlingarna om pakten.

28.  Europaparlamentet framhåller att migration har erkänts som en proaktiv anpassningsstrategi, ett försörjningssystem mot fattigdom och en bidragande faktor för tillväxt för alla och hållbar utveckling.

29.  Europaparlament är övertygat om att det nu är dags att samla alla delar av FN:s organisation, däribland Internationella organisationen för migration (IOM), för att stödja de internationella insatserna för att hantera migration och stärka samarbetet. Det är därför djupt beklagligt att den amerikanska regeringen har beslutat att dra sig ur förhandlingarna om en global pakt för säker, ordnad och reguljär migration. Parlamentet uppmanar EU att visa ledarskap i denna process och att fördöma andra länder som lämnar förhandlingarna eller lyckas urvattna innehållet i den slutgiltiga pakten. EU uppmanas också att leva upp till sitt ansvar som global aktör och att arbeta för att säkerställa ett framgångsrikt slutförande av förhandlingarna. Parlamentet insisterar på att alla EU-medlemsstater ska visa enighet och tala med en röst till stöd för ett internationellt människorättsbaserat system för migrationshantering.

30.  Europaparlamentet anser att man genom att skapa fler lagliga vägar för migration, bland annat på grundval av realistiska analyser av arbetsmarknadens behov, skulle motverka irreguljär migration, vilket i sin tur skulle leda till att färre människor dör, att färre irreguljära migranter utnyttjas av människosmugglare och att färre irreguljära migranter utnyttjas av samvetslösa arbetsgivare.

31.  Europaparlamentet uppmanar alla länder att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna och utnyttjande av migranter på sitt territorium, bland annat av arbetsgivare. FN:s medlemsstater uppmanas därför att underteckna, ratificera och följa den internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjers rättigheter, som antogs genom generalförsamlingens resolution 45/158 av den 18 december 1990. Parlamentet betonar att pakten bör följa och uppfylla internationella arbetsnormer, särskilt de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetslivet och de relevanta ILO- och FN-konventionerna om skydd för migrerande arbetstagare och deras familjer.

32.  Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa tillräckligt stöd för frivilligt återvändande och för återintegrering för människor som återvänder till sitt hemland. Parlamentet betonar att barn endast bör återsändas om det ligger i deras eget intresse och om det sker på ett säkert sätt, med stöd och på frivillig basis. I detta sammanhang bör man ta hjälp av barnspecifika rapporter med information om ursprungsland och ge långsiktigt stöd för att de ska kunna återintegreras.

33.  Europaparlamentet uppmanar FN:s medlemsstater att överväga att anta detaljerade nationella eller regionala och lokala handlingsplaner, främja ett förvaltningsövergripande tillvägagångssätt för genomförandet av paktens rekommendationer för att hantera de olika aspekterna av migration, däribland utveckling, mänskliga rättigheter, säkerhet, sociala aspekter, ålder och kön, och att reflektera över politiska konsekvenser för hälso- och sjukvård, utbildning, skydd av barn, bostäder, social delaktighet, rättvisa, sysselsättning och socialt skydd.

34.  Europaparlamentet stöder kravet i New York-deklarationen om systematisk uppföljning och översyn av medlemsstaternas åtaganden i fråga om migration. Parlamentet förklarar sig berett att delta i denna process på EU-nivå och stöder deltagandet av migranter och andra berörda parter.

35.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att hålla parlamentet fullständigt informerat i alla skeden av den process som leder fram till antagandet av de globala pakterna.

°

°    °

36.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s flyktingkommissariat, Internationella organisationen för migration och Förenta nationerna.

 

 

(1)

FN:s resolution 71/1 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_1_E.pdf

(2)

FN:s resolution 71/280

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_280.pdf

(3)

A/HRC/35/25

https://daccess-ods.un.org/TMP/8451200.72364807.html

 

(4)

http://www.unhcr.org/58e625aa7.pdf

(5)

https://refugeesmigrants.un.org/SGReport

(6)

http://www.unhcr.org/Zero-Draft.pdf

(7)

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180205_gcm_zero_draft_final.pdf

(8)

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/2018mar05_zerodraft.pdf

(9)

FN:s resolution 70/1

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

(10)

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm

(11)

Antagna texter, P8_TA(2016)0120.

(12)

Antagna texter, P8_TA(2016)0404.

(13)

Antagna texter, P8_TA(2017)0242.

(14)

Antagna texter, P8_TA(2017)0124.

(15)

Antagna texter, P8_TA(2016)0102.

(16)

FN, avdelningen för ekonomiska och sociala frågor, befolkningsenheten (2017). Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (FN:s databas, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).

(17)

https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures

(18)

Unicef-rapport , Uprooted: the growing crisis for refugee and migrant children, september 2016, s. 39, https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Uprooted.pdf

Senaste uppdatering: 13 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy