Процедура : 2018/2642(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0185/2018

Внесени текстове :

B8-0185/2018

Разисквания :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.13

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 480kWORD 50k
11.4.2018
PE618.432v01-00
 
B8-0185/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците  (2018/2642(RSP))


Ауке Зейлстра, Никола Бе, Харалд Вилимски, Марсел де Граф от името на групата ENF

Резолюция на Европейския парламент относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците  (2018/2642(RSP))  
B8‑0185/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид нулевия проект на ООН на Глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция от 5 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН от 11 януари 2018 г. относно „Миграцията в полза на всички“, което послужи като принос за нулевия проект,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 17 април 2018 г. относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ООН описва миграцията като желателно и неудържимо явление без признаване на вредните и опасните последици от него;

Б.  като има предвид, че настоящите миграционни потоци създават паралелни културни общества, характеризиращи се с изолация и неравенството, които имат дългосрочни социално-икономически и културни последици в приемащата държава;

В.  като има предвид, че генералният секретар на ООН предлага да се декриминализира незаконното преминаване на границите и по този начин нарушава суверенното право на държавите да определят своето национално наказателно право;

Г.  като има предвид, че според Евростат и Върховния комисариат на ООН за бежанците, ЕС посрещна 3,6 милиона мигранти между 2014 и 2017 г.(1);

Д.  като има предвид, че терористичните нападения, тежките престъпления, сексуалното насилие и изнасилванията се увеличиха значително след масовия приток на незаконни мигранти;

1.  припомня на Комисията и на Съвета, че член 2, параграф 1 от Устава на ООН постановява суверенното равенство на националните държави, и че във връзка с това участието на ЕС в тази област следва да бъде отхвърлено;

2.  припомня, че политиката в областта на миграцията е централна компетентност на държавите членки;

3.  подчертава, че националният граничен контрол е основен елемент на суверенитета на националните държави и следва да остане тяхна собствена отговорност;

4.  припомня, че основната роля на националните държави е да защитават, подпомагат и представляват своите собствени граждани;

5.  подчертава, че е важно да се подпомагат лицата, търсещи убежище добросъвестно, и да се връщат в държавата им на произход лицата, които не отговарят на условията за предоставяне на статут на бежанец;

6.  изразява съжаление, че правото на убежище понастоящем е още един миграционен път вместо международен инструмент за защита, и поради това приканва държавите членки да преразгледат настоящата политика за предоставяне на убежище, с цел придържане към първоначалния дух на Женевската конвенция от 1951 г.;

7.  припомня на Комисията и на Съвета, че е право на всяка суверенна държава да вземе решение относно статута на икономическите мигранти;

8.  подчертава необходимостта от изрично включване в текста на глобалния пакт на ООН, че това е необвързваща, определяна от държавата процедура, която не може да предостави основание за създаването на международното право;

9.  приканва международната общност да предприеме ефективни стъпки за премахване на бизнес модела на трафикантите, като не въвежда задължително разпределение, и да се бори с радикализацията и с организираната престъпност;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и генералния секретар на Обединените нации.

 

(1)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en

Последно осъвременяване: 13 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност