Procedure : 2018/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0185/2018

Indgivne tekster :

B8-0185/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.13

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 165kWORD 49k
11.4.2018
PE618.432v01-00
 
B8-0185/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om fremskridt for FN's globale aftaler om sikker, velordnet og lovlig migration og om flygtninge  (2018/2642(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om fremskridt for FN's globale aftaler om sikker, velordnet og lovlig migration og om flygtninge  (2018/2642(RSP))  
B8‑0185/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det første udkast til FN's globale aftale om sikker, velordnet og lovlig migration af 5. februar 2018,

–  der henviser til FN's generalsekretærs erklæring af 11. januar 2018 om rapporten "Making migration work for all", der bidrog til udarbejdelsen af det første udkast,

–  der henviser til redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 17. april 2018 om fremskridt for FN's globale aftaler om sikker, velordnet og lovlig migration og om flygtninge,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at FN beskriver migration som et ønskeligt og uafvendeligt fænomen uden at vedkende sig de skadelige og farlige konsekvenser heraf;

B.  der henviser til, at de aktuelle migrationsstrømme skaber parallelsamfund med forskellige kulturer, der er præget af isolation og ulighed, hvilket på lang sigt vil have socioøkonomiske og kulturelle konsekvenser i værtsstaten;

C.  der henviser til, at FN's generalsekretær foreslår at afkriminalisere ulovlig passage af grænser og derved krænker nationalstaternes suveræne ret til at bestemme over deres nationale strafferet;

D.  der henviser til, at EU ifølge Eurostat og UNHCR mellem 2014 og 2017 tog imod 3,6 mio. migranter(1);

E.  der henviser til, at terrorangreb, voldskriminalitet, overfald, seksuelt misbrug og voldtægter er mangedoblet siden den massive tilstrømning af ulovlige migranter;

1.  minder Kommissionen og Rådet om, at artikel 2, stk. 1, i FN-pagten fastsætter, at alle nationalstater er suverænt ligeberettigede, og mener derfor, at det bør afvises, at EU blander sig på dette område;

2.  minder om, at migrationspolitik hører ind under medlemsstaternes centrale beføjelser;

3.  understreger, at national grænsekontrol er et grundlæggende aspekt af suverænitet og bør forblive nationalstaternes eget ansvar;

4.  minder om, at nationalstaternes primære rolle består i at beskytte, bistå og repræsentere deres egne borgere;

5.  understreger betydningen af at hjælpe asylansøgere, der er i god tro, og tilbagesende personer, der ikke opfylder betingelserne for tildeling af flygtningestatus, til deres oprindelsesland;

6.  beklager, at asylretten nu funderer som endnu en migrationsrute og ikke blot er et internationalt beskyttelsesredskab, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at revidere den nuværende asylpolitik, så den svarer til den oprindelige ånd i Genèvekonventionen fra 1951;

7.  minder Kommissionen og Rådet om, at det er op til hver enkelt stat at bestemme, hvilken status økonomiske migranter skal tildeles;

8.  understreger, at det i FN's globale aftale udtrykkeligt skal fremgå, at det drejer sig om en ikkebindende og statsstyret procedure, som ikke kan bruges som grundlag for fastlæggelse af international ret;

9.  opfordrer det internationale samfund til at træffe effektive skridt til at komme smuglernes forretningsmodel til livs ved ikke at indføre obligatorisk fordeling og til at bekæmpe radikalisering og organiseret kriminalitet;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og FN's generalsekretær.

 

(1)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en

Seneste opdatering: 13. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik