Διαδικασία : 2018/2642(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0185/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0185/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 481kWORD 50k
11.4.2018
PE618.432v01-00
 
B8-0185/2018

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την πρόοδο των παγκόσμιων συμφώνων του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση  (2018/2642(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο των παγκόσμιων συμφώνων του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση  (2018/2642(RSP))  
B8‑0185/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο του συνολικού συμφώνου για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση, της 5ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις 11 Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την «αξιοποίηση της μετανάστευσης για όλους», που χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για το αρχικό σχέδιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόοδο των παγκόσμιων συμφώνων του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ περιγράφει τη μετανάστευση ως ένα επιθυμητό και αέναο φαινόμενο χωρίς να αναγνωρίζει τις επιβλαβείς και επικίνδυνες συνέπειές του·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση των σημερινών μεταναστευτικών ροών δημιουργούν παράλληλες πολιτιστικές κοινωνίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από απομόνωση και ανισότητα με μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές συνέπειες στο κράτος υποδοχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προτείνει την αποποινικοποίηση της παράνομης διέλευσης των συνόρων και, ως εκ τούτου, παραβιάζει το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών να καθορίζουν στο εθνικό τους ποινικό δίκαιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat και τη UNHCR, μεταξύ 2014 και 2017, η ΕΕ υποδέχθηκε 3,6 εκατομμύρια μετανάστες(1)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις, τα βίαια εγκλήματα, οι πράξεις βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών έχουν πολλαπλασιαστεί μετά τη μαζική εισροή παράνομων μεταναστών·

1.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών καθορίζει την κυρίαρχη ισότητα των εθνικών κρατών και ότι η εμπλοκή της ΕΕ στον τομέα αυτό θα πρέπει συνεπώς να απορριφθεί·

2.  υπενθυμίζει ότι η μεταναστευτική πολιτική εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών·

3.  τονίζει ότι οι εθνικοί συνοριακοί έλεγχοι αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της κυριαρχίας και θα πρέπει να παραμείνουν υπό την ευθύνη των εθνικών κρατών·

4.  υπενθυμίζει ότι ο πρωταρχικός ρόλος των εθνικών κρατών είναι η προστασία, η συνδρομή και η εκπροσώπηση των πολιτών τους·

5.  τονίζει τη σημασία της παροχής βοήθειας στους καλόπιστους αιτούντες άσυλο και την επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το καθεστώς πρόσφυγα·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το δικαίωμα στο άσυλο αποτελεί πλέον μια ακόμη διαδρομή μετανάστευσης και όχι εργαλείο διεθνούς προστασίας και καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την τρέχουσα πολιτική ασύλου, για να τηρηθεί το αρχικό πνεύμα ρου Συμφώνου της Γενεύης του 1951·

7.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι αποτελεί δικαίωμα κάθε κυρίαρχου κράτους να αποφασίζει για την κατάσταση των οικονομικών μεταναστών·

8.  τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν στο κείμενο του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ απόσπασμα που να αναφέρει ότι πρόκειται για μια μη δεσμευτική διαδικασία που διέπεται από τη βούληση των κρατών και ότι δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για την δημιουργία του διεθνούς δικαίου·

9.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών, μη θεσπίζοντας υποχρεωτική κατανομή και με την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του οργανωμένου εγκλήματος·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

 

(1)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου