Päätöslauselmaesitys - B8-0185/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0185/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä

11.4.2018 - (2018/2642(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta

Menettely : 2018/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0185/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0185/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0185/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä

(2018/2642(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2018 julkaistun turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen alustavan luonnoksen,

–  ottaa huomioon 11. tammikuuta 2018 annetun YK:n pääsihteerin raportin ”Making Migration Work for All”, joka toimi alustavan luonnoksen pohjana,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 17. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että YK kuvailee muuttoliikettä toivottavana ja väistämättömänä ilmiönä ottamatta huomioon sen haitallisia ja vaarallisia seurauksia;

B.  toteaa, että nykyiset muuttovirrat luovat rinnakkaisia yhteiskuntakulttuureja, joille on ominaista eristäytyminen ja eriarvoisuus, joilla puolestaan on pitkäaikaisia sosioekonomisia ja kulttuurisia vaikutuksia vastaanottavassa valtiossa;

C.  toteaa, että YK:n pääsihteeri ehdottaa laittomien rajanylitysten dekriminalisointia ja loukkaa näin ollen kansallisvaltioiden täysivaltaista oikeutta päättää kansallisesta rikosoikeudestaan;

D.  toteaa, että Eurostatin ja UNHCR:n mukaan EU vastaanotti 3,6 miljoonaa muuttajaa vuosina 2014–2017[1];

E.  toteaa, että terrori-iskut, väkivaltarikokset, pahoinpitelyt, seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskaukset ovat lisääntyneet laittomien muuttajien laajamittaisten muuttovirtojen myötä;

1.  muistuttaa komissiota ja neuvostoa siitä, että YK:n peruskirjan 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan valtioiden täysivaltainen tasa-arvoisuus ja että EU:n ei näin ollen pitäisi olla mukana tällä alalla;

2.  muistuttaa, että muuttoliikepolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden keskeiseen toimivaltaan;

3.  korostaa, että kansallisten rajojen valvonta on keskeinen osa maiden suvereniteettia ja sen olisi edelleen kuuluttava kansallisvaltioiden omalle vastuulle;

4.  muistuttaa, että kansallisvaltioiden päätehtävänä on suojella, avustaa ja edustaa omia kansalaisiaan;

5.  korostaa, että on tärkeää avustaa vilpittömässä mielessä saapuvia turvapaikanhakijoita ja palauttaa lähtömaahansa ne, jotka eivät täytä pakolaisaseman myöntämisen edellytyksiä;

6.  pitää valitettavana, että oikeus turvapaikkaan on nyt yksi maahantulon keino ennemmin kuin kansainvälisen suojelun väline, ja kehottaa näin ollen jäsenvaltioita tarkistamaan nykyistä turvapaikkapolitiikkaa, jotta voidaan noudattaa vuoden 1951 Geneven yleissopimuksen alkuperäistä henkeä;

7.  muistuttaa komissiota ja neuvostoa siitä, että on jokaisella suvereenilla valtiolla on oikeus päättää taloudellisista syistä maahan muuttavien asemasta;

8.  painottaa tarvetta nimenomaisesti sisällyttää YK:n Global Compact -aloitteen tekstiin, että se on ei-sitova valtiojohtoinen menettely, joka ei voi toimia perustana kansainvälisen oikeuden luomiselle;

9.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä toteuttamaan tehokkaita toimia salakuljettajien toimintamallin eliminoimiseksi olemalla ottamatta käyttöön pakollista jakoperustetta sekä toimimaan radikalisoitumisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

 

Päivitetty viimeksi: 13. huhtikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö