Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0185/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0185/2018

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl pažangos Jungtinių Tautų pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių klausimu

  11.4.2018 - (2018/2642(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu

  Procedūra : 2018/2642(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0185/2018
  Pateikti tekstai :
  B8-0185/2018
  Priimti tekstai :

  B8-0185/2018

  Europos Parlamento rezoliucija dėl pažangos Jungtinių Tautų pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių klausimu

  (2018/2642(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 5 d. preliminarų Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos projektą,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 11 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pranešimą „Siekiant visiems priimtinos migracijos“, kuriuo naudotasi rengiant preliminarų susitarimo projektą,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 17 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl pažangos Jungtinių Tautų pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių klausimu,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi Jungtinės Tautos apibūdina migraciją kaip pageidaujamą ir nestabdytiną reiškinį ir nepripažįsta, kad ji turi žalingų ir pavojingų pasekmių;

  B.  kadangi dabartiniai migracijos srautai sukuria paralelias kultūrines visuomenes, kurioms būdinga izoliacija ir nelygybė, o tai turi ilgalaikių socioekonominių ir kultūrinių padarinių priimančiojoje valstybėje;

  C.  kadangi Jungtinių Tautų generalinis sekretorius siūlo nebetaikyti baudžiamųjų nuostatų už neteisėtą sienos kirtimą ir taip pažeidžia šalių narių suverenią teisę pačioms spręsti dėl savo nacionalinės baudžiamosios teisės;

  D.  kadangi, Eurostato ir UNHCR duomenimis, 2014–2017 m. ES priėmė 3,6 mln. migrantų[1];

  E.  kadangi nuo tada, kai atvyko didelė neteisėtų migrantų masė, išaugo teroristinių išpuolių, smurtinių nusikaltimų, užpuolimų, seksualinės prievartos atvejų ir išžaginimų skaičius;

  1.  primena Komisijai ir Tarybai, kad Jungtinių Tautų Chartijos 2 straipsnio 1 dalyje nustatytas šalių narių suverenios lygybės principas ir kad todėl ES derėtų atmesti galimybę dalyvauti veiksmuose šiuo klausimu;

  2.  primena, kad migracijos politika yra pagrindinė valstybių narių kompetencija;

  3.  pabrėžia, kad nacionalinių sienų kontrolė yra esminis suverenumo elementas ir už ją turėtų būti atsakingos pačios šalys narės;

  4.  primena, kad pagrindinis šalių narių vaidmuo yra ginti savo piliečius, jiems padėti ir jiems atstovauti;

  5.  pabrėžia, kad labai svarbu padėti sąžiningiems prieglobsčio prašytojams ir grąžinti tuos, kurie neatitinka pabėgėlio statuso kriterijų, į kilmės šalį;

  6.  apgailestauja dėl to, kad dabar teisė į prieglobstį yra ne tarptautinės apsaugos priemonė, bet dar vienas migracijos būdas, ir todėl ragina valstybes nares persvarstyti dabartinę prieglobsčio politiką, kad būtų laikomasi pirminių 1951 m. Ženevos konvencijos principų;

  7.  primena Komisijai ir Tarybai, kad kiekviena suvereni valstybė turi prerogatyvą spręsti, kokį statusą suteikti ekonominiams migrantams;

  8.  pabrėžia, kad į Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo tekstą reikia įtraukti aiškią nuostatą, kad šis susitarimas yra neprivalomas valstybių vykdomas procesas, kuris negali sudaryti pagrindo sukurti tarptautinės teisės aktą;

  9.  ragina tarptautinę bendruomenę imtis efektyvių priemonių panaikinti kontrabandininkų verslo modelį – neįvesti privalomo migrantų paskirstymo ir ragina kovoti su radikalizacija ir organizuotu nusikalstamumu;

  10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

   

  Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika