Procedūra : 2018/2642(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0185/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0185/2018

Debates :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.13

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 398kWORD 49k
11.4.2018
PE618.432v01-00
 
B8-0185/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par progresu, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (2018/2642(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par progresu, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (2018/2642(RSP))  
B8-0185/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2018. gada 5. februāra sākumprojektu ANO globālajam paktam par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2018. gada 11. janvāra paziņojumu “Lai migrācija nestu labumu visiem”, kas tika izmantots par materiālu sākumprojektam;

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2018. gada 17. aprīļa paziņojumu par progresu ceļā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un par bēgļiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ANO migrāciju raksturo kā vēlamu un neapturamu parādību, neatzīstot tās kaitīgās un bīstamās sekas;

B.  tā kā pastāvošās migrācijas plūsmas rada paralēlas kultūrkopienas, kam raksturīga izolācija un nelīdztiesība, savukārt tam uzņēmējvalstī ir ilgtermiņa sociālekonomiskas un kulturālas sekas;

C.  tā kā ANO ģenerālsekretārs ierosina atcelt kriminālatbildību par nelikumīgu robežšķērsošanu un līdz ar to pārkāpj nacionālo valstu suverēnās tiesības pašām lemt par valsts krimināltiesībām;

D.  tā kā saskaņā ar Eurostat un UNHCR datiem ES 2014.–2017. gadā uzņēma 3,6 miljonus migrantu(1);

E.  tā kā kopš nelikumīgu migrantu masveida pieplūduma ir palielinājies teroristu uzbrukumu, vardarbīgu noziegumu, fizisku uzbrukumu, seksuālas vardarbības un izvarošanas gadījumu skaits,

1.  atgādina Komisijai un Padomei, ka ANO Statūtu 2. panta 1. punktā noteikta suverēna nacionālo valstu līdztiesība un ka tāpēc ES iesaiste šajā jomā būtu jānoraida;

2.  atgādina, ka migrācijas politika ir viena no dalībvalstu pamatkompetencēm;

3.  uzsver, ka valsts robežkontrole ir viens no suverenitātes pamatelementiem un būtu jāatstāj nacionālo valstu ziņā;

4.  atgādina, ka nacionālas valsts galvenais uzdevums ir aizsargāt, atbalstīt un pārstāvēt savus pilsoņus;

5.  uzsver, cik svarīgi ir palīdzēt īstiem patvēruma meklētājiem un atgriezt uz izcelsmes valsti tos, kas neatbilst bēgļa statusa kritērijiem;

6.  pauž nožēlu par to, ka patvēruma tiesības ir kļuvušas par vēl vienu migrācijas līdzekli un nav vairs tikai starptautiskās aizsardzības instruments, un tāpēc aicina dalībvalstis pārskatīt pašreizējo patvēruma politiku, lai turētos pie 1951. gada Ženēvas konvencijas sākotnējās jēgas;

7.  atgādina Komisijai un Padomei, ka lemt par ekonomisko migrantu statusu ir katras suverēnās valsts ziņā;

8.  uzsver, ka ANO globālajā paktā ir skaidri jānorāda, ka tā ir nesaistoša valsts kontrolēta procedūra, kas nevar kalpot par pamatu starptautisko tiesību izveidei;

9.  aicina starptautisko sabiedrību efektīvi rīkoties, lai likvidētu cilvēku kontrabandistu darbības modeli, neieviešot obligātu sadali un apkarojot radikalizāciju un organizēto noziedzību;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī ANO ģenerālsekretāram.

(1)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika