Förfarande : 2018/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0185/2018

Ingivna texter :

B8-0185/2018

Debatter :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.13

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 163kWORD 50k
11.4.2018
PE618.432v01-00
 
B8-0185/2018

till följd av ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar  (2018/2642(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar  (2018/2642(RSP))  
B8‑0185/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det första utkastet till FN:s globala pakt för säker, ordnad och reguljär migration av den 5 februari 2018,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s generalsekreterare den 11 januari 2018 om rapporten Making migration work for all, som låg till grund för det första utkastet,

–  med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 17 april 2018 om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  FN beskriver migration som en önskvärd företeelse som inte går att hejda, utan att erkänna dess skadliga och farliga konsekvenser.

B.  De nuvarande migrationsströmmarna skapar parallella kulturella samhällen som kännetecknas av isolering och ojämlikhet, med socioekonomiska och kulturella återverkningar för värdlandet på lång sikt.

C.  FN:s generalsekreterare föreslår att olagliga gränspassager ska avkriminaliseras och kränker därmed nationalstaternas suveräna rätt att bestämma om sin nationella strafflagstiftning.

D.  Enligt Eurostat och UNHCR tog EU emot 3,6 miljoner migranter mellan 2014 och 2017(1).

E.  Det har skett en kraftig ökning av antalet terrorattacker, våldsbrott, överfall, sexuella övergrepp och våldtäkter sedan den massiva tillströmningen av illegala migranter inleddes.

1.  Europaparlamentet påminner kommissionen och rådet om att artikel 2.1 i FN-stadgan fastställer nationalstaternas suveräna likställdhet och att EU:s inblandning på detta område därför bör förkastas.

2.  Europaparlamentet påminner om att migrationspolitiken hör till medlemsstaternas centrala befogenheter.

3.  Europaparlamentet framhåller att den nationella gränskontrollen utgör en grundläggande del av suveräniteten och även fortsättningsvis bör falla under nationalstaternas ansvar.

4.  Europaparlamentet påminner om att nationalstaternas främsta uppgift är att skydda, bistå och företräda sina egna medborgare.

5.  Europaparlamentet betonar vikten av att bistå asylsökande som kommit med ärligt uppsåt och återsända de som inte uppfyller kraven för flyktingstatus till sina ursprungsländer.

6.  Europaparlamentet beklagar att asylrätten nu blivit ytterligare en migrationsväg i stället för ett internationellt skyddsverktyg, och uppmanar därför medlemsstaterna att se över den nuvarande asylpolitiken så att den ursprungliga andan i Genèvekonventionen från 1951 respekteras.

7.  Europaparlamentet påminner kommissionen och rådet om att det är varje suverän stats befogenhet att avgöra ekonomiska migranters status.

8.  Europaparlamentet betonar att det uttryckligen behöver stå i texten till FN:s globala pakt att det är en icke-bindande och statsstyrd process som inte kan ligga till grund för utformningen av internationell lagstiftning.

9.  Europaparlamentet uppmanar världssamfundet att vidta effektiva åtgärder för att undanröja smugglarnas affärsmodell genom att inte införa obligatorisk fördelning samt bekämpa radikalisering och organiserad brottslighet.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt FN:s generalsekreterare.

 

(1)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en

Senaste uppdatering: 13 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy