Предложение за резолюция - B8-0186/2018Предложение за резолюция
B8-0186/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно защитата на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова

11.4.2018 - (2018/2628(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Роберта Мецола, Ингеборг Гресле от името на групата PPE
Клод Морайс, Биргит Зипел, Таня Файон, Йозеф Вайденхолцер, Петер Нидермюлер от името на групата S&D
Ришард Чарнецки, Хелга Стивънс, Моника Маковей, Рафаеле Фито, Улрике Требезиус, Бернд Луке, Бранислав Шкрипек, Рихард Сулик, Нотис Мариас, Петер ван Дален, Андерс Примдал Вистисен от името на групата ECR
София ин 'т Велд от името на групата ALDE
Бенедек Явор от името на групата Verts/ALE
Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Меря Кюльонен, Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Мартин Ширдеван, Мат Карти, Лин Бойлан, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа от името на групата GUE/NGL
Марко Вали, Лаура Ферара


Процедура : 2018/2628(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0186/2018
Внесени текстове :
B8-0186/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0186/2018

Резолюция на Европейския парламент относно защитата на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова

(2018/2628(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 4, 5, 6, 9 и 10 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната с нея съдебна практика на Европейския съд по правата на човека,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Общия коментар № 34 на Комитета на ООН по правата на човека относно член 19 от Международния пакт за граждански и политически права (свобода на убежденията и свобода на изразяване на мнение),

–  като взе предвид Резолюция 2141 (2017 г.) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно нападенията срещу журналисти и свободата на медиите в Европа,

–  като взе предвид декларацията на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 30 април 2014 г. относно защитата на журналистиката и безопасността на журналистите и на другите лица, свързани с медиите,

–  като взе предвид ангажиментите на ОССЕ в областта на свободата на медиите, свободата на изразяване на мнение и свободното движение на информация,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2017 г. относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които действат в името на обществения интерес, когато разкриват поверителна информация за дружества и публични органи[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Малта[3],

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно борбата срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари[4],

–  като взе предвид отвореното писмо от 6 март 2018 г., изпратено от името на 17 организации, защитаващи свободата на медиите, до председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер,

–  като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 14 март 2018 г. относно защитата на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че спазването на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и ценностите и принципите, залегнали в договорите на ЕС и в международните инструменти за правата на човека, са задължения на Съюза и неговите държави членки и трябва да бъдат спазвани;

Б.  като има предвид, че член 6, параграф 3 от ДЕС потвърждава, че основните права, както са гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и както произтичат от конституционните традиции, общи за държавите членки, представляват общи принципи на правото на Съюза;

В.  като има предвид, че ЕС функционира въз основа на презумпцията за взаимно доверие, че държавите членки действат в съответствие с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в ЕКПЧ, Хартата на основните права и Международния пакт за граждански и политически права;

Г.  като има предвид, че свободни, независими и невъзпрепятстваните в дейността си медии са един от крайъгълните камъни на демократичното общество; като има предвид, че държавите членки са задължени да гарантират, че свободата на печата и журналистите са защитени на тяхна територия;

Д.  като има предвид, че правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на убежденията са задължителни условия за пълната реализация на принципите на прозрачност и отчетност;

Е.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да зачитат свободата и плурализма на медиите, както и правото на информация и на свобода на изразяване на мнение, залегнали в член 11 от Хартата на основните права, в член 10 от ЕКПЧ, както и в член 19 от Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че обществените надзорни функции на медиите са от решаващо значение за утвърждаването на тези права и за защита на всички останали основни права;

Ж.  като има предвид, че Съюзът разполага с възможността да предприема действия, за да защитава общите ценности, на които той е основан; като има предвид, че принципите на правовата държава и основните права следва да се прилага с еднаква сила за всички държави членки;

З.  като има предвид, че словашкият разследващ журналист Ян Куцяк и неговата партньорка Мартина Кушнирова бяха намерени убити в дома си в Велка Мача на 25 февруари 2018 г.;

И.  като има предвид, че правото на независим и прозрачен достъп до правосъдие е основен елемент от принципите на правовата държава; като има предвид, че извършителите на тези убийства, но също така и извършителите на предходни подобни случаи, все още не са изправени пред правосъдието и че културата на безнаказаност трябва да бъде заклеймена;

Й.  като има предвид, че това е петият случай на журналист убит в държава – членка на ЕС, през последните десет години[5], и второто убийство в ЕС на разследващ журналист, работещ по Досиетата от Панама, след убийството на Дафне Каруана Галиция в Малта през октомври 2017 г.; като има предвид, че нападенията срещу разследващата журналистика са престъпления срещу принципите на правовата държава и демокрацията;

К.  като има предвид, че Ян Куцяк е бил специализиран в разследването на скандали, свързани с широкомащабно отклонение от данъчно облагане, данъчни измами, корупция и изпиране на пари и че в последната си статия, публикувана посмъртно, разглежда възможното грабителство на селскостопански субсидии на ЕС от страна на италианската мафиотска група Ндрангета, което може също така да е включвало правителствени служители, близки до високопоставени политици;

Л.  като има предвид, че убийството, доведе до най-големите мирни протести и улични демонстрации след Нежната революция от 1989 г., които призоваха за правосъдие, отчетност, спазване на принципите на правовата държава, зачитане на свободата на медиите и предприемане на действия за борба с корупцията; като има предвид, че доверието в държавните институции трябва да бъде възстановено;

М.  като има предвид, че според Съвета на Европа, злоупотреби и престъпления, извършени срещу журналисти имат дълбоко възпиращо въздействие върху свободата на изразяване на мнение и увеличават явлението автоцензура;

Н.  като има предвид, че Проектът за докладване на организираната престъпност и корупцията съобщи, че лични данни на Ян Куцяк може да са изтекли след като той е подал няколко искания за получаване на информация до словашките държавни органи съгласно принципа за свобода на информацията; като има предвид, че той е подал наказателен иск до прокуратурата след като е бил заплашен от словашки бизнесмен и впоследствие е заявил, че 44 дни след внасянето на иска случаят не е бил възложен на полицейски служител и е бил приключен без изслушване на свидетели;

О.  като има предвид, че защитата на журналисти и на журналистически източници, включително на лица, сигнализиращи за нередности, е различна в отделните държави членки и в повечето не включва осигуряването на ефективна защита срещу репресивни мерки, подвеждане под наказателна отговорност за клевета, заплахи, съдебни дела с цел сплашване или други отрицателни последици; като има предвид, че неадекватната защита, предлагана от някои държави членки на журналистите, както и нарастващата враждебност към тях, показвана от страна на някои публични фигури, съществено подкопават техните основни свободи;

П.  като има предвид, че докладът за Словакия за 2016 г. на Мониторинга на плурализма на медиите установи високи равнища на риск по отношение на политическата независимост, преди всичко тъй като местните медии се финансират и често са непряко притежавани от общините и са изложени на потенциален политически натиск; като има предвид, че в доклада също така се споменават съществуващите гаранции за защита на журналистическите източници, като например съдебна проверка и правни определения;

Р.  като има предвид, че според Световния индекс за свобода на печата за 2017 г. от Репортери без граници, клеветата в Словакия се наказва с до осем години затвор, което е най-строгата санкция за това престъпление в ЕС; като има предвид обаче, че Словакия се нарежда на 17-то място в този индекс;

С.  като има предвид, че генералният секретар на Репортери без граници, по време на посещение в Братислава на 2 март 2018 г., изрази съжаление по отношение на „ужасния климат за журналисти“, който се поддържа и дори създава в някои държави членки от редица европейски политици, включително правителствени ръководители;

Т.  като има предвид, че има информация за няколко нападения срещу журналисти в Словакия от 2007 г. насам и че двама журналисти все още се водят за безследно изчезнали;

У.  като има предвид, че според Световния икономически форум (2017 г) Словакия се нарежда на 117-то място по отношение на корупцията от 137 държави, участвали в проучването; като има предвид, че наказателното преследване на престъпления, свързани с корупция, е намаляло значително; като има предвид, че в доклада за Словакия в рамките на европейския семестър за 2018 г. се посочва, че не е постигнат напредък в засилването на борбата срещу корупцията;

Ф.  като има предвид, че Парламентът организира констативна командировка в Словакия от 7 до 9 март 2018 г., състояща се от членове на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и на комисията по бюджетен контрол (CONT);

Х.  като има предвид, че сериозната загриженост на представители на НПО, беше изразена в доклада за командировката на делегацията на Парламента, преди всичко във връзка с възможни конфликти на интереси, като например между Главна прокуратура и органите, които следва да контролират нейната дейност, и между министъра на вътрешните работи и началника на полицията; като има предвид, че освен това изборът на висши прокурори беше описан като силно политизиран и беше разкритикувано отсъствието на независим орган, който да е компетентен да разглежда жалби срещу полицията; като има предвид, че адекватността на защитата на свободата на медиите и прозрачността на собствеността на медиите бяха поставени под въпрос;

Ц.  като има предвид, че когато Върховната одитна институция на Словакия проведе проучване, обхващащо всички органи, управляващи фондове на ЕС, и всички междинни органи само при Словашката разплащателна агенция „Земеделие“ бяха констатирани проблеми; като има предвид, че Одитната институция предаде своите констатации на главния прокурор на Словакия и на словашката Националната криминална агенция;

1.  категорично осъжда убийството на словашкия разследващ журналист Ян Куцяк и неговата партньорка Мартина Кушнирова;

2.  изразява ужаса си от факта, че това е второто смъртоносно нападение над журналист в ЕС през изминалите шест месеца, след като на 16 октомври 2017 г. в Малта беше убита журналистката Дафне Каруана Галиция;

3.  призовава словашките органи да използват всички необходими ресурси, за да гарантират пълно, задълбочено и независимо разследване на убийствата на Ян Куцяк и Мартина Кушнирова, което да изправи отговорните лица пред правосъдието; приветства намерението на словашките органи по време на разследванията изцяло да си сътрудничи с международните правоприлагащи органи и италианската Дирекцията за разследвания срещу мафията; настоятелно препоръчва създаването на съвместен екип за разследване, който да бъде ръководен съвместно от Европол и на който да се предостави пълен достъп до досието по случая;

4.  призовава словашкия главен прокурор да преразгледа наказателния иск, внесен от Ян Куцяк след като е бил заплашен, и да разследва сведенията, че лични данни са изтекли, след като той е подал няколко искания, свързани със свободата на достъп до информация, до словашките органи;

5.  настоятелно призовава словашките органи да гарантират защитата на разследващите журналисти от всички форми на сплашване, подвеждане под наказателна отговорност за клевета, заплахи или физически нападения, както и да предприемат ефективни мерки за защита на лицата, които упражняват правото си на свобода на изразяване, срещу атаки, целящи да ги накарат да замълчат;

6.  признава важната роля, която могат да играят разследващите журналисти като пазители на демокрацията и принципите на правовата държава; осъжда оскърбителните коментари от страна на политиците от ЕС по отношение на журналисти; отбелязва, че най-високата степен на защита на разследващите журналисти и на лицата, сигнализиращи за нередности, е от изключителен интерес за обществото като цяло; насърчава Комисията и държавите членки да представят законодателни или незаконодателни предложения за защита на журналистите в ЕС, срещу които редовно се завеждат съдебни дела, целящи да цензурират тяхната работа или да ги сплашат, включително общоевропейски правила срещу стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността;

7.  призовава Комисията да защитава, насърчава и прилага ценностите, заложени в Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в Международния пакт за граждански и политически права, и в този контекст да наблюдава и да предприема действия по отношение на предизвикателствата пред свободата и плурализма на медиите в целия ЕС, като същевременно зачита принципа на субсидиарност; призовава Комисията да информира щателно Парламента за предприетите действия;

8.  изтъква, че лицата, сигнализиращи за нередности, се оказаха ключов ресурс за разследващата журналистика и за независимата преса, и че гарантирането на поверителността на източниците е от основно значение за свободата на печата; поради това подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, допринасят за демокрацията, прозрачността на политиките и икономиката, и за информирана общественост; призовава словашките органи и всички държави членки да гарантират защитата на личната безопасност и поминък на разследващите журналисти и на лицата, сигнализиращи за нередности; отправя искане към Комисията да предложи ефективна, всеобхватна и хоризонтална директива на ЕС относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, като изцяло потвърди препоръките на Съвета на Европа и резолюциите на Парламента от 14 февруари 2017 г.[6] и 24 октомври 2017 г.;

9.  призовава Комисията да създаде постоянна схема за финансово подпомагане, включително съответния бюджет, като преразпредели налични ресурси в подкрепа на независимата разследваща журналистика;

10.  призовава Председателския съвет да представи предложение за начините, по които Парламентът би могъл да почете работата на Дафне Каруана Галиция и на Ян Куцяк, и да разгледа преименуването на стажа на Парламента за журналисти на името на Ян Куцяк;

11.  отбелязва, че в Доклада за медийния плурализъм за 2016 г. на Центъра за плурализъм и свобода на медиите се констатира среден до висок риск от хоризонтална концентрацията на собствеността на медиите в Словакия; счита, че плурализмът на медиите в редица държави членки е застрашен от контрола на медиите от политически органи или от физически лица, или от определени търговски организации; подчертава, че като цяло правителствата не следва да злоупотребяват с положението си чрез оказване на влияние върху медиите; препоръчва включването на по-подробна информация относно собствеността на медиите в годишния Мониторинг на медийния плурализъм;

12.  приветства инициативата Разследваща журналистика за ЕС (IJ4EU), чиято цел е да насърчава и укрепва трансграничното сътрудничество между разследващи журналисти в ЕС;

13.  изразява загриженост относно твърденията за корупция и присвояване на средства на ЕС, злоупотреба с власт и конфликти на интереси в Словакия, които могат да причинят влошаване на състоянието на демокрацията; призовава словашките надзорни и съдебни органи и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да разследват всички твърдения за нередности и измами, включително верижните измами с ДДС и измамите, свързани с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и други структурни фондове;

14.  отбелязва, че словашката Върховна одитна институция е изготвила три критични доклади за Разплащателна агенция „Земеделие“; призовава словашките органи да гарантират щателното разследване на констатациите на Върховната одитна институция; призовава Европейската сметна палата да проведе разследване и да публикува специален доклад относно селскостопанските плащания в Словакия;

15.  насърчава специалната комисия на Парламента относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци да направи оценка на твърденията за измами с ДДС, изпирането на пари и присвояване на европейски средства, както и в този контекст дали са достатъчни националните правила относно изземването на активи, придобити от престъпна дейности, като обърне специално внимание на работата на Ян Куцяк и други разследващи журналисти;

16.  призовава Съвета да работи с участващите държави членки за създаването на Европейската прокуратура възможно най-бързо, в интерес на координирани действия срещу измами в ЕС и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза;

17.  изразява загриженост във връзка с констатациите на доклада, изготвен от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по бюджетен контрол след констативната командировка в Словакия, в който се твърди, че подборът на висши прокурори се счита за силно политизиран и че съществуват редица твърдения за корупция срещу висши длъжностни лица, които не са довели до надлежно разследване; призовава словашките органи да укрепят безпристрастността на правоприлагането;

18.  отново изразява съжаление, че Комисията реши да не публикува доклада на ЕС за борбата с корупцията през 2017 г., и призовава Комисията незабавно да възобнови своя годишен мониторинг на борбата с корупцията във всички държави членки; приканва Комисията да разработи система от строги показатели и лесно приложими единни критерии за измерване на равнището на корупцията в държавите членки и да оценява техните политики за борба с корупцията в съответствие с резолюцията на Парламента от 8 март 2016 г. относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС[7];

19.  подчертава, че е от съществено значение да се гарантира, че общите европейски ценности, изброени в член 2 от ДЕС, се спазват изцяло и че са гарантирани основните права, както са определени в Хартата на основните права;

20.  призовава категорично за редовен процес на мониторинг и диалог с участието на всички държави членки с цел да бъдат защитени основните ценности на ЕС – демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, в който процес да участват Съветът, Комисията и Парламентът, както се предлага в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (Пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права)[8];

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на президента на Словашката република.

Последно осъвременяване: 13 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност