Resolutsiooni ettepanek - B8-0186/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0186/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK uurivate ajakirjanike kaitse kohta Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum

11.4.2018 - (2018/2628(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel
Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel
Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel
Sophia in ‘t Veld fraktsiooni ALDE nimel
Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel
Marco Valli, Laura Ferrara


Menetlus : 2018/2628(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0186/2018
Esitatud tekstid :
B8-0186/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0186/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon uurivate ajakirjanike kaitse kohta Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum

(2018/2628(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 4, 5, 6, 9 ja 10,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 20,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 47,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning sellega seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste komitee üldist märkust nr 34 kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikli 19 (arvamus- ja sõnavabadus) kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsiooni 2141 (2017) ajakirjanike vastu toimuvate rünnakute ja meediavabaduse kohta Euroopas,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee 30. aprilli 2014. aasta deklaratsiooni, mis käsitleb ajakirjanduse kaitset ning ajakirjanike ja muude meediatöötajate ohutust,

–  võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võetud kohustusi meediavabaduse, sõnavabaduse ja teabe vaba liikumise valdkonnas,

–  võttes arvesse oma 24. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks[1],

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta[2],

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2017. aasta resolutsiooni õigusriigi kohta Maltal[3],

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni korruptsioonivastase võitluse ning CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmete kohta[4],

–  võttes arvesse 17 meediavabadusorganisatsiooni 6. märtsi 2018. aasta avalikku kirja Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile,

–  võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 14. märtsi 2018. aasta avaldusi uurivate ajakirjanike kaitse kohta Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et õigusriik, demokraatia, inimõigused, põhivabadused ning ELi aluslepingutes ja rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates aktides sätestatud väärtused ja põhimõtted on liidu ja liikmesriikide jaoks kohustused, mida tuleb täita;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 3 on sätestatud, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud ja liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest tulenevad põhiõigused on liidu õiguse üldpõhimõtted;

C.  arvestades, et EL toimib vastastikusel usaldusel, et liikmesriigid tegutsevad järgides demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste konventsioonis, põhiõiguste hartas ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis;

D.  arvestades, et vaba, sõltumatu ja takistamatu meedia on üks demokraatliku ühiskonna nurgakive; arvestades, et liikmesriigid on kohustatud tagama oma territooriumil pressivabaduse ja ajakirjanike kaitse;

E.  arvestades, et õigus arvamus- ja sõnavabadusele on hädavajalik eeltingimus läbipaistvuse ja vastutuse põhimõtete täielikuks rakendamiseks;

F.  arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on võtnud endale kohustuse austada massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust ning teabe- ja sõnavabadust, nagu on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 11, Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 10 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises pakti artiklis 19; arvestades, et meedia funktsioon ühiskonna valvekoerana on nende õiguste kaitsmisel ja kõigi muude põhiõiguste kaitsmisel otsustava tähtsusega;

G.  arvestades, et liidul on võimalus võtta meetmeid, et kaitsta ühiseid väärtusi, millel EL rajaneb; arvestades, et õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi tuleks kohaldada võrdselt kõigi liikmesriikide suhtes;

H.  arvestades, et Slovaki uuriv ajakirjanik Ján Kuciak ja tema elukaaslane Martina Kušnírová leiti 25. veebruaril 2018 mõrvatuna oma kodust Veľká Mača külas;

I.  arvestades, et õigus sõltumatule ja läbipaistvale õigusmõistmisele on õigusriigi keskne osa; arvestades, et nende mõrvade, aga ka varasemate kuritegude toimepanijad tuleb kohtu alla anda ning karistamatuse kultuur on vaja hukka mõista;

J.  arvestades, et tegu on viimase kümne aasta jooksul viienda juhtumiga, kus ühes ELi liikmesriigis on mõrvatud ajakirjanik[5], ja teise Panama dokumentidega töötava uuriva ajakirjaniku mõrvaga ELis pärast Daphne Caruana Galizia tapmist Maltal 2017. aasta oktoobris; arvestades, et rünnakud uuriva ajakirjanduse vastu on kuriteod õigusriigi ja demokraatia vastu;

K.  arvestades, et Ján Kuciak oli spetsialiseerunud suuremahuliste maksudest kõrvalehoidumistega seotud skandaalide, maksupettuste, korruptsiooni ja rahapesu uurimisele ning käsitles oma viimases, postuumselt avaldatud artiklis ELi toetuste võimalikke väljapressimisi Itaalia maffiarühmituse ’Ndrangheta poolt, millesse võis olla kaasatud ka kõrge tasandi poliitikutega seotud riigiametnikke;

L.  arvestades, et see mõrv tõi kaasa suurimad rahumeelsed tänavameeleavaldused alates 1989. aasta sametrevolutsioonist ja neil meeleavaldustel nõutakse õiglust, vastutust, õigusriigi põhimõtte ja meediavabaduse austamist ja meetmeid korruptsiooniga võitlemiseks; arvestades, et vaja on taastada usaldus riigi institutsioonide vastu;

M.  arvestades, et Euroopa Nõukogu sõnul avaldavad kuritarvitused ja ajakirjanike vastu suunatud kuriteod pärssivat mõju sõnavabadusele ning võimendavad enesetsensuuri ilminguid;

N.  arvestades, et ühenduse Organised Crime and Corruption Reporting Project andmetel võisid Ján Kuciaki isikuandmed lekkida pärast seda, kui ta oli Slovakkia ametiasutustele esitanud mitu teabevabadusega seotud taotlust; arvestades, et Ján Kuciak esitas prokuratuuri kriminaalkaebuse pärast seda, kui teda oli ähvardanud üks Slovakkia ettevõtja, ning teatas seejärel, et 44 päeva jooksul pärast taotluse esitamist ei määratud seda juhtumit menetlema ühtegi politseiametnikku ning see lõpetati ilma ühtegi tunnistajat ära kuulamata;

O.  arvestades, et ajakirjanike ja ajakirjanduslike allikate, sealhulgas rikkumisest teatajate kaitse on liikmesriigiti erinev, ning enamikes neist ei hõlma see tõhusat kaitset kättemaksu, laimusüüdistuste, ähvarduste, vaenulike hagide või muude negatiivsete tagajärgede eest; arvestades, et ebapiisav kaitse, mida mõnedes riikides ajakirjanikele võimaldatakse, samuti mõnede avaliku elu tegelaste kasvav vaenulikkus nende suhtes kahjustab oluliselt nende põhivabadusi;

P.  arvestades, et meediapluralismi vaatlusvahendi (Media Pluralism Monitor) 2016. aasta aruandes Slovakkia kohta täheldati suurt ohtu poliitilisele sõltumatusele, peamiselt seetõttu, et kohalikud omavalitsused rahastavad ja sageli ka kaudselt omavad kohalikke meediavahendeid ja saavad neid poliitiliselt survestada; arvestades, et aruandes mainitakse ka olemasolevaid ajakirjandusallikate kaitsemeetmeid, nagu kohtulik läbivaatamine ja õiguslikud määratlused;

Q.  arvestades, et Piirideta Ajakirjanike 2017. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksi andmetel on laim Slovakkias karistatav kuni kaheksa aasta pikkuse vangistusega, mis on selle seaduserikkumise eest kõige rängem karistus Euroopa Liidus; arvestades, et selle indeksi alusel on Slovakkia riikide pingereas siiski 17. kohal,

R.  arvestades, et Piirideta Ajakirjanike peasekretär mõistis oma 2. märtsil 2018 toimunud Bratislava külastuse käigus hukka ajakirjanike suhtes valitseva kohutava õhkkonna, mida mitmed Euroopa poliitikud, sealhulgas valitsusjuhid, on teatavates ELi liikmesriikides aidanud alal hoida või isegi luua;

S.  arvestades, et alates 2007. aastast on Slovakkias teatatud mitmest rünnakust ajakirjanike vastu ja kaks ajakirjanikku on endiselt kadunud;

T.  arvestades, et Maailma Majandusfoorumi andmetel oli Slovakkia 2017. aastal 137 uuritud riigi hulgas korruptsioonitasemelt 117. kohal; arvestades, et korruptsiooniga seotud seadusrikkumiste eest esitatud süüdistuste arv on riigis märkimisväärselt vähenenud; arvestades, et Euroopa poolaasta 2018. aasta riigiaruandes Slovakkia kohta märgitakse, et korruptsioonivastases võitluses ei ole edusamme tehtud;

U.  arvestades, et Euroopa Parlament lähetas 7.–9. märtsil 2018 Slovakkiasse teabekogumismissiooni, mis koosnes kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) ning eelarvekontrollikomisjoni (CONT) liikmetest;

V.  arvestades, et Euroopa Parlamendi delegatsiooni aruandes leidsid kajastamist valitsusväliste organisatsioonide esindajate väljendatud tõsised mured, eelkõige võimalike huvide konfliktide kohta, näiteks peaprokuratuuri ja seda kontrollima pidavate organite ning siseministri ja politsei peadirektori vahel; arvestades, et tipp-prokuröride valikut iseloomustati samuti kui äärmiselt politiseeritut ja kritiseeriti sõltumatu organi puudumist, mis oleks pädev läbi vaatama politsei vastu esitatud kaebusi; arvestades, et kahtluse alla seati meediavabaduse kaitse ja meediaomandi läbipaistvuse piisavus;

W.  arvestades, et Slovakkia riigikontroll korraldas kõigi ELi vahendite korraldus- ja vahendusasutuste auditeerimise, kusjuures probleeme leiti üksnes Slovakkia põllumajanduse makseasutuses (APA); arvestades, et riigikontroll edastas oma järeldused Slovakkia prokuratuurile ja kriminaalametile;

1.  mõistab karmilt hukka Slovaki uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki ja tema elukaaslase Martina Kušnírová mõrvamise;

2.  on šokeeritud asjaolust, et tegu on viimase kuue kuu jooksul teise surmava rünnakuga ajakirjaniku vastu ELis pärast Daphne Caruana Galizia tapmist Maltal 16. oktoobril 2017;

3.  kutsub Slovakkia ametiasutusi üles võtma kasutusele kõik vajalikud vahendid, et tagada Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová mõrvade täielik, põhjalik ja sõltumatu uurimine, mille tulemusel võetaks süüdlased vastutusele; väljendab rahulolu Slovakkia ametiasutuste kavatsuse üle teha uurimise ajal täielikku koostööd rahvusvaheliste õiguskaitseasutuste ja Itaalia maffiavastase uurimise direktoraadiga (DIA); soovitab tungivalt luua ühise uurimisrühma Europoli juhtimisel ja võimaldada sellele täielik juurdepääs juhtumi toimikule;

4.  kutsub Slovakkia peaprokuröri üles vaatama uuesti läbi kriminaalkaebuse, mille Ján Kuciak esitas pärast seda, kui teda oli ähvardatud, ning uurima väiteid, et Ján Kuciaki isikuandmed lekkisid pärast seda, kui ta oli esitanud Slovakkia ametiasutustele mitu teabevabadusega seotud taotlust;

5.  nõuab tungivalt, et Slovakkia ametiasutused tagaksid uurivate ajakirjanike kaitse mis tahes vormis hirmutamise, laimusüüdistuste, ähvarduste või füüsiliste rünnakute eest ning võtaksid tõhusaid meetmeid sõnavabaduse õiguse kasutajate kaitsmiseks rünnakute eest, mille eesmärk on neid vaikima sundida;

6.  tunnustab uurivate ajakirjanike olulist rolli, mida nad võivad etendada demokraatia ja õigusriigi valvuritena; mõistab hukka ELi poliitikute solvavad märkused ajakirjanike suhtes; märgib, et uurivate ajakirjanike ja rikkumisest teatajate kõrgeima taseme kaitse on ühiskonna kui terviku eluliselt tähtsates huvides; julgustab nii ELi komisjoni kui ka liikmesriike esitama seadusandlikke või muid kui seadusandlikke ettepanekuid, et kaitsta ELi ajakirjanikke, kelle suhtes algatatakse korrapäraselt kohtuasju, mille eesmärk on nende töö tsenseerimine või nende hirmutamine, sealhulgas ettepaneku üleeuroopaliste eeskirjade kohta, mis oleksid suunatud üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide (SLAPP) vastu;

7.  kutsub Euroopa Komisjoni üles kaitsma, edendama ja kohaldama Euroopa Liidu lepingus, Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis sätestatud väärtusi ning sellega seoses jälgima ja lahendama meedia ja pluralismi probleeme kogu ELis, järgides samas subsidiaarsuse põhimõtet; palub, et komisjon hoiaks Euroopa Parlamenti võetud meetmetega üksikasjalikult kursis;

8.  juhib tähelepanu asjaolule, et rikkumisest teatajad on osutunud oluliseks allikaks uuriva ajakirjanduse ja sõltumatu ajakirjanduse jaoks ning et allikate konfidentsiaalsuse tagamine on ajakirjandusvabaduse seisukohast äärmiselt oluline; rõhutab seetõttu asjaolu, et rikkumisest teatajad edendavad demokraatiat, poliitika ja majanduse läbipaistvust ning avalikkuse informeeritust; kutsub Slovakkia ametiasutusi ja kõiki ELi liikmesriike üles tagama uurivate ajakirjanike ja rikkumisest teatajate isikliku julgeoleku ja elatusvahendite kaitse; palub komisjonil esitada tõhusa, igakülgse ja horisontaalse Euroopa direktiivi rikkumisest teatajate kaitse kohta, toetades täielikult Euroopa Nõukogu soovitusi ja Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2017. aasta[6] ja 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioone;

9.  kutsub komisjoni üles looma alalise rahalise toetuse kava koos eraldi sihtotstarbelise eelarvega, jagades olemasolevaid vahendeid ümber, et toetada sõltumatut uurivat ajakirjandust;

10.  kutsub esimeeste konverentsi üles esitama ettepaneku selle kohta, kuidas Euroopa Parlament saaks avaldada austust Daphne Caruana Galizia ja Ján Kuciaki tehtud tööle, ning kaaluma võimalust anda Euroopa Parlamendi ajakirjanduspraktikale Ján Kuciaki nimi;

11.  märgib, et meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse keskuse (CMPF) 2016. aasta meedia mitmekesisuse aruandes on märgitud, et Slovakkias on keskmine kuni kõrge risk meedia omandi horisontaalseks koondumiseks; on seisukohal, et meedia mitmekesisust ohustab mitmes ELi liikmesriigis poliitiliste organite või isikute ja teatavate äriorganisatsioonide kontroll meedia üle; rõhutab, et üldise põhimõttena ei tohiks valitsused kuritarvitada oma seisundit meedia mõjutamiseks; soovitab meediapluralismi vaatlusvahendi (Media Pluralism Monitor) iga-aastasesse aruandesse lisada üksikasjalikumat teavet meediaomandi kohta;

12.  väljendab heameelt seoses IJ4EU algatusega, mille eesmärk on edendada ja tugevdada uurivate ajakirjanike piiriülest koostööd Euroopa Liidus;

13.  väljendab muret väidetava korruptsiooni, ELi vahendite väärkasutamise, võimu kuritarvitamise ja huvide konflikti pärast Slovakkias, mis võib põhjustada demokraatia olukorra halvenemise; palub Slovakkia järelevalve- ja ametiasutustel ning Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) uurida kõiki väidetavaid eeskirjade eiramisi ja pettusi, sealhulgas käibemaksu nn karussellpettusi, samuti rikkumisi, mis on seotud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja muude struktuurifondidega;

14.  märgib, et Slovakkia riigikontroll on esitanud kolm kriitilist aruannet põllumajanduse makseasutuse kohta; kutsub Slovakkia ametiasutusi üles tagama riigikontrolli järelduste põhjaliku uurimise; palub Euroopa Kontrollikojal viia läbi uurimise ja avaldada eriaruanne põllumajandustoetuste väljamaksmise kohta Slovakkias;

15.  julgustab finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlevat Euroopa Parlamendi erikomisjoni hindama väiteid käibemaksupettuste, rahapesu, Euroopa vahendite väärkasutamise kohta, samuti kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara arestimist reguleerivate riiklike eeskirjade piisavust, pöörates erilist tähelepanu Ján Kuciaki jt uurivate ajakirjanike töödele;

16.  kutsub nõukogu üles tegema koostööd osalevate liikmesriikidega Euroopa Prokuratuuri võimalikult kiireks loomiseks, et oleks võimalik võtta koordineeritud meetmeid ELi finantshuve kahjustavate pettuste ja muude kuritegude vastu võitlemisel;

17.  väljendab muret seoses kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning eelarvekontrollikomisjoni koostatud aruande järeldustega pärast Slovakkiasse korraldatud teabekogumismissiooni, märkides et tipp-prokuröride valik on ilmselt väga politiseeritud ning et kõrgete ametnike vastu on esitatud arvukalt süüdistusi, mis ei ole toonud kaasa nõuetekohast uurimist; kutsub Slovakkia ametiasutusi üles tugevdama õiguskaitse erapooletust;

18.  väljendab veel kord kahetsust, et komisjon otsustas mitte avaldada ELi korruptsioonivastase võitluse 2017. aasta aruannet, ning kutsub komisjoni üles viivitamata taasalustama oma iga-aastast korruptsioonivastast seiret kõigis liikmesriikides; kutsub komisjoni üles töötama välja rangete näitajate süsteemi ja kergesti kohaldatavad ühtsed kriteeriumid korruptsiooni taseme mõõtmiseks liikmesriikides ning hindama liikmesriikide korruptsioonivastast poliitikat, nagu on märgitud Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2016. aasta resolutsioonis ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2014. aasta aruande kohta[7];

19.  rõhutab, et on oluline tagada, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 loetletud ühiseid Euroopa väärtusi järgitaks täies ulatuses ning oleksid tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigused;

20.  nõuab tungivalt kõiki liikmesriike hõlmavat korrapärast järelevalveprotsessi ja dialoogi, et kaitsta ELi põhiväärtusi ehk demokraatiat, põhiõigusi ja õigusriiki, kaasates nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi, nagu soovitati parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioonis ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta (demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste pakt)[8];

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Slovakkia Vabariigi presidendile.

Viimane päevakajastamine: 13. aprill 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika