Postupak : 2018/2628(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0186/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0186/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0183

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 293kWORD 56k
11.4.2018
PE618.433v01-00
 
B8-0186/2018

podnesen nakon izjava Europskog vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o zaštiti istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnírove (2018/2628(RSP))


Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle u ime Kluba zastupnika PPE-a
Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller u ime Kluba zastupnika S&D-a
Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen, Anders Primdahl Vistisen u ime Kluba zastupnika ECR-a
Sophia in ‘t Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Benedek Jávor u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Marco Valli, Laura Ferrara

Rezolucija Europskog parlamenta  o zaštiti istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnírove (2018/2628(RSP))  
B8-0186/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2., 4., 5., 6., 9. i 10. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 20. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članke 6., 7., 8., 10., 11., 12. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR) i relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR),

–  uzimajući u obzir Opću napomenu br. 34 Odbora UN-a za ljudska prava o članku 19. ICCPR-a (Sloboda mišljenja i izražavanja),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 2141 (2017) o napadima na novinare i slobodu medija u Europi,

–  uzimajući u obzir Izjavu Odbora ministara Vijeća Europe od 30. travnja 2014. o zaštiti novinarstva i sigurnosti novinara i ostalih medijskih aktera,

–  uzimajući u obzir obveze Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u području slobode medija, slobode izražavanja i slobodnog protoka informacija,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. listopada 2017. o legitimnim mjerama za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka trgovačkih društava i javnih tijela djeluju u javnom interesu(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2016. s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. studenoga 2017. o vladavini prava na Malti(3),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju od 25. listopada 2016. o borbi protiv korupcije i daljnjem postupanju nakon rezolucije Odbora CRIM(4),

–  uzimajući u obzir otvoreno pismo koje je 6. ožujka 2018. predsjedniku Komisije Jean-Claudeu Junckeru uputilo 17 organizacija za slobodu medija,

–  uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije od 14. ožujka 2018. o zaštiti istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnírove

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su poštovanje vladavine prava, demokracije, ljudskih prava i temeljnih sloboda te vrijednosti i načela utvrđenih u Ugovorima EU-a i međunarodnim pravnim instrumentima o ljudskim pravima obveze kojih se Unija i njezine države članice moraju pridržavati;

B.  budući da se u članku 6. stavku 3. UEU-a potvrđuje da temeljna prava, kako su zajamčena ECHR-om i kako proizlaze iz ustavnih tradicija zajedničkih državama članicama, čine opća načela prava Unije;

C.  budući da EU funkcionira na osnovi pretpostavke uzajamnog povjerenja da države članice djeluju u skladu s demokracijom, vladavinom prava i temeljnim pravima, kao što je zapisano u ECHR-u, Povelji o temeljnim pravima i ICCPR-u;

D.  budući da su slobodni, neovisni i neometani mediji jedan od temelja demokratskog društva; budući da su države članice dužne osigurati zaštitu slobode tiska i novinara na svojem državnom području;

E.  budući da su pravo na slobodu izražavanja i slobodu mišljenja neophodni uvjeti za potpuno ostvarenje načela transparentnosti i odgovornosti;

F.  budući da su se EU i njegove države članice obvezale na poštovanje slobode medija i medijskog pluralizma, kao i prava na informiranje i slobodu izražavanja, kako je utvrđeno člankom 11. Povelje o temeljnim pravima, člankom 10. ECHR-a i člankom 19. ICCPR-a; budući da je funkcija koju mediji obavljaju u pogledu javnog nadzora ključna za očuvanje tih prava i zaštitu svih ostalih temeljnih prava;

G.  budući da Unija ima mogućnost djelovanja u cilju zaštite zajedničkih vrijednosti na kojima je utemeljena; budući da bi se vladavina prava i temeljna prava trebali primjenjivati jednako strogo u svim državama članicama;

H.  budući da su slovački istraživački novinar Jan Kuciak i njegova partnerica Martina Kušnírová ubijeni u svojem domu 25. veljače 2018. u Veľkoj Mači;

I.  budući da je pravo na neovisan i transparentan pristup pravosuđu temeljna sastavnica vladavine prava; budući da počinitelji tih ubojstava, ali i počinitelji nekih ranijih ubojstava, još nisu privedeni pravdi te budući da treba osuditi kulturu nekažnjavanja;

J.  budući da je to peti slučaj ubojstva novinara u državama članicama EU-a u posljednjih deset godina(5) i drugo ubojstvo istraživačkog novinara koji je radio na slučaju „Panamski dokumenti” u EU-u, nakon ubojstva Daphne Caruane Galizije na Malti u listopadu 2017.; budući da su napadi na istraživačko novinarstvo zločini protiv vladavine prava i demokracije;

K.  budući da se Jan Kuciak specijalizirao za istraživanje skandala velikih razmjera u vezi s utajama poreza, poreznim prijevarama, korupcijom i pranjem novca te da je u svojem posljednjem članku, koji je objavljen posthumno, istraživao moguću iznudu poljoprivrednih subvencija EU-a koju je provodila talijanska mafijaška skupina ‘Ndrangheta, a u koju su možda bili umiješani i vladini dužnosnici bliski političarima visokog ranga;

L.  budući da je to ubojstvo dovelo do najvećih mirnih i uličnih prosvjeda od Baršunaste revolucije 1989., u kojima se pozivalo na pravdu, odgovornost, vladavinu prava, poštovanje slobode medija i borbu protiv korupcije; budući da je potrebno ponovno steći povjerenje u državne institucije;

M.  budući da, prema mišljenju Vijeća Europe, zlostavljanja i kaznena djela počinjena protiv novinara imaju izrazito negativan učinak na slobodu izražavanja te se njima jača pojava autocenzure;

N.  budući da je Projekt za izvješćivanje o organiziranom kriminalu i korupciji izvijestio da je moguće da je došlo do curenja osobnih podataka Jana Kuciaka nakon što je slovačkim državnim tijelima uputio nekoliko zahtjeva za slobodan pristup informacijama; budući da je Jan Kuciak Uredu državnog tužitelja podnio kaznenu prijavu nakon što mu je prijetio slovački poduzetnik i budući da je kasnije izjavio da 44 dana nakon podnošenja prijave predmet nije dodijeljen nijednom policijskom službeniku, već je zaključen bez saslušanja svjedoka;

O.  budući da se zaštita novinara i novinarskih izvora, uključujući i zviždače, razlikuje u državama članicama te da u većini država članica ne obuhvaća pružanje stvarne zaštite od odmazde, optužbi za klevetu, prijetnji, tužbi u svrhu zastrašivanja ili drugih štetnih posljedica; budući da neadekvatna zaštita koju neke države članice pružaju novinarima kao i sve veće neprijateljstvo koje prema njima iskazuju neke javne osobe znatno ugrožavaju njihova temeljna prava;

P.  budući da je u izvješću za 2016. o praćenju medijskog pluralizma po zemljama za Slovačku utvrđen visoki stupanj rizika u pogledu političke neovisnosti, ponajprije zato što lokalne medije financiraju općine, koje su često neizravno i njihovi vlasnici, te su ti mediji izloženi potencijalnom političkom pritisku; budući da se u izvješću spominju i postojeće mjere za zaštitu novinarskih izvora, kao što su sudsko preispitivanje i pravne definicije;

Q.  budući da je, prema Svjetskom indeksu slobode medija za 2017. koji su sastavili Reporteri bez granica, u Slovačkoj kleveta kažnjiva s do osam godina zatvora, što je najstroža kazna za taj prekršaj u EU-u; budući da se, prema tom indeksu, Slovačka ipak nalazi na 17. mjestu;

R.  budući da je glavni tajnik organizacije Reporteri bez granica tijekom svojeg posjeta Bratislavi 2. ožujka 2018. osudio „grozno okruženje za novinare” koje u nekim državama članicama hrane, pa čak i stvaraju brojni europski političari, uključujući i čelnike vlada;

S.  budući da je od 2007. u Slovačkoj prijavljeno nekoliko napada na novinare, a dvoje se novinara i dalje smatra nestalima;

T.  budući da prema Europskom gospodarskom forumu (2017.) među 137 ispitanih zemalja Slovačka zauzima 117. mjesto u pogledu korupcije; budući da se znatno smanjila stopa kaznenog progona kaznenih djela povezanih s korupcijom; budući da se u izvješću europskog semestra za 2018. za Slovačku navodi da nije postignut napredak u jačanju borbe protiv korupcije;

U.  budući da je Parlament organizirao misiju za utvrđivanje činjenica u Slovačkoj od 7. do 9. ožujka 2018., u kojoj su sudjelovali članovi Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) i Odbora za proračunski nadzor (CONT);

V.  budući da su u izvješću o posjetu izaslanstva Parlamenta istaknuti ozbiljni problemi koje su izrazili predstavnici nevladinih organizacija, naročito u pogledu mogućih sukoba interesa, primjerice između Ureda glavnog državnog odvjetnika i tijela koja bi trebala nadzirati njegove aktivnosti te između ministra unutarnjih poslova i šefa policije; budući da je, osim toga, i odabir najviših državnih odvjetnika opisan kao izrazito politiziran te je kritiziran nedostatak neovisnog tijela nadležnog za preispitivanje pritužbi protiv policije; budući da je postavljeno pitanje o primjerenosti razine zaštite slobode medija i transparentnosti vlasništva nad medijima;

W.  budući da je slovački Vrhovni ured za reviziju proveo reviziju upravljanja svim sredstvima iz fondova EU-a i posredničkih tijela, pri čemu je otkrio problem samo u vezi sa slovačkom Agencijom za plaćanja u poljoprivredi (APA); budući da je Ured za reviziju proslijedio svoje nalaze glavnom državnom odvjetniku Slovačke i Nacionalnoj agenciji za kriminal;

1.  oštro osuđuje ubojstvo slovačkog istraživačkog novinara Jana Kuciaka i njegove partnerice Martine Kušnírove;

2.  zgrožen je činjenicom da je to drugi napad na novinara sa smrtnim ishodom u EU-u u posljednjih šest mjeseci, nakon što je 16. listopada 2017. na Malti ubijena novinarka Daphne Caruana Galizia;

3.  poziva slovačke vlasti da mobiliziraju sve potrebne resurse kako bi se osiguralo provođenje potpune, temeljite i neovisne istrage ubojstava Jana Kuciaka i Martine Kušnírove i kako bi se počinitelji priveli pravdi; pozdravlja namjeru slovačkih vlasti da tijekom istrage u potpunosti surađuju s međunarodnim tijelima kaznenog progona i talijanskom Istražnom upravom za borbu protiv mafije (DIA); snažno preporučuje da se stvori zajednički istražni tim s Europolom i da mu se omogući puni pristup spisima u sklopu tog predmeta;

4.  poziva slovačkog glavnog državnog odvjetnika da ponovno razmotri kaznenu prijavu koju je Jan Kuciak podnio nakon što su mu prijetili i da istraži navode o tome da je došlo do curenja osobnih podataka nakon što je Kuciak slovačkim vlastima podnio nekoliko zahtjeva za informacije;

5.  potiče slovačke vlasti da zajamče zaštitu istraživačkih novinara od svih oblika zastrašivanja, optužbi za klevetu, prijetnji ili fizičkih napada i da poduzmu efektivne mjere za zaštitu osoba koje ostvaruju svoje pravo na slobodu izražavanja od napada kojima ih se želi ušutkati;

6.  priznaje da novinari mogu imati ključnu ulogu u nadziranju demokracije i vladavine prava; osuđuje uvredljive primjedbe koje su političari u EU-u uputili novinarima; napominje da je najviša razina zaštite istraživačkih novinara i zviždača od vitalnog interesa za društvo u cjelini; potiče Komisiju i države članice da iznesu zakonodavne ili nezakonodavne prijedloge za zaštitu novinara u EU-u koji se redovito suočavaju s tužbama kojima se nastoji cenzurirati njihov rad ili kojima ih se nastoji zastrašiti, uključujući paneuropske propise povezane s borbom protiv tzv. praksi „SLAPP” (strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja);

7.  poziva Komisiju da štiti, promiče i primjenjuje vrijednosti sadržane u Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i Povelji o temeljnim pravima, kao i one u ICCPR-u, te da u tom kontekstu prati i rješava izazove u pogledu slobode medija i medijskog pluralizma diljem EU-a, istovremeno poštujući načelo supsidijarnosti; poziva Komisiju da iscrpno obavještava Parlament o poduzetim mjerama;

8.  ističe da su se zviždači pokazali ključnim izvorom za istraživačko novinarstvo i neovisan tisak te da je jamčenje povjerljivosti izvora ključno za slobodu tiska; stoga ističe da zviždači doprinose demokraciji, transparentnosti politike i gospodarstva te informiranju javnosti; poziva slovačke vlasti i sve države članice da se pobrinu za zaštitu osobne sigurnosti i životnih prihoda istraživačkih novinara i zviždača; poziva Komisiju da predloži efektivnu, sveobuhvatnu i horizontalnu direktivu EU-a o zaštiti zviždača na način da u potpunosti podrži preporuke Vijeća Europe i rezolucije Parlamenta od 14. veljače 2017.(6) i 24. listopada 2017.;

9.  poziva Komisiju da preraspodjelom postojećih resursa u korist neovisnog istraživačkog novinarstva stvori trajni program financijske potpore, uključujući i poseban proračun;

10.  poziva svoju Konferenciju predsjednika da iznese prijedlog o načinu na koji bi Parlament mogao odati počast radu Daphne Caruane Galizije i Jana Kuciaka te da razmisli o tome da se program stažiranja za novinare u Parlamentu preimenuje i nazove po Janu Kuciaku;

11.  napominje da je u izvješću za 2016. o praćenju medijskog pluralizma koje je sastavio Centar za medijski pluralizam i slobodu medija (CMPF) u Slovačkoj utvrđen srednji do visoki rizik od horizontalne koncentracije vlasništva nad medijima; smatra da je medijski pluralizam u mnogim državama članicama ugrožen činjenicom da politička tijela, pojedinci ili određene komercijalne organizacije kontroliraju medije; ističe da vlade u pravilu ne bi smjele zloupotrebljavati svoj položaj da bi utjecale na medije; preporučuje da se u godišnje praćenje medijskog pluralizma uključe detaljnije informacije o vlasništvu nad medijima;

12.  pozdravlja inicijativu Istražno novinarstvo za EU (IJ4EU), čiji je cilj poticati i jačati prekograničnu suradnju među istraživačkim novinarima u EU-u;

13.  zabrinut je zbog navoda o korupciji, zlouporabi fondova EU-a, zlouporabi ovlasti i sukobima interesa u Slovačkoj, koji bi mogli narušiti demokraciju; poziva slovačka nadzorna i pravosudna tijela te Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) da istraže sve navodne nepravilnosti i prijevare, uključujući i kružne prijevare u vezi s PDV-om te prijevare koje se odnose na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i druge strukturne fondove;

14.  prima na znanje da je slovački Vrhovni ured za reviziju objavio tri kritička izvješća o Agenciji za plaćanja u poljoprivredi; poziva slovačke vlasti da zajamče provođenje temeljite istrage nalaza Vrhovnog ureda za reviziju; poziva Europski revizorski sud da provede istragu i da objavi tematsko izvješće o poljoprivrednim plaćanjima u Slovačkoj;

15.  potiče Posebni odbor Parlamenta za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza da ocijeni navode o prijevarama u vezi s PDV-om, pranjem novca i zlouporabom fondova EU-a, kao i dostatnost nacionalnih propisa o oduzimanju imovine zbog kriminalnih aktivnosti u tom kontekstu, posebno vodeći računa o radu Jana Kuciaka i drugih istraživačkih novinara;

16.  poziva Vijeće da surađuje s državama članicama sudionicama u što bržoj uspostavi Ureda europskog javnog tužitelja, u interesu koordiniranog djelovanja protiv prijevara u EU-u i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije;

17.  izražava zabrinutost zbog nalaza izvješća koje su sastavili njegov Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i Odbor za proračunski nadzor nakon svoje misije za utvrđivanje činjenica u Slovačkoj, u kojem se navodi da je odabir najviših državnih odvjetnika izrazito politiziran i da postoji niz optužbi za korupciju protiv visokih dužnosnika koje nisu propisno istražene; poziva slovačke vlasti da ojačaju nepristranost tijela kaznenog progona;

18.  ponavlja svoje žaljenje zbog toga što je Komisija odlučila da neće objavljivati izvješće EU-a o borbi protiv korupcije za 2017. te poziva Komisiju da bez odgode nastavi sa svojim godišnjim antikorupcijskim nadzorom u svim zemljama članicama; poziva Komisiju da razvije sustav jasnih pokazatelja i lako primjenjivih jedinstvenih kriterija za mjerenje razine korupcije u državama članicama i ocjenjivanje njihovih politika za borbu protiv korupcije, u skladu s Rezolucijom Parlamenta od 8. ožujka 2016. o godišnjem izvješću za 2014. o zaštiti financijskih interesa EU-a(7);

19.  ističe da je iznimno važno zajamčiti puno poštovanje zajedničkih europskih vrijednosti iz članka 2. UEU-a, kao i jamčenje temeljnih prava utvrđenih Poveljom o temeljnim pravima;

20.  snažno poziva na redovit postupak praćenja i dijalog koji će obuhvaćati sve države članice te Vijeće, Komisiju i Parlament, radi zaštite temeljnih vrijednosti EU-a koje uključuju demokraciju, temeljna prava i vladavinu prava, kao što je predloženo u Rezoluciji od 25. listopada 2016. o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (Pakt za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava)(8);

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, vladama i parlamentima država članica te vladi i predsjedniku Slovačke.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0402.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0409.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0438.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0403.

(5)

Vidi: https://rsf.org/en/journalists-killed

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0022.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0071.

(8)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0409.

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti