Procedură : 2018/2628(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0186/2018

Texte depuse :

B8-0186/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0183

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 442kWORD 61k
11.4.2018
PE618.433v01-00
 
B8-0186/2018

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (2018/2628(RSP))


Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle în numele Grupului PPE
Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller în numele Grupului S&D
Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen, Anders Primdahl Vistisen în numele Grupului ECR
Sophia in ‘t Veld în numele Grupului ALDE
Benedek Jávor în numele Grupului Verts/ALE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa în numele Grupului GUE/NGL
Marco Valli, Laura Ferrara

Rezoluția Parlamentului European referitoare la protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (2018/2628(RSP))  
B8‑0186/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2, 4, 5, 6, 9 și 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolele 6, 7, 8, 10, 11, 12 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și jurisprudența aferentă a Curții Europene a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

–  având în vedere Comentariul general nr. 34 al Comitetului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU cu privire la articolul 19 din PIDCP (libertatea de opinie și de exprimare),

–  având în vedere Rezoluția 2141 (2017) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la atacurile împotriva jurnaliștilor și a libertății mass-mediei în Europa,

–  având în vedere declarația Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 30 aprilie 2014 privind protecția jurnalismului și siguranța jurnaliștilor și a altor actori din domeniul mass-mediei,

–  având în vedere angajamentele OSCE în domeniile libertății mass-mediei, libertății de exprimare și liberei circulații a informațiilor,

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2017 referitoare la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la statul de drept în Malta(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 referitoare la combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM(4),

–  având în vedere scrisoarea deschisă din 6 martie 2018 adresată președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, de către 17 organizații de apărare a libertății mass-mediei,

–  având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 14 martie 2018 privind protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât respectarea statului de drept, a democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a valorilor și principiilor prevăzute în tratatele UE și în instrumentele internaționale privind drepturile omului reprezintă obligații care revin Uniunii și statelor sale membre și care trebuie îndeplinite;

B.  întrucât articolul 6 alineatul (3) din TUE confirmă că drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin CEDO și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii;

C.  întrucât UE funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă că acțiunile statelor membre respectă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, după cum prevede CEDO, Carta drepturilor fundamentale și PIDCP;

D.  întrucât mass-media liberă, independentă și neîngrădită constituie una dintre pietrele de temelie ale unei societăți democratice; întrucât statele membre au datoria de a se asigura că libertatea presei și jurnaliștii sunt protejați pe teritoriul lor;

E.  întrucât dreptul la libertatea de exprimare și la libertatea de opinie reprezintă condiții indispensabile pentru aplicarea deplină a principiilor transparenței și responsabilității;

F.  întrucât UE și statele sale membre s-au angajat să respecte libertatea și pluralismul mass-mediei, precum și dreptul la informare și la libertatea de exprimare consacrate la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale, la articolul 10 din CEDO și articolul 19 din PIDCP; întrucât rolul mass-mediei de gardian public este esențial pentru susținerea acestor drepturi și pentru protecția tuturor celorlalte drepturi fundamentale;

G.  întrucât Uniunea are posibilitatea de a acționa pentru a proteja valorile comune pe care se întemeiază; întrucât statul de drept și drepturile fundamentale ar trebui să fie valabile în egală măsură pentru toate statele membre;

H.  întrucât jurnalistul de investigație slovac, Ján Kuciak, și partenera sa, Martina Kušnírová, au fost găsiți asasinați la domiciliul lor din Veľká Mača la 25 februarie 2018;

I.  întrucât dreptul la un acces independent și transparent la justiție reprezintă o componentă esențială a statului de drept; întrucât autorii acestor crime, dar și autorii unor crime anterioare nu au fost încă aduși în fața justiției și cultura impunității trebuie condamnată;

J.  întrucât acesta este cel de al cincilea caz de asasinare a unui jurnalist într-un stat membru al UE în ultimii zece ani(5), și a doua asasinare în UE a unui jurnalist de investigație care lucrează la dosarul Panama Papers după uciderea lui Daphne Caruana Galizia în Malta în octombrie 2017; întrucât atacurile asupra jurnalismului de investigație reprezintă crime împotriva statului de drept și a democrației;

K.  întrucât Ján Kuciak s-a specializat în anchetarea scandalurilor de evaziune fiscală de mare amploare, a fraudei fiscale, a corupției și a spălării de bani și a examinat în ultimul său articol, publicat postum, posibila extorcare de subvenții agricole europene de către grupul mafiot italian ’Ndrangheta, caz în care se pare că ar fi implicați și funcționari guvernamentali apropiați de politicieni de rang înalt;

L.  întrucât asasinatul a dus la cele mai mari proteste pașnice și demonstrații de stradă de după Revoluția de Catifea din 1989, unde s-a manifestat pentru justiție, răspundere, stat de drept, respectarea libertății mass-mediei și combaterea corupției; întrucât încrederea în instituțiile statului trebuie restabilită;

M.  întrucât, potrivit Consiliului Europei, abuzurile și crimele comise împotriva jurnaliștilor au un impact profund descurajator asupra libertății de exprimare și amplifică fenomenul de autocenzură;

N.  întrucât Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției a relatat că anumite informații cu caracter personal care îl priveau pe Ján Kuciak ar fi putut fi divulgate în urma câtorva cereri de acces la informații depuse de acesta pe lângă autoritățile statului slovac; întrucât el a depus o plângere penală la parchet după ce a fost amenințat de un om de afaceri slovac și, ulterior, a declarat că, la 44 de zile după depunerea plângerii, dosarul nu fusese încă atribuit unui agent de poliție și a fost închis fără audierea martorilor;

O.  întrucât protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, inclusiv a denunțătorilor, variază între statele membre, iar în majoritatea nu se oferă o protecție eficace împotriva represaliilor, a acuzațiilor de calomniere, a amenințărilor, a proceselor intimidante sau a altor consecințe negative; întrucât protecția neadecvată oferită jurnaliștilor de unele state membre, precum și ostilitatea crescândă față de aceștia afișată de unele personalități publice le subminează substanțial libertățile fundamentale;

P.  întrucât Raportul de țară pe 2016 privind Slovacia al Instrumentului de monitorizare a pluralismului mass-mediei a identificat un nivel ridicat de risc în ceea ce privește independența politică, în primul rând deoarece mass-media locală este finanțată, și adesea deținută în mod indirect, de municipalități, fiind expusă unor posibile presiuni politice; întrucât raportul menționează, de asemenea, garanțiile existente pentru protecția surselor jurnalistice, cum ar fi controlul jurisdicțional și definițiile juridice;

Q.  întrucât, potrivit clasamentului mondial al libertății presei pentru 2017 realizat de Reporteri fără Frontiere, defăimarea este pedepsită în Slovacia cu până la opt ani de închisoare, cea mai severă pedeapsă pentru acest delict în UE; întrucât Slovacia ocupă totuși al 17-lea loc în acest clasament;

R.  întrucât Secretarul General al organizației Reporteri fără Frontiere, aflat în vizită la Bratislava, la 2 martie 2018, a deplâns „atmosfera îngrozitoare pentru jurnaliști” susținută și chiar creată în anumite state membre de numeroși politicieni europeni, inclusiv de lideri guvernamentali;

S.  întrucât începând cu 2007 au fost raportate mai multe atacuri asupra jurnaliștilor slovaci și doi jurnaliști sunt încă dispăruți;

T.  întrucât, potrivit Forumului Economic Mondial (2017), Slovacia ocupă locul 117 între cele 137 de țări analizate din perspectiva corupției; întrucât numărul urmăririlor penale pentru cazuri de corupție a scăzut în mod considerabil; întrucât raportul de țară pe 2018 privind Slovacia din cadrul semestrului european declară că nu s-au realizat progrese în intensificarea luptei împotriva corupției;

U.  întrucât Parlamentul a organizat o misiune de informare în Slovacia în perioada 7-9 martie 2018, compusă din membri ai Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și ai Comisiei pentru control bugetar (CONT);

V.  întrucât raportul misiunii delegației Parlamentului a inclus îngrijorările grave ale reprezentanților ONG-urilor, în special în ceea ce privește posibilele conflicte de interese, cum ar fi cele dintre Parchetul General și organele care ar trebui să controleze activitatea acestuia și dintre ministrul de interne și șeful poliției; întrucât, în plus, selectarea procurorilor de rang înalt a fost descrisă ca foarte politizată, fiind criticată lipsa unui organism independent cu competența de a examina plângerile împotriva poliției; întrucât caracterul adecvat al protecției libertății presei și transparența structurii de proprietate a mass-mediei au fost puse sub semnul întrebării;

W.  întrucât, atunci când Oficiul Suprem de Audit slovac a desfășurat un exercițiu ce acoperea toate autoritățile de gestionare a fondurilor UE și autoritățile intermediare, s-au descoperit probleme doar în cazul Agenției slovace de Plăți pentru Agricultură (APA); întrucât Oficiul de Audit slovac a transmis concluziile sale Procurorului General slovac și Agenției Naționale de Combatere a Criminalității,

1.  condamnă ferm asasinarea jurnalistului de investigație slovac, Ján Kuciak, și a partenerei sale, Martina Kušnírová;

2.  este alarmat de faptul că acesta reprezintă al doilea atac fatal asupra unui jurnalist în UE în ultimele șase luni, după ce jurnalista Caruana Galizia Daphne a fost asasinată în Malta la 16 octombrie 2017;

3.  invită autoritățile slovace să mobilizeze toate resursele necesare pentru a asigura o anchetă cuprinzătoare, amănunțită și independentă privind asasinarea lui Ján Kuciak și a Martinei Kušnírová, care să îi aducă pe cei responsabili în fața justiției; salută intenția autorităților slovace de a colabora pe deplin cu autoritățile internaționale de aplicare a legii și cu Direcția italiană de investigații antimafia (DIA) pe parcursul anchetelor; recomandă cu tărie crearea unei echipe comune de anchetă condusă și de Europol, căreia să i se permită un acces deplin la dosarul cauzei;

4.  îl invită pe Procurorul General slovac să analizeze din nou plângerea penală depusă de către Ján Kuciak după ce a fost amenințat și să examineze relatările referitoare la divulgarea de informații cu caracter personal după ce acesta a depus mai multe cereri de acces la informații pe lângă autoritățile slovace;

5.  îndeamnă autoritățile slovace să asigure protecția jurnaliștilor de investigație împotriva oricăror forme de intimidare, acuzații de calomniere, amenințări sau atacuri fizice și să ia măsuri eficace pentru protejarea celor care își exercită dreptul la libertatea de exprimare împotriva atacurilor ce vizează să îi reducă la tăcere;

6.  recunoaște rolul esențial pe care îl pot juca jurnaliștii de investigație în calitate de gardieni ai democrației și ai statului de drept; condamnă observațiile jignitoare ale politicienilor UE la adresa jurnaliștilor; observă că un nivel maxim de protecție a jurnaliștilor de investigație și a denunțătorilor este în interesul vital al societății în ansamblu; încurajează atât Comisia, cât și statele membre să prezinte propuneri legislative sau fără caracter legislativ pentru protecția jurnaliștilor din UE, care, în mod regulat, fac obiectul unor procese ce vizează să le cenzureze activitatea sau să îi intimideze, inclusiv reguli la nivel european de combatere a acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice;

7.  invită Comisia să protejeze, să promoveze și să aplice valorile consacrate în Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și în PIDCP, și, în acest context, să monitorizeze și să abordeze provocările la adresa libertății și pluralismului mass-mediei în întreaga UE, cu respectarea principiului subsidiarității; invită Comisia să mențină Parlamentul pe deplin informat cu privire la acțiunile întreprinse;

8.  atrage atenția asupra faptului că denunțătorii s-au dovedit a fi o resursă esențială pentru jurnalismul de investigație și pentru o presă independentă și că garantarea confidențialității surselor este esențială pentru libertatea presei; subliniază, prin urmare, că denunțătorii contribuie la democrație, la transparența politicilor și a economiei, precum și la informarea publicului; invită autoritățile slovace și toate statele membre să se asigure că siguranța personală și mijloacele de subzistență ale jurnaliștilor de investigație și ale denunțătorilor sunt protejate; solicită Comisiei să propună o directivă UE eficace, cuprinzătoare și orizontală privind protecția denunțătorilor, dând curs în integralitate recomandărilor Consiliului Europei și rezoluțiilor Parlamentului din 14 februarie 2017(6) și 24 octombrie 2017;

9.  invită Comisia să creeze un sistem de sprijin financiar permanent, dotat cu buget propriu, prin realocarea resurselor existente în sprijinul unui jurnalism de investigație independent;

10.  solicită Conferinței președinților să prezinte o propunere privind modul în care Parlamentul ar putea să onoreze activitatea jurnaliștilor Daphne Caruana Galizia și Ján Kuciak, precum și să ia în considerare redenumirea stagiului Parlamentului pentru jurnaliști după Ján Kuciak;

11.  constată că Raportul pe 2016 privind pluralismul mass-mediei elaborat de Centrul pentru pluralism și libertate în mass-media (CMPF) identifică un risc mediu spre ridicat de concentrare orizontală a proprietății asupra mass-mediei în Slovacia; consideră că pluralismul mass-mediei într-o serie de state membre este amenințat de controlul exercitat asupra mass-mediei de organe politice sau persoane fizice ori de anumite organizații comerciale; subliniază că, în mod general, guvernele nu ar trebui să abuzeze de poziția lor prin influențarea mass-mediei; recomandă includerea unor informații mai detaliate privind proprietatea asupra mass-mediei în cadrul rapoartelor anuale de monitorizare a pluralismului mediatic;

12.  salută inițiativa „Jurnalism de investigație pentru UE” (IJ4EU), al cărei scop este de a încuraja și consolida colaborarea transfrontalieră dintre jurnaliștii de investigație din UE;

13.  este preocupat de acuzațiile de corupție, utilizare necorespunzătoare a fondurilor UE, abuz de putere și conflicte de interese din Slovacia, aceste cazuri putând provoca deteriorarea democrației; invită autoritățile slovace de supraveghere și judiciare, precum și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) să investigheze toate presupusele nereguli și fraude, inclusiv fraudele de tip „carusel” privind TVA-ul și cele legate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de alte fonduri structurale;

14.  observă că Oficiul Suprem de Audit slovac a publicat trei rapoarte critice cu privire la APA; solicită autorităților slovace să asigure investigarea minuțioasă a constatărilor Oficiului Suprem de Audit; invită Curtea de Conturi Europeană să efectueze o anchetă și să publice un raport special privind plățile agricole în Slovacia;

15.  încurajează Comisia specială a Parlamentului privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale să evalueze acuzațiile de fraudă în domeniul TVA, de spălare de bani și de folosire necorespunzătoare a fondurilor europene, precum și caracterul adecvat al normelor naționale privind confiscarea bunurilor în urma activităților infracționale în acest context, în special în ceea ce privește activitatea lui Ján Kuciak și a altor jurnaliști de investigație;

16.  invită Consiliul să colaboreze cu statele membre participante în vederea înființării Parchetului European cât mai curând posibil, pentru o acțiune coordonată împotriva fraudei în UE și a altor infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii;

17.  își exprimă preocuparea în legătură cu constatările raportului elaborat de Comisia sa pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și de Comisia sa pentru control bugetar în urma misiunii lor de informare în Slovacia, care menționează faptul că selectarea procurorilor de rang înalt este considerată foarte politizată și că au existat o serie de acuzații de corupție împotriva unor înalți funcționari ce nu au dus la o anchetă adecvată; invită autoritățile slovace să consolideze imparțialitatea serviciilor de aplicare a legii;

18.  își reiterează regretul cu privire la decizia Comisiei de a nu publica Raportul UE privind combaterea corupției în 2017 și invită Comisia să își reia exercițiul anual de monitorizare a luptei împotriva corupției în toate statele membre, fără întârziere; invită Comisia să dezvolte un sistem de indicatori stricți și de criterii uniforme ușor aplicabile, pentru a măsura nivelul corupției din statele membre și a evalua politicile anticorupție ale acestora, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 8 martie 2016 referitoare la raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE(7);

19.  subliniază că este de importanță fundamentală să se asigure respectarea deplină a valorilor europene comune enumerate la articolul 2 din TUE și să se garanteze drepturile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

20.  solicită ferm un proces regulat de monitorizare și de dialog cu participarea tuturor statelor membre, în scopul protejării valorilor de bază ale UE, și anume democrația, drepturile fundamentale și statul de drept, proces care să implice Consiliul, Comisia și Parlamentul, astfel cum s-a propus în Rezoluția Parlamentului din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (Pactul pentru DSF)(8);

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Președintelui Republicii Slovace.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0402.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0409.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0438.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0403.

(5)

A se vedea: https://rsf.org/en/journalists-killed

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0022.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0071.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0409.

Ultima actualizare: 13 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate