Procedure : 2018/2618(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0187/2018

Indgivne tekster :

B8-0187/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0106

HENSTILLING TIL AFGØRELSE
PDF 251kWORD 51k
11.4.2018
PE618.435v01-00
 
B8-0187/2018

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6


om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… af 5. marts 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))


Retsudvalget
Ansvarligt medlem: Jens Rohde

Henstilling til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… af 5. marts 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))  
B8‑0187/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2018)01231),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 23. marts 2018, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 27. marts 2018 fra Retsudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker(1), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre)(2) og efterfølgende kodificeret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker(3),

–  der henviser til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1431 af 18. maj 2017 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker(4), som er blevet ændret med ajourførte henvisninger til forordning (EU) 2017/1001,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Retsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 207/2009 blev kodificeret ved forordning (EU) 2017/1001;

B.  der henviser til, at henvisningerne i en delegeret forordning bør afspejle den omnummerering af artikler, der følger af en kodificering af den grundlæggende retsakt;

C.  der henviser til, at delegeret forordning (EU) 2017/1430 af 18. maj 2017 om supplerende bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96(5) derfor bør ophæves og dens bestemmelser indføjes, med ajourførte henvisninger til forordning (EU) 2017/1001, i den ændrede gennemførelsesforordning;

D.  der henviser til, at den delegerede forordning derfor ikke indeholder nogen indholdsmæssige ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/1430;

E.  der henviser til, at en hurtig offentliggørelse af den ændrede delegerede forordning i Den Europæiske Unions Tidende vil muliggøre en tidlig anvendelsesdato og sikre kontinuiteten af den overgangsordning, der er omhandlet i de afsluttende bestemmelser i den ændrede delegerede forordning;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1.

(2)

EUT L 341 af 24.12.2015, s. 21.

(3)

EUT L 154 af 16.6.2017, s. 1.

(4)

EUT L 205 af 8.8.2017, s. 39.

(5)

EUT L 205 af 8.8.2017, s. 1.

Seneste opdatering: 13. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik