Procedură : 2018/2618(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0187/2018

Texte depuse :

B8-0187/2018

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0106

RECOMANDARE DE DECIZIE
PDF 315kWORD 49k
11.4.2018
PE618.435v01-00
 
B8-0187/2018

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


de a nu ridica nicio obiecție față de Regulamentul delegat (UE) …/… al Comisiei din 5.3.2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))


Comisia pentru afaceri juridice
Deputat responsabil: Jens Rohde

Proiect de decizie a Parlamentului de a nu ridica nicio obiecție față de Regulamentul delegat (UE) …/… al Comisiei din 5 martie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))  
B8‑0187/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)01231),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 23 martie 2018 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 27 martie 2018,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul nr. (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară(1), modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)(2) și apoi codificat ca Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1431 din 18 mai 2017 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene(4), modificat cu referințe actualizate la Regulamentul (UE) 2017/1001,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri juridice,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 207/2008 a fost codificat ca Regulamentul (UE) nr. 2017/1001;

B.  întrucât trimiterile conținute într-un regulament delegat ar trebui să reflecte renumerotarea articolelor care rezultă dintr-o codificare a actului de bază;

C.  întrucât Regulamentul (UE) 2017/1430 din 18 mai 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2868/95 și (CE) nr. 216/96(5) ale Comisiei ar trebui așadar abrogat, iar dispozițiile regulamentului delegat respectiv ar trebui introduse, cu referințe actualizate la Regulamentul (UE) 2017/1001, în versiunea modificată a regulamentului delegat;

D.  întrucât regulamentul delegat nu aduce, prin urmare, nicio modificare de fond la Regulamentul (UE) 2017/1430;

E.  întrucât publicarea rapidă a regulamentului delegat modificat în Jurnalul Oficial ar permite o dată de aplicare timpurie și ar asigura continuitatea funcționării regimului de tranziție prevăzut în dispozițiile finale ale regulamentului delegat modificat;

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 78, 24.3.2009, p. 1.

(2)

JO L 341, 24.12.2015, p. 21.

(3)

JO L 154, 16.6.2017, p. 1.

(4)

JO L 205, 8.8.2017, p. 39.

(5)

JO L 205, 8.8.2017, p. 1.

Ultima actualizare: 13 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate