Процедура : 2017/2951(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0188/2018

Внесени текстове :

B8-0188/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0188

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 520kWORD 61k
13.4.2018
PE618.440v01-00
 
B8-0188/2018

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8‑0011/2018 и B8‑0012/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP))


Ренате Зомер, Елена Джентиле, Болеслав Г. Пеха, Гезине Майснер, Катержина Конечна, Марко Афронте, Мирей Д’Орнано от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Резолюция на Европейския парламент относно обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP))  
B8‑0188/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно „Имунизациите в детска възраст: успехи и предизвикателства, свързани с имунизациите в детска възраст в Европа, и перспективи“, приети от министрите на здравеопазването на държавите – членки на ЕС, на 6 юни 2011 г.(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 1 декември 2014 г. относно ваксинирането като ефективен инструмент в областта на общественото здравеопазване,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2017 г., озаглавено „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност“,

–  като взе предвид глобалния план за действие на Световната здравна организация (СЗО) в областта на ваксините (GVAP), приет от 194-те държави – членки на Световната здравна асамблея, през май 2012 г.,

–  като взе предвид резолюция 68.6 на СЗО, приета от 194-те държави – членки на Световната здравна асамблея, на 26 май 2015 г.,

–  като взе предвид Европейския план за действие на СЗО в областта на ваксините за периода 2015 – 2020 г., приет на 18 септември 2014 г.,

–  като взе предвид техническия доклад от 27 април 2017 г. на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) относно „Системи за информация относно имунизациите в ЕС и ЕИП“,

–  като взе предвид техническия доклад на ECDC от 14 юни 2017 г., озаглавен „Предотвратими с ваксини заболявания и имунизация: основни компетенции“,

–  като взе предвид политическата декларация на срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН, проведена на 21 септември 2016 г. в Ню Йорк, относно антимикробната резистентност,

–  като взе предвид доклада на Световната банка от март 2017 г. , озаглавен „Резистентни към лекарствените средства инфекции: заплаха за нашето икономическо бъдеще“,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 декември 2009 г. относно ваксинирането срещу сезонен грип(2),

–  като взе предвид увеличаващия се междуконтинентален превоз на пътници,

–  като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (O-000008/2018 – B8‑0011/2018 и O-000009/2018 – B8‑0012/2018),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през декември 2010 г. световните лидери в областта на здравеопазването поеха ангажимент за гарантиране на откриването, разработването и доставката по света на животоспасяващи ваксини, особено за най-бедните страни, като обявиха следващите 10 години (2011—2020 г.) за „Десетилетие на ваксините“;

Б.  като има предвид, че разходите за пълен комплект ваксини за едно дете, дори при най-ниски цени в световен план, са нараснали с фактор 68 между 2001 и 2014 г.; като има предвид, че това увеличение на цените е неоправдано и несъвместимо с Целта за устойчиво развитие за осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието на всички възрасти;

В.  като има предвид, че в рамките на ЕС и на Европейското икономическо пространство (ЕИП) държавите се различават значително по отношение на препоръчителните ваксини и организацията на здравните услуги;

Г.  като има предвид, че всички държави – членки на ЕС, са подкрепили Европейския план за действие на СЗО в областта на ваксините за периода 2015 – 2020 г.;

Д.  като има предвид, че насърчаването на високи равнища на ваксиниране предпазва гражданите от заразяване с предотвратими с ваксини заболявания, които имат пандемичен характер в държави с ниски проценти на ваксинации и имунизации;

Е.  като има предвид, че според глобално проучване, осъществено от проекта „Доверие във ваксините“, европейският регион е с най-голям брой отрицателни реакции по отношение на мнението за значението на ваксините и тяхната безопасност и ефективност, което води до най-високата степен на обществени колебания относно ваксините сред населението(3);

Ж.  като има предвид, че намаляването на равнищата на ваксинация в Европа доведе до големи огнища на зараза от морбили и свързаните с тях смъртни случаи в няколко европейски държави;

З.  като има предвид, че въз основа на подхода „Едно здраве“ различни държави членки определят ваксинирането на селскостопанските и домашните животни като важна мярка, както за предотвратяване на появата на огнища на трансгранични болести по животните, така и за ограничаване на риска от по-нататъшно разпространение на заразата, и са го въвели, включително срещу инфекции от Coxiella burnetii и други бактериални и вирусни болести, които също представляват опасност за общественото здраве;

И.  като има предвид, че в периода от 2008 до 2015 г. в Европа са регистрирани 215 000 случая на предотвратими с ваксини заболявания, с изключение на грипа(4);

1.  признава потенциалната роля, която могат да играят ваксините в борбата с антимикробната резистентност (АМР), като проучванията в тази насока следва да продължат;

2.  признава потенциалната роля, която могат да играят ваксините в намаляването на необходимостта от антибиотици, като по този начин спомагат за ограничаване на разпространението на антимикробната резистентност (АМР), като проучванията в тази насока следва да продължат; подчертава обаче, че спешното намаляване на прекомерното и неправилното използване на антибиотици, и на неволното излагане на антибиотици трябва да остане основен приоритет;

3.  отбелязва, че ваксинацията предотвратява приблизително 2,5 милиона смъртни случая годишно в целия свят и намалява разходите за специфично лечение на заболяванията, включително антимикробно лечение;

4.  приветства факта, че въвеждането на широкомащабни предпазни ваксинации в Европа значително е допринесло за премахването или намаляването на честотата на редица заразни болести; изразява при все това загриженост във връзка с тревожното явление на обществените колебания относно ваксините, както и във връзка с липсата на национални препоръки, за да се отчете застаряването на населението, и призовава за по-голяма прозрачност в производството на ваксини и за мерки, за да се вдъхне увереност на европейските граждани;

5.  изтъква, че ваксините са подложени на щателна проверка посредством няколко фази на изпитвания преди предварителния подбор от СЗО и одобрението от Европейската агенция по лекарствата (EMA), и са редовно предмет на последваща оценка; подчертава, че изследователите трябва да декларират всички конфликти на интереси;

6.  предлага изследователите в положение на конфликт на интереси да бъдат изключвани от оценяващите комисии; призовава за премахване на поверителността на обсъжданията на оценяващата комисия на ЕМА; предлага да бъдат публично достояние научните и клиничните данни, които са в основата на заключенията на оценяващата комисия, чиято анонимност е гарантирана предварително;

7.  припомня, че в Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) се посочва, че имунизацията чрез ваксинация е рентабилна мярка в сферата на общественото здравеопазване за борба с антимикробната резистентност(5);

8.  приветства активното ангажиране на Комисията по въпроса за ваксинациите и включването на инициатива за ваксинации в работната програма на Комисията за 2018 г.; приветства публикуването на пътна карта за препоръка на Съвета относно засилване на сътрудничеството в борбата с болести, предотвратими с ваксини;

9.  изразява подкрепа за факта, че в плана за действие относно АМР Комисията обявява, че ще предостави стимули за увеличаване на прилагането на диагностика, алтернативи на антимикробните средства и ваксини(6);

10.  приветства предстоящото начало на съвместно действие, съфинансирано от Здравната програма на ЕС, насочено към увеличаване на обхвата на ваксинирането;

11.  призовава държавите членки и Комисията да засилят правното основание за имунизационния обхват; посочва, че съгласно цел 1 от Европейския план за действие в областта на ваксините за периода 2015—2020 г. въвеждането и прилагането на подходяща законодателна рамка е от основно значение за определяне на националните приоритети и за предприемане на реални стъпки за устойчив ангажимент за имунизация;

12.  твърдо подкрепя споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки, което предоставя на държавите членки и на Комисията рамка за общи поръчки на ваксини, като по този начин се обединява покупателната способност на държавите членки, за да се гарантира, че пандемични и други ваксини са на разположение в достатъчни количества, за да се осигури достъпът до ваксини, както и че всички участващи държави членки се третират по еднакъв начин;

13.  приветства факта, че 24 държави членки подписаха споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки, което означава, че то обхваща 447,8 милиона от всички 508,2 милиона граждани на ЕС; призовава държавите членки, които все още не са подписали споразумението, да го направят, за да се гарантира, че всички граждани на ЕС са обхванати от него;

14.  припомня важността на прозрачността в процеса на изграждане и поддържане на общественото доверие в лекарствените продукти;

15.  припомня важността на Регламента за клиничните изпитвания(7) за стимулирането и улесняването на научните изследвания в областта на новите ваксини и за гарантиране на прозрачността на резултатите от клиничните изпитвания; призовава Комисията и ЕМА да приложат Регламента за клиничните изпитвания без по-нататъшно забавяне, по-специално чрез създаването на европейския портал и база данни (EUPD), чието изпълнение беше предмет на значителни закъснения от над две години; освен това призовава всички участващи страни да гарантират, че текущият процес на преместване на ЕМА от Лондон няма да причини допълнителни смущения или забавяне на работата на агенцията;

16.  призовава държавите членки да гарантират, че всички здравни работници са в достатъчна степен самите те ваксинирани; призовава Комисията да обърне внимание на нивото на ваксиниране на здравните работници в своето предложение за препоръка на Съвета относно засилено сътрудничество срещу болести, предотвратими с ваксини;

17.  счита за добра стъпка инициативата на Комисията за предложение за препоръка на Съвета относно засилено сътрудничество срещу болести, предотвратими с ваксини, която се очаква да бъде представена през второто тримесечие на 2018 г. и цели да се окаже подкрепа на държавите членки в изпълнението на програмите за ваксинации, в намаляването на обществените колебания относно ваксините, в засилването на доставките на ваксини и в подобряването на обхвата на ваксинирането като цяло; призовава Комисията и Съвета да вземат предвид позицията на Парламента при изготвянето на препоръките;

18.  отбелязва със загриженост, че епидемиологичните данни относно настоящото положение на ваксинирането в държавите членки показват сериозни пропуски при приемането на ваксини и недостатъчен обхват на ваксинациите, необходими за осигуряване на подходяща защита; изразява загриженост, че нарастващите и широко разпространени обществени колебания по отношение на ваксините се превърнаха в обезпокоително явление поради множеството последици, свързани със здравето, които то причинява в държавите членки; призовава държавите членки, предвид ползата от ваксинирането като инструмент за превенция, да гарантират, че обхватът на ваксинирането е разширен извън ваксините в ранна детска възраст и че всички групи от населението могат да бъдат включени в подход за ваксиниране през целия живот;

19.  подчертава, че намаляването на общественото доверие към ваксинирането в световен мащаб е причина за безпокойство и голямо предизвикателство за експертите в областта на общественото здраве; отбелязва, че поради обществените колебания относно ваксините понастоящем Европа е изправена пред предотвратими огнища на зараза от морбили в няколко страни; призовава Комисията да продължи да засилва подкрепата си за националните усилия за ваксиниране, насочени към увеличаване на обхвата на ваксинирането;

20.  подчертава, че по-голямата прозрачност в процеса на оценяване на ваксините и техните адюванти, както и финансирането на независими програми за научни изследвания относно евентуалните им странични ефекти, биха допринесли за възстановяване на доверието във ваксинирането;

21.  призовава Комисията и държавите членки да укрепят инфраструктурата за събиране на данни за целите на проследяването на щамовете на заразните болести и действителното въздействие на ваксините с цел подпомагане на изпълнението на програмите за имунизация;

22.  изразява загриженост във връзка с големите вариации по отношение на ваксините, които се препоръчват, предоставят и/или изискват от различните държави членки; изразява също загриженост, че тези вариации по отношение на обхвата на ваксинирането изострят неравнопоставеността в здравеопазването между държавите членки и подкопават усилията за намаляване и премахване на предотвратими заболявания;

23.  осъжда разпространението на ненадеждна, подвеждаща и ненаучна информация относно ваксинирането, утежнено от медийни противоречия, търсене на сензации в медиите и некачествена журналистика; призовава държавите членки и Комисията да предприемат ефективни мерки срещу разпространението на такава погрешна информация, допълнително да разработят разяснителни и информационни кампании, насочени към възстановяване на доверието във ваксините, и да насърчават образованието и диалога, особено за родителите, включително създаването на Европейска платформа за увеличаване на обхвата на ваксинирането и предотвратяване на ефективността на подвеждащата информация;

24.  подчертава необходимостта да се предоставя на гражданите приобщаваща, фактическа и научно обоснована информация; призовава Комисията и държавите членки да улесняват диалога със заинтересованите страни от гражданското общество, движенията на местно равнище, академичните среди, медиите и националните здравни органи, за да се борят с ненадеждната, подвеждаща и ненаучна информация относно ваксинирането;

25.  изразява безпокойство относно ограничения бюджет, определен специално за ваксинации в някои държави членки, както и относно високите цени и значителните различия в цените на някои животоспасяващи ваксини, които рискуват допълнително да изострят съществуващата неравнопоставеност в здравеопазването; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да приложат във възможно най-кратък срок мерките, за които се призовава в неговата резолюция от 2 март 2017 г. относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти(8), като същевременно подчертава, че ваксинирането е една от най-ефективните от гледна точка на разходите интервенции в общественото здравеопазване за системите на здравеопазването в дългосрочен план;

26.  изразява загриженост, че високите цени на ваксините засягат непропорционално държавите с ниски и средни доходи, в т.ч. държавите, които губят донорската подкрепа, получавана допреди това от Световния алианс за ваксини и имунизации (Gavi); призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки, за да подпомогнат улесняването на достъпа до ваксини в засегнатите държави;

27.  приветства обнадеждаващия напредък, постигнат в борбата срещу болестите и раковите заболявания, свързани с човешкия папиломен вирус (HPV), благодарение на програмите за ваксиниране срещу HPV вирус; призовава държавите членки да доразвият тези програми и да проучат начини за увеличаване на дела на ваксинираните и за предотвратяване на други форми на рак, например чрез включване на момчетата в програмите за ваксинация;

28.  счита, че предоставянето на ваксинационен скрининг и услуги за ваксинация на мигрантите и бежанците, влизащи в държавите от ЕС, е от решаващо значение; призовава Комисията и държавите членки да установят конкретните дейности по ваксинация, които се прилагат за мигрантите и бежанците, които влизат в държави от ЕС, и да работят енергично за преодоляване на установените пропуски;

29.  изразява загриженост във връзка с недостига на ваксини и призовава Комисията и държавите членки да разработят решения за увеличаване на наличността и доставката на ваксини, включително договорености за складиране на ваксини;

30.  призовава държавите членки и Комисията да насърчават кампании за повишаване на осведомеността сред медицинските специалисти, предоставящи ваксинации, които да подчертават тяхното задължение, морално и етично, за защита на общественото здраве чрез предоставяне на пациентите (или на техните законни настойници) на достатъчно информация за ваксините, така че те да могат да вземат информирано решение;

31.  изтъква, че здравните специалисти са крайъгълният камък на общественото приемане на ваксинирането и техните препоръки са цитирани последователно като основна причина за ваксинация(9);

32.  призовава Комисията и държавите членки да разработят всеобхватен план за действие на ЕС, с който да се повдигне социалният проблем на обществените колебания относно ваксините, да се засилят ангажиментите на държавите членки за имунизирането като приоритетна мярка за обществено здравеопазване, включително приоритетните и специфичните за всеки регион действия, като се вземат предвид също различните обстоятелства и специфичните предизвикателства, пред които са изправени държавите членки;

33.  призовава Комисията да улесни установяването на по-хармонизиран и по-добре съгласуван график за ваксиниране в целия ЕС, да споделя най-добри практики, да проучи, заедно с държавите членки, възможностите за създаване на платформа на ЕС за мониторинг на безопасността и ефективността на ваксините, да гарантира равномерен обхват на ваксинирането в Европа, да намали неравнопоставеността в здравеопазването и да спомогне за повишаване на доверието и увереността в програмите за ваксинация и ваксините; призовава Комисията да създаде целенасочени ваксинационни инициативи, като например „Европейски ден на противогрипната ваксинация“, който би могъл да се използва всяка година за започване на кампанията за ваксинация в съответствие с целта за 75% обхват, установена в препоръките на Съвета относно сезонния грип;

34.  призовава Комисията и държавите членки да приемат конкретни мерки, свързани с „Едно здраве“, за увеличаване на равнищата на ваксинация както при хората, така и при необходимост при животните, с помощта на финансови и политически стимули, и по този начин да се борят с инфекциозните заболявания и също с резистентността към антибиотици по по-ефективен от гледна точка на разходите начин, наред с другото, в контекста на бъдещата обща селскостопанска политика след 2020 г.;

35.  призовава държавите членки своевременно да предоставят на Комисията, ECDC и СЗО данни за ваксинациите и заболяванията, които могат да бъдат предотвратени с ваксини;

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, Световната здравна организация и правителствата на държавите членки.

(1)

OВ C 202, 8.7.2011 г., стp. 4.

(2)

ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 71.

(3)

Larson, Heidi J. et al. (2016), ‘The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey’ („Положението с доверието във ваксините през 2016 г.: глобални констатации от проучване в 67 държави“), EBioMedicine; том 12, 2016 г., стр. 295‑301.

(4)

Съвет по външни отношения, „Карти на огнищата на предотвратимите с ваксини заболявания“, 2015 г.

(5)

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР), стр. 10.

(6)

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР), стр. 12.

(7)

Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО, ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 1.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2017)0061.

(9)

Leask J., Kinnersley P., Jackson C., Cheater F., Bedford H., Rowles G., ‘Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals’ („Общуването с родителите на тема ваксиниране: рамка за здравни специалисти“), BMC Pediatrics, 2012 г., том 12, стр.12-154.

Последно осъвременяване: 18 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност