Πρόταση ψηφίσματος - B8-0188/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0188/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη

13.4.2018 - (2017/2951(RSP))

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0011/2018 and B8‑0012/2018
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D’Ornano εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2017/2951(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0188/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0188/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0188/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη

(2017/2951(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανοσοποίηση στην παιδική ηλικία – επιτυχίες και προκλήσεις της ανοσοποίησης στην παιδική ηλικία στην Ευρώπη και μελλοντική πορεία, τα οποία ενέκριναν οι υπουργοί Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ στις 6 Ιουνίου 2011[1],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον εμβολιασμό ως αποτελεσματικό μέσο για τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”»,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα εμβόλια, το οποίο ενέκριναν τα 194 κράτη μέλη της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Μάιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 68.6 του ΠΟΥ, το οποίο ενέκριναν τα 194 κράτη μέλη της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας στις 26 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για τα εμβόλια για την περίοδο 2015-2020, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στις 27 Απριλίου 2017 με θέμα «Πληροφοριακά συστήματα για την ανοσοποίηση στην ΕΕ και στον ΕΟΧ»,

–  έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση που δημοσίευσε το ECDC στις 14 Ιουνίου 2017 με θέμα «Νόσοι που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ανοσοποίηση: βασικές ικανότητες»,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη, σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα τον Μάρτιο του 2017 με θέμα «Ανθεκτικές λοιμώξεις: απειλή για το οικονομικό μας μέλλον»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τον εμβολιασμό για την εποχική γρίπη[2],

–  έχοντας υπόψη την αυξανόμενη ροή διηπειρωτικών ταξιδιωτών,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή σχετικά με την επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (O-000008/2018 – B8‑0011/2018 και O-000009/2018 – B8‑0012/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2010 οι παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα της υγείας δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν την ανακάλυψη, ανάπτυξη και παράδοση σε παγκόσμιο επίπεδο σωτήριων εμβολίων, ιδίως στις φτωχότερες χώρες, και ανακήρυξαν τα ακόλουθα δέκα έτη (2011-2020) «δεκαετία των εμβολίων»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος ενός πλήρους πακέτου εμβολιασμού για ένα παιδί, ακόμη και στις χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές, αυξήθηκε με συντελεστή 68 το 2014 σε σύγκριση με το 2001· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη αύξηση είναι αδικαιολόγητη και ασύμβατη με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη διασφάλιση μιας ζωής με υγεία και την προαγωγή της ευημερίας σε όλες τις ηλικίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σημειώνονται σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα συνιστώμενα εμβόλια και την οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εγκρίνει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για τα εμβόλια για την περίοδο 2015-2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού προστατεύει τους πολίτες από νόσους που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, οι οποίες είναι πανδημικές σε χώρες με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και ανοσοποίησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από το Vaccine Confidence Project, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό αρνητικών αντιδράσεων όσον αφορά τη συνειδητοποίηση της σημασίας των εμβολίων, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους, γεγονός που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό επιφυλακτικότητας του πληθυσμού απέναντι στον εμβολιασμό[3]·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη έχει οδηγήσει σε σοβαρά κρούσματα ιλαράς, και ως εκ τούτου σε θανάτους, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», θεωρούν ότι ο εμβολιασμός των ζώων εκτροφής και των κατοικίδιων ζώων αποτελεί σημαντικό μέτρο τόσο για να προληφθούν επιδημικές εξάρσεις διασυνοριακών ζωονόσων όσο και για να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης, και ότι τον χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση μολύνσεων που προκαλούνται από το παθογόνο Coxiella burnetii και άλλων μικροβιακών ή ιογενών νόσων οι οποίες θέτουν επίσης σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο 2008-2015 σημειώθηκαν στην Ευρώπη 215.000 κρούσματα νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιρουμένης της γρίπης[4]·

1.  αναγνωρίζει τον ρόλο που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαδραματίσουν τα εμβόλια στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, ο οποίος θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω·

2.  αναγνωρίζει τον ρόλο που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαδραματίσουν τα εμβόλια στη μείωση της ανάγκης για αντιβιοτικά, και έτσι να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής, ο οποίος θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω· τονίζει, ωστόσο, ότι η κατεπείγουσα μείωση της υπερβολικής χρήσης και της κατάχρησης των αντιβιοτικών, καθώς και της ακούσιας έκθεσης σε αυτά, θα πρέπει να παραμείνει υψηλή προτεραιότητα·

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο και μειώνει το κόστος αγωγών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών αγωγών·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι η χορήγηση προφυλακτικών εμβολίων σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη έχει συμβάλει σημαντικά στην εξάλειψη ή τον περιορισμό πολλών λοιμωδών νοσημάτων· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για το ανησυχητικό φαινόμενο της επιφυλακτικότητας ως προς τον εμβολιασμό, καθώς και για την έλλειψη εθνικών συστάσεων που να λαμβάνουν υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού, και ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την παραγωγή των εμβολίων και τη λήψη μέτρων, ούτως ώστε να καθησυχαστούν οι ευρωπαίοι πολίτες·

5.  επισημαίνει ότι τα εμβόλια υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους μέσω δοκιμών πολλαπλών σταδίων προτού προεπιλεγούν από τον ΠΟΥ και εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), ενώ επαναξιολογούνται τακτικά· επισημαίνει ότι οι ερευνητές πρέπει να δηλώνουν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων·

6.  προτείνει οι ερευνητές που έρχονται αντιμέτωποι με σύγκρουση συμφερόντων να απομακρύνονται από τις επιτροπές αξιολόγησης· ζητεί την άρση της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις διαβουλεύσεις της επιτροπής αξιολόγησης του ΕΜΑ· προτείνει να δημοσιοποιούνται τα επιστημονικά και κλινικά δεδομένα στα οποία στηρίζονται τα πορίσματα της επιτροπής και των οποίων ο ανώνυμος χαρακτήρας εξασφαλίζεται εκ των προτέρων·

7.  υπενθυμίζει ότι στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» επισημαίνεται ότι η ανοσοποίηση μέσω του εμβολιασμού είναι μια αποδοτική από πλευράς κόστους παρέμβαση υγείας στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής[5]·

8.  επικροτεί την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής στο ζήτημα του εμβολιασμού και τη συμπερίληψη πρωτοβουλίας για τον εμβολιασμό στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018· επικροτεί τη δημοσίευση του χάρτη πορείας για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό·

9.  εκφράζει τη στήριξή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της κατά της ΜΑ, όσον αφορά την παροχή κινήτρων για τη χρήση διαγνωστικών μέσων, εναλλακτικών λύσεων αντί αντιμικροβιακών, και εμβολίων[6]·

10.  επικροτεί την επικείμενη δρομολόγηση κοινής δράσης, συγχρηματοδοτούμενης από το ενωσιακό πρόγραμμα για την υγεία, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης·

11.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη νομική βάση για την εμβολιαστική κάλυψη· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον στόχο 1 του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τα εμβόλια για την περίοδο 2015-2020, η θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου είναι καίριας σημασίας για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων και για τη σαφή διαμόρφωση μιας βιώσιμης δέσμευσης όσον αφορά την ανοσοποίηση·

12.  υποστηρίζει ένθερμα τη συμφωνία κοινής προμήθειας, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ένα πλαίσιο για την από κοινού προμήθεια εμβολίων και επιτρέπει στα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν την αγοραστική τους δύναμη, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκών ποσοτήτων πανδημικών και άλλων εμβολίων, την πρόσβαση στα εμβόλια, καθώς και την ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών·

13.  επικροτεί το γεγονός ότι 24 κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη συμφωνία κοινής προμήθειας, που σημαίνει ότι η συμφωνία καλύπτει 447,8 εκατομμύρια από τα 508,2 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ· καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη συμφωνία να το πράξουν, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι καλύπτονται όλοι οι πολίτες της ΕΕ·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία της διαφάνειας στην οικοδόμηση και διατήρηση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στα φάρμακα·

15.  υπενθυμίζει τη σημασία του κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές[7] για την προώθηση και τη διευκόλυνση ερευνών για νέα εμβόλια, καθώς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών· καλεί την Ευρωπαϊκή και τον EMA να εφαρμόσουν τον κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές χωρίς άλλη καθυστέρηση, ιδίως με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης και βάσης δεδομένων (EUPD), η υλοποίηση της οποίας έχει καθυστερήσει σημαντικά επί δύο και πλέον έτη· καλεί επιπλέον όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι η τρέχουσα διαδικασία μετεγκατάστασης του EMA από το Λονδίνο δεν θα διαταράξει ή καθυστερήσει περαιτέρω το έργο του Οργανισμού·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι εμβολιάζονται επαρκώς όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης· καλεί την Επιτροπή να θέσει επί τάπητος τα ποσοστά εμβολιασμού των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στο πλαίσιο της πρότασής της για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία για την καταπολέμηση των νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό·

17.  πιστεύει ότι αποτελεί καλό βήμα η πρωτοβουλία της Επιτροπής όσον αφορά πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, η οποία πρόκειται να υποβληθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2018, με στόχο τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού, τη μείωση της επιφυλακτικότητας ως προς τον εμβολιασμό, την ενίσχυση της προμήθειας εμβολίων και τη συνολική βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη σύνταξη των συστάσεων·

18.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι στα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του εμβολιασμού στα κράτη μέλη σημειώνονται σημαντικά κενά όσον αφορά την αποδοχή των εμβολίων και χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης από εκείνα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη και ευρέως διαδεδομένη επιφυλακτικότητα ως προς τα εμβόλια έχει αναδειχθεί σε ανησυχητικό φαινόμενο, καθώς έχει ποικίλες επιπτώσεις στην υγεία σε επίπεδο κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη, δεδομένης της χρησιμότητας του εμβολιασμού ως προληπτικού εργαλείου, να μεριμνήσουν για την επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης πέραν της νηπιακής ηλικίας και για την ένταξη όλων των πληθυσμιακών ομάδων σε μια διά βίου προσέγγιση εμβολιασμού·

19.  υπογραμμίζει ότι η μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στον εμβολιασμό παγκοσμίως προκαλεί ανησυχία και αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας· επισημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται επί του παρόντος αντιμέτωπη με μολυσματικές εστίες ιλαράς σε ορισμένες χώρες, εξαιτίας της επιφυλακτικότητας ως προς τον εμβολιασμό· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της προς εθνικές προσπάθειες για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης·

20.  υπογραμμίζει ότι η αυξημένη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης των εμβολίων και των ανοσοενισχυτικών τους, καθώς και η χρηματοδότηση ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις πιθανές παρενέργειές τους, θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υποδομές συλλογής δεδομένων, ούτως ώστε να παρακολουθούνται οι τάσεις των μολυσματικών νόσων, καθώς και ο αντίκτυπος των εμβολίων στην καθημερινή ζωή, με στόχο τη στήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων ανοσοποίησης·

22.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τη μεγάλη ποικιλία εμβολίων που συστήνουν, παρέχουν ή/και επιβάλλουν τα διάφορά κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του ότι αυτή η διαφοροποίηση ως προς την εμβολιαστική κάλυψη εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υγείας και υπονομεύει τις προσπάθειες για τον περιορισμό και την εξάλειψη νόσων που μπορούν να προληφθούν·

23.  καταδικάζει την εξάπλωση αναξιόπιστων, παραπλανητικών και αντιεπιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τον εμβολιασμό, η οποία επιδεινώνεται λόγω της κακοφωνίας που επικρατεί στα μέσα ενημέρωσης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα κατά της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης αυτής και να αναπτύξουν περαιτέρω εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό, να ενισχυθεί η διαπαιδαγώγηση και ο διάλογος, ιδίως με τους γονείς, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η δράση των παραπλανητικών πληροφοριών·

24.  τονίζει την ανάγκη να παρέχονται στους πολίτες ολοκληρωμένες, πραγματικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς από την κοινωνία των πολιτών, τα κινήματα βάσης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και τις εθνικές υγειονομικές αρχές προκειμένου να καταπολεμηθεί η αναξιόπιστη, παραπλανητική και μη επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με τον εμβολιασμό·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για τα περιορισμένα κονδύλια που προορίζονται συγκεκριμένα για τον εμβολιασμό σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και για τις υψηλές τιμές και τις μεγάλες τιμολογιακές διακυμάνσεις ορισμένων σωτήριων εμβολίων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να ενταθούν περαιτέρω οι υφιστάμενες ανισότητες στον τομέα της υγείας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, το συντομότερο δυνατό, τα μέτρα που ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα [8], ενώ παράλληλα τονίζει ότι ο εμβολιασμός είναι μακροπρόθεσμα μία από τις πλέον αποδοτικές από πλευράς κόστους παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας όσον αφορά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

26.  εκφράζει την ανησυχία ότι οι υψηλές τιμές των εμβολίων επηρεάζουν δυσανάλογα τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, περιλαμβανομένων χωρών που χάνουν τη στήριξη χορηγών μέσω της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση σε εμβόλια στις χώρες αυτές·

27.  επικροτεί την ενθαρρυντική πρόοδο που σημειώθηκε στην καταπολέμηση των νόσων και των καρκίνων που σχετίζονται με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) χάρη σε προγράμματα εμβολιασμού κατά του ιού HPV· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα εν λόγω προγράμματα και να διερευνήσουν τρόπους αύξησης των ποσοστών κάλυψης και πρόληψης άλλων μορφών καρκίνου, για παράδειγμα με τη συμπερίληψη αγοριών στα προγράμματα εμβολιασμού·

28.  θεωρεί ότι η διεξαγωγή ελέγχων εμβολιασμού και η παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού για μετανάστες και πρόσφυγες που εισέρχονται σε χώρες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες εμβολιασμού πραγματοποιούνται ως προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που εισέρχονται σε χώρες της ΕΕ, και να επιδιώξουν να καλύψουν με αποφασιστικό τρόπο τα κενά που εντοπίζονται·

29.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ελλείψεις εμβολίων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν λύσεις για την αύξηση της προμήθειας και της διαθεσιμότητας εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την αποθήκευση εμβολίων·

30.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας που χορηγούν εμβόλια, οι οποίες θα τονίζουν τόσο τη δεοντολογική όσο και την ηθική υποχρέωσή τους να προστατεύουν τη δημόσια υγεία μέσω της παροχής επαρκών πληροφοριών στους ασθενείς (ή στους νόμιμους κηδεμόνες των ασθενών) όσον αφορά τα εμβόλια, ούτως ώστε να είναι σε θέση οι ασθενείς να λάβουν απόφαση μετά λόγου γνώσεως·

31.  επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δημόσιας αποδοχής του εμβολιασμού και ότι οι συστάσεις τους αναφέρονται σταθερά ως ο πρωταρχικός λόγος εμβολιασμού[9]·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα πλήρως ολοκληρωμένο ενωσιακό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της επιφυλακτικότητας ως προς τα εμβόλια, για την ενίσχυση των δεσμεύσεων των κρατών μελών για την ανοσοποίηση ως μέτρο προτεραιότητας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, το οποίο να περιλαμβάνει δράσεις προτεραιότητας ανά περιφέρεια και να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες περιστάσεις και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη·

33.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την κατάρτιση ενός πιο εναρμονισμένου και καλύτερα ευθυγραμμισμένου χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ, να προβεί σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να διερευνήσει από κοινού με τα κράτη μέλη επιλογές για τη δημιουργία μιας ενωσιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, να διασφαλίσει την ενιαία κάλυψη σε όλη την Ευρώπη, να μειώσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και να συμβάλει στην αύξηση της πίστης και της εμπιστοσύνης στα προγράμματα εμβολιασμού και στα εμβόλια· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στοχευμένες πρωτοβουλίες για τον εμβολιασμό, όπως μια «ευρωπαϊκή ημέρα εμβολιασμού για την καταπολέμηση της γρίπης», που θα μπορούσε να αξιοποιείται ετησίως για την έναρξη εκστρατείας εμβολιασμού με στόχο την επίτευξη ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης 75%, όπως προβλέπουν οι συστάσεις του Συμβουλίου για την εποχική γρίπη·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» ούτως ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού τόσο των ανθρώπων όσο και, όπου απαιτείται, των ζώων, με την παροχή οικονομικών κινήτρων και κινήτρων πολιτικής, και έτσι να καταπολεμηθούν μολυσματικές ασθένειες, καθώς και η μικροβιακή αντοχή, με πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2020·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν εγκαίρως δεδομένα σχετικά με τον εμβολιασμό και τις νόσους που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό στην Επιτροπή, στο ECDC και στον ΠΟΥ·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου