Предложение за резолюция - B8-0189/2018Предложение за резолюция
B8-0189/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно необходимостта от създаване на Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават основните ценности в рамките на Европейския съюз на местно и национално равнище

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Клод Морайс от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Процедура : 2018/2619(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0189/2018
Внесени текстове :
B8-0189/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0189/2018

Резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от създаване на Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават основните ценности в рамките на Европейския съюз на местно и национално равнище

(2018/2619(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата за основните права,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно прилагането на Хартата на основните права,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права[1],

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, както и конвенциите, препоръките, резолюциите и докладите на Парламентарната асамблея, Комитета на министрите, комисаря за правата на човека и Венецианската комисия на Съвета на Европа,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 24 януари 2017 г. относно „Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна — Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“ (COM(2017)0030),

–  като взе предвид доклада на Агенцията на ЕС за основните права, озаглавен „Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU“ (Предизвикателства пред организациите на гражданското общество, работещи по въпросите на правата на човека в ЕС), публикуван през януари 2018 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2018 г. относно „Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“[2],

–  като взе предвид доклада на Европейския икономически и социален комитет относно „Финансиране на организациите на гражданското общество от ЕС“, приет на 19 октомври 2017 г.,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на общите основни европейски ценности, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, а именно зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и на принципите на плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете, не може да се приемат за даденост, а трябва непрекъснато да се култивират и защитават, тъй като тяхното влошаване във която и да било държава членка може да има пагубни последици за ЕС като цяло;

Б.  като има предвид, че наличието на активно и развито гражданското общество във всички държави — членки на ЕС, представлява най-добрата защита срещу ерозията на тези ценности;

В.  като има предвид, че много организации на гражданското общество (ОГО) продължават да насърчават тези ценности, въпреки че са изправени пред нарастващи трудности при осигуряване на необходимото финансиране, за да разработват и осъществяват своите дейности независимо и ефективно;

Г.  като има предвид, че ЕС предоставя пряко финансиране за организациите на гражданското общество, развиващи дейност в трети държави за насърчаване на тези ценности, но че възможностите за финансиране за организации на гражданското общество, преследващи тази цел в рамките на ЕС, са много ограничени, особено що се отнася до организациите на гражданското общество, действащи на местно и национално равнище;

1.  отново посочва, че организациите на гражданското общество са от жизненоважно значение за поддържането и насърчаването на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, а именно зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и играят ключова роля в насърчаването на активното гражданство в ЕС, както и за улесняване на информиран обществен дебат в рамките на плуралистична демокрация;

2.  подчертава необходимостта ЕС да разработи нови и ефективни начини за защита и популяризиране тези ценности в рамките на Съюза;

3.  във връзка с това счита, че ЕС следва да предоставя целева финансова подкрепа за организациите на гражданското общество, които са активни на местно и национално равнище в насърчаването и защитата на тези ценности;

4.  призовава ЕС да създаде специален инструмент за финансиране — което би могъл да се нарича Инструмент за европейските ценности — за насърчаване и защита на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, и по-специално демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в рамките на бюджета на ЕС за периода след 2020 г., по линия на следващата многогодишна финансова рамка (МФР), с равнище на финансиране, съответстващо поне на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, който обслужва сходни цели отвъд границите на Съюза; препоръчва структурният приоритет на този инструмент да бъде създаването на здрав и устойчив сектор на ОГО на национално и местно равнище с капацитет да изпълнява своята роля за защитата на посочените ценности;

5.  счита, че инструментът следва да предоставя на организациите на гражданското общество, които са ангажирани в утвърждаването и защитата на тези ценности в рамките на ЕС, безвъзмездни средства за оперативни разходи (основно финансиране, както и безвъзмездни средства за проекти и инициативи);

6.  подчертава, че инструментът следва да се управлява от Комисията и че тя следва да гарантира бързи и гъвкави процедури за отпускане на безвъзмездни средства; препоръчва по-специално процедурата за кандидатстване следва да бъде лесна за използване и лесно достъпна за местните и национални организации на гражданското общество;

7.  счита, че инструментът следва да бъде насочен конкретно към проекти и инициативи за утвърждаване на европейските ценности на местно и национално равнище, като например проекти за гражданско участие и застъпничеството и други дейности за гражданска бдителност, и че транснационалните проекти и инициативи следва да играят само допълваща роля; счита, че следва да се постави особен акцент върху изграждането на капацитет на ОГО да достигнат широката общественост, така че да увеличат нейното разбиране по въпросите на плурализма и демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

8.  подчертава, че инструментът следва да допълва вече съществуващите европейски и национални инструменти и дейности за утвърждаване и защита на тези ценности и поради това не следва да бъде ущърб на други европейски или национални фондове и дейности в тази област;

9.  подчертава, че финансовата отчетност, в съответствие с определението във Финансовия регламент, трябва да бъде осигурено при управлението на новия инструмент, особено що се отнася до спазването на правните задължения, пълната прозрачност по отношение на използването на ресурси, доброто финансово управление и разумното използване на ресурси;

10.  препоръчва на Комисията да изготви годишен доклад относно изпълнението на инструмента и публикува списък на организациите и дейностите, финансирани от него;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите членки, както и на Съвета на Европа.

 

Последно осъвременяване: 18 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност